Вікіпедія:Річна статистика зміни числа статей у найбільших вікіпедіях

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Річна статистика зміни числа статей у найбільших вікіпедіях

Вікіпедії світу — зміни за 2023[ред. код]

Динаміка зміни числа статей за рік у 20 найбільших за числом статей Вікіпедіях:

Місце Вікіпедія Статей
на 1.1.24
Статей
на 1.1.23
Різниця у % місце
1 Англійська 6 764 508 6 595 454 169 054 2,56%
2 Себуанська 6 122 266 6 125 208 -2 942 -0,05%
3 Німецька 2 867 526 2 757 216 110 310 4,00%
4 Французька 2 580 715 2 482 225 98 490 3,97% +1
5 Шведська 2 573 581 2 558 545 15 036 0,59% -1
6 Нідерландська 2 145 277 2 111 538 33 739 1,60%
7 Російська 1 955 309 1 881 150 74 159 3,94%
8 Іспанська 1 919 395 1 827 675 91 720 5,02%
9 Італійська 1 841 393 1 788 572 52 821 2,95%
10 Єгипетська арабська 1 621 247 1 616 045 5 202 0,32%
11 Польська 1 595 907 1 549 740 46 167 2,98%
12 Японська 1 398 088 1 356 155 41 933 3,09%
13 Китайська 1 395 877 1 327 358 68 519 5,16%
14 Українська 1 303 154 1 218 724 84 430 6,93% +2
15 В'єтнамська 1 289 571 1 279 770 9 801 0,77% -1
16 Варайська 1 266 361 1 266 023 399 0,03% -1
17 Арабська 1 224 724 1 197 637 27 087 2,26%
18 Португальська 1 116 164 1 097 856 18 308 1,67%
19 Перська 986 380 944 188 42 192 4,47%
20 Каталонська 741 170 718 064 23 106 3,22%

Джерела:

Вікіпедії світу — зміни за 2022[ред. код]

Динаміка зміни числа статей за рік у 20 найбільших за числом статей Вікіпедіях:

Місце Вікіпедія Статей
на 1.1.23
Статей
на 1.1.22
Різниця у % місце
1 Англійська 6 595 454 6 431 508 163 946 2,55%
2 Себуанська 6 125 208 6 094 307 30 901 0,51%
3 Німецька 2 757 216 2 648 176 109 040 4,12% +1
4 Шведська 2 558 545 2 769 499 -210 954 -7,62% -1
5 Французька 2 482 225 2 385 686 96 539 4,05%
6 Нідерландська 2 111 538 2 076 002 35 536 1,71%
7 Російська 1 881 150 1 782 379 98 771 5,54%
8 Іспанська 1 827 675 1 733 405 94 270 5,44% +1
9 Італійська 1 788 572 1 741 171 47 401 2,72% -1
10 Єгипетська арабська 1 616 045 1 512 633 103 412 6,84%
11 Польська 1 549 740 1 502 594 47 146 3,14%
12 Японська 1 356 155 1 307 263 48 892 3,74%
13 Китайська 1 327 358 1 248 060 79 298 6,35% +2
14 В'єтнамська 1 279 770 1 269 507 10 263 0,81% -1
15 Варайська 1 266 023 1 265 624 399 0,03% -1
16 Українська 1 218 724 1 129 916 88 808 7,86% +1
17 Арабська 1 197 637 1 151 339 46 298 4,02% -1
18 Португальська 1 097 856 1 079 077 18 779 1,74%
19 Перська 944 188 850 790 93 398 10,98%
20 Каталонська 718 064 692 299 25 765 3,72%

Джерела:

Вікіпедії світу — зміни за 2021[ред. код]

Динаміка зміни числа статей за рік у 20 найбільших за числом статей Вікіпедіях:

Місце Вікіпедія Статей
на 1.1.22
Статей
на 1.1.21
Різниця у % місце
1 Англійська 6 431 508 6 220 172 211 336 3,40%
2 Себуанська 6 094 307 5 459 943 634 364 11,62%
3 Шведська 2 769 499 3 458 859 -689 360 -19,93%
4 Німецька 2 648 176 2 517 639 130 537 5,18%
5 Французька 2 385 686 2 284 128 101 558 4,45%
6 Нідерландська 2 076 002 2 044 750 31 252 1,53%
7 Російська 1 782 379 1 687 268 95 111 5,64%
8 Італійська 1 741 171 1 663 142 78 029 4,69%
9 Іспанська 1 733 405 1 650 397 83 008 5,03%
10 Єгипетська арабська 1 512 633 1 183 858 328 775 27,77% +4
11 Польська 1 502 594 1 447 335 55 259 3,82% -1
12 Японська 1 307 263 1 246 086 61 177 4,91% +1
13 В'єтнамська 1 269 507 1 260 087 9 420 0,75% -1
14 Варайська 1 265 624 1 264 748 876 0,07% -3
15 Китайська 1 248 060 1 167 569 80 491 6,89%
16 Арабська 1 151 339 1 097 176 54 163 4,94%
17 Українська 1 129 916 1 064 922 64 994 6,10%
18 Португальська 1 079 077 1 051 174 27 903 2,65%
19 Перська 850 790 762 589 88 201 11,57%
20 Каталонська 692 299 667 428 24 871 3,73%

Джерела:

Вікіпедії світу — зміни за 2020[ред. код]

Динаміка зміни числа статей за рік у 20 найбільших за числом статей Вікіпедіях:

Місце Вікіпедія Статей
на 1.1.21
Статей
на 1.1.20
Різниця у % місце
1 Англійська 6 220 172 5 989 817 230 355 3,85%
2 Себуанська 5 459 943 5 378 666 81 277 1,51%
3 Шведська 3 458 859 3 745 434 -286 575 -7,65%
4 Німецька 2 517 639 2 380 956 136 683 5,74%
5 Французька 2 284 128 2 168 416 115 712 5,34%
6 Нідерландська 2 044 750 1 989 722 55 028 2,77%
7 Російська 1 687 268 1 587 328 99 940 6,30%
8 Італійська 1 663 142 1 574 930 88 212 5,60%
9 Іспанська 1 650 397 1 568 358 82 039 5,23%
10 Польська 1 447 335 1 377 208 70 127 5,09%
11 Варайська 1 264 748 1 263 874 874 0,07%
12 В'єтнамська 1 260 087 1 237 728 22 359 1,81%
13 Японська 1 246 086 1 183 325 62 761 5,30%
14 Єгипетська арабська 1 183 858 41 321 1 142 537 2765% +84
15 Китайська 1 167 569 1 088 527 79 042 7,26% -1
16 Арабська 1 097 176 1 023 865 73 311 7,16% -1
17 Українська 1 064 922 972 795 92 127 9,47%
18 Португальська 1 051 174 1 018 073 33 101 3,25% -2
19 Перська 762 589 705 203 57 386 8,14% -1
20 Каталонська 667 428 633 884 33 544 5,29% -1

Джерела:

Вікіпедії світу — зміни за 2019[ред. код]

Динаміка зміни числа статей за рік у 20 найбільших за числом статей Вікіпедіях:

Місце Вікіпедія Статей
на 1.1.20
Статей
на 1.1.19
Різниця у % місце
1 Англійська 5 989 817 5 779 741 210 076 3,63%
2 Себуанська 5 378 666 5 379 565 -899 -0,02%
3 Шведська 3 745 434 3 761 454 -16 020 -0,43%
4 Німецька 2 380 956 2 254 788 126 168 5,60%
5 Французька 2 168 416 2 069 501 98 915 4,78%
6 Нідерландська 1 989 722 1 953 485 36 237 1,85%
7 Російська 1 587 328 1 518 885 68 443 4,51%
8 Італійська 1 574 930 1 489 940 84 990 5,70% +1
9 Іспанська 1 568 358 1 496 622 71 736 4,79% -1
10 Польська 1 377 208 1 314 026 63 182 4,81%
11 Варайська 1 263 874 1 263 457 417 0,03%
12 В'єтнамська 1 237 728 1 198 423 39 305 3,28%
13 Японська 1 183 325 1 134 031 49 294 4,35%
14 Китайська 1 088 527 1 037 076 51 451 4,96%
15 Арабська 1 023 865 653 213 370 652 56,74% +2
16 Португальська 1 018 073 1 013 773 4 300 0,42% -1
17 Українська 972 795 876 338 96 457 11,01% -1
18 Перська 705 203 651 758 53 445 8,20%
19 Каталонська 633 884 599 520 34 364 5,73% +1
20 Сербська 628 380 614 094 14 286 2,33% -1

Джерела:

Вікіпедії світу — зміни за 2018[ред. код]

Динаміка зміни числа статей за рік у 20 найбільших за числом статей вікіпедіях:

Місце Вікіпедія Статей
на 1.1.19
Статей
на 1.1.18
Різниця у % місце
1 Англійська 5 779 741 5 542 097 237 644 4%
2 Себуанська 5 379 565 5 383 111 -3 546 0%
3 Шведська 3 761 454 3 788 190 -26 736 -1%
4 Німецька 2 254 788 2 137 706 117 082 5%
5 Французька 2 069 501 1 942 327 127 174 7%
6 Нідерландська 1 953 485 1 919 168 34 317 2%
7 Російська 1 518 885 1 443 519 75 366 5%
8 Іспанська 1 496 622 1 377 832 118 790 9% +1
9 Італійська 1 489 940 1 405 913 84 027 6% -1
10 Польська 1 314 026 1 258 351 55 675 4% +1
11 Варайська 1 263 457 1 262 718 739 0% -1
12 В'єтнамська 1 198 423 1 166 287 32 136 3%
13 Японська 1 134 031 1 089 639 44 392 4%
14 Китайська 1 037 076 984 112 52 964 5%
15 Португальська 1 013 773 986 297 27 476 3%
16 Українська 876 338 757 319 119 019 16%
17 Арабська 653 213 551 467 101 746 18% +2
18 Перська 651 758 587 133 64 625 11% -1
19 Сербська 614 094 441 725 172 369 39% +2
20 Каталонська 599 520 568 214 31 306 6% -2

Джерела:

Див. також[ред. код]