Фінансова звітність

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Accountancy template.svg

Бухгалтерський облік
Основні поняття

БухгалтерБухгалтерія
Облікова політикаПроводка
ДебетКредитСальдо
АктивКапіталЗобов'язання

Метод бухгалтерського обліку

ДокументаціяІнвентаризація
ОцінюванняКалькуляція
Система бухгалтерських рахунків
Подвійний записБаланс
Звітність

Стандарти

П(С)БОМСФЗGAAP

Бухгалтерська звітність
Фінансова звітність

Бухгалтерський баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал

Податкова звітність
Статистична звітність
Види бухгалтерського обліку

Фінансовий облікУправлінський облік
Податковий облік
Бюджетний облікБанківський облік

Аудит

Аудиторський ризикСуттєвість
Аудиторські процедуриАудиторський висновок

Державний фінансовий контроль

Фіна́нсова зві́тність — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період[1].

Законодавчо регулюється:

  • Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
  • Постановою КМУ "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності";
  • ПСБО/МСФЗ (Залежить від характеру суб єкта звітності);
  • Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності (за ПСБО), затверджені наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. №433.
  • іншими галузевими нормативними актами.

Мета фінансової звітності[ред. | ред. код]

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб. Публікація фінансової звітності обов'язкова в офіційних виданнях та тих, що прирівняних до них (Розпорядження №150 від 28.04.2012 року, "Про призначення друкованого засобу масової інформації, в якому оприлюднюються документи).

Склад та елементи фінансової звітності[ред. | ред. код]

Фінансова звітність (за ПСБО) включає в себе:

  • Баланс (Звіт про фінансовий стан)
  • Звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід),/Звіт про прибутки та збитки (назва за МСФЗ)
  • Звіт про рух грошових коштів (за прямим або непрямим методом),
  • Звіт про власний капітал,/Звіт про зміни у власному капіталі (назва за МСФЗ)
  • Примітки до фінансової звітності.

Звітний період[ред. | ред. код]

Відповідно до ст.13 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

1.Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди.

    Звітний  період   для  складання фінансової  звітності  про

виконання   бюджетів   визначається   Бюджетним кодексом  України

    2. Перший звітний  період новоствореного  підприємства  може

бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців.

    3. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з

початку  звітного  року до  дати  прийняття рішення   про   його

ліквідацію.

    Подання та оприлюднення фінансової звітності[ред. | ред. код]

Відповідно до ст.14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

    1. Підприємства  зобов’язані  подавати фінансову  звітність

органам,   до   сфери управління  яких  вони належать,  трудовим

колективам  на  їх вимогу,  власникам (засновникам) відповідно до

установчих  документів,  якщо інше  не  передбачено цим Законом.

Органам  державної влади та іншим користувачам фінансова звітність

подається відповідно до законодавства.

    2. Фінансова  звітність підприємств не становить комерційної

таємниці,  не  є конфіденційною  інформацією  та не  належить до

інформації  з  обмеженим доступом,  крім  випадків, передбачених

законом.  На фінансову звітність не розповсюджується заборона щодо

поширення   статистичної   інформації.  Підприємства  зобов’язані

надавати  копії  фінансової звітності та консолідованої фінансової

звітності  за  запитом юридичних  та  фізичних осіб  у  порядку,

передбаченому   Законом   України  "Про   доступ   до  публічної

інформації" ( 2939-17 ).

    3. Підприємства,  що  становлять суспільний  інтерес  (крім

великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні

акціонерні    товариства,    суб’єкти  природних   монополій   на

загальнодержавному   ринку   та  підприємства,   які   здійснюють

діяльність   з   видобутку  корисних  копалин  загальнодержавного

значення,  зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає

за  звітним  періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та

річну  консолідовану  фінансову звітність  разом  з аудиторським

висновком  на  своїй веб-сторінці  (у  повному обсязі) та в інший

спосіб у випадках, визначених законодавством.

    Великі підприємства,  які не є емітентами цінних паперів, та

середні  підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року,

що  настає  за звітним  періодом,  оприлюднювати річну фінансову

звітність  разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у

повному обсязі).

{  Абзац другий  частини  третьої статті 14 набирає чинності з 1

січня  2019  року -  див.  пункт 1 розділу II Закону N 2164-VIII

( 2164-19 ) від 05.10.2017 }

    Інші фінансові  установи, що належать до мікропідприємств та

малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що

настає   за   звітним  періодом,  оприлюднювати  річну фінансову

звітність  разом  з аудиторським висновком на власній веб-сторінці

(у повному обсязі).

{  Абзац третій  частини  третьої статті 14 набирає чинності з 1

січня  2019  року -  див.  пункт 1 розділу II Закону N 2164-VIII

( 2164-19 ) від 05.10.2017 }

    Підприємства зобов’язані забезпечувати доступність фінансової

звітності  та консолідованої фінансової звітності для ознайомлення

юридичних та фізичних осіб за місцезнаходженням цих підприємств.

    4. Головні  розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють річну

фінансову  звітність,  річну консолідовану фінансову звітність не

пізніше  ніж  до 30  квітня  року, що настає за звітним періодом,

шляхом розміщення на своїй веб-сторінці.

    Центральний  орган виконавчої  влади,  що реалізує державну

політику  у  сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів,

оприлюднює  річну  консолідовану фінансову звітність про загальний

майновий   стан  та результати  діяльності  суб’єктів державного

сектору  та бюджетів не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за

звітним періодом, на своїй веб-сторінці.

    5.  У  разі  ліквідації підприємства  ліквідаційна  комісія

складає  ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законом,

публікує його протягом 45 днів після затвердження.

    6. Підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність

та  уточнену  консолідовану фінансову  звітність на заміну раніше

поданої   фінансової   звітності  та   консолідованої  фінансової

звітності  за  результатами проведення  аудиторської перевірки, з

метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин.

Подання   та   оприлюднення   уточненої фінансової  звітності  та

уточненої   консолідованої  фінансової звітності  здійснюються  у

такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої

фінансової звітності, що уточнюються.

Примітки[ред. | ред. код]

Див. також[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]