Система Палладія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Архімандрит Палладій (Петро Кафаров).

Систе́ма Палла́дія — набір правил для транскрипції і транслітерації північного наріччя китайської мови кирилицею. Запропонована Микитою Бічуріним в 1839 році як система транскрипції для російської мови. Прижилася у виданнях Російської імперії після видання китайсько-російського словника Палладія (П. І. Кафарова) і П. С. Попова 1888 року. Використовувалася в СРСР в якості офіційної системи[1]. Після розвалу СРСР вживається в академічних виданнях Білорусі, Російської федерації й України.

Таблиці[ред.ред. код]

Піньїнь[ред.ред. код]

A
a — а ai — ай an — ань ang — ан
ao — ао
B
ba — ба bai — бай ban — бань bang — бан
bao — бао bei — бей ben — бень beng — бен
bi — бі bian — бянь biao — бяо bie — бє
bin — бінь bing — бін bo — бо bu — бу
C
ca — ца cai — цай can — цань cang — цан
cao — цао ce — це cen — цень ceng — цен
ci — ци cong — цун cou — цоу cu — цу
cuan — цуань cui — цуй cun — цунь cuo — цо
CH
cha — ча chai — чай chan — чань chang — чан
chao — чао che — че chen — чень cheng — чен
chi — чи chong — чун chou — чоу chu — чу
chuai — чуай chuan — чуань chuang — чуан chui — чуй
chun — чунь chuo — чо
D
da — да dai — дай dan — дань dang — дан
dao — дао de — де dei — дей deng — ден
di — ді dia — дя dian — дянь diao — дяо
die — дє ding — дін diu — дю dong — дун
dou — доу du — ду duan — дуань dui — дуй
dun — дунь duo — до
E
e — е ei — ей en — ень eng — ен
er — ер
F
fa — фа fan — фань fang — фан fei — фей
fen — фень (заст. финь) feng — фен (заст. фин) fo — фо fou — фоу
fu — фу
G
ga — га gai — гай gan — гань gang — ган
gao — гао ge — ге gei — гей gen — гень
geng — ген gong — гун gou — гоу gu — гу
gua — гуа guai — гуай guan — гуань guang — гуан
gui — гуй gun — гунь guo — го
H
ha — ха hai — хай han — хань hang — хан
hao — хао he — хе hei — хей hen — хень
heng — хен hm — хм hng — хнг hong — хун
hou — хоу hu — ху hua — хуа huai — хуай
huan — хуань huang — хуан hui — хуей (хой, хуй) hun — хунь
huo — хо
J
ji — цзі jia — цзя jian — цзянь jiang — цзян
jiao — цзяо jie — цзє jin — цзінь jing — цзін
jiong — цзюн jiu — цзю ju — цзюй juan — цзюань
jue — цзюе jun — цзюнь
K
ka — ка kai — кай kan — кань kang — кан
kao — као ke — ке ken — кень keng — кен
kong — кун kou — коу ku — ку kua — куа
kuai — куай kuan — куань kuang — куан kui — куй
kun — кунь kuo — ко
L
la — ла lai — лай lan — лань lang — лан
lao — лао le — ле lei — лей leng — лен
li — лі lia — ля lian — лянь liang — лян
liao — ляо lie — лє lin — лінь ling — лін
liu — лю long — лун lou — лоу lu — лу
lü — люй luan — луань lüe — люе lun — лунь
luo — ло
M
m — м ma — ма mai — май man — мань
mang — ман mao — мао me — ме mei — мей
men — мень (заст. минь) meng — мен (заст. мин) mi — мі mian — мянь
miao — мяо mie — мє min — мінь ming — мін
miu — мю mm — мм mo — мо mou — моу
mu — му
N
n — н na — на nai — най nan — нань
nang — нан nao — нао ne — не nei — ней
nen — нень neng — нен ng — нг ni — ні
nin — нінь ning — нін niu — ню nong — нун
nu — ну nü — нюй nuan — нуань nüe — нюе
nuo — но
O
o — о ou — оу
P
pa — па pai — пай pan — пань pang — пан
pao — пао pei — пей pen — пень peng — пен
pi — пі pian — пянь piao — пяо pie — пє
pin — пінь ping — пін po — по pou — поу
pu — пу
Q
qi — ці qia — ця qian — цянь qiang — цян
qiao — цяо qie — цє qin — цінь qing — цін
qiong — цюн qiu — цю qu — цюй quan — цюань
que — цюе qun — цюнь
R
ran — жань rang — жан rao — жао re — же
ren — жень reng — жен ri — жи rong — жун
rou — жоу ru — жу ruan — жуань rui — жуй
run — жунь ruo — жо
S
sa — са sai — сай san — сань sang — сан
sao — сао se — се sen — сень seng — сен
si — си song — сун sou — соу su — су
suan — суань sui — суй sun — сунь suo — со
SH
sha — ша shai — шай shan — шань shang — шан
shao — шао she — ше shei — шей shen — шень
sheng — шен shi — ши shou — шоу shu — шу
shua — шуа shuai — шуай shuan — шуань shuang — шуан
shui — шуй shun — шунь shuo — шо
T
ta — та tai — тай tan — тань tang — тан
tao — тао te — те ten — тень teng — тен
ti — ті tian — тянь
tiao — тяо tie — тє ting — тін
tong — тун tou — тоу tu — ту tuan — туань
tui — туй tun — тунь tuo — то
W
wa — ва wai — вай wan — вань wang — ван
wei — вей wen — вень weng — вен wo — во
wu — у
X
xi — сі xia — ся xian — сянь xiang — сян
xiao — сяо xie — сє xin — сінь xing — сін
xiong — сюн xiu — сю xu — сюй xuan — сюань
xue — сюе xun — сюнь
Y
ya — я yan — янь yang — ян yao — яо
ye — є yi — і yin — інь ying — ін
yong — юн you — ю yu — юй yuan — юань
yue — юе yun — юнь
Z
za — цза zai — цзай zan — цзань zang — цзан
zao — цзао ze — цзе zei — цзей zen — цзень
zeng — цзен zi — цзи zong — цзун zou — цзоу
zu — цзу zuan — цзуань zui — цзуй zun — цзунь
zuo — цзо
ZH
zha — чжа zhai — чжай zhan — чжань zhang — чжан
zhao — чжао zhe — чже zhei — чжей zhen — чжень
zheng — чжен zhi — чжи zhong — чжун zhou — чжоу
zhu — чжу zhua — чжуа zhuai — чжуай zhuan — чжуань
zhuang — чжуан zhui — чжуй zhun — чжунь zhuo — чжо

Якщо при транскрипції двох сусідніх складів одного слова останній закінчується на -н, а наступний починається на голосну, то на стику ставиться апостроф ' (в російській мові ъ), наприклад: 长安 Чан'ань, 朋友 пен'ю.

Склад hui вимовляється як [xuəi][2], що відображене в написанні російською як хуей (напр. Хуейцзу) і заразом дозволяє уникнути асоціацій з нецензурними словами в російській мові. У деяких топонімах використовується також варіант хой (Аньхой). Деякі автори помилково використовують буквальну транслітерацію піньїня, що створює варіанти транслітерації: 安徽 Аньхой — Аньхуй 回族 Хуейцзу — Хуйцзу.

Складом хуей (hui) можуть буть записані китайські прізвища і імена (напр. 辉 Huī) або їх частина. Це також назва народу (回 Huí) (тж. Хуейцзу, див. Дунгани) і однієї з китайських мов/діалектів хой (徽 Huī).

Якщо при транскрипції двох сусідніх складів одного слова останній закінчується на -н, а наступний починається на голосну, то на стику ставиться апостроф ' (в російській мові ъ), наприклад: 长安 Чан'ань, 朋友 пен'ю.

У китайських складах з медіаллю i вона коротко але виразно звучить (piao — [phiɑʊ]), на відміну від російських складів типу мяу, де за м’яким приголосним вимовляється голосний [mjau][3]. Тому точнішою є українська транскрипція з використанням апострофа в таких складах, як mian — м’янь, piao — п’яо, за загальним правилом українського правопису.

Китайське yi передається в російській транскрипції літерою и, а в українській — іноді і, а частіше, особливо в середині слова — літерою ї.

У китайській вимові складів з ui, un (особливо в 3-му й 4-му тоні) виразно чути редукований голосний фіналі: uei, uen, однак вершина складу припадає на медіаль u, попри те, що за правилами піньїнь наголос ставиться над голосним фіналі: наприклад, пишеться huí, а не húi, але вимовляється як [xúəi][4][3]. Це відображено в написанні російською як хуей (напр. Хуейцзу) і заразом дозволяє уникнути асоціацій з нецензурними словами в російській мові. У деяких топонімах використовується також варіант хой (Аньхой). Деякі автори помилково використовують буквальну транслітерацію піньїня, що створює варіанти транслітерації: 安徽 Аньхой — Аньхуй 回族 Хуейцзу — Хуйцзу.

Складом хуей (hui) можуть буть записані китайські прізвища і імена (напр. 辉 Huī) або їх частина. Це також назва народу (回 Huí) (тж. Хуейцзу, див. Дунгани) і однієї з китайських мов/діалектів хой (徽 Huī).

Порівняльна таблиця[ред.ред. код]

  • b часто записується як [p] замість глухого [ ]
  • d часто записується як [t] замість глухого [ ]
  • w записується як [u], якщо стоїть після приголосних.
Рос. Укр. Піньїнь В-Д Чжуїнь МФА[5]
а а а а а / ɑ
ай ай ai ai ai
ан ан ang ang ɑŋ
ань ань an an ɑn
ао ао ao ao ɑʊ / au
ба ба ba pa ㄅㄚ a
бай бай bai pai ㄅㄞ ai
бан бан bang pang ㄅㄤ ɑŋ
бань бань ban pan ㄅㄢ ɑn
бао бао bao pao ㄅㄠ ɑʊ
бе бє bie pieh ㄅㄧㄝ iɛ
би бі bi pi ㄅㄧ i
бин бін bing ping ㄅㄧㄥ ɪŋ
бинь бінь bin pin ㄅㄧㄣ ɪn
бо бо bo po ㄅㄛ ɔ
бу бу bu pu ㄅㄨ u
бэй бей bei pei ㄅㄟ ei
бэн бен beng peng ㄅㄥ əŋ
бэнь бень ben pen ㄅㄣ ən
бянь бянь bian pien ㄅㄧㄢ iɛn
бяо бяо biao piao ㄅㄧㄠ iau
ва ва wa wa ㄨㄚ wɑ
вай вай wai wai ㄨㄞ wai
ван ван wang wang ㄨㄤ wɑŋ
вань вань wan wan ㄨㄢ wɑn
во во wo wo ㄨㄛ wɔ
вэй вей wei wei ㄨㄟ wei
вэн вен weng weng ㄨㄥ wəŋ
вэнь вень wen wen ㄨㄣ wən
га га ga ka ㄍㄚ ga
гай гай gai kai ㄍㄞ gai
ган ган gang kang ㄍㄤ gɑŋ
гань гань gan kan ㄍㄢ gɑn
гао гао gao kao ㄍㄠ gɑʊ
го го guo kuo ㄍㄨㄛ guɔ
гоу гоу gou kou ㄍㄡ gɔu
гу гу gu ku ㄍㄨ gu
гуа гуа gua kua ㄍㄨㄚ gua
гуай гуай guai kuai ㄍㄨㄞ guai
гуан гуан guang kuang ㄍㄨㄤ guɑŋ
гуань гуань guan kuan ㄍㄨㄢ guɑn
гуй гуй gui kuei ㄍㄨㄟ guei
гун гун gong kung ㄍㄨㄥ guŋ
гунь гунь gun kun ㄍㄨㄣ gun
гэ ге ge ko ㄍㄜ gə
гэй гей gei kei ㄍㄟ gei
гэн ген geng keng ㄍㄥ gəŋ
гэнь гень gen ken ㄍㄣ gən
да да da ta ㄉㄚ a
дай дай dai tai ㄉㄞ ai
дан дан dang tang ㄉㄤ ɑŋ
дань дань dan tan ㄉㄢ ɑn
дао дао dao tao ㄉㄠ ɑʊ
де дє die tieh ㄉㄧㄝ iɛ
ди ді di ti ㄉㄧ i
дин дін ding ting ㄉㄧㄥ ɪŋ
доу доу dou tou ㄉㄡ ɔu
ду ду du tu ㄉㄨ u
дуань дуань duan tuan ㄉㄨㄢ uan
дуй дуй dui tui ㄉㄨㄟ uei
дун дун dong tung ㄉㄨㄥ ʊŋ
дунь дунь dun tun ㄉㄨㄣ ʊn
дуо дуо duo to ㄉㄨㄛ uɔ
дэ де de te ㄉㄜ ə
дэй дей dei tei ㄉㄟ ei
дэн ден deng teng ㄉㄥ əŋ
дэнь день den ten ㄉㄣ ən
дю дю diu tiu ㄉㄧㄡ iu
дян дян diang tiang ㄉㄧㄤ iɑŋ
дянь дянь dian tien ㄉㄧㄢ iɛn
дяо дяо diao tiao ㄉㄧㄠ iau
е є ye yeh ㄧㄝ jɛ
жан жан rang jang ㄖㄤ ɹɑŋ
жань жань ran jan ㄖㄢ ɹɑn
жао жао rao jao ㄖㄠ ɹɑʊ
жи жі ri jih ㄖㄧ ɹi
жо жо ruo jo ㄖㄨㄛ ɹuɔ
жоу жоу rou jou ㄖㄡ ɹɔu
жу жу ru ju ㄖㄨ ɹɔu
жуань жуань ruan juan ㄖㄨㄢ ɹuɑn
жуй жуй rui jui ㄖㄨㄟ ɹuei
жун жун rong jung ㄖㄨㄥ ɹʊŋ
жунь жунь run jun ㄖㄨㄣ ɹʊn
жэ же re je ㄖㄜ ɹə
жэн жен reng jeng ㄖㄥ ɹəŋ
жэнь жень ren jen ㄖㄣ ɹən
и і yi i i
ин ін ying ying ㄧㄥ ɪŋ
инь інь yin yin ㄧㄣ ɪn
ка ка ka k'a ㄎㄚ а
кай кай kai k'ai ㄎㄞ аi
кан кан kang k'ang ㄎㄤ ɑŋ
кань кань kan k'an ㄎㄢ ɑn
као као kao k'ao ㄎㄠ ɑʊ
ко ко kuo k'uo ㄎㄨㄛ uɔ
коу коу kou k'ou ㄎㄡ ɔu
ку ку ku k'u ㄎㄨ u
куа куа kua k'ua ㄎㄨㄚ ua
куай куай kuai k'uai ㄎㄨㄞ uai
куан куан kuang k'uang ㄎㄨㄤ uɑŋ
куань куань kuan k'uan ㄎㄨㄢ uɑn
куй куй kui k'uei ㄎㄨㄟ uei
кун кун kong k'ung ㄎㄨㄥ ʊŋ
кунь кунь kun k'un ㄎㄨㄣ ʊn
кэ ке ke k'o ㄎㄜ ə
кэн кен keng k'eng ㄎㄥ əŋ
кэнь кень ken k'en ㄎㄣ ən
ла ла la la ㄌㄚ la
лай лай lai lai ㄌㄞ lai
лан лан lang lang ㄌㄤ lɑŋ
лань лань lan lan ㄌㄢ lɑn
лао лао lao lao ㄌㄠ lɑʊ
ле лє lie lieh ㄌㄧㄝ liɛ
ли лі li li ㄌㄧ li
лин лін ling ling ㄌㄧㄥ lɪŋ
линь лінь lin lin ㄌㄧㄣ lɪn
ло ло lo lo ㄌㄛ lɔ
ло ло luo lo ㄌㄨㄛ luɔ
лоу лоу lou lou ㄌㄡ lɔu
лу лу lu lu ㄌㄨ lu
луань луань luan luan ㄌㄨㄢ luɑŋ
лун лун long lung ㄌㄨㄥ lʊŋ
лунь лунь lun lun ㄌㄨㄣ lun
лэ ле le le ㄌㄜ lə
лэй лей lei lei ㄌㄟ lei
лэн лен leng leng ㄌㄥ ləŋ
лю лю liu liu ㄌㄧㄡ liɔu
люй люй ㄌㄩ ly
люэ люе lüe lüeh ㄌㄩㄝ lyɛ
ля ля lia lia ㄌㄧㄚ lia
лян лян liang liang ㄌㄧㄤ liɑŋ
лянь лянь lian lian ㄌㄧㄢ liɛn
ляо ляо liao liao ㄌㄧㄠ liau
ма ма ma ma ㄇㄚ ma
май май mai mai ㄇㄞ mai
ман ман mang mang ㄇㄤ mɑŋ
мань мань man man ㄇㄢ mɑn
мао мао mao mao ㄇㄠ mɑʊ
ме мє mie mieh ㄇㄧㄝ miɛ
ми мі mi mi ㄇㄧ mi
мин мін ming ming ㄇㄧㄥ mɪŋ
минь минь min min ㄇㄧㄣ mɪn
мо мо mo mo ㄇㄛ mɔ
моу моу mou mou ㄇㄡ mɔu
му му mu mu ㄇㄨ mu
мэ ме me me ㄇㄜ mə
мэй мей mei mei ㄇㄟ mei
мэн мен meng meng ㄇㄥ məŋ
мэнь мень men men ㄇㄣ mən
мю мю miu miu ㄇㄧㄡ miɔu
мянь мянь mian mien ㄇㄧㄢ miɛn
мяо мяо miao miao ㄇㄧㄠ miɑʊ
на на na na ㄋㄚ na
най най nai nai ㄋㄞ nai
нан нан nang nang ㄋㄤ nɑŋ
нань нань nan nan ㄋㄢ nɑn
нао нао nao nao ㄋㄠ nɑʊ
не нє nie nieh ㄋㄧㄝ niɛ
ни ні ni ni ㄋㄧ ni
нин нін ning ning ㄋㄧㄥ nɪŋ
нинь нінь nin nin ㄋㄧㄣ nɪn
но но nuo no ㄋㄨㄛ nuɔ
ноу ноу nou nou ㄋㄡ nɔu
ну ну nu nu ㄋㄨ nu
нуань нуань nuan nuan ㄋㄨㄢ nuɑn
нун нун nong nung ㄋㄨㄥ nʊŋ
нэ не ne ne ㄋㄜ nə
нэй ней nei nei ㄋㄟ nei
нэн нен neng neng ㄋㄥ nəŋ
нэнь нень nen nen ㄋㄣ nən
ню ню niu niu ㄋㄧㄡ niɔu
нюй нюй ㄋㄩ ny
нюэ нюэ nüe nüeh ㄋㄩㄝ nyɛ
ня ня nia nia ㄋㄧㄚ nia
нян нян niang niang ㄋㄧㄤ niɑŋ
нянь нянь nian nien ㄋㄧㄢ niɛn
няо няо niaо niaо ㄋㄧㄢ niɑʊ
оу оу ou ou ɔu
па па pa p'a ㄆㄚ a
пай пай pai p'ai ㄆㄞ ai
пан пан pang p'ang ㄆㄤ ɑŋ
пань пань pan p'an ㄆㄢ ɑn
пао пао pao p'ao ㄆㄠ ɑʊ
пе пє pie p'ieh ㄆㄧㄝ iɛ
пи пі pi p'i ㄆㄧ i
пин пін ping p'ing ㄆㄧㄥ ɪŋ
пинь пінь pin p'in ㄆㄧㄣ ɪn
по по po p'o ㄆㄛ ɔ
поу поу pou p'ou ㄆㄡ ɔu
пу пу pu p'u ㄆㄨ u
пэй пей pei p'ei ㄆㄟ ei
пэн пен peng p'eng ㄆㄥ əŋ
пэнь пень pen p'en ㄆㄣ ən
пянь пянь pian p'ien ㄆㄧㄢ iɛn
пяо пяо piao p'iao ㄆㄧㄠ iɑʊ
са са sa sa ㄙㄚ sa
сай сай sai sai ㄙㄞ sai
сан сан sang sang ㄙㄤ sɑŋ
сань сань san san ㄙㄢ sɑn
сао сао sao sao ㄙㄠ sɑʊ
се сє xie hsieh ㄒㄧㄝ ɕiɛ
си сі xi hsi ㄒㄧ ɕi
син сін xing hsing ㄒㄧㄥ ɕɪŋ
синь сінь xin hsin ㄒㄧㄣ ɕɪn
соу соу sou sou ㄙㄡ sɔu
су су su su ㄙㄨ su
суань суань suan suan ㄙㄨㄢ suɑn
суй суй sui sui ㄙㄨㄟ suei
сун сун song sung ㄙㄨㄥ sʊŋ
сунь сунь sun sun ㄙㄨㄣ sʊn
суо суо suo so ㄙㄨㄛ suɔ
сы си si ssu ㄙㄧ si
сэ се se se ㄙㄜ sə
сэн сен seng seng ㄙㄥ səŋ
сэнь сень sen sen ㄙㄣ sən
сю сю xiu hsiu ㄒㄧㄡ ɕiɔu
сюань сюань xuan hsüan ㄒㄩㄢ ɕyɛn
сюй сюй xu hsü ㄒㄩ ɕy
сюн сюн xiong hsiung ㄒㄩㄥ ɕiyŋ
сюнь сюнь xun hsün ㄒㄩㄣ ɕyn
сюэ сюе xue hsüeh ㄒㄩㄝ ɕyɛ
ся ся xia hsia ㄒㄧㄚ ɕia
сян сян xiang hsiang ㄒㄧㄤ ɕiɑŋ
сянь сянь xian hsien ㄒㄧㄢ ɕiɛn
сяо сяо xiao hsiao ㄒㄧㄠ ɕiau

![ред.ред. код]

ха ha ha
хай hai hai
хан hang hang
хань han han
хао hao hao
хо huo huo
хоу hou hou
ху hu hu
хуа hua hua
хуай huai huai
хуан huang huang
хуань huan huan
хун hong hung
хунь hun hun
хуэй hui hui
хэ he ho
хэй hei hei
хэн heng heng
хэнь hen hen
ца ca ts'a
цай cai ts'ai
цан cang ts'ang
цань can ts'an
цао cao ts'ao
це qie ch'ieh
цза za tsa
цзай zai tsai
цзан zang tsang
цзань zan tsan
цзао zao tsao
цзе jie chieh
цзи ji chi
цзин jing ching
цзинь jin chin
цзо zuo tso
цзоу zou tsou
цзу zu tsu
цзуань zuan tsuan
цзуй zui tsui
цзун zong tsung
цзунь zun tsun
цзы zi tzu
цзэ ze tse
цзэй zei tsei
цзэн zeng tseng
цзэнь zen tsen
цзю jiu chiu
цзюань juan chüan
цзюе jue chüeh
цзюй ju chü
цзюн jiong chiung
цзюнь jun chün
цзя jia chia
цзян jiang chiang
цзянь jian chien
цзяо jiao chiao
ци qi ch'i
цин qing ch'ing
цинь qin ch'in
цо cuo ts'o
цоу cou ts'ou
цу cu ts'u
цуань cuan ts'uan
цуй cui ts'ui
цун cong ts'ung
цунь cun ts'un
цы ci tz'u
цэ ce ts'e
цэн ceng ts'eng
цэнь cen ts'en
цю qiu ch'iu
цюань quan ch'üan
цюй qu ch'ü
цюн qiong ch'iung
цюнь qun ch'ün
цюэ que ch'üeh
ця qia ch'ia
цян qiang ch'iang
цянь qian ch'ien
цяо qiao ch'iao
ча cha ch'a
чай chai ch'ai
чан chang ch'ang
чань chan ch'an
чао chao ch'ao
чжа zha cha
чжай zhai chai
чжан zhang chang
чжань zhan chan
чжао zhao chao
чжи zhi chih
чжо zhuo cho
чжоу zhou chou
чжу zhu chu
чжуа zhua chua
чжуай zhuai chuai
чжуан zhuang chuang
чжуань zhuan chuan
чжуй zhui chui
чжун zhong chung
чжунь zhun chun
чжэ zhe che
чжэй zhei chei
чжэн zheng cheng
чжэнь zhen chen
чи chi ch'ih
чоу chou ch'ou
чу chu ch'u
чуа chua ch'ua
чуай chuai ch'uai
чуан chuang ch'uang
чуань chuan ch'uan
чуй chui ch'ui
чун chong ch'ung
чунь chun ch'un
чуо chuo ch'o
чэ che ch'e
чэн cheng ch'eng
чэнь chen ch'en
ша sha sha
шай shai shai
шан shang shang
шань shan shan
шао shao shao
ши shi shih
шоу shou shou
шу shu shu
шуа shua shua
шуай shuai shuai
шуан shuang shuang
шуань shuan shuan
шуй shui shui
шунь shun shun
шуо shuo shuo
шэ she she
шэй shei shei
шэн sheng sheng
шэнь shen shen
э e e
эй ei ei
энь en en
эр er erh
ю you yu
юань yuan yüan
юй yu
юн yong yung
юнь yun yün
юэ yue yüeh
я ya ya
ян yang yang
янь yan yan
яо yao yao

Примітки[ред.ред. код]

  1. Мацаев С. А., Орлов В. Г. Пособие по транскрипции и правописанию китайских слов. М., 1966.
  2. В розмовної мови і в деяких діалектах — [xui].
  3. а б Задоенко Т. П., Хуан Шуин. Основы китайского языка. Вводный курс. — Москва: Наука, Восточная литература, 1993
  4. В розмовній мови і в деяких діалектах — [xúi], [xʊi].
  5. Еквіваленти чжуїня та піньїня в МФА // Факультет Східноазійських культур і мов Університету Вейк Форест. — Північна Кароліна, США. — Переглянуто 2010.05.01

Джерела та література[ред.ред. код]

Посилання[ред.ред. код]