Список населених пунктів повіту Олт

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нижче наведено список населених пунктів повіту Олт, Румунія.

Назва Румунська назва Тип Належить до
(комуна, місто)
Албешть Albești село Побору
Аліменешть Alimănești село Ізвоареле
Алунішу Alunișu село Спінень
Арветяска Arvăteasca село Гредініле
Арчешть-Кот Arcești-Cot село Плешою
Арчешть Arcești село Плешою
Афумаць Afumați село Леляска
Балдовінешть Baldovinești село Балдовінешть
Балш Balș місто
Барза Barza село Туфень
Батія Batia село Добротяса
Бача Bacea село Мовілень
Бебічу Băbiciu село Бебічу
Бекет Bechet село Бобічешть
Бекулешть Beculești село Кирлогань
Белгун Belgun село Бобічешть
Беленешть Bălănești село Мерунцей
Белтень Bălteni село Белтень
Белцаць Bălțați село Скорнічешть
Беляса Băleasa село Гевенешть
Бербелей Bărbălăi село Тетулешть
Берештій-де-Веде Bărăștii de Vede село Берешть
Берештій-де-Чептурі Bărăștii de Cepturi село Берешть
Берешть Bărăști село Колонешть
Берешть Bărăști село Морунглав
Беріндей Berindei село Деняса
Берія-де-Жос Beria de Jos село Опорелу
Берія-де-Сус Beria de Sus село Опорелу
Беркенешть Bărcănești село Вилчеле
Бетерень Bătăreni село Колонешть
Биджешть Bâgești село Феджецелу
Бирза Bârza село Бирза
Бирка Bârca село Валя-Маре
Бирсештій-де-Сус Bârseștii de Sus село Спринчената
Бірчій Bircii село Скорнічешть
Бістріца-Ноуе Bistrița Nouă село П'ятра-Олт
Блаж Blaj село Войняса
Бобічешть Bobicești село Бобічешть
Бобу Bobu село Осіка-де-Жос
Бондря Bondrea село Чезієнь
Бороєшть Boroești село Берешть
Бранец Braneț село Бирза
Браставецу Brastavățu село Браставецу
Бребень Brebeni село Бребень
Бринковень Brâncoveni село Бринковень
Броштень Broșteni село Гевенешть
Бузешть Buzești село Корбу
Буйчешть Buicești село Прісяка
Буліману Bulimanu село Вітомірешть
Бурдулешть Burdulești село Корбу
Бута Buta село Кримпоя
Бутой Butoi село Пиршковень
Бучинішу-Мік Bucinișu Mic село Бучинішу
Бучинішу Bucinișu село Бучинішу
Бушка Bușca село Міхеєшть
Валя-луй-Алб Valea lui Alb село Вултурешть
Валя-Маре Valea Mare село Валя-Маре
Валя-Мерілор Valea Merilor село Поткоава
Валя-Сатулуй Valea Satului село Вулпень
Валя-Соарелуй Valea Soarelui село Редя
Валя-Фетей Valea Fetei село Вергуляса
Ведастра Vădastra село Ведастра
Ведестріца Vădăstrița село Ведестріца
Велень Văleni село Бринковень
Велень Văleni село Велень
Вергуляса Verguleasa село Вергуляса
Вилчелеле-де-Сус Vâlcelele de Sus село Вилчеле
Вилчеле Vâlcele село Вилчеле
Винешть Vânești село Вергуляса
Виртопу Vârtopu село Корабія
Вінець Vineți село Спінень
Вітенешть Vitănești село Сирбій-Мегура
Вітомірешть Vitomirești село Вітомірешть
Вішина-Ноуе Vișina Nouă село Вішина-Ноуе
Вішина Vișina село Вішина
Влайч Vlaici село Колонешть
Вледіла-Ноуе Vlădila Nouă село Вледіла
Вледіла Vlădila село Вледіла
Вледулень Vlăduleni село Осіка-де-Сус
Вленгерешть Vlăngărești село Вултурешть
Войняса Voineasa село Войняса
Вулпень Vulpeni село Вулпень
Вулпешть Vulpești село Добротяса
Вултурешть Vulturești село Вултурешть
Гевенешть Găvănești село Гевенешть
Геняса Găneasa село Геняса
Гирков Gârcov село Гирков
Гімпаць Ghimpați село Феркашеле
Гімпеценій-Ной Ghimpețenii Noi село Гімпецень
Гімпецень Ghimpețeni село Гімпецень
Гіошань Ghioșani село Морунглав
Говора Govora село Бобічешть
Гоставецу Gostavățu село Гоставецу
Гредінарі Grădinari село Гредінарі
Гредініле Grădinile село Гредініле
Гредіштя Grădiștea село Геняса
Греєрешть Greerești село Леляска
Греч Greci село Осіка-де-Сус
Греч Greci село Скіту
Грождібоду Grojdibodu село Грождібоду
Грозевешть Grozăvești село Дрегічень
Гропшань Gropșani село Вулпень
Грую Gruiu село Феджецелу
Губандру Gubandru село Балдовінешть
Гуєшть Guești село Колонешть
Гура-Келую Gura Căluiu село Келуй
Гура-Падіній Gura Padinii село Гура-Падіній
Давідешть Davidești село Спінень
Девеселу Deveselu село Девеселу
Дежешть Dejești село Вітомірешть
Делень Deleni село Теслуй
Деняса Dăneasa село Деняса
Джуверешть Giuvărăști село Джуверешть
Димбуріле Dâmburile село Гевенешть
Дієнч Dienci село Вултурешть
Доанка Doanca село Тіа-Маре
Доба Doba село Плешою
Добрецу Dobrețu село Добрецу
Добрічень Dobriceni село Янку-Жіану
Добрословень Dobrosloveni село Добрословень
Добротінет Dobrotinet село Куртішоара
Добротяса Dobroteasa село Добротяса
Добрун Dobrun село Добрун
Донешть Donești село Вітомірешть
Драновецу Dranovățu село Геняса
Дрегенешть-Олт Drăgănești-Olt місто
Дрегічень Drăghiceni село Дрегічень
Думітрешть Dumitrești село Вергуляса
Еношешть Enoșești село П'ятра-Олт
Житару Jitaru село Скорнічешть
Жієнь Jieni село Русенешть
Зеноага Zănoaga село Деняса
Зорляска Zorleasca село Валя-Маре
Ібенешть Ibănești село Кунгря
Ізбічень Izbiceni село Ізбічень
Ізвоареле Izvoarele село Ізвоареле
Ізвору Izvoru село Геняса
Ікоана Icoana село Ікоана
Іонічешть Ionicești село Симбурешть
Іпотешть Ipotești село Іпотешть
Ісач Isaci село Феджецелу
Каракал Caracal муніципій
Катанеле Catanele село Скіту
Кезенешть Căzănești село Вергуляса
Келбешть Chelbești село Колонешть
Келінешть Călinești село Радомірешть
Келуй Călui село Келуй
Керлештій-дін-Дял Cherleștii din Deal село Теслуй
Керлештій-Моштень Cherleștii Moșteni село Теслуй
Кимпу-Маре Câmpu Mare село Добротяса
Кимпу-Перулуй Câmpu Părului село Обиршія
Кинделешть Cândelești село Топана
Кирлогань Cârlogani село Кирлогань
Кирстань Cârstani село Колонешть
Кілій Chilii село Добрун
Кілія Chilia село Феджецелу
Кінтешть Chintești село Бобічешть
Кіцяска Chițeasca село Скорнічешть
Кожгерей Cojgărei село Топана
Кокорешть Cocorăști село Плешою
Колібаші Colibași село Стрежешть
Колонешть Colonești село Колонешть
Команка Comanca село Девеселу
Комань Comani село Дрегенешть-Олт
Коменешть Comănești село Бобічешть
Коменіца Comănița село Теслуй
Константінешть Constantinești село Скорнічешть
Корабія Corabia місто
Корбень Corbeni село Балш
Корбу Corbu село Корбу
Корбу Corbu село Теслуй
Корлетешть Corlătești село Чезієнь
Корнецелу Cornățelu село Побору
Котень Coteni село Обиршія
Которбешть Cotorbești село Вулпень
Котяна Coteana село Котяна
Крець Creți село Побору
Кречуней Crăciunei село Радомірешть
Кримпоя Crâmpoia село Кримпоя
Кріва-де-Жос Criva de Jos село П'ятра-Олт
Кріва-де-Сус Criva de Sus село П'ятра-Олт
Крушову Crușovu село Браставецу
Куза-Воде Cuza Vodă село Спінень
Кукуєць Cucueți село Вергуляса
Кунгря Cungrea село Кунгря
Куртішоара Curtișoara село Добрецу
Куртішоара Curtișoara село Куртішоара
Лезерешть Lăzărești село Берешть
Леляска Leleasca село Леляска
Леотешть Leotești село Бобічешть
Леунеле Lăunele село Симбурешть
Ліїчень Liiceni село Дрегічень
Лінія-дін-Вале Linia din Vale село Куртішоара
Ліса Lisa село Скіту
Лунка Lunca село Тетулешть
Малу-Рошу Malu Roșu село Мерунцей
Мамура Mamura село Стрежешть
Мандра Mandra село Велень
Мардале Mardale село Вулпень
Мегура Măgura село Перієць
Мегура Măgura село Тетулешть
Менулешть Mănulești село Симбурешть
Мергень Mărgheni село Бринковень
Мергерітешть Mărgăritești село Войняса
Мерджинень-Слобозія Mărgineni-Slobozia село Скорнічешть
Мерень Mereni село Берешть
Мерунцей Mărunței село Колонешть
Мерунцей Mărunței село Мерунцей
М'єрлештій-де-Сус Mierleștii de Sus село Перієць
М'єрлічешть Mierlicești село Леляска
М'єшть Miești село Кунгря
Мілковень Milcoveni село Корбу
Мілкову-дін-Вале Milcovu din Vale село Мілков
Мілкову-дін-Дял Milcovu din Deal село Мілков
Міріла Mirila село Бобічешть
Мірчешть Mircești село Тетулешть
Міхеєшть Mihăești село Міхеєшть
Міхейлешть-Попешть Mihăilești-Popești село Скорнічешть
Мовілень Movileni село Мовілень
Могошешть Mogoșești село Скорнічешть
Момаю Momaiu село Тетулешть
Морунглав Morunglav село Морунглав
Морунешть Morunești село Морунглав
Моцоєшть Moțoești село Берешть
Моштень Moșteni село Скіту
Невирджень Năvârgeni село Колонешть
Негрень Negreni село Скорнічешть
Ніколає-Тітулеску Nicolae Titulescu село Ніколає-Тітулеску
Обиршія-Ноуе Obârșia Nouă село Обиршія
Обиршія Obârșia село Обиршія
Обога Oboga село Обога
Оларі Olari село Пиршковень
Олтішору Oltișoru село Геняса
Опорелу Oporelu село Опорелу
Опташі Optași село Опташі-Мегура
Оптешань Optășani село Спінень
Орля-Ноуе Orlea Nouă село Орля
Орля Orlea село Орля
Осіка-де-Жос Osica de Jos село Осіка-де-Жос
Осіка-де-Сус Osica de Sus село Осіка-де-Сус
Остров Ostrov село Осіка-де-Сус
Отештій-де-Жос Oteștii de Jos село Кунгря
Отештій-де-Сус Oteștii de Sus село Кунгря
Очоджі Ociogi село Бринковень
Перету Peretu село Осіка-де-Сус
Перієць Perieți село Перієць
Пескерешть Pescărești село Вулпень
Пестра Pestra село Деняса
Петкулешть Petculești село Гредінарі
П'єлкань Pielcani село Феджецелу
П'єтріш Pietriș село Балдовінешть
П'єтрішу Pietrișu село Куртішоара
Пиршковень Pârșcoveni село Пиршковень
Піскань Piscani село Скорнічешть
Плевічанка Plăviceanca село Гредініле
Плевічень Plăviceni село Скерішоара
Плешою Pleșoiu село Плешою
Плопшорелу Plopșorelu село Вулпень
Побору Poboru село Побору
Погану Poganu село Вергуляса
Попешть Popești село Берешть
Попешть Popești село Велень
Потелу Potelu село Янка
Поткоава Potcoava місто
Поткоава-Фелкоєнь Potcoava-Fălcoeni село Поткоава
Потлоджень Potlogeni село Тіа-Маре
Потопіну Potopinu село Добрословень
Пояна-Маре Poiana Mare село Морунглав
Пояна Poiana село Радомірешть
Преотешть Preotești село Янку-Жіану
Прісака Prisaca село Вулпень
Прісяка Priseaca село Прісяка
Проаспець Proaspeți село Куртішоара
Профа Profa село Спінень
П'ятра-Олт Piatra-Olt місто
П'ятра Piatra село П'ятра-Олт
Радомірешть Radomirești село Радомірешть
Райціу Raițiu село Куртішоара
Раковіца Racovița село Войняса
Редешть Rădești село Опорелу
Редішоара Redișoara село Редя
Редя Redea село Редя
Реча Recea село Валя-Маре
Решка Reșca село Добрословень
Решкуца Reșcuța село Добрословень
Ромина Româna село Балш
Ротунда Rotunda село Ротунда
Рошієній-Марі Roșienii Mari село Добрун
Рошієній-Міч Roșienii Mici село Добрун
Рударі Rudari село Скерішоара
Рунку-Маре Runcu Mare село Гредінарі
Русенештій-де-Сус Rusăneștii de Sus село Войняса
Русенешть Rusănești село Русенешть
Русчорі Rusciori село Скорнічешть
Салча Salcia село Слетіоара
Сату-Ноу Satu Nou село Гредінарі
Сату-Ноу Satu Nou село Гура-Падіній
Селтенешть Săltănești село Прісяка
Симбурешть Sâmburești село Симбурешть
Сімнічень Simniceni село Вулпень
Сінешть Sinești село Поткоава
Скерішоара Scărișoara село Скерішоара
Скіту-Делень Schitu Deleni село Теслуй
Скіту-дін-Вале Schitu din Vale село Плешою
Скіту-дін-Дял Schitu din Deal село Плешою
Скіту Schitu село Скіту
Скорбура Scorbura село Кирлогань
Скорнічешть Scornicești місто
Слатіна Slatina муніципій
Слевень Slăveni село Гоставецу
Слетіоара Slătioara село Слетіоара
Спетару Spătaru село Кунгря
Спінень Spineni село Спінень
Спринчената Sprâncenata село Спринчената
Стевару Stăvaru село Урзіка
Стежару Stejaru село Мілков
Стенуляса Stănuleasa село Вітомірешть
Стенуляса Stănuleasa село Симбурешть
Стоборешть Stoborăști село Туфень
Стоєнешть Stoenești село Стоєнешть
Стойкенешть Stoicănești село Стойкенешть
Стрежештій-де-Сус Strejeștii de Sus село Стрежешть
Стрежешть Strejești село Стрежешть
Стругурелу Strugurelu село Шербенешть
Студіна Studina село Студіна
Студініца Studinița село Студіна
Ступіна Stupina село Кирлогань
Сурпень Surpeni село Побору
Сяка Seaca село Побору
Сяка Seaca село Сяка
Табач Tabaci село Вулпень
Табону Tabonu село Обиршія
Тейш Teiș село Балш
Теслуй Teslui село Теслуй
Тетулешть Tătulești село Тетулешть
Теюш Teiuș село Скорнічешть
Теюшу Teiușu село Бребень
Тіа-Маре Tia Mare село Тіа-Маре
Тірішняг Tirișneag село Велень
Томень Tomeni село Осіка-де-Сус
Тонешть Tonești село Леляска
Тонешть Tonești село Симбурешть
Топана Topana село Топана
Траян Traian село Траян
Трептень Trepteni село Вітомірешть
Труфінешть Trufinești село Поткоава
Тудор-Владіміреску Tudor Vladimirescu село Корабія
Турія Turia село Валя-Маре
Туфару Tufaru село Леляска
Туфень Tufeni село Туфень
Улмет Ulmet село Добрун
Улмі Ulmi село Мілков
Унгурень Ungureni село Топана
Урзіка Urzica село Урзіка
Урія Uria село Спринчената
Урса Ursa село Гирков
Урсоая Ursoaia село Ікоана
Урші Urși село Леляска
Феджецелу Făgețelu село Феджецелу
Фелкою Fălcoiu село Фелкою
Феркашеле Fărcașele село Феркашеле
Феркашу-де-Жос Fărcașu de Jos село Феркашеле
Флору Floru село Ікоана
Фресінет-Гаре Frăsinet-Gară село Вледіла
Фресінету Frăsinetu село Добрословень
Фрунзару Frunzaru село Спринчената
Хорезу Horezu село Добрецу
Хотару Hotaru село Грождібоду
Хотерань Hotărani село Феркашеле
Чезієнь Cezieni село Чезієнь
Чепарі Cepari село Кирлогань
Чепешть Cepești село Кунгря
Чербень Cerbeni село Симбурешть
Чилієнь Cilieni село Чилієнь
Чиряшов Cireașov село Слатіна
Чокенешть Ciocănești село Берешть
Чорика Ciorâca село Топана
Чорою Cioroiu село Фелкою
Чорояшу Cioroiașu село Фелкою
Чофлану Cioflanu село Деняса
Чурешть Ciurești село Корбу
Шербенештій-де-Сус Șerbăneștii de Sus село Шербенешть
Шербенешть Șerbănești село Шербенешть
Шопирліца Șopârlița село Шопирліца
Штефан-чел-Маре Ștefan cel Mare село Штефан-чел-Маре
Шуйка Șuica село Скорнічешть
Янка-Ноуе Ianca Nouă село Штефан-чел-Маре
Янка Ianca село Янка
Янку-Жіану Iancu Jianu село Янку-Жіану