Курсова робота

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Курсова робота (Курсовий проект) — вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами вищих або середніх-спеціальних навчальних закладів протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсової роботи зазвичай є частиною наукового пошуку відповідної кафедри факультету. Проблеми наукового пошуку, зображені в курсових роботах студентів, можуть знайти своє продовження в дипломних роботах. Таким чином забезпечується наступність науково-дослідницької діяльності студентів від курсу до курсу, послідовність засобів і форм її проведення відповідно до логіки навчального процесу.

Мета написання[ред.ред. код]

Метою написання курсової роботи є:

  • поглиблення знань студентів з актуальних проблем окремої галузі науки;
  • систематизація отриманих теоретичних знань з певної навчальної дисципліни;
  • розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел;
  • формування дослідницьких умінь студентів;
  • стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку;
  • розвиток уміння аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження;
  • формування вміння практичної реалізації результатів дослідження проблеми в самостійно виконаних розробках.

Структура[ред.ред. код]

Курсова робота має таку структуру:

  1. вступ;
  2. розділи теоретичної частини;
  3. розділи практичної частини;
  4. висновки;
  5. додатки;
  6. список використаної літератури.

На сторінці плану вказуються номери сторінок кожного розділу та параграфу. Обсяг курсової роботи 40-50 сторінок (для природничо-математичних наук) або 15-30 сторінок, на розсуд виконавця, якщо дослідження здійснюється з гуманітарних дисциплін.

У вступі потрібно довести актуальність певної проблеми для даної галузі науки і практики, визначити об'єкт, предмет, мету і завдання дослідження.

Основна частина курсової роботи складається з теоретичної та практичної, де розкривається зміст дослідження. Зокрема, у першій частині (теоретичній) подається аналіз наукової літератури, а також авторські розробки і висновки. Друга (практична) частина містить опис виконаного дослідницького завдання та розробки навчально-методичних матеріалів.

Кожен розділ необхідно завершувати лаконічними висновками, що логічно узагальнюють викладене. При цьому потрібно пам’ятати, що дослівне запозичення чужого тексту, яке не супроводжується посиланням на джерело, називається плагіатом і суворо карається в науковому середовищі. На основі висновків до розділів виконується загальний висновок до курсової роботи.

Список використаної літератури складається студентом як результат перегляду наукових джерел з теми дослідження. Це 2 джерел. До бібліографічного списку вноситься тільки та література, що використовувалася в роботі, на яку є посилання в тексті. Перевага повинні надаватися новітнім виданням. При складанні тез, конспектуванні потрібного матеріалу вже на початковому етапі потрібно записувати літературу, це полегшить її систематизацію. Список наукових джерел подається в алфавітному порядку, оформлюється з урахуванням сучасних вимог до бібліографічного опису.

Додатки до курсової роботи розміщуються в кінці роботи, проте, до списку використаної літератури. Вони можуть включати: таблиці, схеми, малюнки, зразки планів-конспектів уроків, розробленого дидактичного матеріалу, робіт учнів, анкети, тести тощо.

Підготовка до написання, написання основної частини[ред.ред. код]

Приступаючи до курсової роботи, студент повинен:

  • вибрати тему, ознайомитися з нею;
  • знайти та відібрати літературу;
  • з’ясувати об'єкт, предмет; визначити мету та завдання дослідження;
  • скласти робочу картотеку літератури з теми роботи;
  • скласти попередній план роботи та узгодити його з керівником;
  • вивчити та законспектувати літературу;
  • вивчити досвід роботи, провести експеримент чи анкетування;
  • написати текст роботи відповідно до її структури.

Для написання роботи з психології, педагогіки та деяких інших дисциплін проводять ще й анкетування, опитування й обробку отриманих даних.

Оформлення[ред.ред. код]

Коли накопичено основний матеріал для курсової роботи, відбувається:

  • написання вступу;
  • формування висновків та рекомендацій;
  • оформлення списку використаної літератури та додатків;
  • подання чорнового варіанту роботи науковому керівникові;
  • усунення зауважень, урахування рекомендацій наукового керівника;
  • доопрацювання роботи з урахуванням рекомендацій, остаточне редагування тексту
  • підготовка до захисту.

Посилання[ред.ред. код]

Див. також[ред.ред. код]