Економіка підприємства

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Економічна наука
Категорія КатегоріяПортал Портал

Економіка підприємства  — система знань, пов'язаних з процесом прийняття і розробки господарських рішень в ході діяльності підприємства[1].

Економіка підприємства аналізує такі предмети, як організація підприємства, управління, розширення та стратегія. Дослідження можуть включати, як і чому корпорації розширюються, вплив підприємців, взаємодія між корпораціями та роль урядів у регулюванні.

У Законі України «Про підприємства в Україні» підприємство визначено як основна організаційна ланка народного господарства України, а також як самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи і здійснює науково-дослідницьку, виробничу і комерційну діяльність з метою отримання відповідного доходу.

Сутність підприємства

[ред. | ред. код]

Підприємство є самостійним господарським суб'єктом, метою діяльності якого є задоволення суспільних потреб і отримання прибутку. Підприємство є основною ланкою ринкової економіки. Будь-яке підприємство має історично сформовану конкретну назву — завод, майстерня, фабрика, агрофірма, товариство, шахта, асоціація, кооператив, фермерське господарство тощо. Саме підприємство є основним виробником товарів і послуг, основним суб'єктом ринку, який вступає в різні господарські відносини з іншими суб'єктами. Тому економіка підприємства, як система знань і методів управління господарською діяльністю підприємства, займає важливе місце в організації виробництва і розподілу благ в умовах будь-якої економічної системи[2].

Важливішими завданнями підприємств є:

 • одержання доходу власником підприємства (державою, приватною особою, акціонерами);
 • забезпечення виплати заробітної плати персоналу підприємства, нормальних умов праці та можливостей професійного росту працівників;
 • створення робочих місць для населення;
 • забезпечення споживачів продукцією підприємства у відповідності до ринкового попиту та укладених договорів;
 • охорона довкілля (землі, повітряного та водного басейнів);
 • створення та підтримка потенціалу для майбутнього розвитку, безперервності існування підприємства;
 • недопущення зриву поставок або випуску неякісної продукції, скорочення обсягів виробництва та зниження доходів підприємства.

Роль підприємства в економіці

[ред. | ред. код]

Будь-яке підприємство не існує саме по собі, а пов'язано з економікою в цілому, з одного боку, через ринок виробничих факторів, з іншого — через ринок збуту, тому і економіка підприємства повинна досліджувати відносини окремих підприємств з іншими господарськими одиницями, з ринком. При цьому вона розглядає господарський процес, як в цілому, так і з точки зору інтересів окремого підприємства.

Економіка підприємства тісно пов'язана з мікроекономікою і макроекономікою, але не тотожна їм. Відмінність від мікроекономіки полягає в тому, що макроекономічний аналіз вивчає вплив ринку на окреме підприємство і в дійсності не є дослідженням економіки й організації виробництва на рівні підприємства. В рамках мікроекономічного аналізу розглядаються обидві сторони ринку: попит і пропозиція. З позицій економіки підприємства попит розглядається як задана ззовні величина.

З іншого боку, те, що є проблемою макроекономіки, наприклад утворення цін на виробничі фактори, виробництво і розподіл національного доходу і т. д., для економіки підприємства є задана величина, яку вона враховує. Будь-які зміни в народному господарстві, наприклад зміна структури потреб, демографічні зрушення, зміни доходів населення, технічний прогрес, ведуть до зміни ситуації на підприємстві.

Вивчення економіки підприємства приділяється велика увага при підготовці як економістів, так і майбутніх інженерів і фахівців-економістів.[3].

Розділи знань економіки підприємства

[ред. | ред. код]

У рамках економіки підприємства зазвичай розглядають наступні розділи знань в області економіки:

 1. Виробнича структура підприємства, у взаємозв'язку з типом виробництва, організація виробничого циклу;
 2. Розробка стратегії господарської діяльності підприємства, планування виробництва та реалізації продукції;
 3. Фінансові ресурси підприємства, ефективність господарської діяльності, оцінка ризику в підприємництві;
 4. Формування основних і оборотних фондів, використання капіталу, отримання і розподіл доходів (прибутку) підприємства;
 5. Економіка праці на підприємстві, підбір кадрів та прийом їх на роботу, організація праці, система оплати праці, питання стимулювання підвищення продуктивності праці;
 6. Питання матеріально-технічного забезпечення виробництва: постачання сировини, матеріалів, формування запасів і раціональне їх використання;
 7. Питання технічної підготовки виробництва і створення необхідної виробничої інфраструктури;
 8. Формування витрат виробництва, калькуляція собівартості продукції, формування цінової політики підприємства;
 9. Інноваційна діяльність підприємства, якість продукції, інвестиційна політика підприємства, питання екології;
 10. Організація процесу управління підприємством у цілому[4].
 11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства;

Фактори в рамках економіки підприємства

[ред. | ред. код]

Економіка виробництва зосереджується на факторах, що входять до бізнес-операцій, і як вони пов'язані з економікою в цілому. Це стосується економічних принципів, стратегій, стандартів ділової практики, придбання необхідного капіталу, отримання прибутку, ефективності виробництва та загальної стратегії управління. А також включає в себе вивчення зовнішньоекономічних факторів та їх вплив на бізнес-рішення, такі як зміна галузевого регулювання або різка зміна цін на сировину.

Методи дослідження

[ред. | ред. код]

Економіка підприємства, як і будь-яка інша наука, має особливі методи дослідження і викладу. Будучи прикладною дисципліною, економіка підприємства широко використовує методи дослідження, характерні для прикладних економічних наук.

Велике значення в економічних дослідженнях мають методи статистичного спостереження та порівняльного аналізу. Вони дають можливість накопичувати і зіставляти приватні й узагальнювальні економічні показники, аналізувати динаміку підприємства, порівнювати результати його діяльності з показниками інших господарюючих суб'єктів з метою виявлення найкращих результатів.

Широко використовуються в теоретичному і прикладному аналізі економіки підприємства математичні моделі, методи графічного зображення, що сприяють кращому сприйняттю співвідношень між різними економічними показниками, оцінці їх «поведінки» під впливом економічних ситуацій. При використанні методів економіко-математичного моделювання в економіці підприємства зазвичай виходять з припущення, що підприємство завжди прагне до максимізації прибутку.

Успішне здійснення підприємницької діяльності в сучасних умовах можливо лише за умови вмілого поєднання трьох основних моментів:

 1. знання загальноекономічної теорії;
 2. наявності конкретних економічних навичок і знань;
 3. вміння використовувати різні кількісні методи для підприємницьких розрахунків, аналітичних обчислень, прогнозів.

Предмет і об'єкт дослідження

[ред. | ред. код]

Предметом економіки підприємства є діяльність підприємства, процес розробки і прийняття господарських рішень.

Об'єктом економіки підприємства є виробнича діяльність підприємства, механізми формування і використання основних факторів виробництва і економічних ресурсів підприємства.

Примітки

[ред. | ред. код]
 1. Экономика предприятия. Архів оригіналу за 13 січня 2013. Процитовано 2013-1-20.
 2. Изучение - экономика - предприятие. Большая Энциклопедия Нефти Газа. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 2013-1-20.
 3. Экономика. Столичный институт бизнес-технологий и управления. Архів оригіналу за 3 травня 2013. Процитовано 2013-1-20.
 4. Содержание курса "Экономика предприятия". Архів оригіналу за 2 липня 2013. Процитовано 2013-1-20.

Джерела

[ред. | ред. код]
 • Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Текст]: підручник / І. М. Бойчик. — К. : Кондор, 2016. — 378 с.
 • Гринчуцький, В. І. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємств [Текст]: монографія / В. І. Гринчуцький, Н. Т. Мала, В. В. Паславська. — Львів: Львівська політехніка, 2014. — 196 с.
 • Економіка підприємства [Текст]: навч.-метод. посіб. / уклад. Е. Т. Карапетян ; відп. за вип. В. І. Гринчуцький. — Тернопіль: Вектор, 2015. — 320 с.
 • Маслак, О. І. Економіка промислового підприємства [Текст]: навч. посіб. / О. І. Маслак, Л. Д. Воробйова. — К. : ЦУЛ, 2016. — 172 с.
 • Яркіна, Н. М. Економіка підприємства [Текст]: навч. посіб. / Н. М. Яркіна. — [2-ге вид., переробл. і доповн. ]. — К. : Ліра-К, 2017. — 596 с.
 • Гвоздецька, І. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств: маркетинговий аспект [Текст] / І. Гвоздецька // Економіст. — 2017. — № 9. — С. 31-37.
 • Квасницька, Р. Структуризація потенціалу підприємства [Текст] / Раїса Квасницька, Марія Тарасюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. — 2017. — № 1. — С. 73-82.
 • Кустріч, Л. О. Економічна оцінка впровадження інноваційних стратегій у діяльність підприємств сільського господарства [Текст] / Л. О. Кустріч // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 1. — С. 36-40.
 • Кустріч, Л. О. Сучасний стан системи управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств [Текст] / Л. О. Кустріч // Економіка та держава. — 2018. — № 1. — С. 40-44.
 • Мороз, О. В. Сучасність та перспективи дослідження економічної поведінки підприємств [Текст] / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, І. Ф. Острий // Економіка та держава. — 2017. — № 4. — С. 16-20.
 • Наторіна, А. О. Digital-трансформація діяльності підприємств [Текст] / А. О. Наторіна // Економіка та держава. — 2017. — № 4. — С. 90-93.
 • Ніколаєва, Н. А. Методичні підходи до аналізу фінансових результатів підприємства [Текст] / Н. А. Ніколаєва, Н. А. Литовченко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2017. — № 5. — С. 69-74.
 • Пісковець, О. В. Теоретичні аспекти формування економічного механізму ефективної діяльності підприємства [Текст] / О. В. Пісковець // Економіка. Менеджмент. Бізнес. — 2017. — № 3. — С. 95-101.
 • Черкасова, Т. І. Формування та оцінка інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / Т. І. Черкасова, Я. В. Богаченко // Економіка. Фінанси. Право. — 2017. — № 12. — С. 14-17.

Посилання

[ред. | ред. код]
 1. Ірина Бойчик, Економіка підприємства. Підручник [Архівовано 17 квітня 2018 у Wayback Machine.]
 2. Закон України «Про підприємства в Україні» [Архівовано 14 травня 2018 у Wayback Machine.]
 3. Економіка підприємства [Архівовано 28 березня 2018 у Wayback Machine.]