Інструментознавство

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Версія від 20:53, 18 лютого 2021, створена DimGol (обговорення | внесок) (Закс > Заксу (кому?).)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Інструментознавство — галузь музикознавства, що вивчає музичні інструменти, їх походження, розвиток, конструкцію, класифікацію, музично-виражальні засоби та інші відомості.

Спроби систематичного опису музичних інструментів відомі починаючи з давнини (у грецьких трактатах Платон а, Арістоксен а, у латинській традиції у Ісидора Севільського та ін). На арабському Сході класифікацією та описом музичних інструментів займалися Аль-Фарабі (X ст.) Та Абдулгадір Марагі (XIV ст.). Перші систематичні докладні описи музичних інструментів були зроблені німецькими теоретиками музики XVI і XVII століть. Вони дані в трактатах Себастьяна Вірдунга («Musica getuscht und ausgezogen ...») і Міхаеля Преторіуса (« Syntagma musicum »). Сучасна вживана класифікація музичних інструментів, розроблена на початку XX століття, належить Е.М. фон Горнбостелю і К. Заксу.

Спеціальною галуззю інструментознавства, що вивчає народні музичні інструменти є етноінструментознавство, або етноорганологія.

Література

Українською мовою

Загальної тематики
 • Бєлявіна, Н. Д. Інструментознавство: історія виникнення, побутування та професійного розвитку струнних інструментів : навч. посіб. Ч.1. / Н. Д. Бєлявіна. – К. : ДАКККіМ, 2002. – 84 с.
 • Вовк Р. А. Інструментознавство : оркестр. духові та удар. інструм е- нти : навч. посіб. / [Р. Вовк, О. Кочерженко, М. Гудима ; ред. Апанасен ко В.]; Київ. ін - т музики ім. Р. М. Глієра. – К. : ДКС Центр, 2012. – 167 с
 • Дражниця Л.Л. Інструментознавство (інструменти духових оркестрів) : навч. посіб. / Л. Л. Дражниця; М-во культури і туризму України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. - Л. : ЗУКЦ, 2011. - 168 c. - Бібліогр.: с. 162-164.
 • Інструментознавство для духового оркестру : навч. посіб. / В. І. Романовський. – К. : НАКККіМ, 2015. – 136 с. – ISBN 966-452-185-4.
 • Лебедєв В.К. Словник-довідник з інструментознавства : навч. посіб. / В. К. Лебедєв; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця : Нова кн., 2010. - 164 c.
 • Хащеватська С. С. Інструментознавство. Підручник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ–ІV рівнів акредитації / С. C. Хащеватська – Вінниця, НОВА КНИГА, 2008. – 256 с.
Українські народні інструменти
 • Білоненко Г. О., Корольков Є. С. Культурологічні аспекти становлення народного музичного інструментарію в Україні / Г. О. Білоненко, Є. С. Корольков // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 35. - С. 332-338.
 • Гуменюк А. І. Українські народнi музичнi інструменти / А. І. Гуменюк. - К.: Наук. думка, 1967. - 243 c.
 • Комаренко В. А. Український оркестр народних інструментів / В. А. Комаренко. - К. : Держвидав образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1960. – 83 с.
 • Кучерук В. Народний музичний інструмент України : наук.-метод. посіб. / В. Кучерук.- Луцьк : Ред.-вид. від. Волинського держ. ун-ту, 1997.- 122 с.
 • Лисенко М. В. Народні музичні інструменти на Україні / М. В. Лисенко; ред. М. Т. Щоголь. - К. : Мистецтво, 1955. – 62 с.
 • Матяш І. Б. Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці : історіогр. нарис, бібліогр. покажч. / І. Б. Матяш; Укр. НДІ арх. справи та документознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Нац. парлам. б-ка України. - К., 2008. - 240 c. - Бібліогр.: с. 235-238.
 • Пасічняк Л. Народні інструменти України в контексті формування ансамблевих традицій: джерелознавчий аспект / Л. Пасічняк // Молодь і ринок. - 2012. - № 5. - С. 106-110. - Бібліогр.: 22 назв.
 • Хоткевич Г. Музичні інструменти українського народу : Моногр. / Г. Хоткевич. - Репр. вид. - Х., 2002. - 288 c.
 • Фіалко О. Є. Музичні інструменти номадів скіфського часу / О. Є. Фіалко // Археологія. - 2013. - № 2. - С. 14-28. - Бібліогр.: 25 назв.
 • Черкаський Л. М. Українські народні музичні інструменти/ Л. М. Черкаський; ред. С. К. Кашка, передм. В. Гуцал. - К.: Техніка, 2003. - 262 с. - (Нар. джерела). - Бібліогр.: с. 251-257.
інше
 • Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ - ХХI століть : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 25 берез. 2007 р., Дрогобич / ред.: А. Душний, С. Карась, Б. Пиц; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І.Франка, Львів. нац. муз. акад. ім. М.Лисенка. - Дрогобич : Посвіт, 2007. - 264 c.
 • Традиційне музикування українців у європейському просторі : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., 11 - 12 жовт. 2007 р., Київ / ред.: В. Г. Чернець; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец., Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Нац. спілка кобзарів України, Київ. міськ. організація Нац. Всеукр. муз. спілки, "Традиційне музикування українців у європейському просторі", міжнародна науково-практична конференція (3+ 2007+ Київ). - К., 2008. - 220 c.


Іноземними мовами
 • Беляев В.М. Музыкальные инструменты Узбекистана. Москва, 1933;
 • Sachs K. The history of musical instruments. New York, 1940;
 • Вызго Т.С. Музыкальные инструменты Средней Азии. Исторические очерки. Москва, 1980;
 • Розанов В. Инструментоведение. Пособие для руководителей оркестров народных инструментов. Москва, 1981;
 • Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. 4-е изд. Москва, 1983;
 • Коляда Е.И. Музыкальные инструменты в Библии. Энциклопедия. Москва, 2003;
 • Музыкальные инструменты. Энциклопедия, под ред. М.В. Есиповой. Москва, 2008.

Посилання