Сингулярний розклад матриці

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Jump to navigation Jump to search
Візуалізація SVD двовимірної, дійсної матриці зсуву M. Спершу, ми бачимо блакитний одиничний диск з двома векторами стандартного базису. Потім ми бачимо дію M, яка перетворює диск на еліпс. SVD розкладає M на три простих перетворення: початковий поворот V*, масштабування Σ уздовж осі координат і кінцевий поворот U. Довжини півосей σ1 і σ2 є сингулярними значеннями (квадратами власних значень) M, а саме Σ1,1 і Σ2,2.

Сингуля́рний ро́зклад ма́триці (сингулярне представлення матриці чи англ. singular-value decomposition, SVD) — один з важливих методів розкладу (чи діагоналізації) матриці, що застосовується в лінійній алгебрі для обчислення псевдоінверсії, наближення матриці, обчислення рангу матриці та інше.

Визначення[ред.ред. код]

Якщо Mматриця розміру m×n чиї елементи беруться з поля K, що може бути полем дійсних або комплексних чисел.

Тоді, невід'ємне дійсне число σ є сингулярним числом для M тоді і тільки тоді, коли існують вектори одиничної довжини uKm, vKn що виконується:

Вектори u та v називаються відповідно сингулярним зліва вектором та сингулярним справа вектором для σ.

Для матриці M існує наступне представлення, що називається сингулярним розкладом матриці:

де

Uунітарна матриця розміру m×m над полем K,
V*ермітове спряження унітарної матриці матриці V розміру n×n над полем K,
Σ — діагональна матриця розміру m×n з числами σ на діагоналі,
числа σ зазвичай розташовують в спадаючому порядку, тому матриця Σ однозначно визначається матрицею M.

Сингулярні числа, для яких існують два і більше лінійно незалежних сингулярних векторів називаються виродженими.

Невироджені сингулярні числа мають по одному лівому та правому сингулярному вектору з точністю до множника eiφ (в випадку дійсних чисел з точністю до знака).

Властивості[ред.ред. код]

  • Стовпці U та V є сингулярними зліва та сингулярними справа векторами для M відповідно.
  • Кількість ненульових чисел на діагоналі матриці Σ рівне rank Σ = rank M = r (ранг), тому можна скоротити матриці U та V до r стовпців, а матрицю Σ до розміру r×r і отримаємо:

Зв'язок SVD з власними значеннями матриці[ред.ред. код]

SVD існує для всіх прямокутних матриць, на відміну від власних векторів і розкладу по ньому, що існує тільки для деяких квадратних матриць.

Використавши формулу SVD для M та M*, отримаємо:

Права сторона є розкладом по власних векторах лівої сторони:

  • Ненульові елементи Σ² є власними значеннями для матриць та тому ці матриці є невід'ємноозначеними (частковий випадок ермітових матриць);
  • Стовпці матриці U є власними векторами матриці ;
  • Стовпці матриці V є власними векторами матриці .

Цей же результат також можна отримати з визначення сингулярних значень і векторів:

Псевдоінверсія[ред.ред. код]

Якщо матрицю можна розкласти як , то її псевдообернена матриця буде дорівнювати

де

Σ+ - матриця утворена транспонуванням Σ і заміною всіх її ненульових діагональних елементів на обернені.

Зв'язок SVD з ортогонально-проекційними матрицями[ред.ред. код]

  • — розклад ортогонально-проекційної матриці(проектора) в суму проекторів,

Див. також[ред.ред. код]

Джерела[ред.ред. код]