Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Основні дані
Засновано 1992 р. З 2003 р. - інститут
Приналежність Міністерство освіти і науки України
Контакт
Ключові особи директор Навчально-наукового юридичного інституту: заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Валентина Васильєва
Адреса 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44а
тел.: (0342) 50-87-60
Веб-сторінка law.pu.if.ua
E-mail lawdept@pu.if.ua

Навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника — державний вищий навчальний заклад, заснований у 1993 році.

Історія[ред. | ред. код]

Підготовку юристів у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника розпочато з 1992 року. Наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2002 року No 365 шляхом реорганізації створено Юридичний інститут у складі юридичного факультету та юридичного коледжу.

У липні 2000 року рішенням Державної акредитаційної комісії України юридичний факультет університету акредитовано за ІІІ освітньо-кваліфікаційним рівнем, а в червні 2003 року — за IV рівнем. Одночасно відкрито магістратуру з ліцензованим обсягом 25 осіб денної та 25 осіб заочної форм навчання. В 2013 році збільшено ліцензійний обсяг підготовки ОКР Магістр до 50 осіб денної і 25 осіб заочної форми навчання.

Структурні підрозділи[ред. | ред. код]

  • Центр відновного правосуддя
  • Криміналістичний центр
  • Лабораторія вивчення проблем корпоративного права
  • Юридична клініка
  • Інформаційно-видавничий відділ
  • Лабораторія з вивчення проблем злочинності
  • Прикарпатський центр законодавчих ініціатив

Навчальний процес[ред. | ред. код]

Кафедри[ред. | ред. код]

Кафедра теорії та історії держави і права[ред. | ред. код]

Кафедра теорії та історії держави і права була заснована в серпні 1992 р. Впродовж 1992 р-1996 рр. кафедра забезпечувала виконання всіх фахових юридичних дисциплін факультету, а також викладання основ правознавства, основ конституційного права на всіх інших факультетах університету на всіх інших факультетах університету.

У зв'язку із зростанням і становленням юридичного факультету в 1996 році із обсягу предметів кафедри теорії та історії держави і права було відокремлено дисципліни цивільно-правового та кримінально-правового циклів і утворено дві нових кафедри-цивільного права і процесу та кримінального права і процесу. У 2000 р. через об'єктивні причини зростання потенціалу юридичного факультету від кафедри відокремилася кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права. Формування в Юридичному інституті наукової школи з екологічного права призвело до виокремлення у 2006 р. кафедри трудового, екологічного та аграрного права.

Загальнокафедральною науковою темою є науково-дослідна програма «Становлення і розвиток правової системи в Україні». Забезпечення викладання фундаментальних дисциплін (теорія держави і права, історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, юридична деонтологія, філософія права, основи наукових досліджень, історія вчень про державу і право) та «Основ права» на неюридичних спеціальностях.

Тематика курсових, наукових та дипломних робіт по цих дисциплінах попередньо розглядається та затверджується на засіданні кафедри.

Виховна робота проводиться у відповідності з планами виховної роботи факультету та журналом академнаставників. Викладачі кафедри беруть участь у різноманітних наукових конференціях, під їх керівництвом готуються доповіді на університетські студентські конференції.

Кафедра забезпечує ведення документації з організації навчального процесу та науково-дослідної роботи. Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

Кафедра кримінального права[ред. | ред. код]

Кафедра кримінального права і процесу створена у березні 1996 року (ухвала Вченої ради Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника). У зв'язку із створенням кафедри судочинства кафедру в жовтні 2008 року перейменовано в кафедру кримінального права.

Кафедра кримінального права створена 16 жовтня 2008 року на основі ухвали Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника від 30 вересня 2008 року в результаті реорганізації кафедри кримінального права і процесу шляхом виокремлення спеціалізованих процесуальних дисциплін з кафедри кримінального права і процесу та передачі їх на новостворену кафедру судочинства. Кафедра є структурним підрозділом університету та Юридичного інституту, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з ряду споріднених навчальних дисциплін кримінально-правового циклу і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність за цим напрямом.

Завідувачами кафедри кримінального права в різний період були: доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрНУ Віктор Климович Грищук (1996—1997 рр.); доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Віктор Давидович Басай (1997—2008 рр.)

Сьогодні на кафедрі працює дванадцять викладачів. Серед них: один доктор юридичних наук, професор П. Л. Фріс; кандидатів юридичних наук, доцентів: І. Б. Медицький, Ю. І. Микитин, О. Ю. Петечел, І. В. Козич, С. В. Кадук, С. М. Круль; кандидат юридичних наук, викладач В. В. Шпіляревич; кандидат юридичних наук, асистент Смушак О. М., старший викладач І. Г. Харченко, асистенти Красій М. О. та Потяк В. І.

За сумісництвом спеціалізовані дисципліни викладають кандидат юридичних наук, доцент Ю. В. Кернякевич-Танасійчук; асистент Л. О. Кузик.

Допоміжну діяльність з організаційно-технічного забезпечення навчального процесу виконує ст.лаборант кафедри Павликівська Надія Василівна.

У 1999 році при кафедрі кримінального права і процесу (нині — кафедра кримінального права) відкрита аспірантура за спеціальністю 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, яка в подальшому продовжила функціонування при кафедрі кримінального права (останній набір відбувся в 2007 році). Кращі випускники аспірантури постійно поповнюють кадровий потенціал кафедри. Так, І. Б. Медицький, Ю. І. Микитин, О. Ю. Петечел, С. В. Кадук, І. В. Козич сьогодні працюють штатними викладачами кафедри, утворюючи її основу.

З 2014 року на базі кафедри кримінального права функціонує аспірантура за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право. Сьогодні на денній та заочній формах навчання в аспірантурі навчаються 12 аспірантів.

Для студентів-юристів кафедра забезпечує викладання профільних навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форм зі спеціальності «Правознавство» — «Кримінальне право (загальна та особлива частини)», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Юридична психологія», «Криміналістика», «Судова медицина та психіатрія», «Митне право», «Порівняльне кримінальне право» та ряду дисциплін за вибором студента, зокрема: «Політика у сфері боротьби зі злочинністю», «Кримінально-правова політика та права людини», «Злочини, що вчиняються із застосуванням насильства», «Криміналістичне дослідження зброї та боєприпасів», «Основи оперативно-розшукової діяльності», «Криміналістична інформація», «Психологія досудового слідства», «Судові експертизи», «Засоби фіксації доказової інформації», «Актуальні проблеми кримінального права».

Усі дисципліни, які викладають працівники кафедри, повністю забезпечені навчально-методичним та інформаційним матеріалом, над розробкою та удосконаленням якого постійно працює професорсько-викладацький склад кафедри. До того ж на виконання ухвали Вченої ради Юридичного інституту при кафедрі кримінального права створено навчально-методичний кабінет (304 ауд.). Тут сконцентрована вся науково-методична робота, проводяться засідання кафедри, науково-методичного семінару кафедри, науково-теоретичних студентських гуртків. Кабінет обладнаний сучасною мультимедійною технікою, містить ряд навчальних стендів з базових дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Викладання перелічених вище  дисциплін значною мірою базується на результатах науково-дослідницької роботи викладачів. 

На кафедрі закладено фундамент для подальшого розвитку наукової школи доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Павла Львовича Фріса. Представники наукової школи активно розробляють питання проблематики політики держави в сфері боротьби зі злочинністю як у цілому, так і її підсистем — кримінально-правової, кримінально-процесуальної, кримінально-виконавчої та кримінологічної (профілактичної) політик.

Наукова школа професора Фріс П. Л. налічує 9 чоловік. Серед яких: доктори наук Савінова Н. А., Марисюк К. Б. Кандидати наук: Медицький І. Б., Кондратішина В. В., Микитин Ю. І., Габуда А. С., Федорак Л. М., Козич І. В., Мнишенко Є. С., Шпіляревич В. В. та ін.

В межах наукової школи захищено такі кандидатські дисертації викладачів кафедри: І. Б. Медицький на тему «Вплив соціальних факторів на злочинність в період становлення Української держави» (Київський національний університет внутрішніх справ, 2007 р.) та Ю. І. Микитин на тему «Відновне правосуддя у кримінальному процесі: міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні» (Національна академія прокуратури України, 2010 р.), І. В. Козич «Кримінально-правова політика в сфері протидії злочинам, що вчиняються із застосуванням насильства» (Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012 р.); В. В. Шпіляревич «Кримінально-правові заходи безпеки» (Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015 р.)

На рівні докторських дисертацій проблематику наукової школи кафедри розробляють: доцент І. Б. Медицький — «Наслідки злочинності: теоретичні і прикладні аспекти»; Ю. І. Микитин — «Кримінальна процесуальна політика Європейського Союзу»; Ю. В. Кернякевич-Танасійчук — «Оптимізація кримінально-виконавчої політики України: задачі, напрями та форми реалізації».

На рівні кандидатських дисертацій над проблематикою наукової школи з числа викладачів кафедри працюють асистенти О. М. Смушак «Причетність до злочину в кримінальному праві»; М. О. Красій — «Кримінально-правова та кримінальна процесуальна підсистеми політики в сфері боротьби зі злочинністю: взаємозумовленість і взаємодія».

Науковими та методичними здобутками нинішнього професорсько-викладацького складу кафедри є підручники, навчальні посібники, монографії, навчально-методичні праці, наукові статті, серед яких:

7 монографій — Фріс П. Л. «Нарис історії кримінально-правової політики України» (2005 р.), Фріс П. Л. «Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми» (2005 р.) Фріс П. Л. «Кримінальне право Польщі та України в контексті Європейського Союзу» (2008 р.); Фріс П. Л. «Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини» (2009 р.); Медицький І. Б. «Вплив соціальних факторів на злочинність в період становлення Української держави» (2007 р.); Медицький І. Б. «Запобігання злочинності» (2008 р.); Петечел О. Ю. «Використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування». (2011 р.);

2 підручники: Фріс П. Л. «Кримінальне право України. Загальна частина»: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Атіка, 2004. — 498 с.; Фріс П. Л. «Кримінальне право України. Загальна частина». Видання 2-ге, доповнене та перероблене. Підручник. — К.: АТІКА, 2008—512 с.

6 навчальних посібників, які рекомендовані МОНМС України в якості навчальних посібників для студентів юридичних вищих навчальних закладів України: Фріс П. Л. «Кримінальне право України. Загальна частина» (2004 р.); Фріс П. Л. «Збірник завдань з кримінального права. Загальна частина» (1998 р.), Фріс П. Л. «Короткий словник кримінально-правових термінів і понять» (1999 р.), Фріс П. Л. «Кримінальне право України. Загальна частина. В схемах та визначеннях» (2000 р.), Фріс П. Л. «Кримінальне право України. Тестові завдання» (2003 р.) та ін..

З моменту утворення кафедри її викладачами опубліковано 120 видань навчально-методичного характеру, 91 наукові статті, що вийшли у фахових виданнях, 273 тез доповідей на міжнародних, загальноукраїнських та регіональних наукових конференціях.

На кафедрі працює постійно-діючий науковий семінар «Актуальні проблеми кримінального права» (керівник — професор П. Л. Фріс). На засіданнях наукового семінару розглядаються актуальні проблеми вітчизняної та зарубіжної теорії кримінального права, регулярно заслуховуються питання стану наукової роботи, виконання запланованих тем наукових досліджень і публікацій, участі викладачів і студентів у наукових конференціях, звіти наукових керівників про про роботу студентських наукових гуртків тощо. Значна увага на кафедрі приділяється стажуванню викладачів.

Колектив кафедри організовує проведення щорічних Всеукраїнських наукових конференцій «Політика у сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення», в яких постійно беруть участь провідні науковці України: доктори юридичних наук, професори, академіки Національної академії правових наук України Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Н. О. Гуторова, В. С. Зеленецький, О. М. Костенко, М. В. Костицький, М. І. Панов, В. П. Тихий, доктори юридичних наук, професори, члени-кореспонденти Національної академії правових наук України В. В. Голіна, В. К. Грищук, В. М. Дрьомін, О. М. Литвак, В. О. Навроцький, Є. Л. Стрельцов, В. О. Туляков, В. І. Шакун, Ярмиш О. Н., доктори юридичних наук, професори П. С. Берзін, В. П. Ємельянов, М. І. Мельник, М. І. Хавронюк та інші.

Науково-дослідна робота студентів здійснюється шляхом їх участі у виконанні наукових досліджень під керівництвом викладачів відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри. На кафедрі діє студентський науковий гурток з актуальних проблем кримінального права (керівник –  доцент І. В. Козич) та науковий гурток з кримінології (керівник –  доцент О. Ю. Петечел).

Одними з основних способів апробації наукових результатів студентів є їх участь в олімпіадах, конкурсах та наукових конференціях.

З метою поліпшення ефективності навчально-виховної та наукової роботи кафедра активно підтримує ділові та дружні відносини з Національною Академією Правових Наук України, Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Інститутом вивчення проблем злочинності НАПрНУ, провідними українськими вищими навчальними закладами, в тому числі й відомчими, а також спорідненими кафедрами цих навчальних закладів, іншими науковими школами (харківською, київською, одеською, львівською та ін.). Науковці кафедри постійно виступають рецензентами наукових видань, опонентами при захисті дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата юридичних наук.

Кафедра кримінального права здійснює активне міжнародне співробітництво із закордонними науковими, державними і недержавними інституціями. Підтримуються тісні наукові контакти з Юридичним факультетом Університету в м. Ополє (Польща), Вищою школою безпеки (м. Варшава, Польща), науковцями Ягеллонського Університету (м. Краків, Польща).

З 2008 року на кафедрі виконується грантовий проект за підтримки Швейцарського бюро розвитку і співробітництва (м. Берн). Проект передбачає розробку та експериментальне впровадження трирівневої моделі попередження злочинності серед неповнолітніх у м. Івано-Франківську на основі відновного підходу до вирішення кримінально-правового конфлікту. З метою забезпечення реалізації проекту та на його виконання видано розпорядження міського голови від 27 червня 2008 року про його підтримку в м. Івано-Франківську. В результаті цього вперше в Україні елементи відновного підходу у формуванні політики по боротьбі зі злочинністю було відображено у Регіональній цільовій програмі профілактики злочинності на 2011—2015 роки, що затверджена Івано-Франківською обласною радою 24 березня 2011 року.

Викладачі кафедри П. Л. Фріс, І. Б. Медицький неодноразово брали участь у роботі міжнародних науково-практичних конференцій за кордоном — у Польщі, Білорусі, Росії, Казахстані, Угорщині, Чехії.

Доцент кафедри кримінального права Ю. І. Микитин проходив стажування у Польському центрі медіації (м. Варшава, 2006 р.); у межах грантової роботи у сфері відновного правосуддя в червні 2008 року — у Центрах медіації міст Женеви і Цюрих (Швейцарія); став переможцем програми «Відкритий світ» Конгресу США за напрямом «Верховенство права»; у жовтні 2009 року пройшов навчальне стажування у США.

У рамках міжнародної співпраці кафедрою організовуються виступи відомих вчених зарубіжних країн перед викладачами та студентами Юридичного інституту. Так, у вересні 2011 року доктор габілітований, професор кримінального права Краківської академії імені Анджея Фрича Моджевського Ян Відацкі прочитав лекції для студентів Юридичного інституту з проблем сучасної оцінки злочинності та перспектив боротьби з нею. У жовтні 2011 року з лекціями перед студентами Юридичного інституту виступав професор кримінології Крістоф Хуг (м. Цюріх, Швейцарія).

До 20-річчя Юридичного інституту кафедра кримінального права підійшла з вагомими здобутками, має творчі плани та перспективи їх реалізації.

У 2013 році на базі кафедри відкрита магістратура. Сьогодні кафедра нараховує 37 магістрантів денної форми навчання. Викладачами кафедри розроблені та викладаються наступні дисципліни для магістрантів: Альтернативи кримінально-правового переслідування

Вчення про кримінально-правові заходи впливу

Кримінально-правова політика в системі політики в сфері боротьби зі злочинністю

Політика в сфері боротьби зі злочинністю

Кримінологічна (профілактична) політика

Психологічні особливості злочинної поведінки

Митне право

Міжнародна політика в сфері боротьби зі злочинністю

Кримінальна віолентологія

Злочини проти здоров'я населення

Теоретичні та практичні проблеми кваліфікації

Злочини проти правосуддя

Антикорупційна політика

Кримінально-виконавча політика

Кримінально-процесуальна політика

Кримінальна відповідальність неповнолітніх

Порівняльне кримінальне право

Викладачами кафедри забезпечено навчальні програми та програми курсів з усіх навчальних дисциплін. Підготовлені методичні матеріали для студентів з питань написання магістерських робіт.

Кафедра цивільного права[ред. | ред. код]

Кафедра цивільного права (до 1 жовтня 2008 року — кафедра цивільного права і процесу) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» створена 12 червня 1995 року у складі юридичного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Кафедра є структурним підрозділом Університету та навчально-наукового юридичного інституту, що проводить навчально-виховну та методичну роботу з ряду споріднених навчальних дисциплін приватного права та здійснює наукову діяльність за спеціалізацією 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Першим завідувачем кафедри впродовж 1996—2002 років був академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Володимир Васильович Луць. Сьогодні кафедру цивільного права очолює Заслужений юрист України, професор, доктор юридичних наук Валентина Антонівна Васильєва.

На кафедрі працюють дванадцять викладачів. Серед них три доктори юридичних наук: академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки, професор В. В. Луць, Заслужений юрист України, професор В. А. Васильєва, доцент А. В. Коструба; шість кандидатів юридичних наук, доцентів: І. І. Банасевич, Р. М. Гейнц, О. С. Олійник, О. І. Зозуляк, І. В. Мироненко, А. В. Зеліско; викладачі: кандидат юридичних наук Н. М. Стефанишин, Т. Я. Схаб-Бучинська, А. М. Козлов.

За сумісництвом спеціалізовані дисципліни викладають кандидат юридичних наук, доцент І. Б. Саракун, два кандидати юридичних наук, викладачі: Н. А Сліпенчук, Л. В. Сіщук, а також асистенти: Ю. А. Чмихов, У. П. Гришко, О.-А. В. Сохан.

Методист кафедри В. Д. Щерба.

Кафедра судочинства[ред. | ред. код]

Кафедра судочинства створена у жовтні 2008 року за рішенням Вченої ради Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, шляхом виокремлення спеціалізованих дисциплін з кафедри цивільного права і процесу та кафедри кримінального права і процесу.

Кафедра є структурним підрозділом Університету та Юридичного інституту, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з ряду споріднених навчальних дисциплін і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність за певними напрямами.

Очолює кафедру  доктор юридичних наук, професор Галянтич Микола Костянтинович. 

На кафедрі працюють:  д.ю.н., проф. М. К. Галянтич, д.ю.н., проф. В. М. Махінчук, к.ю.н., доц. М. В. Логвінова, к.ю.н., доц. З. В. Яремак, к.ю.н., доц. О. Я. Кузьмич, к.ю.н., доц. О. Р. Ковалишин, к.ю.н., викл. В. В. Семків, к.ю.н., викл. О. М. Ганкевич, ст. викл. Л. С. Кульчак.

Кафедра забезпечує читання профільних навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форми спеціальності «Правознавство» в Навчально-науковому Юридичному інституті, зокрема: «Судові та правоохоронні органи України»;  «Адміністративне процесуальне право України»; «Кримінальне процесуальне право України»; «Цивільне процесуальне право України»; «Господарське процесуальне право України»; «Адвокатська діяльність»; «Адвокатська діяльність в еколого-правових відносинах»; «Адвокатська діяльність в сфері кримінальної юстиції»; «Захист прав у сфері публічно-правових відносин»; «Організація роботи прокуратури»; «Примирні процедури»; «Європейський Суд з прав людини»; «Захист корпоративних прав нотаріусом»;  «Порівняльне цивільне судочинство України з правом ЄС» та ряду спецкурсів: «Виконавче провадження»; «Конституційне процесуальне право України»; «Апеляційне та касаційне провадження в цивільному процесі»; «Кримінально-процесуальні документи»; «Концептуальні засади судових дебатів»;  «Провадження у сімейних справах»; «Право компаній країн Вишеградської четвірки»; «Порівняльне кримінальне процесуальне право».

Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичним та інформаційним матеріалом, над розробкою та удосконаленням яких постійно працює професорсько-викладацький склад кафедри.

Всі викладачі кафедри активно займаються науковою роботою, є авторами та співавторами навчальних підручників та посібників:

1.Галянтич М. К. Житлове право України: навчальний посібник / За ред. Є. О. Харитонова. — К.: Істина, 2008. — 160 с. 

2.Здійснення та судовий захист суб'єктивних житлових прав. Монографія./ За заг. ред. В. В. Луця / Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України. — Київ –Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. — 496 с.

3.Договірне право України. Особлива частина: Навч. посібник / За ред. О. В. Дзери. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — С. 248—256, 290—298.

4.Відшкодування моральної  шкоди / за заг.ред М. К. Галянтича, К. : Юрінком Інтер. — 2013. — 288 с.

5.Розвиток доктрини житлового права / М. К. Галянтич. — Правова доктрина України. — У п'яти томах. — 3 том. — доктрина приватного права України: За заг. ред. Н. С. Кузнєцової. — Харків: «Право», 2013. — С. 642—665.

6.Логвінова М. В. Усиновлення (удочеріння): національно- та міжнародно-правові аспекти (монографія, 2000); Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків (осіб, які їх замінюють) за правопорушення, вчинені неповнолітніми (монографія); Основи правознавства (навчальний посібник, рекомендований Міністерством освіти і науки, 2003, у співавт.); Договірне право (2010, у співавт.).

7.Яремак З. В. Науково-практичний коментар Водного кодексу України / Н. О. Багай, Н. Р. Кобецька, І. В. Мироненко [та ін.]; за заг. ред. Н. Р. Кобецької. — К. : Юрінком Інтер, 2010. — 360 с. (авт. текст — с. 34 — 107).

8.Ковалишин О. Р. Охорона прав суб'єктів корпоративних правовідносин / За заг. ред. В. А. Васильєвої, В. В. Луця. — Київ, 2013. (авт. текст — с. 53 — 64, 167—189).

9.Кузьмич О. Я. Договори на користь третіх осіб у цивільному праві України: монографія / О. Я. Кузьмич. — Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2014. — 334 с.

10.Корпоративне право Австрії та України: монографія / Васильєва В. А., Ковалишин О. Р., Вікторія Робертсон [та ін.]; за ред. проф. В. А. Васильєвої . — Івано-Франківськ, 2015. — 250 с. 

11.Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія / за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої. — Івано-Франківськ, 2016. — 399 с. (Логвінова М. В. у співавторстві підрозділ 4.2, 4.3; Семків В. В. у співавторстві підрозділ 4.4).

12.Корпоративне право Польщі та України: монографія / Васильєва В. А., Герберт Анджей, Ковалишин О. Р. [та ін.]; за ред. проф. В. А. Васильєвої . — Івано-Франківськ, 2016. — 377 с.

13.Махінчук В.М. Зняття корпоративної вуалі : монографія [текст] / Махінчук Віталій Миколайович. – Івано-Франківськ: «Фоліант», 2017. – 165 с.

Кафедра трудового, екологічного та аграрного права[ред. | ред. код]

Кафедра трудового, екологічного та аграрного права створена в січні 2006 року за рішенням Вченої ради Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, шляхом виокремлення спеціалізованих дисциплін з кафедри теорії та історії держави і права та кафедри цивільного права і процесу.

Кафедра є структурним підрозділом Університету та Навчально-наукового Юридичного інституту, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з ряду споріднених навчальних дисциплін і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність за певними напрямами.

Очолює кафедру д.ю.н., проф. Кобецька Надія Романівна.

На кафедрі працюють: к.ю.н., доц. Багай Н. О., д.ю.н., доц., заступник директора Юридичного інституту, проф. кафедри Вівчаренко О. А., к.ю.н., доц. Кернякевич-Танасійчук Ю. В., к.ю.н., доц. Кохан Н. В., к.ю.н., доц. Мороз Г. В., к.ю.н., доц. Романко С. М., к.ю.н., викл. Данилюк Л. Р., лаборант Стигар А. А.

Кафедра забезпечує читання профільних навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форми спеціальності 081 Право в Навчально-науковому Юридичному інституті, зокрема: «Земельне право України», «Трудове право України», «Екологічне право України», «Аграрне право України», «Основи охорони праці», «Набуття та реєстрація прав на землю», «Правова охорона земель України», «Правовий режим земель сількогосподарського призначення», «Договірне регулювання екологічних відносин», «Дозвільна система у сфері використання природних ресурсів», «Еколого-правова конфліктологія» та ряду спецкурсів: «Право соціального забезпечення», «Пенсійне забезпечення громадян», «Прийом та звільнення з роботи», «Право навколишнього середовища ЄС», «Збереження біорізноманіття та правовий режим екологічної мережі», «Конституційно-правові засади охорони довкілля та використання природних ресурсів», «Управління в галузі охорони довкілля та природокористування», «Правова охорона вод», а також відповідних дисциплін в Педагогічному інституті, Навчально-науковому інституті післядипломної освіти та дистанційного навчання.

Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичним та інформаційним матеріалом, над розробкою та удосконаленням яких постійно працює професорсько-викладацький склад кафедри.

Всі викладачі кафедри активно займаються науковою роботою, є авторами та співавторами:

навчальних підручників та посібників:

1. Кобецька Н. Р. Екологічне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2007 (2-е видання, 2008 р.).

2. Земельне право України: Підручник // Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман, В. І. Гордєєв, Н. В. Ільницька та ін./ За редакцією доктора юридичних наук М. В. Шульги. Київ: Юрінком Інтер, 2004.

3. Аграрне право України: Підручник // Багай Н. О., Бондар Л. О., Гуревський В. К., Луняченко А. В., Пащенко О. М. / За ред. О. О. Погрібного. — К.: Істина, 2007.

4. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник // Титова Н. І., Позняк С. П., Гуревський В. К., Багай Н. О. Ільків Н. В. та ін. / За ред. доктора  юрид. наук, проф. Н. І. Титової. — Львів: ПАІС, 2005.

5. Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти) /Васильєва В. А., Калаур І. Р., Кашина О. В., Кобецька Н. Р., Луць В. В., Саракун І. В. // за заг. ред. проф. Луця В. В. — Тернопіль: Видавництво «Підручники і посібники», 2007).

монографій:

1. Вівчаренко О. А. Гарантії права власності на землю в Україні: Монографія. — Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ, 2006.

2. Вівчаренко О. А. Правова охорона земель в Україні: Монографія / О. А. Вівчаренко. — К: Юрінком Інтер, 2010.

3. Мороз Г. В. Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля [Монографія] / Г. В. Мороз. — Івано-Франківськ, 2008.

4. Романко С. М. Економіко-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції: Монографія. — Івано-Франківськ, Місто НВ, 2011.

5. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу: Монографія. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014.

6. Кобецька Н. Р. Дозвільне і договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні: питання теорії та практики: монографія / Н. Р. Кобецька. — Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016.

7. Кобецька Н. Р. Договірне регулювання природноресурсових відносин / Н. Р. Кобецька, В. В. Семків // Договір як універсальна форма правового регулювання: монографія / за заг. ред. В. А Васильєвої. — Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2016. — С. 334—351.

8. Кобецька Н. Р. Кримінально-правова політика у галузі злочинів проти довкілля: проблеми та сучасні тенденції / Н. Р. Кобецька // Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми: монографія / за ред. П. Л. Фріса, В. Б. Харченка. — Івано-Франківськ-Харків, 2016. — С. 332—341.

9. Данилюк Л. Р. Правовий режим мисливських природних ресурсів в Україні: монографія / Л. Р. Данилюк. — Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2017. — 173 с.

науково-практичних коментарів:

1. Науково-практичний коментар Водного кодексу України / Н. О. Багай, Н. Р. Кобецька, І. В. Мироненко [та ін.] ;  за заг. ред. Н. Р. Кобецької. — К. : Юрінком Інтер, 2010.

Кафедра конституційного, міжнародного та адміністративного права[ред. | ред. код]

Кафедра конституційного, міжнародного і адміністративного права була створена 31 серпня 2000 року.

Кафедра є структурним підрозділом Університету та Навчально-наукового Юридичного інституту, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з ряду споріднених навчальних дисциплін і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність за певними напрямами.   

Завідувач кафедри: кандидат юридичних наук, доцент Розвадовський Володимир Іванович

На кафедрі працюють 6 штатних викладачів, а саме: к.ю.н, доцент Розвадовський Володимир Іванович

к.ю.н., доцент Грицан Ольга Анатоліївна

к.ю.н, доцент  Петровська Ірина Ігорівна

старший викладач Козлов Микола Володимирович

викладач кафедри Пташник Ірина Романівна

викладач кафедри Зінич Любомир Васильович

Допоміжну діяльність з організаційно-технічного забезпечення навчального процесу виконує старший лаборант кафедри Непийвода Вікторія Василівна

Кафедра забезпечує    читання профільних навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форми галузі знаньі «Право» в Навчально-науковому Юридичному інституті, зокрма: «Конституційне право України», «Адміністративне право України», «Фінансове право», «Податкове право України», «Державне право зарубіжних країн», «Міжнародне публічне право» та «Право ЄС», ряду спецкурів, а також відповідних правових дисциплін на інших кафедрах університету.    

Враховуючи, що в Навчально-науковому Юридичному інституті, окрім загально університетської наукової бібліотеки відкрито бібліотеку фахової юридичної літератури, то викладачі кафедри приймають участь у поповненні та оновленні інститутської бібліотеки найновішими законодавчо-нормативними актами, навчально-методичною літературою, навчальними посібниками, монографіями тощо. 

Викладачі кафедри приймають участь у різноманітних наукових конференціях, під їх керівництвом готуються наукові доповіді на університетські студентські конференції.

Студентське самоврядування[ред. | ред. код]

Координаційна рада студентського самоврядування була створена 2009 року з метою координації діяльності представників студентського самоврядування та створення активу студентства. Координаційна рада поділена на сектори: науковий, навчальний, соціально-побутовий, культурно-просвітницький, спортивно-оздоровчий, сектор зв'язків з громадськістю. Поділ КРСС на сектори дав змогу раціонально розподілити повноваження серед студентського активу. Представники секторів КРСС обираються на Конференції студентів Юридичного інституту і наділяються повноваженнями для організації життя студентства в межах завдань сектору, який особа представляє.

На даний час КРСС активно функціонує. За сприяння керівництва Юридичного інституту КРСС на сьогодні організовує роботу студентського радіо «Юрхвиля», випуск газети «ЮрФакти Плюс», організовує діяльність спортивних команд інституту, а також гуртків студентської творчості. В межах своїх повноважень КРСС намагається виконувати свою основну функцію — представляти права та інтереси студентства Юридичного інституту.

Культурно-просвітницький сектор [ред. | ред. код]

Культурно-просвітницький сектор кординаційної ради студентського самоврядування має на меті розвиток талантів з числа студентів Юридичного інституту, а також організацію і проведення концертів та участь урізноманітних фестивалях та конкурсах.

Культурно-просвітницьким сектором кординаційної ради студентського самоврядування було створено:

·               ансамбль народних танців ТанцЮристи ;

·               ДрамГурток «ЮІ» ;

·               танцювальні та вокальні колективи ;

·               клуб КВК «Оголошені в розшук» ;

·               дебатний клуб ;

·               літературний клуб «БамBook».

Юридичний інститут є переможцем і призером конкурсу-огляду «Весняна Хвиля», також вже стало доброю традицією щорічне проведення в Юридичному інституті «Андріївських вечорниць» де студенти разом з викладачами відроджують звичаї, традиції і обряди нашого народу.

Юридичний інститут заохочує студентів до самодіяльності та сприяє їх творчому розвитку.

Профком студентів [ред. | ред. код]

Профком студентів складається з представників всіх інститутів та факультетів ПНУ ім. В. Стефаника, які безпосередньо реалізують його діяльність в своєму інституті.

Вступаючи до Профспілки працівників освіти і науки України, студент має усвідомлювати, що він добровільно стає членом студентської організації в університеті, яка представлятиме та відстоюватиме його законні права та інтереси перед адміністрацією факультету (інституту) та університету, в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також перед іншими об'єднаннями громадян.

Профком студентів неодноразово організовує культурні, освітні, соціальні та спортивні проекти для того, щоб студенти могли проявити себе, а також благодійні акції.

Невід'ємною частиною діяльності також є поселення студентів у гуртожиток.

Студентові, який у процесі навчання оволодіває знаннями, набуває певного життєвого досвіду, необхідний захист його законних прав та інтересів. Ми будемо раді допомогти вирішити ті питання, які неодноразово з'являються у студентів.

Спортивний сектор [ред. | ред. код]

Невід'ємною та важливою частиною виховного процесу в Юридичному інституті ПНУ, запорукою формування у студентства патріотичних почуттів, морального та фізичного здоров'я є фізичне виховання та спорт.

Вести здоровий спосіб життя і бути завжди у хорошій фізичній формі — в інституті «модно».

У нашому навчальному закладі історично склалися славні спортивні традиції, які підтримувались і збільшувались протягом усієї історії університету. Це й не дивно, адже, керівництво інституту та його тренерський склад завжди націлює своїх спортсменів на здобуття найвищих результатів. Це, звичайно, принесло свої плоди — ми п'ять років поспіль стали переможцями студентської університетської спартакіади.

Спортивний сектор координаційної ради студентського самоврядування має на меті організацію дозвілля, планування і проведення спортивних заходів, формування команд з різних видів спорту. Результатом є участь у змаганнях різних рівнів, починаючи з студентської Спартакіади ПНУ.

Для спортсменів створені всі умови, щоб вони могли займатись улюбленим видом спорту: футболом, волейболом, баскетболом, легкою атлетикою, плаванням, настільним тенісом, та ін.

Студентський сенат[ред. | ред. код]

Студентський СЕНАТ — орган студентського самоврядування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Сенат для студента — це реальна можливість здобути досвід практичної організаторської і роботи в команді, познайомитись з великою кількістю молодих, активних і цікавих людей з цілої України. А також проявити вміння і вдосконалити навички організації різних заходів, спробувати свої можливості керівника проектів, отримати підтримку і корисні поради. Бути почутим на університетському, місцевому, обласному і Всеукраїнському рівнях молодіжної політики, долучитись до розробки і внесення пропозицій щодо покращення студентського життя. І як результат — бути поміченим керівництвом ВУЗу, державними службовцями різних рівнів, підприємцями і бізнесменами які з задоволенням після закінчення університету захочуть бачити активну, енергійну, молоду людину.

Сенат включає представників всіх інститутів та факультетів ПНУ ім. В.Стефаника, які безпосередньо реалізують діяльність сенату в своєму інституті та до яких можна звернутись з питань, які цікавлять студента.

Сектор зв'язків з громадськістю[ред. | ред. код]

Сектор зв'язків з громадськістю призначений для того, щоби якнайповніше залучити студентів Юридичного інституту до життя нашої альма-матер. Як керівник сектору, я намагаюся взяти до уваги усі побажання студентів Юридично інституту щодо організації поза навчального життя. Якщо у Вас є якісь ідеї і побажання, можете звертатися безпосередньо до мене. Діяльність нашого сектору, крім того, спрямована на доведення до відома студентів різноманітної інформації про заходи, що проводяться в межах інституту, університету, міста і, взагалі, всієї України. Основним чином, таке інформування проводиться за допомогою газети студентів Юридичного інституту «ЮрФакти Плюс», студентського радіо та наших соцмереж.

Газета «Юрфакти плюс»

Газета випускається періодично (раз на місяць) та виходить на новий рівень свого розвитку. Збільшується кількість сторінок. З'явились сталі рубрики, в межах яких студенти пишуть цікаві та корисні статті. Газета випускається в двох варіантах: паперовому та електронному. Якщо у Вас є якісь ідеї чи побажання щодо покращення нашої газети, то звертайтесь безпосередньо до мене, як головного редактора, або до своїх знайомих, які вже долучилися до постійного або тимчасового складу редколегії. У газети багато перспектив, але усі вони потребують Вашої уваги та допомоги. Якщо Ви відчуваєте бажання і талант писати — не треба його закопувати в землю. Потрібно його реалізовувати, поки є така можливість. Тому будемо Вас чекати.

Студентське радіо

Завжди хотіли бути діджеєм? Хочете почути свої улюблені треки на великій перерві у стінах інституту? Долучайтесь до команди студентського радіо! Радо будемо з Вами співпрацювати і завжди готові почути нові, цікаві ідеї

ЮрТв

В нашому Інституті також існує такий структурний підрозділ, як ЮрТв. Що являє собою ЮрТв? Це служба фото та відео-кореспондентів, школа монтажу відео, підвищення навичок фотозйомки та професійної обробки фото. Якщо ти вмієш і можеш фотографувати, знімати, монтувати — ласкаво просимо! Ми завжди раді бачити у своїй команді нових, креативних людей.

Науковий сектор[ред. | ред. код]

Цей сектор створений для того, щоб саме Ви могли себе проявити як людина, яка вміє неординарно мислити, бачить проблеми, які існують в  тій чи іншій галузі права і пропонує перспективні шляхи покращення законодавства, тобто свідомий громадянин України, здатний побудувати Державу! На території України, а також у значній кількості різних держав світу, на постійній основі проводяться різні правничі конкурси, конференції, круглі столи, стажування. І саме за допомогою даного сектору студенти можуть не тільки отримувати інформацію про такі заходи, а прийняти безпосередню участь в них.

Наукове товариство Юридичного інституту, яке існує в межах сектору, тісно співпрацює з різними студентськими організаціями правників, а саме: у нас розвинені стосунки з Лігою Студентів Асоціації Правників України, а також з ELSA (European Law Students’ Association) — Європейської асоціацією студентів права.

За допомогою представників сектору студенти можуть стати членами даних організацій. Членство надає змогу брати участь в різних семінарах, тренінгах, школах, зокрема і міжнародних правових школах. Важливим напрямком роботи теж виступають гуртки, які діють в межах нашого інституту, тому до їх роботи активно запрошуються усі студенти. Отож, ласкаво просимо до спільної праці, колеги!

Навчальний сектор [ред. | ред. код]

Навчальний сектор юридичного інституту призначений для:

·        здійснення контролю за виконанням студентами програми навчального процесу;

·        проведення систематичної перевірки успішності студентів в інституті;

·        здійснення регулярної перевірки відвідування занять в інституті;

·        здійснення перевірки стану журналів;

·        проведення зборів зі студентами, які не відвідують заняття та не виконують вимоги навчального процесу;

·        підведення підсумків складання зимової та літньої заліково-екзаменаційної сесії навчального року;

·        збору та аналізу пропозицій по покращенню навчального процесу;

Також обов'язковим завданням навчального сектору є проведення розмов зі старостами всіх курсів, де їм роз'ясняються правила про ведення журналів, про своєчасність заповнення графи відвідувань, а також повідомляється важлива інформація, необхідна для груп.

Міжнародне співробітництво[ред. | ред. код]

Партнери Юридичного інституту за кордоном[ред. | ред. код]

Міжнародна активність Юридичного інституту[ред. | ред. код]

Програми Erasmus Mundus[ред. | ред. код]

Інститут став членом Cross-Border University Consortium, що передбачає створення загального освітнього простору, відкриє нові перспективи для студентів, аспірантів і викладачів. Створення консорціуму походить від визнання необхідність використовувати потенціал університетів для покращення якості освіти та комерціалізації наукових досліджень.

Нагороди та репутація[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]