Метод опорних векторів

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Ме́тод опо́рних векторі́в (англ. support vector machine, SVM) — набір подібних алгоритмів навчання з учителем, які використовують для задач класифікації та регресійного аналізу. Належить до сімейства лінійних класифікаторів[en], може також розглядатися як окремий випадок регуляризації за Тихоновим[en]. Особливою властивістю методу опорних векторів є безперервне зменшення емпіричної похибки класифікації та збільшення проміжку, тому цей метод також відомий як метод класифікатора з максимальним проміжком.

Основна ідея методу — переведення вихідних векторів у простір вищої розмірності та пошук роздільної гіперплощини з максимальним проміжком у цьому просторі. Дві паралельні гіперплощини будуються по обидва боки гіперплощини, що розділяє наші класи. Роздільною гіперплощиною буде гіперплощина, яка максимізує відстань до двох паралельних гіперплощин. Алгоритм працює у припущенні, що чим більшою є різниця або відстань між цими паралельними гіперплощинами, тим меншою буде середня похибка класифікатора.[1]

Історія[ред.ред. код]

Метод опорних векторів було розроблено Володимиром Вапником[en] 1995 року на основі принципу структурної мінімізації ризику[en] — одночасного контролю кількості помилок класифікації на множині для навчання та «ступеню узагальнення» виявлених залежностей. Метод вперше було застосовано до задачі класифікації текстів Йоахімсом 1998 року.[2] В своєму початковому вигляді метод опорних векторів розв'язував задачу розрізнення об'єктів двох класів.[3][4]

Постановка задачі[ред.ред. код]

Декілька класифікувальних роздільних прямих (гіперплощин). Але лише одна досягає оптимального розділення

В алгоритмах машинного навчання часто виникає необхідність класифікувати дані. Кожен об'єкт даних представлено як вектор (точку) в -вимірному просторі (послідовність чисел). Кожна з цих точок належить лише одному з двох класів. Нас цікавить, чи можливо розділити точки гіперплощиною розмірності . Це — типовий випадок лінійної роздільності[en]. Таких гіперплощин може бути багато. А тому цілком природно вважати, що максимізація проміжку між класами сприяє впевненішій класифікації. Тобто, чи можемо ми знайти таку гіперплощину, щоби відстань від неї до найближчої точки була максимальною. Це б означало, що відстань між двома найближчими точками, що лежать по різні сторони гіперплощини, є максимальною. Якщо така гіперплощина існує, то вона нас цікавитиме найбільше; вона зветься оптимальною роздільною гіперплощиною, а відповідний їй лінійний класифікатор зветься оптимально розділювальним класифікатором.

Формальний опис задачі[ред.ред. код]

Ми вважаємо, що точки мають вигляд

де ci набуває значення 1 або −1 залежно від того, до якого класу належить точка . Кожне  — це -вимірний дійсний вектор, зазвичай нормалізований значеннями [0,1] або [-1,1]. Якщо точки не буде нормалізовано, то точка з великими відхиленнями від середніх значень координат точок надто сильно вплине на класифікатор. Ми можемо розглядати це як навчальну колекцію, в якій для кожного елементу вже задано клас, до якого він належить. Ми хочемо, аби алгоритм методу опорних векторів класифікував їх таким же чином. Для цього будується роздільна гіперплощина, що матиме такий вигляд:

Оптимальна роздільна гіперплощина для методу опорних векторів, побудована на точках з двох класів. Найближчі до паралельних гіперплощин точки звуться опорними векторами

Вектор є перпендикуляром до роздільної гіперплощини. Параметр дорівнює за модулем відстані від гіперплощини до початку координат. Якщо параметр b дорівнює нулеві, гіперплощина проходить через початок координат, що обмежує розв'язок.

Оскільки нас цікавить оптимальне розділення, нас цікавлять опорні вектори та гіперплощини, паралельні до оптимальної, та найближчі до опорних векторів двох класів. Можна показати, що ці паралельні гіперплощини може бути описано наступними рівняннями (з точністю до нормування):

Якщо навчальна вибірка є лінійно роздільною[en], то ми можем обрати гіперплощини таким чином, аби між ними не лежало жодної точка навчальної вибірки, й відтак максимізувати відстань між гіперплощинами. Ширину смуги між ними легко знайти з міркувань геометрії, вона дорівнює ,[5] таким чином, потрібно мінімізувати . Аби виключити всі точки зі смуги, ми маємо переконатись для всіх , що

Це також може бути записано таким чином:

Випадок лінійної роздільності[ред.ред. код]

Задача побудови оптимальної роздільної гіперплощини зводиться до мінімізації , за умови (1). Це задача квадратичної оптимізації, що має вигляд

За теоремою Куна — Такера ця задача еквівалентна двоїстій задачі пошуку сідлової точки функції Лагранжа

де  — вектор двоїстих змінних.

Зведімо цю задачу до еквівалентної задачі квадратичного програмування, що містить лише двоїсті змінні:

Припустімо, що цю задачу розв'язано, тоді w та b можна знайти за формулами

В підсумку, алгоритм класифікації може бути записано таким чином:

При цьому підсумовування здійснюється не по всій вибірці, а лише по опорних векторах, для яких .

Випадок лінійної нероздільності[ред.ред. код]

Для того, аби алгоритм міг працювати у випадку, якщо класи є лінійно нероздільними, дозвольмо йому припускатися похибок на навчальній вибірці. Введімо набір додаткових змінних , що характеризують величину похибки на об'єктах . Візьмімо за відправну точку (2), пом'якшімо обмеження нерівності, також введімо до мінімізованого функціоналу штраф за сумарну похибку:

Коефіцієнт  — параметр налаштування методу, що дозволяє регулювати відношення між максимізацією ширини роздільної смуги та мінімізацією сумарної похибки.

Аналогічно, за теоремою Куна — Такера, зведімо задачу до пошуку сідлових точок функції Лагранжа:

За аналогією, зведімо цю задачу до еквівалентної:

На практиці для побудови машин опорних векторів розв'язують саме цю задачу, а не (3), оскільки гарантувати лінійну роздільність точок на два класи в загальному випадку не видається можливим. Цей варіант алгоритму називають алгоритмом з м'яким проміжком (англ. soft-margin SVM), тоді як в лінійно роздільному випадку кажуть про жорсткий проміжок (англ. hard-margin SVM).

Для алгоритму класифікації зберігається формула (4), з тою лише різницею, що тепер ненулевими володіють не лише опорні об'єкти, а й об'єкти-порушники. В певному сенсі це є недоліком, оскільки порушниками часто виявляються шумові викиди, і побудоване на них розв'язувальне правило, по суті, спирається на шум.

Сталу С зазвичай обирають за критерієм ковзкого контролю. Це витратний спосіб, оскільки задачу доводиться розв'язувати наново при кожному значенні C.

Якщо є підстави вважати, що вибірка є майже лінійно роздільною, й лише об'єкти-викиди класифікуються неправильно, то можна застосувати відфільтровування викидів. Спочатку задача розв'язується за деякого C, і з вибірки видаляється невелика частка об'єктів, що мають найбільшу величину похибки . Після цього задача розв'язується заново по скороченій вибірці. Можливо, доведеться проробити кілька таких ітерацій, перш ніж об'єкти, що лишилися, не виявляться лінійно роздільними.

Ядра[ред.ред. код]

Алгоритм побудови оптимальної роздільної гіперплощини, запропонований 1963 року Володимиром Вапником[en] та Олексієм Червоненкісом[ru], є алгоритмом лінійної класифікації[en]. Однак 1992 року Бернхард Босер[en], Ізабель Гійон[en] та Вапник запропонували спосіб створення нелінійного класифікатору, в основі якого лежить перехід від скалярних добутків до довільних ядер, так званий ядровий трюк (англ. kernel trick, вперше запропонований М. А. Айзерманом[ru], Е. М. Броверманом і Л. В. Розоноером для методу потенційних функцій), що дозволяє будувати нелінійні розділювачі. Алгоритм, що виходить в результаті, вкрай схожий на алгоритм лінійної класифікації, з тією лише різницею, що кожен скалярний добуток в наведених вище формулах замінюється нелінійною функцією ядра (скалярним добутком в просторі з більшою вимірністю). В цьому просторі вже може існувати оптимальна роздільна гіперплощина. Оскільки розмірність отримуваного простору може бути більшою розмірності вихідного, то перетворення, що зіставляє скалярні добутки, буде нелінійним, а отже функція, що відповідає в початковому просторі оптимальній роздільній гіперплощині, буде також нелінійною.

Варто відзначити, що якщо початковий простір має досить високу вимірність, то можна сподіватися, що в ньому вибірка виявиться лінійно роздільною.

Найпоширеніші ядра:

 • Поліноміальне (однорідне):
 • Поліноміальне (неоднорідне):
 • Радіальна базисна функція[en]: , для
 • Радіальна базисна функція Гаусса:
 • Сигмоїд: , для майже всіх і

Переваги[ред.ред. код]

 • найшвидший метод знаходження вирішальних функцій;
 • метод зводиться до вирішення задачі квадратичного програмування у випуклій області, яка завжди має єдине вирішення;
 • метод знаходить роздільну смугу максимальної ширини, що дозволяє надалі здійснювати кращу класифікацію;
 • за умови різного вибору ядер можна емулювати інші підходи. Наприклад, великий клас нейронних мереж можна представити у вигляді методу опорних векторів з визначеними ядрами;
 • теоретичне обґрунтування: кінцеве правило обирається не за допомогою деяких евристик, а відповідно до оптимізації деякої функції.

Недоліки[ред.ред. код]

 • мала кількість параметрів для налаштування: після того як ядро зафіксували, єдиним варіативним параметром лишається коефіцієнт помилки С;
 • метод чутливий до шумів та стандартизації даних;
 • не існує загального підходу до автоматичного вибору ядра у випадку лінійної нероздільності класів :
 • повільне навчання.

Див. також[ред.ред. код]

Посилання[ред.ред. код]

 1. І. А. Жуков, Г. М. Кременецький. Динамічна просторово-логічна кластеризація нейронної мережі.
 2. Joachims, Thorsten; "Transductive Inference for Text Classification using Support Vector Machines", Proceedings of the 1999 International Conference on Machine Learning (ICML 1999), pp. 200–209. (англ.)
 3. В. Г. Зайцев. Лан Чуньлинь. Способы повышения эффективности классификации документов для конечного множества языков. (рос.)
 4. А. Дрозд. Методы машинного обучения (Data Mining). (рос.)
 5. К. В. Воронцов. Лекции по методу опорных векторов (рос.)

Література[ред.ред. код]

 • Владимир Вьюгин Математические основы машинного обучения и прогнозирования. — МЦМНО, 2014. — 304 с. — ISBN 978-5-457-71889-0. (рос.)
 • Nello Cristianini, John Shawe-Taylor An Introduction to Support Vector Machines and Other Kernel-based Learning Methods. — Cambridge University Press, 2000. — ISBN 978-1-139-64363-4. (англ.)
 • Alexander Statnikov, Constantin F. Aliferis, Douglas P. Hardin A Gentle Introduction to Support Vector Machines in Biomedicine: Theory and methods. — World Scientific, 2011. — ISBN 978-981-4324-38-0. (англ.)
 • Alexey Nefedov Support Vector Machines: A Simple Tutorial. — 2016. (англ.)
 • А. А. Шумейко, С. Л. Сотник, М. В. Лысак. Использование генетических алгоритмов в задачах классификации текстов. (рос.)
 • Ю. Лифшиц. Метод опорних векторов (рос.)

Програмне забезпечення[ред.ред. код]

 • Бібліотека LibSVM — pеалізація методу опорних векторів для різноманітних мов програмування

Посилання[ред.ред. код]


Сигма Це незавершена стаття з математики.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.