Система Кірносової

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Система Кірносової — набір правил для транскрипції і транслітерації північного наріччя китайської мови українською абеткою.

Запропонована 2009 року Надією Кірносовою як адаптація традиційної російської транскрипції (системи Палладія) для українського алфавіту.[1]

Використовується українською службою Міжнародного радіо Китаю.

Відмінності від системи Палладія[ред. | ред. код]

Зміни до традиційної російської транскрипції запропоновані Кірносовою з огляду на різницю між російською та українською абетками:[1]

  1. Китайський приголосний g транскрибується як українське ґ, а не г.
  2. Китайське yi передається літерою ї.
  3. Китайське i після приголосного транскрибується як українське и (у складах ci, chi, ri, shi, si, zhi, zi) або і (в інших випадках).
  4. У написання тих складів, де приголосна в китайській мові не пом'якшується перед і, введено апостроф (наприклад, д'я, б'є, м'є тощо).
  5. Апостроф може вживатися як складорозділювальний засіб. Наприклад, якщо при транскрипції двох сусідніх складів одного слова останній закінчується на , а наступний починається на голосну, то на стику ставиться апостроф: 长安 Чан'ань, 朋友 пен'ю (у російській мові — твердий знак).
  6. Уведені в український контекст китайські імена та прізвища варто відмінювати за нормами української мови: жіночі прізвища залишати без змін, а чоловічі — відмінювати. (На відміну від російської системи, у якій традиційно відмінюються лише імена, але не прізвища.)

Транскрибування піньїнь[ред. | ред. код]

Система транскрибування китайської лексики українською мовою за Кірносовою (піньїнь та українські відповідники):[1]

A
a — а ai — ай an — ань ang — ан
ao — ао
B
ba — ба bai — бай ban — бань bang — бан
bao — бао bei — бей ben — бень beng — бен
bi — бі bian — бянь biao — бяо bie — б'є
bin — бінь bing — бін bo — бо bu — бу
C
ca — ца cai — цай can — цань cang — цан
cao — цао ce — це cei – цей cen — цень
ceng — цен ci — ци cong — цун cou — цоу
cu — цу cuan — цуань cui — цуй cun — цунь
cuo — цо
CH
cha — ча chai — чай chan — чань chang — чан
chao — чао che — че chen — чень cheng — чен
chi — чи chong — чун chou — чоу chu — чу
chua — чуа chuai — чуай chuan — чуань chuang — чуан
chui — чуй chun — чунь chuo — чо
D
da — да dai — дай dan — дань dang — дан
dao — дао de — де dei — дей den — день
deng — ден di — ді dia — д'я dian — дянь
diao — дяо die — д'є ding — дін diu — д'ю
dong — дун dou — доу du — ду duan — дуань
dui — дуй dun — дунь duo — до
E
e — е ei — ей en — ень eng — ен
er/r — ер/р
F
fa — фа fan — фань fang — фан fei — фей
fen — фень feng — фен fiao — фяо fo — фо
fou — фоу fu — фу
G
ga — ґа gai — ґай gan — ґань gang — ґан
gao — ґао ge — ґе gei — ґей gen — ґень
geng — ґен gong — ґун gou — ґоу gu — ґу
gua — ґуа guai — ґуай guan — ґуань guang — ґуан
gui — ґуй gun — ґунь guo — ґоa
H
ha — ха hai — хай han — хань hang — хан
hao — хао he — хе hei — хей hen — хень
heng — хен hm — гм hng — х hong — хун
hou — хоу hu — ху hua — хуа huai — хуай
huan — хуань huang — хуан hui — хуей hun — хунь
huo — хо
J
ji — цзі jia — цзя jian — цзянь jiang — цзян
jiao — цзяо jie — цзє jin — цзінь jing — цзін
jiong — цзюн jiu — цзю ju — цзюй juan — цзюань
jue — цзюе jun — цзюнь
K
ka — ка kai — кай kan — кань kang — кан
kao — као ke — ке ken — кень keng — кен
kong — кун kou — коу ku — ку kua — куа
kuai — куай kuan — куань kuang — куан kui — куй
kun — кунь kuo — ко
L
la — ла lai — лай lan — лань lang — лан
lao — лао le — ле lei — лей leng — лен
li — лі lia — ля lian — лянь liang — лян
liao — ляо lie — лє lin — лінь ling — лін
liu — лю lo — ло long — лун lou — лоу
lu — лу lü — люй luan — луань lüe — люе
lun — лунь luo — ло
M
m — м ma — ма mai — май man — мань
mang — ман mao — мао me — ме mei — мей
men — мень meng — мен mi — мі mian — мянь
miao — мяо mie — м'є min — мінь ming — мін
miu — м'ю mm — мм mo — мо mou — моу
mu — му
N
n — н na — на nai — най nan — нань
nang — нан nao — нао ne — не nei — ней
nen — нень neng — нен ng — н ni — ні
nian — нянь niang —нян niao —няо nie —н'є
nin — нінь ning — нін niu — н'ю nong — нун
nou — ноу nu — ну nü — нюй nuan — нуань
nüe — нюе nun — нунь nuo — но
O
o — о ou — оу
P
pa — па pai — пай pan — пань pang — пан
pao — пао pei — пей pen — пень peng — пен
pi — пі pian — пянь piao — пяо pie — п'є
pin — пінь ping — пін po — по pou — поу
pu — пу
Q
qi — ці qia — ця qian — цянь qiang — цян
qiao — цяо qie — цє qin — цінь qing — цін
qiong — цюн qiu — цю qu — цюй quan — цюань
que — цюе qun — цюнь
R
ran — жань rang — жан rao — жао re — же
ren — жень reng — жен ri — жи rong — жун
rou — жоу ru — жу ruan — жуань rui — жуй
run — жунь ruo — жо
S
sa — са sai — сай san — сань sang — сан
sao — сао se — се sen — сень seng — сен
si — си song — сун sou — соу su — су
suan — суань sui — суй sun — сунь suo — со
SH
sha — ша shai — шай shan — шань shang — шан
shao — шао she — ше shei — шей shen — шень
sheng — шен shi — ши shou — шоу shu — шу
shua — шуа shuai — шуай shuan — шуань shuang — шуан
shui — шуй shun — шунь shuo — шо
T
ta — та tai — тай tan — тань tang — тан
tao — тао te — те tei — тей ten — тень
teng — тен ti — ті tian — тянь
tiao — тяо tie — тє ting — тін
tong — тун tou — тоу tu — ту tuan — туань
tui — туй tun — тунь tuo — то
W
wa — ва wai — вай wan — вань wang — ван
wei — вей wen — вень weng — вен wo — во
wu — у
X
xi — сі xia — ся xian — сянь xiang — сян
xiao — сяо xie — сє xin — сінь xing — сін
xiong — сюн xiu — сю xu — сюй xuan — сюань
xue — сюе xun — сюнь
Y
ya — я yan — янь yang — ян yao — яо
ye — є yi — ї yin — їнь ying — їн
yong — юн you — ю yu — юй yuan — юань
yue — юе yun — юнь
Z
za — цза zai — цзай zan — цзань zang — цзан
zao — цзао ze — цзе zei — цзей zen — цзень
zeng — цзен zi — цзи zong — цзун zou — цзоу
zu — цзу zuan — цзуань zui — цзуй zun — цзунь
zuo — цзо
ZH
zha — чжа zhai — чжай zhan — чжань zhang — чжан
zhao — чжао zhe — чже zhei — чжей zhen — чжень
zheng — чжен zhi — чжи zhong — чжун zhou — чжоу
zhu — чжу zhua — чжуа zhuai — чжуай zhuan — чжуань
zhuang — чжуан zhui — чжуй zhun — чжунь zhuo — чжо
Зауваження:
a.   У статті Кірносової наведена транскрипція «ґуо», однак на практиці вживається «ґо», у відповідності з іншими складами, що закінчуються на -uo.

Шість систем транскрибування[ред. | ред. код]

  • b часто записується як [p] замість глухого []
  • d часто записується як [t] замість глухого []
  • w записується як [u], якщо стоїть після приголосних.
Традиційна
російська
Українська
(Кірносова)
Піньїнь В-Д Чжуїнь МФА
а а а а а / ɑ
ай ай ai ai aɪ̯
ан ан ang ang ɑŋ
ань ань an an an
ао ао ao ao ɑʊ̯
ба ба ba pa ㄅㄚ a
бай бай bai pai ㄅㄞ aɪ̯
бан бан bang pang ㄅㄤ ɑŋ
бань бань ban pan ㄅㄢ an
бао бао bao pao ㄅㄠ ɑʊ̯
бе б'є bie pieh ㄅㄧㄝ ɛ
би бі bi pi ㄅㄧ i
бин бін bing ping ㄅㄧㄥ iŋ
бинь бінь bin pin ㄅㄧㄣ in
бо бо bo po ㄅㄛ ɔ
бу бу bu pu ㄅㄨ u
бэй бей bei pei ㄅㄟ eɪ̯
бэн бен beng peng ㄅㄥ ɤŋ
бэнь бень ben pen ㄅㄣ ən
бянь бянь bian pien ㄅㄧㄢ iɛn
бяо бяо biao piao ㄅㄧㄠ ɑʊ̯
ва ва wa wa ㄨㄚ wɑ
вай вай wai wai ㄨㄞ waɪ̯
ван ван wang wang ㄨㄤ wɑŋ
вань вань wan wan ㄨㄢ wan
во во wo wo ㄨㄛ wɔ
вэй вей wei wei ㄨㄟ weɪ̯
вэн вен weng weng ㄨㄥ wɤŋ
вэнь вень wen wen ㄨㄣ wən
га ґа ga ka ㄍㄚ ga
гай ґай gai kai ㄍㄞ gaɪ̯
ган ґан gang kang ㄍㄤ gɑŋ
гань ґань gan kan ㄍㄢ gan
гао ґао gao kao ㄍㄠ gɑʊ̯
го ґо guo kuo ㄍㄨㄛ gɔ
гоу ґоу gou kou ㄍㄡ gɤʊ̯
гу ґу gu ku ㄍㄨ gu
гуа ґуа gua kua ㄍㄨㄚ ga
гуай ґуай guai kuai ㄍㄨㄞ gaɪ̯
гуан ґуан guang kuang ㄍㄨㄤ guɑŋ
гуань ґуань guan kuan ㄍㄨㄢ gan
гуй ґуй gui kuei ㄍㄨㄟ gueɪ̯
гун ґун gong kung ㄍㄨㄥ guŋ
гунь ґунь gun kun ㄍㄨㄣ gun
гэ ґе ge ko ㄍㄜ gə
гэй ґей gei kei ㄍㄟ geɪ̯
гэн ґен geng keng ㄍㄥ gɤŋ
гэнь ґень gen ken ㄍㄣ gən
да да da ta ㄉㄚ a
дай дай dai tai ㄉㄞ aɪ̯
дан дан dang tang ㄉㄤ ɑŋ
дань дань dan tan ㄉㄢ an
дао дао dao tao ㄉㄠ ɑʊ̯
де д'є die tieh ㄉㄧㄝ iɛ
ди ді di ti ㄉㄧ i
дин дін ding ting ㄉㄧㄥ iŋ
доу доу dou tou ㄉㄡ ɤʊ̯
ду ду du tu ㄉㄨ u
дуань дуань duan tuan ㄉㄨㄢ an
дуй дуй dui tui ㄉㄨㄟ ueɪ̯
дун дун dong tung ㄉㄨㄥ ʊ̯ŋ
дунь дунь dun tun ㄉㄨㄣ ʊ̯n
дуо дуо duo to ㄉㄨㄛ ɔ
дэ де de te ㄉㄜ ə
дэй дей dei tei ㄉㄟ eɪ̯
дэн ден deng teng ㄉㄥ ɤŋ
дэнь день den ten ㄉㄣ ən
дю д'ю diu tiu ㄉㄧㄡ iu
дя д'я dia
дян дян diang tiang ㄉㄧㄤ ɑŋ
дянь дянь dian tien ㄉㄧㄢ ɛn
дяо дяо diao tiao ㄉㄧㄠ ɑʊ̯
е є ye yeh ㄧㄝ jɛ
жан жан rang jang ㄖㄤ ʐɑŋ
жань жань ran jan ㄖㄢ ʐan
жао жао rao jao ㄖㄠ ʐɑʊ̯
жи жи ri jih ʐɨ
жо жо ruo jo ㄖㄨㄛ ʐɔ
жоу жоу rou jou ㄖㄡ ʐɤʊ̯
жу жу ru ju ㄖㄨ ʐɤʊ̯
жуань жуань ruan juan ㄖㄨㄢ ʐan
жуй жуй rui jui ㄖㄨㄟ ʐueɪ̯
жун жун rong jung ㄖㄨㄥ ʐʊ̯ŋ
жунь жунь run jun ㄖㄨㄣ ʐʊ̯n
жэ же re je ㄖㄜ ʐə
жэн жен reng jeng ㄖㄥ ʐɤŋ
жэнь жень ren jen ㄖㄣ ʐən
и ї yi i i
ин їн ying ying ㄧㄥ iŋ
инь їнь yin yin ㄧㄣ in
ка ка ka k'a ㄎㄚ а
кай кай kai k'ai ㄎㄞ аɪ̯
кан кан kang k'ang ㄎㄤ ɑŋ
кань кань kan k'an ㄎㄢ an
као као kao k'ao ㄎㄠ ɑʊ̯
ко ко kuo k'uo ㄎㄨㄛ ɔ
коу коу kou k'ou ㄎㄡ ɤʊ̯
ку ку ku k'u ㄎㄨ u
куа куа kua k'ua ㄎㄨㄚ a
куай куай kuai k'uai ㄎㄨㄞ aɪ̯
куан куан kuang k'uang ㄎㄨㄤ uɑŋ
куань куань kuan k'uan ㄎㄨㄢ an
куй куй kui k'uei ㄎㄨㄟ ueɪ̯
кун кун kong k'ung ㄎㄨㄥ ʊ̯ŋ
кунь кунь kun k'un ㄎㄨㄣ ʊ̯n
кэ ке ke k'o ㄎㄜ ə
кэн кен keng k'eng ㄎㄥ ɤŋ
кэнь кень ken k'en ㄎㄣ ən
ла ла la la ㄌㄚ la
лай лай lai lai ㄌㄞ laɪ̯
лан лан lang lang ㄌㄤ lɑŋ
лань лань lan lan ㄌㄢ lan
лао лао lao lao ㄌㄠ lɑʊ̯
ле лє lie lieh ㄌㄧㄝ liɛ
ли лі li li ㄌㄧ li
лин лін ling ling ㄌㄧㄥ liŋ
линь лінь lin lin ㄌㄧㄣ lin
ло ло lo lo ㄌㄛ lɔ
ло ло luo lo ㄌㄨㄛ lɔ
лоу лоу lou lou ㄌㄡ lɤʊ̯
лу лу lu lu ㄌㄨ lu
луань луань luan luan ㄌㄨㄢ luɑn
лун лун long lung ㄌㄨㄥ lʊ̯ŋ
лунь лунь lun lun ㄌㄨㄣ lun
лэ ле le le ㄌㄜ lə
лэй лей lei lei ㄌㄟ leɪ̯
лэн лен leng leng ㄌㄥ lɤŋ
лю лю liu liu ㄌㄧㄡ lɤʊ̯
люй люй ㄌㄩ ly
люэ люе lüe lüeh ㄌㄩㄝ lyɛ
ля ля lia lia ㄌㄧㄚ la
лян лян liang liang ㄌㄧㄤ lɑŋ
лянь лянь lian lian ㄌㄧㄢ lɛn
ляо ляо liao liao ㄌㄧㄠ lɑʊ̯
ма ма ma ma ㄇㄚ ma
май май mai mai ㄇㄞ maɪ̯
ман ман mang mang ㄇㄤ mɑŋ
мань мань man man ㄇㄢ man
мао мао mao mao ㄇㄠ mɑʊ̯
ме м'є mie mieh ㄇㄧㄝ mɛ
ми мі mi mi ㄇㄧ mi
мин мін ming ming ㄇㄧㄥ miŋ
минь минь min min ㄇㄧㄣ min
мо мо mo mo ㄇㄛ mɔ
моу моу mou mou ㄇㄡ mɤʊ̯
му му mu mu ㄇㄨ mu
мэ ме me me ㄇㄜ mə
мэй мей mei mei ㄇㄟ meɪ̯
мэн мен meng meng ㄇㄥ mɤŋ
мэнь мень men men ㄇㄣ mən
мю м'ю miu miu ㄇㄧㄡ mɤʊ̯
мянь мянь mian mien ㄇㄧㄢ mɛn
мяо мяо miao miao ㄇㄧㄠ mɑʊ̯
на на na na ㄋㄚ na
най най nai nai ㄋㄞ naɪ̯
нан нан nang nang ㄋㄤ nɑŋ
нань нань nan nan ㄋㄢ nan
нао нао nao nao ㄋㄠ nɑʊ̯
не н'є nie nieh ㄋㄧㄝ nɛ
ни ні ni ni ㄋㄧ ni
нин нін ning ning ㄋㄧㄥ niŋ
нинь нінь nin nin ㄋㄧㄣ nin
но но nuo no ㄋㄨㄛ nɔ
ноу ноу nou nou ㄋㄡ nɤʊ̯
ну ну nu nu ㄋㄨ nu
нуань нуань nuan nuan ㄋㄨㄢ nan
нун нун nong nung ㄋㄨㄥ nʊ̯ŋ
нэ не ne ne ㄋㄜ nə
нэй ней nei nei ㄋㄟ neɪ̯
нэн нен neng neng ㄋㄥ nɤŋ
нэнь нень nen nen ㄋㄣ nən
ню н'ю niu niu ㄋㄧㄡ nɤʊ̯
нюй нюй ㄋㄩ ny
нюэ нюe nüe nüeh ㄋㄩㄝ nyɛ
ня ня nia nia ㄋㄧㄚ na
нян нян niang niang ㄋㄧㄤ nɑŋ
нянь нянь nian nien ㄋㄧㄢ nɛn
няо няо niaо niaо ㄋㄧㄢ nɑʊ̯
оу оу ou ou ɤʊ̯
па па pa p'a ㄆㄚ a
пай пай pai p'ai ㄆㄞ aɪ̯
пан пан pang p'ang ㄆㄤ ɑŋ
пань пань pan p'an ㄆㄢ an
пао пао pao p'ao ㄆㄠ ɑʊ̯
пе п'є pie p'ieh ㄆㄧㄝ ɛ
пи пі pi p'i ㄆㄧ i
пин пін ping p'ing ㄆㄧㄥ iŋ
пинь пінь pin p'in ㄆㄧㄣ in
по по po p'o ㄆㄛ ɔ
поу поу pou p'ou ㄆㄡ ɤʊ̯
пу пу pu p'u ㄆㄨ u
пэй пей pei p'ei ㄆㄟ eɪ̯
пэн пен peng p'eng ㄆㄥ ɤŋ
пэнь пень pen p'en ㄆㄣ ən
пянь пянь pian p'ien ㄆㄧㄢ ɛn
пяо пяо piao p'iao ㄆㄧㄠ iɑʊ̯
са са sa sa ㄙㄚ sa
сай сай sai sai ㄙㄞ saɪ̯
сан сан sang sang ㄙㄤ sɑŋ
сань сань san san ㄙㄢ san
сао сао sao sao ㄙㄠ sɑʊ̯
се сє xie hsieh ㄒㄧㄝ ɕɛ
си сі xi hsi ㄒㄧ ɕi
син сін xing hsing ㄒㄧㄥ ɕiŋ
синь сінь xin hsin ㄒㄧㄣ ɕin
соу соу sou sou ㄙㄡ sɤʊ̯
су су su su ㄙㄨ su
суань суань suan suan ㄙㄨㄢ san
суй суй sui sui ㄙㄨㄟ sueɪ̯
сун сун song sung ㄙㄨㄥ sʊ̯ŋ
сунь сунь sun sun ㄙㄨㄣ sʊ̯n
суо суо suo so ㄙㄨㄛ sɔ
сы си si ssu ㄙㄧ si
сэ се se se ㄙㄜ sə
сэн сен seng seng ㄙㄥ sɤŋ
сэнь сень sen sen ㄙㄣ sən
сю сю xiu hsiu ㄒㄧㄡ ɕiɤʊ̯
сюань сюань xuan hsüan ㄒㄩㄢ ɕyɛn
сюй сюй xu hsü ㄒㄩ ɕy
сюн сюн xiong hsiung ㄒㄩㄥ ɕyŋ
сюнь сюнь xun hsün ㄒㄩㄣ ɕyn
сюэ сюе xue hsüeh ㄒㄩㄝ ɕyɛ
ся ся xia hsia ㄒㄧㄚ ɕa
сян сян xiang hsiang ㄒㄧㄤ ɕɑŋ
сянь сянь xian hsien ㄒㄧㄢ ɕɛn
сяо сяо xiao hsiao ㄒㄧㄠ ɕɑʊ̯
та та ta t'a ㄊㄚ a
тай тай tai t'ai ㄊㄞ aɪ̯
тан тан tang t'ang ㄊㄤ ɑŋ
тань тань tan t'an ㄊㄢ an
тао тао tao t'ao ㄊㄠ
те тє tie t'ieh ㄊㄧㄝ
ти ті ti t'i ㄊㄧ
тин тін ting t'ing ㄊㄧㄥ
тоу тоу tou t'ou ㄊㄡ
ту ту tu t'u ㄊㄨ
туань туань tuan t'uan ㄊㄨㄢ
туй туй tui t'ui ㄊㄨㄟ
тун тун tong t'ung ㄊㄨㄥ
тунь тунь tun t'un ㄊㄨㄣ
туо туо tuo t'o ㄊㄨㄛ
тэ те te t'e ㄊㄜ
тэн тен teng t'eng ㄊㄥ
тянь тянь tian t'ien ㄊㄧㄢ
тяо тяо tiao t'iao ㄊㄧㄠ
у wu wu
фа фа fa fa ㄈㄚ
фан фан fang fang ㄈㄤ
фань фань fan fan ㄈㄢ
фо фо fo fo ㄈㄛ fɔ
фоу фоу fou fou ㄈㄡ
фу фу fu fu ㄈㄨ
фэй фей fei fei ㄈㄟ
фэн фен feng feng ㄈㄥ
фэнь фень fen fen ㄈㄣ
ха ха ha ha ㄏㄚ
хай хай hai hai ㄏㄞ
хан хан hang hang ㄏㄤ
хань хань han han ㄏㄢ
хао хао hao hao ㄏㄠ
хо хо huo huo ㄏㄨㄛ
хоу хоу hou hou ㄏㄡ
ху ху hu hu ㄏㄨ
хуа хуа hua hua ㄏㄨㄚ
хуай хуай huai huai ㄏㄨㄞ
хуан хуан huang huang ㄏㄨㄤ
хуань хуань huan huan ㄏㄨㄢ
хун хун hong hong ㄏㄨㄥ
хунь хунь hun hun ㄏㄨㄣ
хуэй хуей hui hui ㄏㄨㄟ
хэ хе he ho ㄏㄜ
хэй хей hei hei ㄏㄟ
хэн хен heng heng ㄏㄥ
хэнь хень hen hen ㄏㄣ
ца ца ca ts'a ㄘㄚ
цай цай cai ts'ai ㄘㄞ
цан цан cang ts'ang ㄘㄤ
цань цань can ts'an ㄘㄢ
цао цао cao ts'ao ㄘㄠ
це цє qie ch'ieh ㄑㄧㄝ
цза цза za tsa ㄗㄚ
цзай цзай zai tsai ㄗㄞ
цзан цзан zang tsang ㄗㄤ
цзань цзань zan tsan ㄗㄢ
цзао цзао zao tsao ㄗㄠ
цзе цзє jie chieh ㄐㄧㄝ
цзи цзі ji chi ㄐㄧ
цзин цзін jing ching ㄐㄧㄥ
цзинь цзінь jin chin ㄐㄧㄣ
цзо цзо zuo tso ㄗㄨㄛ
цзоу цзоу zou tsou ㄗㄡ
цзу цзу zu tsu ㄗㄨ
цзуань цзуань zuan tsuan ㄗㄨㄢ
цзуй цзуй zui tsui ㄗㄨㄟ
цзун цзун zong tsung ㄗㄨㄥ
цзунь цзунь zun tsun ㄗㄨㄣ
цзы цзи zi tzu
цзэ цзе ze tse ㄗㄜ
цзэй цзей zei tsei ㄗㄟ
цзэн цзен zeng tseng ㄗㄥ
цзэнь цзень zen tsen ㄗㄣ
цзю цзю jiu chiu ㄐㄧㄡ
цзюань цзюань juan chüan ㄐㄩㄢ
цзюе цзюе jue chüeh ㄐㄩㄝ
цзюй цзюй ju chü ㄐㄩ
цзюн цзюн jiong chiung ㄐㄩㄥ
цзюнь цзюнь jun chün ㄐㄩㄣ
цзя цзя jia chia ㄐㄧㄚ
цзян цзян jiang chiang ㄐㄧㄤ
цзянь цзянь jian chien ㄐㄧㄢ
цзяо цзяо jiao chiao ㄐㄧㄠ
ци ці qi ch'i
цин цін qing ch'ing ㄑㄧㄥ
цинь цінь qin ch'in ㄑㄧㄣ
цо цо cuo ts'o ㄘㄨㄛ
цоу цоу cou ts'ou ㄘㄡ
цу цу cu ts'u ㄘㄨ
цуань цуань cuan ts'uan ㄘㄨㄢ
цуй цуй cui ts'ui ㄘㄨㄟ
цун цун cong ts'ung ㄘㄨㄥ
цунь цунь cun ts'un ㄘㄨㄣ
цы ци ci tz'u
цэ це ce ts'e ㄘㄜ
цэн цен ceng ts'eng ㄘㄥ
цэнь цень cen ts'en ㄘㄣ
цю цю qiu ch'iu ㄑㄧㄡ
цюань цюань quan ch'üan ㄑㄩㄢ
цюй цюй qu ch'ü ㄑㄩ
цюн цюн qiong ch'iung ㄑㄩㄥ
цюнь цюнь qun ch'ün ㄑㄩㄣ
цюэ цюе que ch'üeh ㄑㄩㄝ
ця ця qia ch'ia ㄑㄧㄚ
цян цян qiang ch'iang ㄑㄧㄤ
цянь цянь qian ch'ien ㄑㄧㄢ
цяо цяо qiao ch'iao ㄑㄧㄠ
ча ча cha ch'a ㄔㄚ
чай чай chai ch'ai ㄔㄞ
чан чан chang ch'ang ㄔㄤ
чань чань chan ch'an ㄔㄢ
чао чао chao ch'ao ㄔㄠ
чжа чжа zha cha ㄓㄚ
чжай чжай zhai chai ㄓㄞ
чжан чжан zhang chang ㄓㄤ
чжань чжань zhan chan ㄓㄢ
чжао чжао zhao chao ㄓㄠ
чжи чжи zhi chih
чжо чжо zhuo cho ㄓㄨㄛ
чжоу чжоу zhou chou ㄓㄡ
чжу чжу zhu chu ㄓㄨ
чжуа чжуа zhua chua ㄓㄨㄚ
чжуай чжуай zhuai chuai ㄓㄨㄞ
чжуан чжуан zhuang chuang ㄓㄨㄤ
чжуань чжуань zhuan chuan ㄓㄨㄢ
чжуй чжуй zhui chui ㄓㄨㄟ
чжун чжун zhong chung ㄓㄨㄥ
чжунь чжунь zhun chun ㄓㄨㄣ
чжэ чже zhe che ㄓㄜ
чжэй чжей zhei chei ㄓㄟ
чжэн чжен zheng cheng ㄓㄥ
чжэнь чжень zhen chen ㄓㄣ
чи чи chi ch'ih
чоу чоу chou ch'ou ㄔㄡ
чу чу chu ch'u ㄔㄨ
чуа чуа chua ch'ua ㄔㄨㄚ
чуай чуай chuai ch'uai ㄔㄨㄞ
чуан чуан chuang ch'uang ㄔㄨㄤ
чуань чуань chuan ch'uan ㄔㄨㄢ
чуй чуй chui ch'ui ㄔㄨㄟ
чун чун chong ch'ung ㄔㄨㄥ
чунь чунь chun ch'un ㄔㄨㄣ
чуо чуо chuo ch'o ㄔㄨㄛ
чэ че che ch'e ㄔㄜ
чэн чен cheng ch'eng ㄔㄥ
чэнь чень chen ch'en ㄔㄣ
ша ша sha sha ㄕㄚ
шай шай shai shai ㄕㄞ
шан шан shang shang ㄕㄤ
шань шань shan shan ㄕㄢ
шао шао shao shao ㄕㄠ
ши ши shi shih
шоу шоу shou shou ㄕㄡ
шу шу shu shu ㄕㄨ
шуа шуа shua shua ㄕㄨㄚ
шуай шуай shuai shuai ㄕㄨㄞ
шуан шуан shuang shuang ㄕㄨㄤ
шуань шуань shuan shuan ㄕㄨㄢ
шуй шуй shui shui ㄕㄨㄟ
шунь шунь shun shun ㄕㄨㄣ
шуо шуо shuo shuo ㄕㄨㄛ
шэ ше she she ㄕㄜ
шэй шей shei shei ㄕㄟ
шэн шен sheng sheng ㄕㄥ
шэнь шень shen shen ㄕㄣ
э е е е ɰʌ
эй ей ei ei eɪ̯
энь ень en en ən
эр ер er erh ɑɻ
ю ю you yu ㄧㄡ jɤʊ̯
юань юань yuan yüan ㄩㄢ ɥɛn
юй юй yu y
юн юн yong yung ㄩㄥ jʊ̯ŋ
юнь юнь yun yün ㄩㄣ yn
юэ юе yue yüeh ㄩㄝ ɥœ
я я ya ya ㄧㄚ ja
ян ян yang yang ㄧㄤ jaŋ
янь янь yan yan ㄧㄢ jɛn
яо яо yao yao ㄧㄠ jaʊ̯

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

  1. а б в Кірносова Н. А. Засади транскрибування китайської лексики українською мовою // Сходознавство. — Вип. 45—46. — Київ, 2009. — с. 38—57. [1]