Оцінка впливу на довкілля

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Оці́нка впли́ву на довкі́лля (ОВД, ОВДС) призначена для виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу будь-якого виду планованої господарської діяльності на стан довкілля і здоров'я населення.

WikiBarnstar-Ecology.png

Проведення ОВД майбутньої господарської, і іншої діяльності на довкілля сприяє ухваленню екологічно грамотного управлінського рішення про реалізацію наміченої господарської і іншої діяльності за допомогою визначення можливих несприятливих дій оцінки екологічних наслідків, обліку громадської думки, розробки заходів зі зменшення і запобігання дій.

Методологія ОВНС дістала своє визнання майже в усіх розвинених країнах. У червні в 1988 р. була введена в дію Директива ЄС № 337/85 "Оцінка впливу деяких державних і приватних проектів господарської діяльності на навколишнє середовище". Відповідно до неї, для країн — членів ЄС обов'язковим є проведення ОВНС до видачі дозволу на здійснення всіх великих проектів, що можуть спричинити негативний вплив на навколишнє середовище.

Розвиткові, становленню і законодавчому оформленню ОВНС в Україні сприяло прийняття законів України "Про охорону навколишнього природного середовиша", "Про екологічну експертизу" та Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-1-95 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд".

Офіційне нормативне тлумачення терміна "ОВНС", наведене в зазначених нормах ДБН А.2.2-1-95, таке: це визначення масштабів і рівнів впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище, заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, прийнятності проектних рішень з екологічного погляду. Поняття "навколишнє середовище" визначається тут як сукупність природних, техногенних і соціальних умов існування людського суспільства. Це підкреслює комплексність процедури і висновків ОВНС та її орієнтацію відповідно до принципів збалансованого розвитку на інтегральну систему "природа—суспільство".

Вимоги до розробника:

 • визначення характеристик стану довкілля в районі розташування об'єкта;
 • аналіз видів, основних джерел і інтенсивності існуючої техногенної дії в даному районі;
 • виявлення характеру, обсягу й інтенсивності передбачуваної дії проектованого об'єкта на компоненти навколишнього середовища в процесі будівництва і експлуатації;
 • опис мети реалізації наміченої діяльності, можливі альтернативи;

Принципи ОВД:

 • застосування ОВД як інструмент формування рішень на початкових етапах проектування і доступність на цих же етапах інформації щодо проектних рішеннь для громадськості;
 • розгляд у взаємозв'язку технологічних, технічних, соціальних, природоохоронних і економічних показників проектних пропозицій;
 • альтернативність проектних рішень, формування нових варіантів;
 • відповідальність замовника (ініціатора) діяльності за наслідки реалізації проектних рішень.

Замовник забезпечує фінансування всіх процедур ОВД.

ОВД може включати:

 • визначення ресурсного потенціалу територій і фонового стану навколишнього середовища;
 • розробку програми ОВД;
 • оцінку альтернативних варіантів будівництва або господарської діяльності;
 • оцінку величини і тривалості потенційної дії проекту на навколишнє середовище;
 • моніторинг дії реалізації проекту на навколишнє середовище;
 • розробку заходів і заходів щодо зниження рівня дії на довкілля;
 • суспільні слухання і екологічну експертизу;
 • підготовку звітів з аналізу дії проекту на довкілля.

В остаточний варіант матеріалів з ОВД повинні включатися протоколи громадських слухань.

Учасники ОВНС[ред.ред. код]

У процедурі ОВНС беруть участь замовник, виконавець робіт з оцінки впливу і громадськість.


Замовник - юридична або фізична особа, що відповідає за підготовку документації по запланованій діяльності відповідно до нормативних вимог, що пред'являються до даного виду діяльності на екологічну експертизу.

Виконавець робіт з оцінки впливу на навколишнє середовище - фізична або юридична особа, яка здійснює проведення оцінки впливу на навколишнє середовище, якому замовник надав право на проведення робіт з оцінки впливу на навколишнє середовище. Виконавець відповідає за повноту і достовірність оцінок, відповідність їх екологічним нормативам і стандартам.

У процесі виконання ТЗ на ОВНС виконавець проводить дослідження з оцінки впливу з урахуванням альтернатив проекту, цілей діяльності, способів їх досягнення і т. д., результатом яких є попередній варіант матеріалів з оцінки впливу, з яким замовник знайомить громадськість. Після аналізу зауважень громадськості та результатів громадських слухань виконавець готує остаточний варіант матеріалів з оцінки впливу. Остаточний варіант ОВНС представляється на державну екологічну експертизу у складі іншої передпроектної та проектної документації. Можливо також проведення громадської екологічної експертизи.

Третій учасник ОВНС - громадськість регіону. Він може включатися в процедурний процес на етапі подання первісної інформації та на етапах проведення ОВНС. Брати участь у громадських слуханнях, громадських обговореннях.

Етапи проведення ОВНС[ред.ред. код]

Відповідно до методології Міжнародної організації з оцінки впливу, процес ОВНС є послідовний перехід по наступних стадіях: 

Скринінг (screеning), в рамках якого визначається, чи необхідно оцінювати проект з точки зору впливу на навколишнє середовище і наскільки детально. 

Скоппінг (scopping) - виявлення проблем і сфер впливу, які видаються важливими, а також встановлення джерел інформації для ОВНС

 Оцінка альтернативних проектів, в результаті якої виявляється найбільш бажаний, сприятливий для навколишнього середовища спосіб досягнення заявлених у проекті цілей. 

Оцінка впливу - визначення та прогнозування ступеня екологічного, біологічного і соціального впливу проекту

На етапі оцінки впливу аналізуються кількісні показники впливу, а саме:

 1.  інтенсивність впливу (надходження забруднюючих речовин в одиницю часу)
 2.  питома потужність впливу (надходження забруднюючих речовин на одиницю площі)
 3.  періодичність впливу в часі (дискретне, безперервне, разове вплив)
 4.  тривалість впливу (рік, місяць і т. д.)
 5.  просторові межі впливу (глибина, розміри і форма зони впливу) 

Управління екологічним впливом - встановлення заходів, необхідних для усунення, мінімізації, або компенсації несприятливих наслідків від введення програм, реалізації проекту і т. д. 

Оцінка значущості - визначення відносної важливості та прийнятності інших компонентів впливу на навколишнє середовище (наприклад, тих, які не можна елімінувати). Метою даного етапу є скорочення початкового списку впливів шляхом вибору тільки тих, які характеризуються найбільшою інтенсивністю і тривалістю. При цьому використовуються такі критерії значимості:

 •  значна за площею зона впливу
 •  вплив на особливо охоронювані території
 •  особливо небезпечне виробництво 

Складання звіту про проведення ОВНС

 •  ухвалення рішення - прийняття проекту або відмову від його реалізації, а також встановлення умов його здійснення
 •  нагляд за дотриманням приписаних умов здійснення проекту
 •  контроль ступеня впливу проекту на навколишнє середовище, а також ефективності заходів щодо зниження негативних наслідків.

Див. також[ред.ред. код]