Вікіпедія:Вікімедіа Україна/Проєкт Статуту

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

СТАТУТ (проект)

Громадської організації «Вікімедіа Україна»

Загальні положення

1.1. «Вікімедіа Україна» (далі по тексту — «Організація») є місцевою громадською організацією, створеною громадянами для досягнення мети, визначеної цим Статутом.

1.2. Повне офіційне найменування громадської організації:

 • Українською мовою: Громадська організація «Вікімедіа Україна»;
 • Англійською мовою: «Wikimedia Ukraine» Citizens' Association.

1.3. Скорочене найменування громадської організації:

 • Українською мовою: «Вікімедіа Україна»;
 • Англійською мовою: «Wikimedia Ukraine».

1.4. Організація є самоврядною неприбутковою організацією, що об'єднує на добровільних засадах осіб, які зацікавлені в досягненні мети, визначеної цим Статутом.

1.5. Організація здійснює свою діяльність, виходячи з принципів добровільності об'єднання та рівності своїх членів, самоврядування, законності своєї діяльності та гласності.

1.6. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян»[1] та іншими нормативно-правовими актами України.

1.7. Організація має місцевий статус. Організація поширює свою діяльність відповідно до своїх статутних цілей і завдань на територію м. Києва.

1.8. Юридична адреса Організації: Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, 3.

1.9. Організація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації. Організація має відокремлене майно та самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатки і кутові штампи зі своїм найменуванням та власною символікою, яка реєструється у відповідності з вимогами чинного законодавства.

1.10. Організація може від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права, бути позивачем та відповідачем в суді.

1.11. Організація відповідає за своїми зобов'язаннями власними коштами і майном, на яке у відповідності до законодавства може бути звернено стягнення.

1.12. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Організації, а Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, своїх членів та створених Організацією юридичних осіб.

1.13. Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться в її власності, будь-які правочини, що не суперечать законодавству України та статутним цілям Організації.

1.14. Організація на добровільних засадах може вступати в спілки громадських організацій, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

1.15. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій зі статусом юридичної особи чи засновувати підприємства.

Мета Організації

Метою Організації є сприяння формуванню і розвитку можливостей для всіх створювати інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися й обмінюватися ними, даючи змогу окремим особам і громадам повною мірою реалізувати свій потенціал.

Завдання Організації

3.1. Підтримка створення і розвитку проектів, заснованих на технології вікі, які надають можливості редагування вмісту всім уповноваженим для цього користувачам.

3.2. Підтримка публікації і надання доступу через Інтернет до вмісту, створеного в рамках названих проектів на основі вільних ліцензій, таких як GNU Free Documentation License, виданих Фондом вільного програмного забезпечення.

3.3. Популяризація Інтернет проектів Вікіпедія, Вікісловник, Вікіцитати, Вікіновини, Вікіпідручник, Вікітека, Віківерситет, Віківиди, Вікісховище, та інших, започаткованих Wikimedia Foundation, Inc., що далі звуться «проектами Вікімедіа», особливо українською та кримськотатарською мовами, а також усіма іншими мовами, які вживаються етнічними групами, що традиційно проживають на теренах України.

3.4. Підтримка організації Wikimedia Foundation, Inc. з метою реалізації статутних цілей Організації.

3.5. Залучення на благодійній основі коштів для фінансування своїх робіт і програм.

Члени Організації, їх права та обов'язки

4.1. Організація має три категорії членів: індивідуальні, колективні та почесні.

4.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, особи без громадянства, громадяни іншої держави, які:

4.2.1. досягли 14 років;
4.2.2. беруть участь в одному чи кількох проектах Вікімедіа;
4.2.3. надіслали до Правління письмову заяву про надання членства в Організації та дотримання її Статуту, а також копію посвідчення особи;
4.2.4. прийняті до Організації Правлінням;
4.2.5. сплатили щорічний членський внесок.

4.3. Індивідуальний член Організації має право:

4.3.1.обирати і бути обраними до будь-яких органів Організації;
4.3.2. брати участь і мати один голос на Загальних зборах членів;
4.3.3. вносити пропозиції на розгляд будь-якого органу Організації з будь-якого питання, що стосується діяльності Організації;
4.3.4. брати участь у всіх формах діяльності для реалізації статутних цілей Організації;
4.3.5. користуватися обладнанням, послугами і підтримкою Організації за умови, що це слугує цілям Організації;
4.3.6. брати участь у формуванні і реалізації планів роботи Організації.

4.4. Кожен індивідуальний член Організації зобов'язаний:

4.4.1. дотримуватися статуту, регламентів і ухвал органів Організації;
4.4.2. регулярно сплачувати членські внески до Організації.

4.5. Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи будь-яких підприємств, установ, організацій, об'єднань, спілок, Організацій, фондів, спеціалізованих чи фахових об'єднань, які:

4.5.1. зацікавлені діяльністю Організації;
4.5.2. надіслали до Правління письмову заяву про надання членства в Організації та дотримання її Статуту, а також копії рішення керівного органу колективу підприємства про вступ до Організації;
4.5.3. прийняті до Організації Правлінням;
4.5.4. надали Організації матеріальну допомогу.

4.6. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників, які діють на підставі довіреності. Колективний член Організації має право за рішенням зборів трудового колективу, який делегував представника до Організації, в будь-який момент замінити його, повідомивши про це у письмовій формі Правління Організації.

4.7. Колективний член Організації має право:

4.7.1. брати участь з дорадчим голосом у Загальних зборах членів;
4.7.2. вносити пропозиції на розгляд будь-якого органу Організації з будь-якого питання, що стосується діяльності Організації;
4.7.3. брати участь у всіх формах діяльності для реалізації статутних цілей Організації;
4.7.4. користуватися обладнанням, послугами і підтримкою Організації за умови, що це слугує цілям Організації;
4.7.5. брати участь у формуванні і реалізації планів роботи Організації.

4.8. Колективні члени Організації зобов'язані дотримуватися статуту, регламентів і ухвал органів Організації.

4.9. Почесним членом може стати фізична особа, яка має особливі заслуги перед Організацією. Статус Почесного члена надається Загальними зборами Організації, за поданням Правління. Почесні члени звільняються з обов'язку сплати внесків.

4.10. В разі відмови Правління у визнанні членських прав, особа має право повторного звернення про членство через 30 днів після прийняття відповідного рішення.

4.11. Засновники Організації є в подальшому індивідуальними членами Організації.

4.12. Порядок ведення списку членів Організації визначається Положенням «Про облік членів Організації», яке затверджується Загальними зборами Організації.

4.13. Членство в організації припиняється рішенням Правління внаслідок:

4.13.1. добровільної, письмово поданої Правлінню, заяви про вихід з Організації;
4.13.2. смерті індивідуального члена або втрати правоздатності колективного члена;
4.13.3. виключення зі списку членів через несплату членських внесків за рішенням Правління;
4.13.4. у разі вчинення дiй, якi суперечать статутним завданням Організацiї, або спричинення своїми дiями чи бездiяльнiстю шкоди репутацiї Організації.

4.14. Виключена особа має право апеляції до Правління на протязі 30 днів після отримання відповідного рішення.

Управління Організацією

5.1. Органами Організації є:

 • Загальні збори
 • Правління
 • Ревізійна комісія

5.2. Термін повноважень Правління та Ревізійної комісії становить два роки і закінчується в останній день роботи Загальних зборів в останній рік повноважень цих органів. Члени Правління та Ревізійної комісії вибираються таємним голосуванням звичайною більшістю голосів індивідуальних членів, присутніх на Загальних зборах.

5.3. У разі виходу, виключення чи смерті членів органів Організації протягом терміну повноважень, їх склад доповнюється одним з членів Організації шляхом кооптації. Протягом терміну повноважень кожного органу максмально половина членів цього органу може бути поповнена шляхом кооптації. У разі необхідності, для поновлення складу органів проводяться Загальні збори членів.

Загальні збори

6.1. Загальні збори є вищим органом Організації. У Загальних зборах беруть участь:

 • з вирішальним голосом — індивідуальні члени;
 • з дорадчим голосом — колективіні та почесні члени.

6.2. Загальні збори можуть бути черговими та позачерговими.

6.3. Чергові Загальні збори скликаються один раз на рік до 30 червня. Правління повідомляє членів про місце, час проведення та порядок денний Загальних зборів щонайменше за 14 днів до дати проведення.

6.4. Предметом чергових Загальних зборів є:

 • заслуховуваня, обговорення та затвердження (оцінка) звітів про роботу Правління та Ревізійної комісії за попередній рік;
 • розгляд та затвердження фінансових звітів.

6.5. Загальні збори проводяться у відповідності із прийнятим ними регламентом.

6.6. Веде Загальні збори президія зборів у складі голови, заступника і секретаря зборів. Президію загальних зборів вибирають простою більшістю присутніх на зборах членів Організації. До президії зборів не можуть входити члени Правління чи Ревізійної комісії, термін повноважень яких закінчується на даних зборах.

6.7. Виключною компетенцією Загальних зборів є:

6.7.1 прийняття Статуту Організації, а також змін та доповнень до нього;
6.7.2. визначення основних напрямів діяльності Організації згідно з метою і завданнями її діяльності;
6.7.2. вибори Правління та Ревізійної комісії;
6.7.3. заслуховування річних звітів Правління і Ревізійної комісії та прийняття відповідних рішень;
6.7.4. визначення розмірів вступних і членських внесків;
6.7.5. розпорядження майном Організації;
6.7.6. припинення діяльності Організації або її реорганізація, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень, затвердження доповідей та звіту комісії.

На розгляд Загальних зборів Організації можуть бути винесені й інші питання діяльності Організації.

6.8. На Загальних зборах кожний член Організації представлений одним повноважним представником, який має право бути представником не більше двох інших членів Організації.

6.9. Загальні збори Організації правомірні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні не менше 1/2 кількості членів Організації.

6.10. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на засіданні членів Організації. Кожний член Організації при голосуванні має один голос. При рівності голосів голос голови Правління є вирішальним.

6.11. Рішення про прийняття Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього, а також про припинення діяльності Організації приймаються, якщо за нього проголосувало не менше ніж 2/3 присутніх на засіданні Загальних зборів членів Організації.

6.12. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для членів Організації, і її Правління.

6.13. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів приймається самим Правлінням Організації, або на прохання до Правління чи Ревізійної комісії, або на письмову вимогу не менше як 1/2 членів Організації, з метою вирішення термінових питань, що виникли в процесі діяльності Організації.

6.14. Правління зобов'язане скликати позачергові Загальні збори членів протягом 90 днів з дати отримання запиту.

6.15. Позачергові Загальні збори приймають рішення лише з питань, заради яких вони були скликані.

Правління

7.1. Правління спрямовує діяльність Організації, згідно з ухвалами Загальних зборів членів, представляє організацію у зовнішніх відносинах , і несе відповідальність перед Загальними зборами.

7.2. До правління входить від 3-х до 7 осіб. Число осіб визначається Загальними зборами.

7.3. Голова Правління обирається Загальними зборами членів.

7.4. Правлінням вибирає з числа членів Правління заступників голови Правління, секретаря та скарбника Організації.

7.5. Функції голови Правління не можуть бути об'єднані з іншими.

7.6. Засідання Правління проводяться не рідше чотирьох разів на рік.

7.7. Члени Правління обираються шляхом таємного голосування простою більшістю голосів індивідуальних членів, присутніх на Загальних зборах.

7.8. Заяви, угоди, фінансові та майнові зобов'язання від імені Організації підписує: голова правління і секретар, або голова Правління і скарбник, або секретар і скарбник, або, за уповноваженням Правління, два члени Правління.

7.9. Ухвали і рішення Правління з фінансових питань, виконує скарбник.

7.10. Ухвали і рішення Ради приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів при наявності не менше половини від загального числа членів Правління. На прохання будь-якого члена Правління голосування з певного питання повинне бути таємним.

7.11. До повноважень Правління належить:

 • реалізація ухвал Загальних зборів;
 • прийняття бюджету Організації;
 • управління майном Організації;
 • прийняття рішень про придбання або розпорядження рухомим і нерухомим майном;
 • прийняття рішення про обсяг зобов'язань, що перевищують 5000 гривень;
 • скликання Загальних зборів членів;
 • рішення про прийом і виключення членів;
 • звітування про свою роботу на Загальних зборах членів;
 • прийнняття правил і регламентів, передбачених в Статуті;
 • керівництво діяльністю Організації між засіданнями Загальних зборів;
 • зовнішнє представництво Організації;
 • уповноваження із числа своїх членів особи, що подає документи для державної реєстрації Організації та реєстрації в податкових та інших органах, відкриває розрахункові та інші рахунки Організації.

7.12 Прес-секретар Організації відповідає за контакти з медіа. Прес-секретар вибирається Правлінням з усіх членів Організації.

Ревізійна комісія

8.1. Ревізійна комісія є органом, створеним для контролю за діяльністю Правління Організації.

8.2. Ревізійна комісія складається з трьох членів.

8.3. Члени Ревізійної комісії обираються таємним голосуванням простою більшістю голосів індивідуальних членів, присутніх на Загальних зборах членів.

8.4. Члени Ревізійної комісії не можуть виконувати будь-які інші функції в органах Організації.

8.5. Члени Ревізійної комісії не можуть бути у відносинах шлюбу, родинних стосунків, або підлеглості чи залежності від членів Правління.

8.6. Члени Ревізійної комісії не можуть бути судимими за вчинення навмисних неправомірних дій.

8.7. Ревізійна комісія обирає зі свого складу голову Ревізійної комісії.

8.8. До повноважень Ревізійної комісії належить:

 • загальний контроль за діяльністю Організації,
 • подання правлінню висновків, що випливають з перевірок
 • право вимагати скликання позачергових Загальних зборів членів, а також право вимагати засідання Правління
 • скликати Загальні збори членів, якщо такі збори не скликані Правлінням у встановлений Статутом термін ,
 • внесення пропозицій Загальним зборам про затвердження звіту Правління.
 • звітування про свою роботу на Загальних зборах членів.

8.9. Ревізійна комісія діє згідно з правилами процедури, прийнятими нею.

8.10. Ревізійна комісія має право вимагати від членів Організацій та органів Організації всіх рівнів подання письмових або усних пояснень, що стосуються контрольованих справ.

8.11. Ухвали Ревізійної комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів при наявності не менше двох голосів членів. На прохання будь-якого члена комісії голосування з певного питання повинне бути таємним.

Майно та кошти

9.1. Організація має у власності кошти та інше майно, яке необхідне для здійснення її статутної діяльності.

9.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, яке надходить Організації від:

 • членських внесків;
 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • проведення її основної діяльності;
 • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів і програм, або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Організації відповідно до законодавства України та умов міжнародних договорів;
 • пасивних доходів.

9.3. Організація має права на майно та кошти, отримані в результаті діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

9.4. Право власності Організації на майно та кошти реалізуютьcя Загальними зборами Організації. Окремі функції щодо господарського управління коштами та майном Організації в межах, визначених рішенням Загальних Зборів Організації, можуть покладатися на Правління.

9.5. Організація використовує кошти та майно, що є її власністю, та здійснює свою діяльність виключно для досягнення мети та завдань діяльності Організації, які визначені цим Статутом, не маючи на меті одержання прибутку.

9.6. Створені Організацією підприємства, установи та організації зобов`язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, стати на облік в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

9.7. Державний нагляд та контроль за діяльністю Організації здійснюється уповноваженими на це законодавством державними органами.

9.8. Організація у відповідності до законодавства подає до державних контролюючих органів звіти, декларації та інші відомості щодо своєї діяльності.

9.9. Організація здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий і статистичний облік та звітність відповідно до порядку, що встановлений законодавством України.

9.10. Фінансовий рік Організації встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року включно.

9.11. Організація надає необхідні звітні матеріали до органів державної податкової служби України та інших органів державної влади, що здійснюють функції контролю за суб'єктами господарської діяльності.

Внесення змін та доповнень до Статуту

10.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються рішенням кваліфікованої більшості в 2/3 голосів членів присутніх на Загальних зборах Організації.

10.2. Проект змін та доповнень до Статуту готується Правлінням чи ініціативною групою, яка за кількістю повинна становити не менш ніж 10 відсотків кількості членів Організації, та надається не пізніше ніж за десять днів до запланованої дати проведення Загальних Зборів кожному члену Організації для ознайомлення та внесення своїх пропозицій.

10.3. Про зміни та доповнення, що сталися в Статуті Організації, Голова Правління в п`ятиденний термін письмово повідомляє реєструючий орган та надає до реєструючого органу відповідним чином оформлені зміни та доповнення до Статуту Організації.

Припинення діяльності Організації

11.1. Діяльність Організації припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації.

11.2. Реорганізація Організації проводиться за рішенням Загальних Зборів Організації. Рішення приймається кваліфікованою більшістю в 2/3 голосів членів Організації присутніх на Загальних Зборах Організації. При реорганізації Організації вся сукупність прав і обов'язків Організації переходить до її правонаступників.

11.3. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, яке приймається не менше як 2/3 від числа учасників Загальних Зборів, або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.

11.3.1. В разі ліквідації Організації Загальні збори призначають ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс, завершує виконання зобов'язань за раніше укладеними угодами і укладає нові угоди в межах своєї компетенції, виявляє кредиторів і дебіторів Організації, розподіляє майно, що залишилось. Ліквідаційна комісія діє, користується правами, несе обов'язки і відповідальність відповідно до законодавства України;
11.3.2. Майно та інші активи Організації, що залишилося після сплати податків у бюджет, розрахунків з кредиторами і працівниками, передаються іншій неприбутковій організацій відповідного виду або зараховуються до доходу державного бюджету.

11.4. Організація вважається ліквідованою з моменту її виключення з державного реєстру.

Реквізити засновників та підписи представників засновників Організації

Тут можна залишати підписи. Надалі — слід буде надати паспортні дані — для державної реєстрації статуту. Паспортні дані публікуватися не будуть.

--Perohanych 12:53, 9 березня 2009 (UTC)Відповісти[відповісти]

Примітки