Список населених пунктів повіту Караш-Северін

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нижче наведено список населених пунктів повіту Караш-Северін, Румунія.

Назва Румунська назва Тип Належить до
(комуна, місто)
Агадіч Agadici село Оравіца
Аніна Anina місто
Ападія Apadia село Бребу
Арменіш Armeniș село Арменіш
Арсурі Arsuri село Корнерева
23 Аугуст 23 August село Зевой
Базіаш Baziaș село Сокол
Беїле-Херкулане Băile Herculane місто
Белобрешка Belobreșca село Пожежена
Бенія Bănia село Бенія
Бербосу Bărbosu село Рамна
Берзаска Berzasca село Берзаска
Берзовія Berzovia село Берзовія
Берліште Berliște село Берліште
Беуцар Băuțar село Беуцар
Бирза Bârza село Топлец
Бирз Bârz село Далбошец
Бігер Bigăr село Берзаска
Бініш Biniș село Доклін
Богилтін Bogâltin село Корнерева
Богодінц Bogodinț село Саска-Монтане
Божія Bojia село Корнерева
Бозовіч Bozovici село Бозовіч
Бойна Boina село Далбошец
Бойніца Boinița село Далбошец
Бокша Bocșa місто
Болвашніца Bolvașnița село Болвашніца
Борлова Borlova село Турну-Руєнь
Борловеній-Векі Borlovenii Vechi село Прігор
Борловеній-Ной Borlovenii Noi село Прігор
Боруджі Borugi село Корнерева
Братова Bratova село Тирнова
Бребу Brebu село Бребу
Бребу-Ноу Brebu Nou село Бребу-Ноу
Бредішору-де-Жос Brădișoru de Jos село Оравіца
Брезон Brezon село Форотік
Брестелнік Brestelnic село Сікевіца
Броштень Broșteni село Оравіца
Букін Buchin село Букін
Букова Bucova село Беуцар
Букошніца Bucoșnița село Букошніца
Валя-Бістрей Valea Bistrei село Зевой
Валя-Болвашніца Valea Bolvașnița село Мехадія
Валядень Valeadeni село Бребу
Валя-Маре Valea Mare село Фирліуг
Валя-Мінішулуй Valea Minișului село Бозовіч
Валя-Оревіца Valea Orevița село Сікевіца
Валяпай Valeapai село Рамна
Валя-Равенска Valea Ravensca село Сікевіца
Валя-Рекітей Valea Răchitei село Шопоту-Ноу
Валя-Рошіє Valea Roșie село Шопоту-Ноу
Валя-Сікевіцей Valea Sicheviței село Сікевіца
Валя-Тімішулуй Valea Timișului село Букін
Вама-Марга Vama Marga село Марга
Вар Var село Обрежа
Веліуг Văliug село Веліуг
Велішоара Vălișoara село Букошніца
Вередія Vărădia село Вередія
Верендін Verendin село Лункавіца
Вермеш Vermeș село Вермеш
Вирчорова Vârciorova село Болвашніца
Воднік Vodnic село Лупак
Войслова Voislova село Зевой
Врань Vrani село Врань
Вреніуц Vrăniuț село Рекешдія
Герина Gărâna село Бребу-Ноу
Гертеніш Gherteniș село Берзовія
Гирбовец Gârbovăț село Бенія
Гирліште Gârliște село Горуя
Гирнік Gârnic село Гирнік
Глімбока Glimboca село Глімбока
Глобу-Крайовей Globu Craiovei село Ябланіца
Глобуреу Globurău село Мехадія
Голец Goleț село Букошніца
Горня Gornea село Сікевіца
Горуя Goruia село Горуя
Гредінарі Grădinari село Гредінарі
Греонь Greoni село Гредінарі
Грунь Gruni село Корнерева
Далбошец Dalboșeț село Далбошец
Далч Dalci село Турну-Руєнь
Дезешть Dezești село Фирліуг
Делінешть Delinești село Пелтініш
Джурджова Giurgiova село Горуя
Дівіч Divici село Пожежена
Добрая Dobraia село Корнерева
Догнеча Dognecea село Догнеча
Доклін Doclin село Доклін
Доліна Dolina село Корнерева
Доман Doman село Решица
Домашня Domașnea село Домашня
Дренкова Drencova село Берзаска
Дріштіє Driștie село Шопоту-Ноу
Дулеу Duleu село Фирліуг
Езеріш Ezeriș село Езеріш
Ерсіг Ersig село Вермеш
Ефтіміє-Мургу Eftimie Murgu село Ефтіміє-Мургу
Єртоф Iertof село Врань
Житін Jitin село Чудановіца
Жупа Jupa село Карансебеш
Збегу Zbegu село Корнерева
Зевой Zăvoi село Зевой
Зегужень Zăgujeni село Константін-Дайковічу
Зеноджі Zănogi село Корнерева
Зеноу Zănou село Сікевіца
Зервешть Zervești село Турну-Руєнь
Зеслоане Zăsloane село Сікевіца
Злагна Zlagna село Турну-Руєнь
Златіца Zlatița село Сокол
Змоготін Zmogotin село Корнерева
Зойна Zoina село Корнерева
Зоріле Zorile село Копечеле
Зорленцу-Маре Zorlențu Mare село Зорленцу-Маре
Зорленчор Zorlencior село Зорленцу-Маре
Ізвор Izvor село Корнерева
Ізгар Izgar село Вермеш
Ілідія Ilidia село Чиклова-Ромине
Ілова Ilova село Слатіна-Тіміш
Інелец Ineleț село Корнерева
Каліна Calina село Догнеча
Камена Camena село Корнерева
Каменіца Camenița село Сікевіца
Карансебеш Caransebeș муніципій
Карашова Carașova село Карашова
Кеніча Cănicea село Домашня
Кербунарі Cărbunari село Кербунарі
Килнік Câlnic село Решица
Кимпія Câmpia село Сокол
Кирнеча Cârnecea село Тікваніу-Маре
Кирша-Рошіє Cârșa Roșie село Шопоту-Ноу
Киршіє Cârșie село Сікевіца
Клокотіч Clocotici село Лупак
Козія Cozia село Корнерева
Козла Cozla село Берзаска
Комориште Comorâște село Форотік
Константін-Дайковічу Constantin Daicoviciu село Константін-Дайковічу
Копечеле Copăcele село Копечеле
Корнерева Cornereva село Корнерева
Корнішору Cornișoru село Беуцар
Корнуцел Cornuțel село Пелтініш
Корня Cornea село Корня
Коронінь Coronini село Коронінь
Костіш Costiș село Корнерева
Краку-Алмеж Cracu Almăj село Сікевіца
Краку-Маре Cracu Mare село Корнерева
Краку-Теюлуй Cracu Teiului село Корнерева
Крушовец Crușovăț село Корня
Крушовіца Crușovița село Сікевіца
Куптоаре Cuptoare село Корня
Куптоаре Cuptoare село Решица
Курметура Curmătura село Сікевіца
Лепушніку-Маре Lăpușnicu Mare село Лепушніку-Маре
Лепушнічел Lăpușnicel село Лепушнічел
Лесковіца Lescovița село Найдеш
Лібораждя Liborajdea село Сікевіца
Лінденфелд Lindenfeld село Букін
Ліубкова Liubcova село Берзаска
Лукачевец Lucacevăț село Сікевіца
Лункавіца Luncavița село Лункавіца
Лунка-Зайчій Lunca Zaicii село Корнерева
Лунка-Флорій Lunca Florii село Корнерева
Лупак Lupac село Лупак
Маковіште Macoviște село Корня
Маковіште Macoviște село Чукіч
Мал Mal село Оцелу-Рошу
Марга Marga село Марга
Маріла Marila село Оравіца
Мартіновец Martinovăț село Сікевіца
Мачова Maciova село Константін-Дайковічу
Мегура Măgura село Зевой
Меру Măru село Зевой
Мерчина Mercina село Вередія
Местякен Mesteacăn село Корнерева
Меурень Măureni село Меурень
Мехадіка Mehadica село Мехадіка
Мехадія Mehadia село Мехадія
Мечешть Măcești село Молдова-Ноуе
Митніку-Маре Mâtnicu Mare село Константін-Дайковічу
Мілковень Milcoveni село Берліште
Молдова-Веке Moldova Veche село Молдова-Ноуе
Молдова-Ноуе Moldova Nouă місто
Молдовіца Moldovița село Молдова-Ноуе
Моніом Moniom село Решица
Мочеріш Moceriș село Лепушніку-Маре
Найдеш Naidăș село Найдеш
Неджудін Negiudin село Корнерева
Нермед Nermed село Карашова
Ніколінц Nicolinț село Чукіч
Обіца Obița село Корнерева
Обрежа Obreja село Обрежа
Огашу-Подулуй Ogașu Podului село Сікевіца
Окна-де-Ф'єр Ocna de Fier село Окна-де-Ф'єр
Оравіца Oravița місто
Охаба-Митнік Ohaba-Mâtnic село Копечеле
Охебіца Ohăbița село Пелтініш
Оцелу-Рошу Oțelu Roșu місто
Падіна-Матей Padina Matei село Гирнік
Пелтініш Păltiniș село Пелтініш
Петаш Pătaș село Прігор
Петнік Petnic село Ябланіца
Петрілова Petrilova село Чукіч
Петрошніца Petroșnița село Букошніца
Печинішка Pecinișca село Беїле-Херкулане
Пештере Peștere село Константін-Дайковічу
Пирвова Pârvova село Лепушнічел
Пирняура Pârneaura село Сокол
Плопу Plopu село Арменіш
Плугова Plugova село Мехадія
Погара-де-Сус Pogara de Sus село Корнерева
Погара Pogara село Корнерева
Поєніле-Бойней Poienile Boinei село Шопоту-Ноу
Пожежена Pojejena село Пожежена
Поняска Poneasca село Бозовіч
Поток Potoc село Саска-Монтане
Пояна Poiana село Букін
Пояна-Лунге Poiana Lungă село Корнерева
Пояна-Мерулуй Poiana Mărului село Зевой
Превечорі Preveciori село Беуцар
Прігор Prigor село Прігор
Пріліпец Prilipeț село Бозовіч
Прісака Prisaca село Константін-Дайковічу
Прісечина Prisăcina село Корнерева
Прісіан Prisian село Букін
Пріслоп Prislop село Далбошец
Пріслоп Prislop село Корнерева
Путна Putna село Прігор
Равенска Ravensca село Шопоту-Ноу
Радімна Radimna село Пожежена
Рамна Ramna село Рамна
Рафнік Rafnic село Лупак
Рекешдія Răcășdia село Рекешдія
Рекіта Răchita село Шопоту-Ноу
Рекітова Răchitova село Оравіца
Реметя-Погеніч Remetea-Pogănici село Фирліуг
Решица-Міке Reșița Mică село Далбошец
Решица Reșița муніципій
Руджиносу Ruginosu село Копечеле
Руджі Rugi село Пелтініш
Руска Rusca село Терегова
Руска-Монтане Rusca Montană село Руска-Монтане
Русова-Веке Rusova Veche село Берліште
Русова-Ноуе Rusova Nouă село Берліште
Рушкіца Rușchița село Руска-Монтане
Руштін Ruștin село Корнерева
Садова-Веке Sadova Veche село Слатіна-Тіміш
Садова-Ноуе Sadova Nouă село Слатіна-Тіміш
Саку Sacu село Саку
Саска-Монтане Sasca Montană село Саска-Монтане
Саска-Ромине Sasca Română село Саска-Монтане
Сат-Бетрин Sat Bătrân село Арменіш
Секешень Secășeni село Тікваніу-Маре
Секу Secu село Решица
Селбеджелу-Ноу Sălbăgelu Nou село Саку
Сікевіца Sichevița село Сікевіца
Скерішоара Scărișoara село Корнерева
Скеюш Scăiuș село Фирліуг
Слатіна-Нера Slatina-Nera село Саска-Монтане
Слатіна-Тіміш Slatina-Timiș село Слатіна-Тіміш
Соколарі Socolari село Чиклова-Ромине
Сокол Socol село Сокол
Сочень Soceni село Езеріш
Стеєрдорф Steierdorf село Аніна
Стенчилова Stăncilova село Шопоту-Ноу
Стреняк Streneac село Сікевіца
Стругаска Strugasca село Корнерева
Студена Studena село Корнерева
Суб-Кринг Sub Crâng село Корнерева
Суб-Марджине Sub Margine село Арменіш
Суб-Плай Sub Plai село Корнерева
Сурдуку-Маре Surducu Mare село Форотік
Сфинта-Елена Sfânta Elena село Коронінь
Терегова Teregova село Терегова
Тирнова Târnova село Тирнова
Тікваніу-Маре Ticvaniu Mare село Тікваніу-Маре
Тікваніу-Мік Ticvaniu Mic село Тікваніу-Маре
Тінкова Tincova село Саку
Тірол Tirol село Доклін
Топла Topla село Корнерева
Топлец Topleț село Топлец
Турну-Руєнь Turnu Ruieni село Турну-Руєнь
Урку Urcu село Шопоту-Ноу
Фенеш Feneș село Арменіш
Фирліуг Fârliug село Фирліуг
Фізеш Fizeș село Берзовія
Форотік Forotic село Форотік
Фресініш Frăsiniș село Сікевіца
Хора-Маре Hora Mare село Корнерева
Хора-Міке Hora Mică село Корнерева
Цацу Țațu село Корнерева
Церова Țerova село Решица
Чиклень Cicleni село Турну-Руєнь
Чиклова-Монтане Ciclova Montană село Оравіца
Чиклова-Ромине Ciclova Română село Чиклова-Ромине
Чиреша Cireșa село Оцелу-Рошу
Чирешел Cireșel село Корнерева
Чортя Ciortea село Врань
Чудановіца Ciudanovița село Чудановіца
Чукіч Ciuchici село Чукіч
Чута Ciuta село Обрежа
Шопоту-Векі Șopotu Vechi село Далбошец
Шопоту-Ноу Șopotu Nou село Шопоту-Ноу
Шошдя Șoșdea село Меурень
Штінепарі Știnăpari село Кербунарі
Шуміца Șumița село Лепушнічел
Шушка Șușca село Пожежена
Ябалча Iabalcea село Карашова
Ябланіца Iablanița село Ябланіца
Яз Iaz село Обрежа
Ям Iam село Берліште