Бібліографія Михайла Петровича Драгоманова

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Jump to navigation Jump to search

Видання творів[ред.ред. код]

1860-ті[ред.ред. код]

 • Драгоманов М. П. Император Тиберий. — К. : Университетская типография, 1864. — 112 с.
 • Драгоманов М. П. О состоянии женщины в первый век Римской империи. (Пробная лекция, читанная в Университете Св. Владимира для получения звания приват-доцента М.Драгомановым). — К.: Университетская типография, 1864. — 33 с.
 • Драгоманов М. П. О состоянии женщины в первый век Римской империи // Университетские известия. — К., 1864. — № 5 (май). — С. 1-33.
 • Драгоманов М. П. Государственные реформы Диоклетиана и Константина Великого // Университетские известия. — К., 1865. — № 2.
 • Драгоманов М. П. Программа по истории Древнего Востока // Университетские известия. — 1865. — № 10. — С. 1-6.
 • Драгоманов М. П. Логографы // Университетские известия. — К., 1867.
 • Драгоманов М. П. Очерк историографии в Древней Греции // Университетские известия. — К., 1868. — № 1.
 • Драгоманов М. П. Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит / М. П. Драгоманов. — К.: Университетская типография, 1869. — Ч. I. — VIII, 417 с.

1870-ті[ред.ред. код]

1880-ті[ред.ред. код]

1890-ті[ред.ред. код]

1900-ті[ред.ред. код]

1910-ті[ред.ред. код]

1920-ті[ред.ред. код]

1930-ті[ред.ред. код]

1950-ті[ред.ред. код]

 • Драгоманов М. П. Малороссия в ее словесности // Мазуркевич А. Р., Прыжов И. Г. Из истории русско-украинских литературных связей. — К.: Держлітвидав, 1958.

1960-ті[ред.ред. код]

1970-ті[ред.ред. код]

 • Драгоманов М. Австро-руські спомини (1867–1877). — Т. 2. — К.: Наук. думка, 1970. — С. 151–288.
 • Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці: У 2-х т. / Упоряд. І. С. Романченко; Гол. ред. О. Є. Засенко. — К.: Наукова думка, 1970.
 • Приложение к протоколу Совета 3 мая: мнения доц. Фортинского и Драгоманова о сочинениях магистра Лучицкого // Университетские известия. — К., 1874. — № 7. — С. 49-56.
 • Ленорман Ф. Руководство к древней истории Востока до персидских войн / пер. с фр. И.Каманина; под ред. М.Драгоманова. — К., 1876—1878.

1990-ті[ред.ред. код]

 • Драгоманов М. П. Вибране: «…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні» / Упоряд. та авт. іст.-біографічного нарису Р. С. Міщук; Прим. Р. С. Міщука, В. С. Шандри. — К.: Либідь, 1991. — 682 с.
 • Драгоманов М. Малоруський інтернаціоналізм // Київ. — 1991. — № 8. — С. 111—115.
 • Драгоманов М. Про волю віри // Слово і час. — 1991. — № 9. — С. 3-12.
 • Драгоманів М. Пропащий час: Українці під московським царством (1654—1876) / Вступ, упоряд., прим. В.Довгича // Пам'ятки України. — 1991. — № 1. — С. 2-7, 63.
 • Драгоманов М. Пропащий час: Українці під Московським царством, 1654—1876 / Прим. Л. Г. Іванової // Український історичний журнал. — 1991. — № 9. — С. 131—143.
 • Драгоманов М. П. Про українських козаків, татар та турків. З додатком про життя Михайла Драгоманова. — К.: Дніпро, 1991. — 43 с.
 • Драгоманов М. Русько-українські селяни під угорськими лібералами // Всесвіт. — 1991. — № 12. — С. 187—190.
 • Драгоманов М. П. Пропащий час: Українці під Московським царством (1654—1876) / Редкол.: С. З. Заремба (гол. ред.) та ін.; Вступ. ст. С.Заремби. — К.: Центр пам'яткознавства АН України; Українське т-во охорони пам'яток історії та культури, 1992. — 46 с.
 • Грінченко Б. Д., Драгоманов М. П. Діалоги про українську національну справу / НАН України, Ін-т української археографії; Упоряд. А.Жуковський. — К.: Б. в., 1994. — 286 с.
 • Драгоманов М. Про «Історію Русів» // Наука і суспільство. — 1995. — № 11-12. — С. 26-29.
 • Вільна спілка: Переклад - українською мовою Тараса Андрусяка в “Шлях до Свободи” (1998).

2000-ні[ред.ред. код]

Листування[ред.ред. код]

Література про Михайла Драгоманова[ред.ред. код]

1890-ті[ред.ред. код]

 • А.Крымский. Драгоманов М. П.: Некролог с указанием литературы о Драгоманове // Этнографическое обозрение. — 1895. — № 4. — С. 129—134.
«Михайло Петрович Драгоманов. 1841—1895 Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів», упорядник Михайло Павлик, 1896

1900-ті[ред.ред. код]

 • Павлик М. Михайло Драгоманів і єго роля в розвою України / написав і видав М. Павлик. — Львів, З «Друкарні Удїлової», 1907. — 91 с.
 • Кистяковский Б. А. М. П. Драгоманов. Его политические взгляды, литературная деятельность и жизнь // Драгоманов М. П. Политические сочинения. — М., 1908. — Т. 1. — С. IX — LXXVII.

1910-ті[ред.ред. код]

1920-ті[ред.ред. код]

1930-ті[ред.ред. код]

1950-ті[ред.ред. код]

1960-ті[ред.ред. код]

1970-ті[ред.ред. код]

1980-ті[ред.ред. код]

1990-ті[ред.ред. код]

 • Довгич В. А. Українська ідея в політичній теорії М. Драгоманова: (Навч. посібник для спец. «Українознавство», «Політологія», «Історія світової публіцистики») / М-во вищої і середньої спец. освіти України, Навчально-метод. кабінет з вищої освіти, Київський держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — К.: НМК ВО, 1991. — 155 с.
 • Іванченко Р. П. Раби Києва не мовчали… До 150-річчя від дня народження М. П. Драгоманова. — К.: Т-во «Знання» УРСР, 1991. — 47 с.
 • Михайло Драгоманов і українське національне відродження: Тези доп. і повідомень Респ. наук. конф. молодих вчених, присвяченої 150-ряччю з дня народження Михайла Петровича Драгоманова, Київ, 22-23 травня 1991 р. / Під ред. Р. П. Іванової, Л. С. Дем'янівської. — К.: КДУ, 1991. — 124 с.
 • Федченко П. М. Михайло Драгоманов: Життя і творчість. — К.: Дніпро, 1991. — 362 с.
 • Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова: Зб. наук. праць / Відп. ред. Р. С. Міщук. — К.: Наукова думка, 1991. — 246 с.
 • Панько Т. І. Нація і мова в системі поглядів М.Драгоманова і М.Грушевського: Текст лекцій / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. — Л.: ЛДУ, 1991. — 53 с.
 • М. Драгоманов і сучасне відродження культури України: (Інформаційна довідка) / І. М. Гадалова, В. А. Равіч. — К., 1993. — 8 с. — (Загальні питання культури / Державна бібліотека України; Вип. 1).
 • Скакун О. Ф. М. П. Драгоманов як політичний мислитель. — Х.: Основа, 1993. — 138 с.
 • Молчанов М. О. Державницька думка Михайла Драгоманова / Ін-т держ. управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України. — К.: Б.в., 1994. — 39 с.
 • Куца О. Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у 2-й половині XIX ст. — Тернопіль: Газ. «Підручники і посібники», 1995. — 224 с.
 • М. П. Драгоманов: чудацькі думки про українську справу: Матеріали молодіж. наук.-теор. конф., 24 лист. 1995 р., м. Київ // Молода нація: Альманах. — К., 1996. — Вип. 2. — С. 61-142.
 • Одарченко П. Українська література: Зб. вибр. ст. / Ред. О.Зінкевич, авт. передм. В.Іванисенко. — К.: Смолоскип, 1995. — 407 с.
 • Соціально-філософські ідеї Михайла Драгоманова: Збірник наук. праць / НАН України, Ін-т філософії; Відп. ред. М. І. Лук. — К.: Наук. думка, 1995. — 116 с.
 • Проблеми державності в творчості Михайла Драгоманова: Метод. матеріали для студ. іст. фак. / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича; Уклад. А. М. Круглашов. — Чернівці: Вид-во Чернівецького держуніверситету «Рута», 1996. — 21 с.
 • А. М. Катренко, Ю. В. Беззуб. Український національний рух XIX століття (По сторінкам праць Михайла Драгоманова): Навч. посіб. / Київський військовий гум. ін-т, Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1997. — 51 с.
 • Андрусяк Т. Г. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини): Моногр. / Фонд сприяння розвитку української правової думки та пропаганди державницьких традицій «Право для України». — Л.: Світ, 1998. — 189 с.
 • Депенчук Л. П., Лук М. І. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова. — К.: Укр. центр духовної культури, 1999. — 207 с.

2000-ні[ред.ред. код]

2010-ті[ред.ред. код]

Література іноземними мовами[ред.ред. код]

 • Заславский Д. М. П. Драгоманов : критико-биографический очерк / Д. Заславский. — Киев : Сорабкоп, 1924. — 170 с.
 • Hornowa E. Problemy polskie w twórczości Michala Drahomanowa. — Wroclaw, 1978.
 • Hornowa E. Ocena dzialalności Michała Dragomanowa w historiografii ukraińskiej, rosyjskiej i polskiej. — Opole, 1967.
 • Mykhaylo Drahomanov: A Symposium and Selected Writings / I.L.Rudnytsky (ed.). — N.Y., 1952. — 225 p. — (The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. — 1952. — Vol. 2. — № 1 (3)).
 • Іван Лисяк-Рудницький. Драгоманов як політичний теоретик
 • Rudnytsky Ivan L. Essays in Modern Ukrainian History / Ed. by P.L. Rudnytsky. — Edmonton: Canadian institute of Ukrainian studies, University of Alberta, 1987. — 499p. Drahomanov as a Political Theorist — P. 203 — 253. The First Ukrainian Political Program: Mykhailo Drahomanovʼs «Introduction» to Hromada. — P.255 — 281. Mykhailo Drahomanov and the Problem of Ukrainian-Jewish Relations. — P. 283 — 297.
 • Mytziuk, O. ‘Die politischen und sozialökonomischen Anschauungen Drahomanivs,’ Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven, new series, 11 (1935)
 • Doroshenko, D. ‘M.Drahomanov and the Ukrainian National Movement,’ Slavonic Review, April 1938
 • Rudnytsky, I.L. ‘Mykhailo Drahomanov and the Problem of Ukrainian-Jewish Relations,’ Canadian Slavonic Papers, 1969, no. 2.
 • Wendland, A. V. Jenseits der Imperien: Mychajlo Drahomanov und die Anfänge einer Verflechtungsgeschichte der Ukraine, in: Guido Hausmann / Angela Rustemeyer (Hrsg.), Imperienvergleich. Fs. für Andreas Kappeler, Wiesbaden, 2008, с. 221—246. (робота про Драгоманова, як зачинателя так званої «перехресної» історії (фр. histoire croisée), тобто історії взаємовпливів).

Покажчики[ред.ред. код]