Громадська організація «Асоціація освітян імені Софії Федорівни Русової»

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Всеукраїнська Громадська організація «Асоціація освітян імені Софії Федорівни Русової» -

Створена 18 січня 2017 року Громадська організація «Асоціація освітян імені Софії Федорівни Русової»,зареєстрована в Головному територіальному управлінні юстиції та внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Мета Асоціації[ред. | ред. код]

Метою Асоціації «русівців» є об’єднання навчальних закладів та координація їх діяльності на розбудову національної системи освіти в Україні на основі впровадження в практику роботи педагогічних ідей С.Ф.Русової, сприяння громадсько-державному управлінню освітою та захист прав і інтересів своїх членів.


Основні завдання Асоціації «русівців»[ред. | ред. код]

 • участь у підвищенні інтелектуального рівня дітей шляхом поширення гуманітарних, природничо-наукових, технічних, економічних, екологічних знань, розвиток освітньої самосвідомості населення України;
 • сприяння запровадженню новітніх технологій у сфері освітньої діяльності;
 • проведення семінарів, конференцій, тренінгів з питань удосконалення навчально-виховної, гурткової, науково-дослідницької, позакласної роботи;
 • сприяння організації обміну інформацією про нові технології, моделі та методики управління між навчальними закладами України на основі впровадження ідей С. Русової;
 • участь у освітянських проектах та програмах в масштабах України і міжнародній співпраці з аналогічними асоціаціями.

Для реалізації мети та завдань Асоціація «русівців» в установленому законом порядку:[ред. | ред. код]

 • представляє та захищає законні інтереси своїх членів;
 • сприяє духовному, моральному, культурному та фізичному розвитку членів Асоціації «русівців»;
 • вивчає та узагальнює думки широкої громадськості щодо процесів, які відбуваються в освітянському середовищі та довкіллі;
 • співпрацює з органами державної влади з актуальних питань діяльності школи та дошкілля;
 • здійснює видавничу, рекламну та консультативну діяльність;
 • пропагує свої ідеї та цілі, розповсюджує інформацію відповідного змісту;
 • може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечить міжнародним зобов’язанням України.

Членство Асоціації «русівців»[ред. | ред. код]

 • Організація будується на засадах індивідуального членства, а також колективного членства.
 • Індивідуальними членами Асоціації «русівців» можуть бути керівники (директори та їх заступники) навчальних дошкільних, позашкільних, вищих навчальних закладів, НВК України, а також працівники органів управління освітою, які визнають і дотримуються Статуту Асоціації «русівців» та сприяють її діяльності.
 • Прийом індивідуальних членів здійснюється Радою Асоціації «русівців» на підставі особистої письмової заяви.
 • Колективними членами Асоціації «русівців» можуть бути навчальні заклади, установи та організації, що визнають Статут Асоціації «русівців», мету та завдання, сприяють їх втіленню у життя.
 • Прийом у колективні члени Асоціації «русівців» здійснюється за рішення Ради Асоціації «русівців» на підставі рішення зборів колективу навчального закладу, установи, організації та поданої заяви.
 • Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.
 • Індивідуальні та колективні члени мають рівні права і обов’язки.
 • Членство в Асоціації «русівців» може бути припинене внаслідок:

- особистої письмової заяви до Асоціації «русівців» чи до Ради Асоціації «русівців»

- для індивідуальних членів;

- рішення зборів колективу підприємства, установи, організації та поданої заяви – для колективних членів;

- виключення з Асоціації «русівців» за дії, несумісні з його Статутом.

Права та обов’язки членів Асоціації «русівців»[ред. | ред. код]

 • Права та обов’язки членів Асоціації «русівців» реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.
 • Кожен Член Асоціації «русівців» має право:

- брати безпосередню участь у діяльності Асоціації «русівців»;

- вільно викладати свої погляди і обговорювати будь-які питання життя до ухвалення рішень статутними органами Асоціації «русівців»;

- отримувати інформацію із загальних питань діяльності Асоціації «русівців»;

- брати участь в усіх обговореннях органами Асоціації «русівців» своєї діяльності або пропозицій, заяв, апеляцій;

- вільно виходити із Асоціації «русівців» за власною письмовою заявою.

 • Кожен член Асоціації «русівців» зобов’язаний:

- дотримуватись у своїй діяльності Статуту Асоціації «русівців»;

- дотримуватися дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики;

- виконувати рішення органів Асоціації «русівців», прийняті в межах їх компетенції;

- постійно сприяти реалізації мети і завдань Асоціації «русівців».

Порядок утворення й діяльності статутних органів Асоціації «русівців», його місцевих осередків та їх повноваження[ред. | ред. код]

 • Асоціація «русівців» самостійно визначає свою організаційну структуру, форми та методи діяльності, керуючись цим Статутом, відповідно до чинного законодавства.
 • Статутними органами Асоціації «русівців» є: Конференція Асоціації «русівців», Рада, Ревізійна комісія.

Конференція Асоціації «русівців»[ред. | ред. код]

 • Вищим керівним органом Асоціації «русівців» є Конференція Асоціації «русівців» (надалі Конференція). Вона скликається Радою не рідше одного разу на рік.
 • Конференція є правомочною, якщо в ній беруть участь більше половини обраних делегатів.

Повноваження Конференції:

- визначає стратегію і тактику діяльності Асоціації «русівців» відповідно до його статутних завдань і мети;

- затверджує Статут Асоціації «русівців», вносить до нього зміни та доповнення;

- обирає голову Асоціації «русівців», заступника Асоціації «русівців», раду Асоціації «русівців», Голову Ревізійної комісії Асоціації «русівців» терміном на 4 роки;

- визначає чисельний склад Ревізійної комісії Асоціації «русівців»;

- заслуховує звіт голови Асоціації «русівців»;

- приймає рішення про припинення діяльності Асоціації «русівців».


Рада Асоціації «русівців»[ред. | ред. код]

У період між Конференціями Асоціації «русівців» його роботу організовує і спрямовує Рада Асоціації «русівців». Рада обирається Конференцією Асоціації «русівців». Очолює Радуголова, який обирається Конференцією Асоціації «русівців» терміном на 4 роки.

Повноваження Ради Асоціації «русівців»:

- виробляє стратегію й тактику діяльності Асоціації «русівців»;

- забезпечує виконання рішень Конференції;

- розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень Конференції Асоціації «русівців»;

- приймає рішення щодо прийому нових членів Асоціації «русівців» та виключення із членів Асоціації «русівців»;

- скликає та забезпечує роботу Конференції Асоціації «русівців»;

- вирішує інші питання діяльності Асоціації «русівців» відповідно до статутних завдань.

Голова Асоціації «русівців»[ред. | ред. код]

- представляє Асоціацію «русівців» у відносинах з державними установами і органами місцевого самоврядування, підприємствами і та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями, робить заяви від імені Асоціації «русівців», має право підпису документів від імені Асоціації «русівців»;

- підписує рішення Ради;

- звітує перед Конференцією Асоціації «русівців»;

- вирішує інші питання, віднесені до його компетенції, а також ті, які делеговані йому Конференцією і Радою Асоціації «русівців».

Ревізійна комісія:[ред. | ред. код]

- здійснює контроль за діяльністю Асоціації «русівців» з дотримання ним та посадовими особами Асоціації «русівців» Статуту та фінансової дисципліни;

- перевіряє виконання бюджету Асоціації «русівців»;

- проводить ревізію фінансової діяльності Асоціації «русівців», його місцевих осередків та утворених ними підприємств і госпрозрахункових установ;

- звітує перед Конференцією Асоціації «русівців» про результати своєї діяльності.

Правовий статус, майно та кошти Асоціації «русівців»[ред. | ред. код]

 • Асоціації «русівців» є неприбутковою організацією.
 • Джерелами коштів і майна Асоціації «русівців» є:

- вступні, цільові та членські внески членів Асоціації «русівців»;

- добровільні пожертви громадян, підприємств, установ, організацій у встановленому законом порядку;

- кошти та майно, передані членами Асоціації «русівців» в установленому порядку;

- добровільні внески юридичних осіб;

 • Кошти Асоціації «русівців» використовуються на:

- організацію і проведення зустрічей, конференцій, «круглих столів», лекцій, семінарів та інших заходів.

 • Діяльність Асоціації «русівців» може бути припинена шляхом його ліквідації або реорганізації за рішенням Конференції у порядку, визначеному цим Статутом.