Інтервальні оцінки

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Інтервальною оцінкою називають оцінку, що визначається двома числами – кінцями інтервалу. Інтервальні оцінки дозволяють визначити точність і надійність точкових оцінок. Надійністю (довірчою ймовірністю) оцінки невідомого параметра за допомогою знайденої за даними вибірки статистичної характеристики називають ймовірність , з якою виконується нерівність :

чи, що те ж саме

.

Звичайно використовують рівень надійності, що має значення: 0,95; 0,99 і 0,999.

Довірчим називають інтервал ( ), який покриває невідомий параметр із заданою надійністю .

1 Довірчі інтервали для оцінки математичного сподівання нормаль­ного розподілу при відомому . Розглянемо задачу інтервальної оцінки невідомого математичного сподівання кількісної ознаки по вибірковій середній нормально розподіленої сукупності з відомим середньо квадратич­ним відхиленням . Знайдемо довірчий інтервал, що покриває параметр з надійністю .

Вибіркова середня змінюється від вибірки до вибірки. Тому її можна розглядати, як випадкову величину , а вибіркові значення ознаки , , ... , (ці числа також змінюються від вибірки до вибірки) – як однаково розподілені незалежні випадкові величини , , ... , . Тобто, математичне сподівання кожної з цих величин дорівнює і середнє квадратичне відхилення – .

Можна показати, що у разі нормального розподілення випадкової величина вибіркова середня , знайдена за незалежними спостереженнями, також розподілена нормально з параметрами:

, . (12)

Поставимо вимогу, щоб було виконано співвідношення

, (13)

де – задана надійність.

Застосуємо до нормально розподіленої випадкової величини відому з теорії ймовірностей формулу про ймовірність відхилення нормально розподіленої випадкової величини зі середньоквадратичним відхиленням від його математичного сподівання не більше ніж на

,                  (14)

де – табульована функція Лапласа (3).

При цьому у формулі (14) відповідно до (12) необхідно замінити на , на , залишивши математичне чекання без зміни.

Тоді одержимо:

, (15)

де введено таке позначення

. (16)

Підставивши у формулу (15) вираз величини через з (16)

, (17)

перетворивши її до вигляду:

.

З огляду на те, що ймовірність задана і дорівнює (13), а також, що випадкова величина є формальним поданням вибіркової середньої , остаточно одержимо:

. (18)

Цю оцінку називають класичною. Відповідно до неї з надійністю можна стверджувати, що довірчий інтервал покриває невідомий параметр . При цьому величина визначається з рівності (18), а точність оцінки – з (17).

З формули (17) видно, що із зростанням обсягу вибірки величина зменшується, тобто точність оцінки підвищується. З співвідношення (18), де , із врахуванням відомого зростаючого характеру функції Лапласа (3), випливає, що підвищення надійності класичної оцінки (18) призводить до погіршення її точності.

2 Довірчі інтервали для оцінки математичного сподівання нормального розподілу при невідомому . Ускладнимо постановку задачі, розглянутої в попередньому пункті, вважаючи, що тепер середнє квадратичне відхилення нормально розподіленої кількісної ознаки невідомо.

У цьому випадку за даними вибірки побудуємо випадкову величину (її значення будемо традиційно позначати відповідною малою буквою ), що є функціональним перетворенням випадкової величини , введеної в попередньому пункті:

.                         (19)

Тут збережено позначення, які введені в попередньому пункті. Крім того, вжито , що є "виправлене" середнє квадратичне відхилення (1.7).

Можна показати, що випадкова величина (19) має розподіл Стьюдента (2.8) з ступенями волі і щільністю розподілу:

,

Де

,

– Гама-функція Эйлера (2.4).

Очевидно, що розподіл Стьюдента визначається параметром – обсягом вибірки та не залежить від невідомих параметрів і , що зумовило його практичну цінність. Оскільки функція є парною відносно , ймовірність виконання нерівності можна перетворити таким чином:

.

При заміні нерівності в круглих дужках на еквівалентну йому подвійну нерівність і заміні на так само, як у попередньому пункті, остаточно одержимо:

.

Тобто, використовуючи розподіл Стьюдента, можна знайти довірчий інтервал , що покриває невідомий параметр із надійністю . Величина при цьому знаходиться в таблиці розподілу Стьюдента у залежності від значень параметрів і .

3 Довірчі інтервали для оцінки середнього квадратичного відхилення нормального розподілу. Тепер вирішимо задачу інтервальної оцінки з надійністю невідомого генерального середнього квадратичного відхилення нормально розподіленої кількісної ознаки за його "виправленим" вибірковим середньо квадратичним відхиленням s. Це означає, що має виконуватися умова:

чи, що те ж саме,

. (20)

Подвійну нерівність у виразі (20) зручно перетворити до вигляду:

                      (21)


,                    (22)

де введено позначення

                         (23)

і враховано, що відхилення відносно , тобто – мала величина в порівнянні з , так що .

Вибіркове середнє квадратичне відхилення змінюється від вибірки до вибірки, тому його можна розглядати як випадкову величину, що ми дотримуючись традиції позначимо відповідною великою літерою . Помноживши всі члени останньої нерівності (22) на , одержимо нову нерівність

,

що після введення позначення

                       (24)

прийме остаточний вигляд:

. (25)

Відзначимо, що нерівності (21) і (25) еквівалентні. Тому рівність (20) можна тепер переписати так:

. (26)

Пірсон показав, що величина (24) після її підвищення до квадрату, тобто у вигляді , підкоряється закону розподілу "хі-квадрат" (5), тому і має таке позначення. Можна показати, що щільність розподілу самої випадкової величини має при цьому наступний вигляд:

.                  (27)

Важлива особливість цього розподілу полягає в тому, що воно є інваріантним відносно оцінюваного параметра , і залежить лише від обсягу вибірки .

Відомо, що ймовірність неперервній випадковій величині знаходитися на інтервалі ( , ) виражається у такий спосіб через щільність її розподілу:

.

Застосувавши цю формулу в нашому конкретному випадку ймовірності перебування випадкової величини (24) із щільністю у вигляді (27) на інтервалі (25), одержимо:

. (28)

Співвідношення (28) можна розглядати як рівняння щодо невідомої величини (23) при заданих значеннях і . Це рівняння було розв’язано в загальному вигляді зі складанням таблиць, по яких можна знайти значення . Знаючи величину і "виправлене" вибіркове середнє квадратичне відхилення s по формулам (21), (23) визначаємо довірчий інтервал для оцінки середнього квадратичного відхилення нормального розподілу.

Сигма Це незавершена стаття з математики.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.