Система Палладія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Архімандрит Палладій (Петро Кафаров).

Систе́ма Палла́дія — набір правил для транскрипції і транслітерації північного наріччя китайської мови кирилицею. Запропонована Микитою Бічуріним в 1839 році як система транскрипції для російської мови. Прижилася у виданнях Російської імперії після видання китайсько-російського словника Палладія (П. І. Кафарова) і П. С. Попова 1888 року. Використовувалася в СРСР в якості офіційної системи[1]. Після розвалу СРСР вживається в академічних виданнях Білорусі, Російської федерації та України. Академічна пропозиція щодо перекладу системи українською мовою була зроблена Н.А.Кірносовою у 2009 році.[2]

Особливості в українській мові[ред.ред. код]

Якщо при транскрипції двох сусідніх складів одного слова останній закінчується на -н, а наступний починається на голосну, то на стику ставиться апостроф ' (в російській мові ъ), наприклад: 长安 Чан'ань, 朋友 пен'ю.

У китайських складах з медіаллю i вона коротко але виразно звучить (piao — [phiɑʊ]), на відміну від російських складів типу мяу, де за м’яким приголосним вимовляється голосний [mjau][3]. Тому точнішою є українська транскрипція з використанням апострофа в таких складах, як mian — м’янь, piao — п’яо, за загальним правилом українського правопису.

Китайське yi передається в російській транскрипції літерою и, а в українській — іноді і, а частіше, особливо в середині слова — літерою ї.

У китайській вимові складів з ui, un (особливо в 3-му й 4-му тоні) виразно чути редукований голосний фіналі: uei, uen, однак вершина складу припадає на медіаль u, попри те, що за правилами піньїнь наголос ставиться над голосним фіналі: наприклад, пишеться huí, а не húi, але вимовляється як [xúəi][4][3]. Це відображено в написанні російською як хуей (напр. Хуейцзу) і заразом дозволяє уникнути асоціацій з нецензурними словами в російській мові. У деяких топонімах використовується також варіант хой (Аньхой). Деякі автори помилково використовують буквальну транслітерацію піньїня, що створює варіанти транслітерації: 安徽 Аньхой — Аньхуй 回族 Хуейцзу — Хуйцзу.

Складом хуей (hui) можуть буть записані китайські прізвища і імена (напр. 辉 Huī) або їх частина. Це також назва народу (回 Huí) (тж. Хуейцзу, див. Дунгани) і однієї з китайських мов/діалектів хой (徽 Huī).

Таблиці[ред.ред. код]

Піньїнь[ред.ред. код]

A
a — а ai — ай an — ань ang — ан
ao — ао
B
ba — ба bai — бай ban — бань bang — бан
bao — бао bei — бей ben — бень beng — бен
bi — бі bian — бянь biao — бяо bie — бє
bin — бінь bing — бін bo — бо bu — бу
C
ca — ца cai — цай can — цань cang — цан
cao — цао ce — це cen — цень ceng — цен
ci — ци cong — цун cou — цоу cu — цу
cuan — цуань cui — цуй cun — цунь cuo — цо
CH
cha — ча chai — чай chan — чань chang — чан
chao — чао che — че chen — чень cheng — чен
chi — чи chong — чун chou — чоу chu — чу
chuai — чуай chuan — чуань chuang — чуан chui — чуй
chun — чунь chuo — чо
D
da — да dai — дай dan — дань dang — дан
dao — дао de — де dei — дей deng — ден
di — ді dia — дя dian — дянь diao — дяо
die — дє ding — дін diu — дю dong — дун
dou — доу du — ду duan — дуань dui — дуй
dun — дунь duo — до
E
e — е ei — ей en — ень eng — ен
er — ер
F
fa — фа fan — фань fang — фан fei — фей
fen — фень (заст. финь) feng — фен (заст. фин) fo — фо fou — фоу
fu — фу
G
ga — ґа gai — ґай gan — ґань gang — ґан
gao — ґао ge — ґе gei — ґей gen — ґень
geng — ґен gong — ґун gou — ґоу gu — ґу
gua — ґуа guai — ґуай guan — ґуань guang — ґуан
gui — ґуй gun — ґунь guo — ґо
H
ha — ха hai — хай han — хань hang — хан
hao — хао he — хе hei — хей hen — хень
heng — хен hm — хм hng — хнг hong — хун
hou — хоу hu — ху hua — хуа huai — хуай
huan — хуань huang — хуан hui — хуей (хой) hun — хунь
huo — хо
J
ji — цзі jia — цзя jian — цзянь jiang — цзян
jiao — цзяо jie — цзє jin — цзінь jing — цзін
jiong — цзюн jiu — цзю ju — цзюй juan — цзюань
jue — цзюе jun — цзюнь
K
ka — ка kai — кай kan — кань kang — кан
kao — као ke — ке ken — кень keng — кен
kong — кун kou — коу ku — ку kua — куа
kuai — куай kuan — куань kuang — куан kui — куй
kun — кунь kuo — ко
L
la — ла lai — лай lan — лань lang — лан
lao — лао le — ле lei — лей leng — лен
li — лі lia — ля lian — лянь liang — лян
liao — ляо lie — лє lin — лінь ling — лін
liu — лю long — лун lou — лоу lu — лу
lü — люй luan — луань lüe — люе lun — лунь
luo — ло
M
m — м ma — ма mai — май man — мань
mang — ман mao — мао me — ме mei — мей
men — мень (заст. минь) meng — мен (заст. мин) mi — мі mian — мянь
miao — мяо mie — мє min — мінь ming — мін
miu — мю mm — мм mo — мо mou — моу
mu — му
N
n — н na — на nai — най nan — нань
nang — нан nao — нао ne — не nei — ней
nen — нень neng — нен ng — нг ni — ні
nin — нінь ning — нін niu — ню nong — нун
nu — ну nü — нюй nuan — нуань nüe — нюе
nuo — но
O
o — о ou — оу
P
pa — па pai — пай pan — пань pang — пан
pao — пао pei — пей pen — пень peng — пен
pi — пі pian — пянь piao — пяо pie — пє
pin — пінь ping — пін po — по pou — поу
pu — пу
Q
qi — ці qia — ця qian — цянь qiang — цян
qiao — цяо qie — цє qin — цінь qing — цін
qiong — цюн qiu — цю qu — цюй quan — цюань
que — цюе qun — цюнь
R
ran — жань rang — жан rao — жао re — же
ren — жень reng — жен ri — жи rong — жун
rou — жоу ru — жу ruan — жуань rui — жуй
run — жунь ruo — жо
S
sa — са sai — сай san — сань sang — сан
sao — сао se — се sen — сень seng — сен
si — си song — сун sou — соу su — су
suan — суань sui — суй sun — сунь suo — со
SH
sha — ша shai — шай shan — шань shang — шан
shao — шао she — ше shei — шей shen — шень
sheng — шен shi — ши shou — шоу shu — шу
shua — шуа shuai — шуай shuan — шуань shuang — шуан
shui — шуй shun — шунь shuo — шо
T
ta — та tai — тай tan — тань tang — тан
tao — тао te — те ten — тень teng — тен
ti — ті tian — тянь
tiao — тяо tie — тє ting — тін
tong — тун tou — тоу tu — ту tuan — туань
tui — туй tun — тунь tuo — то
W
wa — ва wai — вай wan — вань wang — ван
wei — вей wen — вень weng — вен wo — во
wu — у
X
xi — сі xia — ся xian — сянь xiang — сян
xiao — сяо xie — сє xin — сінь xing — сін
xiong — сюн xiu — сю xu — сюй xuan — сюань
xue — сюе xun — сюнь
Y
ya — я yan — янь yang — ян yao — яо
ye — є yi — ї yin — їнь ying — їн
yong — юн you — ю yu — юй yuan — юань
yue — юе yun — юнь
Z
za — цза zai — цзай zan — цзань zang — цзан
zao — цзао ze — цзе zei — цзей zen — цзень
zeng — цзен zi — цзи zong — цзун zou — цзоу
zu — цзу zuan — цзуань zui — цзуй zun — цзунь
zuo — цзо
ZH
zha — чжа zhai — чжай zhan — чжань zhang — чжан
zhao — чжао zhe — чже zhei — чжей zhen — чжень
zheng — чжен zhi — чжи zhong — чжун zhou — чжоу
zhu — чжу zhua — чжуа zhuai — чжуай zhuan — чжуань
zhuang — чжуан zhui — чжуй zhun — чжунь zhuo — чжо

Шість систем транскрибування[ред.ред. код]

  • b часто записується як [p] замість глухого [ ]
  • d часто записується як [t] замість глухого [ ]
  • w записується як [u], якщо стоїть після приголосних.
Рос. Укр. Піньїнь В-Д Чжуїнь МФА
а а а а а / ɑ
ай ай ai ai ai
ан ан ang ang ɑŋ
ань ань an an ɑn
ао ао ao ao ɑʊ / au
ба ба ba pa ㄅㄚ a
бай бай bai pai ㄅㄞ ai
бан бан bang pang ㄅㄤ ɑŋ
бань бань ban pan ㄅㄢ ɑn
бао бао bao pao ㄅㄠ ɑʊ
бе бє bie pieh ㄅㄧㄝ iɛ
би бі bi pi ㄅㄧ i
бин бін bing ping ㄅㄧㄥ ɪŋ
бинь бінь bin pin ㄅㄧㄣ ɪn
бо бо bo po ㄅㄛ ɔ
бу бу bu pu ㄅㄨ u
бэй бей bei pei ㄅㄟ ei
бэн бен beng peng ㄅㄥ əŋ
бэнь бень ben pen ㄅㄣ ən
бянь бянь bian pien ㄅㄧㄢ iɛn
бяо бяо biao piao ㄅㄧㄠ iau
ва ва wa wa ㄨㄚ wɑ
вай вай wai wai ㄨㄞ wai
ван ван wang wang ㄨㄤ wɑŋ
вань вань wan wan ㄨㄢ wɑn
во во wo wo ㄨㄛ wɔ
вэй вей wei wei ㄨㄟ wei
вэн вен weng weng ㄨㄥ wəŋ
вэнь вень wen wen ㄨㄣ wən
га ґа ga ka ㄍㄚ ga
гай ґай gai kai ㄍㄞ gai
ган ґан gang kang ㄍㄤ gɑŋ
гань ґань gan kan ㄍㄢ gɑn
гао ґао gao kao ㄍㄠ gɑʊ
го ґо guo kuo ㄍㄨㄛ guɔ
гоу ґоу gou kou ㄍㄡ gɔu
гу ґу gu ku ㄍㄨ gu
гуа ґуа gua kua ㄍㄨㄚ gua
гуай ґуай guai kuai ㄍㄨㄞ guai
гуан ґуан guang kuang ㄍㄨㄤ guɑŋ
гуань ґуань guan kuan ㄍㄨㄢ guɑn
гуй ґуй gui kuei ㄍㄨㄟ guei
гун ґун gong kung ㄍㄨㄥ guŋ
гунь ґунь gun kun ㄍㄨㄣ gun
гэ ґе ge ko ㄍㄜ gə
гэй ґей gei kei ㄍㄟ gei
гэн ґен geng keng ㄍㄥ gəŋ
гэнь ґень gen ken ㄍㄣ gən
да да da ta ㄉㄚ a
дай дай dai tai ㄉㄞ ai
дан дан dang tang ㄉㄤ ɑŋ
дань дань dan tan ㄉㄢ ɑn
дао дао dao tao ㄉㄠ ɑʊ
де дє die tieh ㄉㄧㄝ iɛ
ди ді di ti ㄉㄧ i
дин дін ding ting ㄉㄧㄥ ɪŋ
доу доу dou tou ㄉㄡ ɔu
ду ду du tu ㄉㄨ u
дуань дуань duan tuan ㄉㄨㄢ uan
дуй дуй dui tui ㄉㄨㄟ uei
дун дун dong tung ㄉㄨㄥ ʊŋ
дунь дунь dun tun ㄉㄨㄣ ʊn
дуо дуо duo to ㄉㄨㄛ uɔ
дэ де de te ㄉㄜ ə
дэй дей dei tei ㄉㄟ ei
дэн ден deng teng ㄉㄥ əŋ
дэнь день den ten ㄉㄣ ən
дю дю diu tiu ㄉㄧㄡ iu
дян дян diang tiang ㄉㄧㄤ iɑŋ
дянь дянь dian tien ㄉㄧㄢ iɛn
дяо дяо diao tiao ㄉㄧㄠ iau
е є ye yeh ㄧㄝ jɛ
жан жан rang jang ㄖㄤ ɹɑŋ
жань жань ran jan ㄖㄢ ɹɑn
жао жао rao jao ㄖㄠ ɹɑʊ
жи жи ri jih ㄖㄧ ɹi
жо жо ruo jo ㄖㄨㄛ ɹuɔ
жоу жоу rou jou ㄖㄡ ɹɔu
жу жу ru ju ㄖㄨ ɹɔu
жуань жуань ruan juan ㄖㄨㄢ ɹuɑn
жуй жуй rui jui ㄖㄨㄟ ɹuei
жун жун rong jung ㄖㄨㄥ ɹʊŋ
жунь жунь run jun ㄖㄨㄣ ɹʊn
жэ же re je ㄖㄜ ɹə
жэн жен reng jeng ㄖㄥ ɹəŋ
жэнь жень ren jen ㄖㄣ ɹən
и ї yi i i
ин їн ying ying ㄧㄥ ɪŋ
инь їнь yin yin ㄧㄣ ɪn
ка ка ka k'a ㄎㄚ а
кай кай kai k'ai ㄎㄞ аi
кан кан kang k'ang ㄎㄤ ɑŋ
кань кань kan k'an ㄎㄢ ɑn
као као kao k'ao ㄎㄠ ɑʊ
ко ко kuo k'uo ㄎㄨㄛ uɔ
коу коу kou k'ou ㄎㄡ ɔu
ку ку ku k'u ㄎㄨ u
куа куа kua k'ua ㄎㄨㄚ ua
куай куай kuai k'uai ㄎㄨㄞ uai
куан куан kuang k'uang ㄎㄨㄤ uɑŋ
куань куань kuan k'uan ㄎㄨㄢ uɑn
куй куй kui k'uei ㄎㄨㄟ uei
кун кун kong k'ung ㄎㄨㄥ ʊŋ
кунь кунь kun k'un ㄎㄨㄣ ʊn
кэ ке ke k'o ㄎㄜ ə
кэн кен keng k'eng ㄎㄥ əŋ
кэнь кень ken k'en ㄎㄣ ən
ла ла la la ㄌㄚ la
лай лай lai lai ㄌㄞ lai
лан лан lang lang ㄌㄤ lɑŋ
лань лань lan lan ㄌㄢ lɑn
лао лао lao lao ㄌㄠ lɑʊ
ле лє lie lieh ㄌㄧㄝ liɛ
ли лі li li ㄌㄧ li
лин лін ling ling ㄌㄧㄥ lɪŋ
линь лінь lin lin ㄌㄧㄣ lɪn
ло ло lo lo ㄌㄛ lɔ
ло ло luo lo ㄌㄨㄛ luɔ
лоу лоу lou lou ㄌㄡ lɔu
лу лу lu lu ㄌㄨ lu
луань луань luan luan ㄌㄨㄢ luɑŋ
лун лун long lung ㄌㄨㄥ lʊŋ
лунь лунь lun lun ㄌㄨㄣ lun
лэ ле le le ㄌㄜ lə
лэй лей lei lei ㄌㄟ lei
лэн лен leng leng ㄌㄥ ləŋ
лю лю liu liu ㄌㄧㄡ liɔu
люй люй ㄌㄩ ly
люэ люе lüe lüeh ㄌㄩㄝ lyɛ
ля ля lia lia ㄌㄧㄚ lia
лян лян liang liang ㄌㄧㄤ liɑŋ
лянь лянь lian lian ㄌㄧㄢ liɛn
ляо ляо liao liao ㄌㄧㄠ liau
ма ма ma ma ㄇㄚ ma
май май mai mai ㄇㄞ mai
ман ман mang mang ㄇㄤ mɑŋ
мань мань man man ㄇㄢ mɑn
мао мао mao mao ㄇㄠ mɑʊ
ме мє mie mieh ㄇㄧㄝ miɛ
ми мі mi mi ㄇㄧ mi
мин мін ming ming ㄇㄧㄥ mɪŋ
минь минь min min ㄇㄧㄣ mɪn
мо мо mo mo ㄇㄛ mɔ
моу моу mou mou ㄇㄡ mɔu
му му mu mu ㄇㄨ mu
мэ ме me me ㄇㄜ mə
мэй мей mei mei ㄇㄟ mei
мэн мен meng meng ㄇㄥ məŋ
мэнь мень men men ㄇㄣ mən
мю мю miu miu ㄇㄧㄡ miɔu
мянь мянь mian mien ㄇㄧㄢ miɛn
мяо мяо miao miao ㄇㄧㄠ miɑʊ
на на na na ㄋㄚ na
най най nai nai ㄋㄞ nai
нан нан nang nang ㄋㄤ nɑŋ
нань нань nan nan ㄋㄢ nɑn
нао нао nao nao ㄋㄠ nɑʊ
не нє nie nieh ㄋㄧㄝ niɛ
ни ні ni ni ㄋㄧ ni
нин нін ning ning ㄋㄧㄥ nɪŋ
нинь нінь nin nin ㄋㄧㄣ nɪn
но но nuo no ㄋㄨㄛ nuɔ
ноу ноу nou nou ㄋㄡ nɔu
ну ну nu nu ㄋㄨ nu
нуань нуань nuan nuan ㄋㄨㄢ nuɑn
нун нун nong nung ㄋㄨㄥ nʊŋ
нэ не ne ne ㄋㄜ nə
нэй ней nei nei ㄋㄟ nei
нэн нен neng neng ㄋㄥ nəŋ
нэнь нень nen nen ㄋㄣ nən
ню ню niu niu ㄋㄧㄡ niɔu
нюй нюй ㄋㄩ ny
нюэ нюe nüe nüeh ㄋㄩㄝ nyɛ
ня ня nia nia ㄋㄧㄚ nia
нян нян niang niang ㄋㄧㄤ niɑŋ
нянь нянь nian nien ㄋㄧㄢ niɛn
няо няо niaо niaо ㄋㄧㄢ niɑʊ
оу оу ou ou ɔu
па па pa p'a ㄆㄚ a
пай пай pai p'ai ㄆㄞ ai
пан пан pang p'ang ㄆㄤ ɑŋ
пань пань pan p'an ㄆㄢ ɑn
пао пао pao p'ao ㄆㄠ ɑʊ
пе пє pie p'ieh ㄆㄧㄝ iɛ
пи пі pi p'i ㄆㄧ i
пин пін ping p'ing ㄆㄧㄥ ɪŋ
пинь пінь pin p'in ㄆㄧㄣ ɪn
по по po p'o ㄆㄛ ɔ
поу поу pou p'ou ㄆㄡ ɔu
пу пу pu p'u ㄆㄨ u
пэй пей pei p'ei ㄆㄟ ei
пэн пен peng p'eng ㄆㄥ əŋ
пэнь пень pen p'en ㄆㄣ ən
пянь пянь pian p'ien ㄆㄧㄢ iɛn
пяо пяо piao p'iao ㄆㄧㄠ iɑʊ
са са sa sa ㄙㄚ sa
сай сай sai sai ㄙㄞ sai
сан сан sang sang ㄙㄤ sɑŋ
сань сань san san ㄙㄢ sɑn
сао сао sao sao ㄙㄠ sɑʊ
се сє xie hsieh ㄒㄧㄝ ɕiɛ
си сі xi hsi ㄒㄧ ɕi
син сін xing hsing ㄒㄧㄥ ɕɪŋ
синь сінь xin hsin ㄒㄧㄣ ɕɪn
соу соу sou sou ㄙㄡ sɔu
су су su su ㄙㄨ su
суань суань suan suan ㄙㄨㄢ suɑn
суй суй sui sui ㄙㄨㄟ suei
сун сун song sung ㄙㄨㄥ sʊŋ
сунь сунь sun sun ㄙㄨㄣ sʊn
суо суо suo so ㄙㄨㄛ suɔ
сы си si ssu ㄙㄧ si
сэ се se se ㄙㄜ sə
сэн сен seng seng ㄙㄥ səŋ
сэнь сень sen sen ㄙㄣ sən
сю сю xiu hsiu ㄒㄧㄡ ɕiɔu
сюань сюань xuan hsüan ㄒㄩㄢ ɕyɛn
сюй сюй xu hsü ㄒㄩ ɕy
сюн сюн xiong hsiung ㄒㄩㄥ ɕiyŋ
сюнь сюнь xun hsün ㄒㄩㄣ ɕyn
сюэ сюе xue hsüeh ㄒㄩㄝ ɕyɛ
ся ся xia hsia ㄒㄧㄚ ɕia
сян сян xiang hsiang ㄒㄧㄤ ɕiɑŋ
сянь сянь xian hsien ㄒㄧㄢ ɕiɛn
сяо сяо xiao hsiao ㄒㄧㄠ ɕiau
та та ta t'a ㄊㄚ tʰa
тай тай tai t'ai ㄊㄞ tʰai
тан тан tang t'ang ㄊㄤ tʰɑŋ
тань тань tan t'an ㄊㄢ tʰɑn
тао тао tao t'ao
те тє tie t'ieh
ти ті ti t'i
тин тін ting t'ing
тоу тоу tou t'ou
ту ту tu t'u
туань туань tuan t'uan
туй туй tui t'ui
тун тун tong t'ung
тунь тунь tun t'un
туо туо tuo t'o
тэ те te t'e
тэн тен teng t'eng
тянь тянь tian t'ien
тяо тяо tiao t'iao
у wu wu
фа фа fa fa
фан фан fang fang
фань фань fan fan
фо фо fo fo
фоу фоу fou fou
фу фу fu fu
фэй фей fei fei
фэн фен feng feng
фэнь фень fen fen
ха ха ha ha
хай хай hai hai
хан хан hang hang
хань хань han han
хао хао hao hao
хо хо huo huo
хоу хоу hou hou
ху ху hu hu
хуа хуа hua hua
хуай хуай huai huai
хуан хуан huang huang
хуань хуань huan huan
хун хун hong hong
хунь хунь hun hun
хуэй хуей hui hui
хэ хе he ho
хэй хей hei hei
хэн хен heng heng
хэнь хень hen hen
ца ца ca ts'a
цай цай cai ts'ai
цан цан cang ts'ang
цань цань can ts'an
цао цао cao ts'ao
це цє qie ch'ieh
цза цза za tsa
цзай цзай zai tsai
цзан цзан zang tsang
цзань цзань zan tsan
цзао цзао zao tsao
цзе цзє jie chieh
цзи цзі ji chi
цзин цзін jing ching
цзинь цзінь jin chin
цзо цзо zuo tso
цзоу цзоу zou tsou
цзу цзу zu tsu
цзуань цзуань zuan tsuan
цзуй цзуй zui tsui
цзун цзун zong tsung
цзунь цзунь zun tsun
цзы цзи zi tzu
цзэ цзе ze tse
цзэй цзей zei tsei
цзэн цзен zeng tseng
цзэнь цзень zen tsen
цзю цзю jiu chiu
цзюань цзюань juan chüan
цзюе цзюе jue chüeh
цзюй цзюй ju chü
цзюн цзюн jiong chiung
цзюнь цзюнь jun chün
цзя цзя jia chia
цзян цзян jiang chiang
цзянь цзянь jian chien
цзяо цзяо jiao chiao
ци ці qi ch'i
цин цін qing ch'ing
цинь цінь qin ch'in
цо цо cuo ts'o
цоу цоу cou ts'ou
цу цу cu ts'u
цуань цуань cuan ts'uan
цуй цуй cui ts'ui
цун цун cong ts'ung
цунь цунь cun ts'un
цы ци ci tz'u
цэ це ce ts'e
цэн цен ceng ts'eng
цэнь цень cen ts'en
цю цю qiu ch'iu
цюань цюань quan ch'üan
цюй цюй qu ch'ü
цюн цюн qiong ch'iung
цюнь цюнь qun ch'ün
цюэ цюе que ch'üeh
ця ця qia ch'ia
цян цян qiang ch'iang
цянь цянь qian ch'ien
цяо цяо qiao ch'iao
ча ча cha ch'a
чай чай chai ch'ai
чан чан chang ch'ang
чань чань chan ch'an
чао чао chao ch'ao
чжа чжа zha cha
чжай чжай zhai chai
чжан чжан zhang chang
чжань чжань zhan chan
чжао чжао zhao chao
чжи чжи zhi chih
чжо чжо zhuo cho
чжоу чжоу zhou chou
чжу чжу zhu chu
чжуа чжуа zhua chua
чжуай чжуай zhuai chuai
чжуан чжуан zhuang chuang
чжуань чжуань zhuan chuan
чжуй чжуй zhui chui
чжун чжун zhong chung
чжунь чжунь zhun chun
чжэ чже zhe che
чжэй чжей zhei chei
чжэн чжен zheng cheng
чжэнь чжень zhen chen
чи чи chi ch'ih
чоу чоу chou ch'ou
чу чу chu ch'u
чуа чуа chua ch'ua
чуай чуай chuai ch'uai
чуан чуан chuang ch'uang
чуань чуань chuan ch'uan
чуй чуй chui ch'ui
чун чун chong ch'ung
чунь чунь chun ch'un
чуо чуо chuo ch'o
чэ че che ch'e
чэн чен cheng ch'eng
чэнь чень chen ch'en
ша ша sha sha
шай шай shai shai
шан шан shang shang
шань шань shan shan
шао шао shao shao
ши ши shi shih
шоу шоу shou shou
шу шу shu shu
шуа шуа shua shua
шуай шуай shuai shuai
шуан шуан shuang shuang
шуань шуань shuan shuan
шуй шуй shui shui
шунь шунь shun shun
шуо шуо shuo shuo
шэ ше she she
шэй шей shei shei
шэн шен sheng sheng
шэнь шень shen shen
э е е е
эй ей ei ei
энь ень en en
эр ер er erh
ю ю you yu
юань юань yuan yüan
юй юй yu
юн юн yong yung
юнь юнь yun yün
юэ юе yue yüeh
я я ya ya
ян ян yang yang
янь янь yan yan
яо яо yao yao

Примітки[ред.ред. код]

  1. Мацаев С. А., Орлов В. Г. Пособие по транскрипции и правописанию китайских слов. М., 1966.
  2. Кірносова Н. А. Засади транскрибування китайської лексики українською мовою // Сходознавство. – Вип. 45-46. – Київ, 2009. – с. 38 – 57. [1]
  3. а б Задоенко Т. П., Хуан Шуин. Основы китайского языка. Вводный курс. — Москва: Наука, Восточная литература, 1993
  4. В розмовній мови і в деяких діалектах — [xúi], [xʊi].

Джерела та література[ред.ред. код]

Посилання[ред.ред. код]