Швидке сортування

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Швидке сортування
Sorting quicksort anim.gif
алгоритм у дії під час сортування списку чисел
Клас Алгоритм сортування
Структура даних Різні
Найгірша швидкодія O(n^2)
Найкраща швидкодія O(n\log n)
Середня швидкодія O(n\log n)
Просторова складність у найгіршому випадку Залежить від реалізації
Оптимальний Інколи
Стабільний Ні

Швидке сортування (англ. Quick Sort) — алгоритм сортування, добре відомий, як алгоритм розроблений Чарльзом Гоаром, який не потребує додаткової пам'яті і виконує у середньому \;O(n\log\;n) операцій. Однак, у найгіршому випадку робить O(n^2) порівнянь. Оскільки алгоритм використовує дуже прості цикли і операції, він працює швидше інших алгоритмів, що мають таку ж асимптотичну оцінку складності. Наприклад, зазвичай більш ніж удвічі швидший порівняно з сортуванням злиттям.

Ідея алгоритму полягає в переставлянні елементів масиву таким чином, щоб його можна було розділити на дві частини і кожний елемент з першої частини був не більший за будь-який елемент з другої. Впорядкування кожної з частин відбувається рекурсивно. Алгоритм швидкого сортування може бути реалізований як у масиві, так і в двозв'язному списку.

Швидке сортування є алгоритмом на основі порівнянь, і не є стабільним.

Історія[ред.ред. код]

Алгоритм швидкого сортування було розроблено Тоні Гоаром (C. A. R. Hoare) у 1962 під час роботи у маленькій британській компанії Elliott Brothers (англ.).[1]

Псевдокод алгоритму[ред.ред. код]

Класичний алгоритм[ред.ред. код]

В класичному варіанті, запропонованому Гоаром, з масиву обирався один елемент, і весь масив розбивався на дві частини по принципу: в першій частині — ті що не більші даного елементу, в другій частині — ті що не менші даного елемента. Процедура Quicksort(A,p,q) здійснює часткове впорядкування масиву \;A з p-го по q-ий індекс:

\;Quicksort(A,p,q)\;
1 if p \ge\; q return;
2 r\gets\; A[p] 
3 i\gets\; p-1 
4 j\gets\; q+1 
5 while \;i<j do
6    repeat
7       i\gets\;i+1 
8    until A[i]\ge\;r 
9    repeat
10      j\gets\;j-1 
11   until A[j]\le\;r 
12   if \;i<j 
13     then Поміняти A[i]\leftrightarrow\;A[j] 
14 \;Quicksort(A,p,j) 
15 \;Quicksort(A,j+1,q) 

Сучасний алгоритм[ред.ред. код]

На сьогодні в стандартних бібліотеках використовують таку реалізацію алгоритму:

Partition(A,p,q)\;
1 x\gets\;A[q]
2 i\gets\;p-1
3 for j\gets\;p to \;q-1 
4 do if A[j]\le\;x\;
5   then i\gets\;i+1
6     Поміняти A[i]\leftrightarrow\;A[j]
7 i\gets\;i+1
8 Поміняти A[i]\leftrightarrow\;A[q]
9 return \;i
Quicksort(A,p,q)\;
1 if p \ge\; q return;
2 i\gets\;Partition(A,p,q)
3 \;Quicksort(A,p,i-1)
4 \;Quicksort(A,i+1,q)

Аналіз[ред.ред. код]

Час роботи алгоритму сортування залежить від збалансованості, що характеризує розбиття. Збалансованість, у свою чергу залежить від того, який елемент обрано як опорний (відносно якого елемента виконується розбиття). Якщо розбиття збалансоване, то асимптотично алгоритм працює так само швидко як і алгоритм сортування злиттям. У найгіршому випадку, асимптотична поведінка алгоритму настільки ж погана, як і в алгоритму сортування включенням.

Найгірше розбиття[ред.ред. код]

Найгірша поведінка має місце у тому випадку, коли процедура, що виконує розбиття, породжує одну підзадачу з n-1 елементом, а другу — з 0 елементами. Нехай таке незбалансоване розбиття виникає при кожному рекурсивному виклику. Для самого розбиття потрібен час \;\Theta(n). Тоді, рекурентне співвідношення для часу роботи, можна записати так:

\;T(n) = T(n-1)+T(0)+\Theta(n) = T(n-1)+\Theta(n)

Розв'язком такого співвідношення є \;T(n)=\Theta(n^2).

Найкраще розбиття[ред.ред. код]

В найкращому випадку процедура Partition ділить задачу на дві підзадачі, розмір кожної не перевищує n/2. Час роботи, описується нерівністю:

T(n) \le 2T(n/2) + \Theta(n)

Тоді:

\;T(n)=O(n\log n) — асимптотично найкращий час.

Середній випадок[ред.ред. код]

Математичне очікування часу роботи алгоритму на всіх можливих вхідних масивах є \;O(n\log n), тобто середній випадок ближчий до найкращого.

Модифікації[ред.ред. код]

В середньому алгоритм працює дуже швидко, але на практиці, не всі можливі вхідні масиви мають однакову імовірність. Тоді, шляхом додання рандомізації вдається отримати середній час роботи в будь-якому випадку.

Рандомізованний алгоритм[ред.ред. код]

В рандомізованному алгоритмі, при кожному розбитті випадковий елемент обирається в якості опорного:

Randomized\_Partition(A,p,q)\;
1 i\leftarrow Random(p,q)
2 Поміняти A[i] \leftrightarrow A[q]
9 return \;Partition(A,p,q)
Randomized\_Quicksort(A,p,q)\;
1 if p \ge\; q return;
2 i\gets\;Randomized\_Partition(A,p,q)
3 \;Randomized\_Quicksort(A,p,i-1)
4 \;Randomized\_Quicksort(A,i+1,q)

Реалізації на різних мовах програмування[ред.ред. код]

Псевдокод, нерекурсивний алгоритм[ред.ред. код]

 function QuickSort(Array, Left, Right)
 var
   L2, R2, PivotValue
 begin
   Stack.Push(Left, Right);    // pushes Left, and then Right, on to a stack
   while not Stack.Empty do
   begin
     Stack.Pop(Left, Right);  // pops 2 values, storing them in Right and then Left
     repeat
       PivotValue := Array[(Left + Right) div 2];
       L2 := Left;
       R2 := Right;
       repeat
         while Array[L2] < PivotValue do // scan left partition
           L2 := L2 + 1;
         while Array[R2] > PivotValue do // scan right partition
           R2 := R2 - 1;
         if L2 <= R2 then
         begin
           if L2 != R2 then
             Swap(Array[L2], Array[R2]); // swaps the data at L2 and R2
           L2 := L2 + 1;
           R2 := R2 - 1;
         end;
       until L2 >= R2;
       if R2 - Left > Right - L2 then // is left side piece larger?
       begin
         if Left < R2 then
           Stack.Push(Left, R2);
         Left := L2;
       end;
       else
       begin
         if L2 < Right then // if left side isn't, right side is larger
           Stack.Push(L2, Right);
         Right := R2;
       end;
     until Left >= Right;
   end;
 end;

Програма на Pascal[ред.ред. код]

 program Quick_Sort; 
  var a:array[1..100] of longint; 
  n,i : longint; 
  {У процедуру передаються ліва та права границі фрагменту, що сортується} 
 procedure QSort(l,r:longint); 
 var x,y,i,j:longint; 
 begin 
  x:=a[(l+r) div 2]; 
  i:=l; j:=r; 
  while i<=j do 
  begin 
   while a[i]<x do inc(i); 
   while a[j]>x do dec(j); 
    if i<=j then 
     begin 
      y:=a[i]; a[i]:=a[j]; a[j]:=y; 
      inc(i); dec(j); 
     end; 
  end; 
  if l<j then QSort(l,j); 
  if i<r then QSort(i,r); 
 end; 
 begin 
  write('Кількість елементів масиву '); 
  read(n); 
  for i:=1 to n do read(a[i]); 
  QSort(1,n); {Впорядкувати елементи з першого по n-ий} 
  for i:=1 to n do write(a[i],' '); {Упорядкований масив} 
 end.

Java[ред.ред. код]

private void quickSort(int[] array, int start, int end){
  if (start>=end) return;
 
  int pivot = array[start];
  int i = start;
  int j = end;
 
  while (i <= j){
    while (array[i] < pivot){
      i++;
    }
    while (array[j] > pivot){
      j--;
    }
    if (i <= j){
      swap(array, i, j);
      i++;
      j--;
    }
  }
  // Recursion
  if (start < j) {
    quickSort(array, start, j);
  }
  if (i < end) {
    quickSort(array, i, end);
  }
}
 
public static void swap(int arr[], int a, int b) {
	int t = arr[a];
	arr[a] = arr[b];
	arr[b] = t;
}

Perl[ред.ред. код]

sub quick_sort {
  my ( $a_array, $start, $end ) = @_; 
  return if $start >= $end;
 
  my ( $i, $j, $pivot ) = ( $start, $end, $a_array->[$start] );
 
  # рух $i - зліва направо, $j - навпаки зправа наліво
  while ( $i < $j ) {
 
    # $i буде перший елемент зліва, який є більшим ніж опорний елемент (pivot)
    $i++ while ( $a_array->[$i] < $pivot );
 
    # $j буде перший елемент справа, який є меншим ніж опорний елемент (pivot)
    $j-- while ( $a_array->[$j] > $pivot );
 
    # взаємозаміна елементів, більший-рівний опорного іде в праву частину, масиву, а менший - вліву
    if ( $i <= $j ) {
      @{$a_array}[$i,$j] = @{$a_array}[$j,$i];
      $i++;  #йдемо далі
      $j--;
    }  
  }
 
  # тепер відтворюємо те ж саме але для кожного підмасиву окремо
  # для лівого (з меншими цифрами) і для правого (з більшими)
  quick_sort( $a_array, $start, $j ) if $start < $j;	
  quick_sort( $a_array, $i, $end ) if $i < $end;	
}

Haskell[ред.ред. код]

 quickSort []   = []
 quickSort (x:xs) = quickSort [y | y <- xs, y < x] ++ [x] ++ quickSort [y | y <- xs, y >= x]

Примітки[ред.ред. код]

 1. «Timeline of Computer History: 1960». Computer History Museum. Архів оригіналу за 2013-06-25. 

Джерела інформації[ред.ред. код]

 • Thomas H. Cormen; Charles E. Leiserson; Ronald L. Rivest; Clifford Stein. Introduction to Algorithms (2nd ed.) The MIT Press. ISBN 0-07-013151-1

Див. також[ред.ред. код]

Посилання[ред.ред. код]