Тертишник Володимир Митрофанович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Тертишник Володимир Митрофанович (нар. 4 липня 1953(19530704)) — український правник, доктор юридичних наук, професор, Професор кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи і фінансів.

Життєпис

Народився в селі Грунь Лебединського району Сумської області. Українець.

У 1979 році з відзнакою закінчив юридичний вуз, спеціальність «Правознавство». Був нагороджений медаллю Міністерства освіти «За відмінне навчання». З 1983 по 1986 роки навчався в ад'юнктурі ВНДІ МВС СРСР (м. Москва). 29 січня 1987 року захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 в ВНДІ МВС СРСР (м. Москва) на тему «Проблеми збирання та дослідження речових доказів на початковому етапі розслідування».

Працював на посадах завідувача кафедрою в юридичних вузах Харкова і Дніпропетровська. Став засновником юридичного факультету Сумського державного університету.

25 грудня 2009 року захистив дисертацію доктора юридичних наук на тему «Гарантії прав і свобод людини та забезпечення встановлення істини у кримінальному процесі України».

З 20 вересня 2016 року - Академік Академії політичних наук.

Наукова діяльність

Підготував і надрукував понад 300 наукових і науково-методичних праць загальним обсягом понад 500 д. а (серед яких 4 монографії, 30 навчальних посібників, 12 видань науково-практичного коментаря та 6 підручників, 240 наукових статей.

Володимир Тертишник є популярним автором періодичних видань «Бюлетень Міністерства юстиції», «Урядовий кур'єр», «Юридичний журнал», «Юридична практика», «Віче», «Право і політика», «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Український юрист», «Право і суспільство» та ряду зарубіжних видань. Наукові статті Володимира Тертишника сьогодні можна зустріти майже в кожному юридичному журналі, що видається в Україні.

Володимир Тертишник одноособовий автор підручника з кримінального процесу та Науково-практичного коментарію до Кримінально-процесуального кодексу України, який став лауреатом 4 Всеукраїнського конкурсу на найкраще юридичне видання. Його підручник бере участь у конкурсі на присудження Державної премії України.

Плідно працює над впровадженням наукових розробок в практичну діяльність, є розробником одного з проектів Конституції України, концепції нового КПК України, програми реформування юридичної освіти в Дніпропетровську, системного пакету пропозицій щодо змін і доповнень до законодавчих актів у сфері правосуддя.

Сучасні напрямки наукової діяльності — верховенство права, доктрина правової держави, концептуальні проблеми захисту прав і свобод людини, доказове право, слідчі дії, удосконалення досудового слідства та діяльності судової влади, процесуальна форма та процесуальні гарантії правосуддя, реалізація правових позицій Європейського Суду з прав людини у сфері правосуддя.

Захоплення

Особистими захопленнями є поезія та живопис. Активну науково-педагогічну роботу Володимир Тертишник поєднує з громадською правозахисною, виховною, мистецькою та спортивною діяльністю. Як фотохудожник-пейзажист, оприлюднив в інтернет-мережі серію своїх робіт «Мелодія Карпат», «Наш дім — земля», «Мій рідний край», «Красоти від природи», які відвідало понад 3 млн глядачів. Його пейзажні фото-роботи стали лауреатом конкурсу «Поштова марка: вчора, сьогодні, завтра».

Періодично друкує свої поетичні та літературні твори в журналі «Крила», «Я, студент», «Мост» и «Край городов», «Поет 2014 року» тощо. Видав збірку віршів «Аудит чоловічої душі» став членом союзу письменників та лауреатом музикального конкурсу Придніпров'я як поет-пісняр. Підтримує поетичні видання та молодих поетів, творчість яких проаналізована в унікальній статті « Моя мова кольорова — душі шляхетна колискова». Виступає редактором літературного журналу «Крила». За творчу діяльність єдиний з українських поетів нагороджений медаллю А. П. Чехова.

Основні роботи

 • Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 1999 г. — ISBN 966-7302-86-5
 • Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник.- 4-те вид. К.: А. С. К., 2003. — ISBN 966-539-420-7
 • Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України.  К.: А. С. К., 2003. — ISBN 966-8291-15-8
 • Тертишник В. М. Зразки юридичних документів: Настільна книга слідчого: навчальний посібник [ для студ. вищ. навч. зал. ] . Київ: Правова  єдність, 2009. 344 с.
 • Тертишник В. М. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України: Монографія. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2009. — ISBN 966-383-233-3
 • Тертишник В. Законодавча влада України: концептуальні проблеми удосконалення. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. №11. С. 48-53.
 • Тертышник В. Аудит мужской души. Стихи.  Днепропетровск, 2013.
 • Тертишник В. Гострі кути реформування кримінального процесу: сім раз… не для нас. Право і суспільство. 2012. №1. С. 259-262.
 • Тертишник В. Суд присяжних: ростки і суть ідеї та її мімікрія при реформуванні кримінального судочинства України. Право України. 2012.№7.С. 274-278.
 • Тертишник В. М. Інститут компромісу в кримінальному процесі . Вісник Академії митної служби України . Серія «Право». 2014.  № 1 (12) . С. 146-150.
 • Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. Київ: Алерта, 2014. 440 с. (одноосібне авторство).
 • Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. Київ: Алерта, 2014. 420 с. (одноосібне авторство).
 • Тертишник В. М. Проблеми незалежності слідчого. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2015. №5. С. 117- 123.
 • Тертишник В. М. Конституційна реформа: пошук нової парадигми українського конституціоналізму. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2015. №6. С. 52- 59.
 • Тертишник В. М. , Ламанова І. С. Проблеми протидії посяганням на культурні цінності України. Право  і суспільство України. 2015. №5. С. 41-47.
 • Теорія доказів: підручник для слухачів магістратури юридичних вузів / К. В. Антонов, О. В. Сачко, В. М. Тертишник, В. Г. Уваров. За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В. М. Тертишника. Київ: Правова єдність, 2015.
 • Реабілітація жертв незаконних кримінальних переслідувань, політичних репресій та зловживань владою: підручник для слухачів магістратури юридичних вузів / В. В. Ченцов, В. М. Тертишник. Київ: Правова єдність, 2016  324 с.
 • Тертишник В. М. Реалізація правових позицій та прецедентної практики Європейського суду з прав людини в розв’язанні проблем кримінально-процесуального права України / В. М. Тертышник // Правова позиція. –  2016. – № 1 (16). – С. 7-13.
 • Корнієнко М. В., Тертишник В. М.  Концептуальні проблеми процесуального інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 39. Том 2. 2016. С. 105-109. 
 • Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 12-те доповн. і перероб. К.:Алерта, 2016.810 с.
 • Тертишник В. М. Доктрина та проблеми і ризики конституційної й судово-правової реформи в Україні. Суспільно політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук». К., 2016. Випуск 4.  С. 147-160.
 • Тертишник В. М. Мова і логіка закону. Право і суспільство.  2016. № 5. С. 36-42.
 • Тертишник В. М. Цивілізаційний вибір державотворення та проблеми конституційної реформи в Україні. Публічне право. 2016. № 4(24). С. 57-64.
 • Корнієнко М. В., Тертишник В. М. Доктринальні проблеми інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Міжнародний науковий журнал «Верховенство права». 2017. №1. С. 95-101.  
 • Корнієнко М. В., Тертишник В. М.  Принципи права в розв’язанні юридичних колізій. Міжнародний науковий журнал «Верховенство права». 2017. №2. С. 10-16.
 • Тертишник В. М., Шемшученко Ю. С. Доктринальні проблеми забезпечення верховенства права в процесі конституційної й судово-правової реформи в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спецвипуск. Ч. 1 2017. С. 46-52.
 • Тертишник В. М. Істина «поза розумним сумнівом»: проблеми та колізії доказового права. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. №2. Т.1  С. 116-120.
 • Tertysznyk V. Prawda po za wszelka watpliwosc -  doktrynalne problemy prava dowodowego // KELM – Wydawca. 2017. №1 (17). S. 267-277.
 • Vladimir Tertyshnyk Civilizational choice a state and problems of constitutional reform in Ukraine // Правова позиція. 2017. № 1 (18). С. 146-153.
 •  Тертишник В. М. Від тоталітарності до правовладдя: доктринальні аспекти державотворення. Право.ua. 2017. №2. С. 5-11.
 • Тертишник В. М. Кримінальний процес України: підручник. – 7- ме вид., доповн. і перероб. К.: Алерта, 2017. 840 с.
 • Тертишник В. М. Правнича допомога та функція захисту в кримінальному процесі: гармонізація доктрини. Правова позиція. 2018. № 1 (10). С. 146-153.
 • Тертышник В. М. Верховенство права в сфере правосудия: алгебра процесса, или мои права моё богатство. Защита прав человека (Молдова-Болгария). Комрат. 2018. С. 225-232.
 • Тертишник В. М., Кошовий О. Г. Проблеми юридичної визначеності та конкуренції правових норм щодо зловживань на фондовому ринку. Європейські перспективи. 2018. №2. С. 140-146.
 • Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 15-те доповн. і перероб. / В. М. Тертишник. – К.: Правова єдність, 2018.  854 с.
 • Тертишник В. М. Правнича допомога та захист у кримінальному процесі: Підручник / За заг. ред.  д.ю.н., академіка НАН України Ю. С. Шемшученко. Київ: Алерта, 2018. 480 с.
 • Тертишник В. М. Презумпція невинуватості: інтегральна правнича засада та її застосування при виконанні функції захисту. Правова позиція. 2018. №1 (20). С. 120-126. URL: http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2018/1/14.pdf
 • Тертишник В. М., Корнієнко М. В. White-Collar Crime в «модних піджаках». Європейські перспективи. 2018. №3. С. 48-54.
 • Тертишник В. М. Земля в національній доктрині державотворення. Наше право. 2019. №1. С. 5-10.
 • Тертишник В. М. «Squeeze-out» (сквіз-аут): юридична знахідка чи правничий офсайд на ринку капіталів. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. №1.  С. 164-167.
 • Тертишник В. М. Синергетика правового абсурду на теренах земельних реформ. Право.ua. 2019. №3. С. 5-10.
 • Тертишник В. М. Воля в інтегративній системі засад правової держави. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спеціальний випуск, присвячений  Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми вітчизняного права» в рамках VIII-x наукових читань, присвячених пам'яті В.М. Корецького. 2019.  Ч. 1.  С. 15-19.
 • Тертишник В. М. Інтегративна модель засади верховенства права та її реалізація в розвитку доктрини й процесуальної форми змагального кримінального судочинства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. №3.  С. 187-193.  https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/3-19-ua/31.pdf
 • Тертишник В. М. Синергетика абсурду: негативна селекція та інші проблеми формування громадянського  суспільства. Європейські перспективи. 2019. №4. С. 5-10.
 • Зловживання на ринку капіталів: економко-правові аспекти / За ред. О. Г. Кошового, д. ю. н., проф. В. М. Тертишника, д. е. н. , проф.  Н. М. Шелудько. Дніпро: ЛІРА, 2019. 532 с.
 • Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя: підручник. / Тертишник В. М. та ін.; за заг. ред. д. ю.н. проф. В. М. Тертишника та докт. наук держ. упр., професора В. В. Ченцова. Київ: Алерта, 2021. 276 с.

Нагороди і почесні звання

Нагороджений знаком «За наукові досягнення» МОН України (2006).

За активну творчу діяльність нагороджений медаллю А. П. Чехова[1].

Примітки

 1. Визначні юристи сьогодення. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — С. 527; Юридична енциклопедія. Т. 6. — Київ; Видавництво Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. — С. 50; Володимир Тертишник: Посада професора вузу дає свободу та незалежність // Український Юрист. −2004, №?. — С. 18-20.

Науковці України – еліта держави. – К. «Логос України», 2015. - С. 299.

Посилання