Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
Emblem NDIPryvat.png
Емблема Інституту
Емблема Інституту
Основні дані
Засновано 30 грудня 1996
Приналежність Національна академія правових наук України
Контакт
Ключові особи Крупчан О. Д.
Адреса 01042, м. Київ, вул. Раєвського, 23-а
Веб-сторінка ndippp.gov.ua

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (НДІ приватного права ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України) — державна науково-дослідна установа, яка входить до складу Національної академії правових наук України всебічно вивчає і розробляє фундаментальні та прикладні теми правових досліджень з нагальних проблем приватного права і підприємництва, основною метою яких є формування нових теоретико-методологічних підходів до розуміння приватного права та правового забезпечення підприємництва в Україні в умовах правової держави.

Головні завдання[ред. | ред. код]

Інститут створено з метою сприяння державним органам України у побудові демократичної, правової, соціальної держави, що відповідає розвитку громадянського суспільства, зростанню її науково-технічного і творчого потенціалу[1]. Основними напрямами діяльності Інституту є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень закономірностей приватноправових відносин, суті, змісту і джерел приватного права, його ролі і місця в правовій системі України, форм його реалізації і співвідношення з публічним правом у процесі правового забезпечення ринкової трансформації економіки, розроблення нових наукових напрямів та впровадження їх у практику.

Історія Інституту[ред. | ред. код]

НДІ приватного права ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України від початку свого створення у 1996 р. всебічно вивчає і розробляє фундаментальні та прикладні теми правових досліджень з нагальних проблем приватного права і підприємництва. Науковий пошук охоплює всі основні аспекти цих важливих і складних проблем. За цей час виконано значний обсяг науково-дослідницької праці. Результати проведених наукових досліджень знайшли своє практичне втілення у монографіях, науково-практичних посібниках, наукових статтях, коментарях до законів, а також проектах нормативно-правових актів, висновках і рекомендаціях, внесених до відповідних комітетів Верховної Ради України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, органів державної влади та місцевого самоврядування в Києві та інших регіонах України.

У 2005–2012 рр. переважна більшість наукових досліджень була присвячена розробці сучасних методологічних підходів до розуміння приватного права. Отже, за цей період наукова діяльність була спрямована на: 1) розроблення фундаментальних та прикладних аспектів цивільного права та цивільного процесу; 2) визначення кола сучасних проблем договірних правовідносин; 3) розвиток сучасного житлового права; 4) дослідження актуальних питань господарського права; 5) сучасних тенденцій міжнародного приватного права в Україні та зарубіжних країнах[2].

Наукова діяльність у сфері методології приватного права спрямовувалась на вирішення проблем методологічного забезпечення приватного права як соціально-природного та юридичного явища, проблем взаємозв'язку приватного права і публічного в сучасних галузях права, а також проблем методології міжнародного приватного права. На шляху проведення таких досліджень значну увагу було приділено: розробленню науково-обґрунтованої методології приватного права, спрямованої на реалізацію положень Цивільного кодексу України;

 • дослідженню теоретико-методологічних засад та тенденцій розвитку приватного права відповідно до стандартів Європейського Союзу;
 • формуванню механізму захисту прав та законних інтересів юридичних та фізичних осіб;
 • розмежуванню понять приватного і публічного права;
 • визначенню місця та ролі приватного і публічного права в сучасних галузях права;
 • методологічним проблемам права інтелектуальної власності в Україні.

За час існування Інституту сформована власна цивілістична школа, яка організаційно оформилася у структурі зі створенням відділу проблем приватного права, який очолює д. ю. н., проф., академік НАПрН України Володимир Васильович Луць. Згуртувавши навколо себе науковців, у відділі створилася нова плеяда послідовників, які підготували та успішно захистили докторські дисертації.

Дослідження вчених Інституту присвячені загальним проблемам приватного права, у тому числі, в межах договірного, житлового та корпоративного та інших інститутів цивільного права. Пріоритетний напрямок наукового пошуку складає методологія приватного права, відповідно до чого було започатковано проведення юридичної Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої актуальним проблемам методології приватного права та методологічним засадам приватного права (2004, 2009 рр.).

Послідовність у визначенні тематики, методів і прийомів досліджень зберігається і вдосконалюється протягом всього періоду становлення та розвитку Інституту завдяки праці видатних вчених-юристів, насамперед, директорів установи Володимира Миколайовича Селіванова доктора юридичних наук, члена-кореспондента НАПрН України, Василя Васильовича Костицького доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України та Олександра Дмитровича Крупчана доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, а також класиків вітчизняної цивілістики докторів юридичних наук, які свого часу працювали в Інституті, академіків Опанаса Андроновича Підопригори та Михайла Йосиповича Штефана.

Вагомим напрямком діяльності школи є підготовка висококваліфікованих кадрів у галузі цивільного права. Інститутом створені всі умови для повноцінного навчання, публікування результатів дисертаційних досліджень у фаховому виданні Інституту («Приватне право і підприємництво») та винесення на розгляд спеціалізованого вченої ради, яка створена і функціонує в Інституті, своїх дисертаційних досліджень з цивільного права.

Напрямки досліджень[ред. | ред. код]

Наукові школи Інституту забезпечують ефективне засвоєння і дослідження її вченими актуальних проблем з наукових напрямів. За нетривалий час свого існування вже сформовані власні покоління цивілістів, наукова робота яких характеризується значною кількість праць у формі фахових статей та монографій, наукових коментарів законодавства, широтою проблемно-тематичного функціонування, підтриманням традицій і цінностей, а також забезпеченням спадкоємностей.

Завдяки вірно обраним напрямам діяльності цивілістичної школи Інституту науковий колектив в подальшому планує проводити масштабні науково-практичні заходи із залученням широкого кола фахівців права, публікувати монографічні видання за тематикою досліджень, здійснювати підготовку науковців-правників, забезпечувати наукове супроводження законопроектів, надавати правові експертизи з метою просвіти населення України з питань приватноправового регулювання суспільних відносин.

Структура Інституту[ред. | ред. код]

Науково-дослідні відділи:

Відділ проблем приватного права — очолює доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Галянич Микола Костянтинович.

До струтктури входить: Лабораторія захисту суб’єктивних прав — очолює доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Бобрик Володимир Іванович.

Відділ правового забезпечення ринкової економіки — очолює доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Полюхович Валерій Іванович.

До струтктури входить: Лабораторія проблем корпоративного права (м. Івано-Франківськ) — очолює кандидат юридичних наук, доцент Сіщук Ліліана Василівна.

Відділ міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції — очолює доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Володимир Іванович Король.

До струтктури входить: Лабораторія адаптації законодавства України до права ЄС — очолює доктор юридичних наук, доцент Нагнибіда Володимир Іванович.

Дирекція[ред. | ред. код]

 • Крупчан Олександр Дмитрович — директор;
 • Махінчук Віталій Миколайович — заступник директора з наукової роботи;
 • Попович Тетяна Сергіївна — учений секретар;
 • Кельбас Марія Ігорівна — головний бухгалтер;
 • Солом'яна Тетяна Сергіївна —завідувач відділу кадрів.

Спеціалізована вчена рада[ред. | ред. код]

Заіка Юрій Олександрович (голова ради), спеціальність 12.00.03.

Махінчук Віталій Миколайович (заступник голови), спеціальність 12.00.03.

Короленко Віталій Михайлович (учений секретар), спеціальність 12.00.03.

Видання Інституту[ред. | ред. код]

Приватне право і підприємництво. Рік заснування: 1999. Проблематика: висвітлення широкого кола актуальних теоретико-методологічних та приватноправових питань, серед яких: фундаментальні та прикладні аспекти цивільного права та цивільного процесу; питання договірних правовідносин; розвиток сучасного житлового права; актуальні питання господарського права та сучасні тенденції міжнародного приватного права в Україні та зарубіжних країнах. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3926 від 29.12.1999; фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 3-05/11 від 15.12.2004.

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України є засновником електронного наукового журналу Ius Privatum (legal doctrine and practice/правова доктрина і практика) та має амбітну мету надати йому статус міжнародного фахового видання.

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Статут Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України (нова редакція), затверджений Постановою президії Національної академії правових наук України 20.11.2012 № 83/8
 2. Наукова діяльність Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України. Довідник (2005–2010 рр.) / За ред. академіка Національної академії правових наук України О. Д. Крупчана та канд. юрид. наук, доцента І. Е. Берестової. — К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України. — 151 c.

Джерела[ред. | ред. код]

 • Статут Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України (нова редакція), затверджений Постановою президії Національної академії правових наук України 20.11.2012 № 83/8
 • Наукова діяльність Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України. Довідник (2005–2010 рр.) / За ред. академіка Національної академії правових наук України О. Д. Крупчана та канд. юрид. наук, доцента І. Е. Берестової. — К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України. — 151 c.

Посилання[ред. | ред. код]