Цивільний кодекс України

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Цивільний кодекс України (ЦКУ) — основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року.

Цивільний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), учасниками яких є фізичні та юридичні особи, Держава Україна, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права. Цивільне право — одна з основних фундаментальних дисциплін ви- щих навчальних закладів юридичного профілю. З прийняттям Верховною Радою України 16 січня 2003 р. нового Цивільного кодексу України, який набрав чинності з 1 січня 2004 р., постала потреба у вивченні майбутніми юристами його положень і формуванні навичок практичного застосування. Принагідно зауважи- мо, що норми Цивільного кодексу України застосовуються до широко- го кола правових відносин, що становлять предмет цивільного права. Ідея підготовки навчально-практичного посібника з курсу «Цивіль- не право України» виникла у процесі його викладання за новим Цивіль- ним кодексом України з виявленням великих прогалин у засвоєнні сту- дентами нових інститутів, а також через нестачу подібних практичних посібників, покликаних допомагати, ефективно контролювати знання і подавати необхідні методичні рекомендації та вказівки щодо вико- нання практичних завдань. Пропонований навчальний посібник побудований відповідно до структури цивільного законодавства, враховує новітні досягнення науки цивільного права, а також навчально-методичні вимоги, які відбивають специфіку предмета вивчення. Оновлення цивільного законодавства і відповідні зміни у практиці його застосування потребують вивчення не лише основних законопо- ложень і численних нормативних актів, а й основних положень цивіль- но-правової науки, вироблених нею і перевірених багаторічною прак- тикою, а також наукового аналізу чинного законодавства і практики його застосування. 3Цивільний кодекс України побудований за узвичаєною в багатьох країнах світу так званою пандектною системою, відповідно до якої норми, що регулюють загальні питання всіх цивільних правовідносин, винесені за дужки й подані (з урахуванням нової, збільшеної внутрішньої структури кодексу, що відповідає світовим стандартам) окремо в Загальній частині. З огляду на існуючу взаємозалежність відносин, що регулюються цивільним законодавством, норми, які вирішують специфічні питання цих відносин, поділяються за галузя- ми права — «Особисті немайнові права фізичних осіб», «Речове пра- во», «Право інтелектуальної власності», «Зобов'язальне право». Пропонований навчально-практичний посібник відповідає методич- ним вимогам, згідно з якими вивчення предмета необхідно починати із загальних понять і категорій з подальшим переходом до вивчення спеціальних питань окремих цивільно-правових інститутів. Курс цивіль- ного права поділений на дві частини: загальну і особливу. Загальна час- тина включає чотири розділи — загальні положення цивільного права (суб'єкти та об'єкти цивільного права, угоди, представництво і до- віреність, позовна давність); особисті немайнові права фізичної особи; право власності та інші речові права; право інтелектуальної власності. Таким чином, Загальна та Особлива частини навчально-практично- го посібника з курсу цивільного права окреслюють коло питань, які підлягають обов'язковому вивченню, обсяг вимог до знань студентів із цивільного права, а також основні поняття найважливіших правових інститутів. Матеріал подається в найдоцільнішій послідовності з ура- хуванням застосовуваних методичних прийомів. Кожний підрозділ навчально-практичного посібника складається з двох частин: у першій — теоретичній — наводяться основні поняття ок- ремих інститутів цивільного права з відповідними методичними реко- мендаціями, у другій — завдання для практичних занять. У кінці розділів подаються рекомендовані нормативні та навчальні літера- турні джерела. Наприкінці частин містяться питання для само- контролю, вказівки до виконання контрольної роботи, теми контроль- них і курсових робіт. Основна мета цього посібника — допомогти студентам при підго- товці до семінарських (практичних) занять із цивільного права. З об'єктивних причин посібник не охоплює всього обсягу питань, яких бажано торкнутися при розгляді відповідних тем, тому автори будуть щиро вдячні за відгуки і конкретні пропозиції щодо вдоскона- лення цього видання.

Структура Цивільного кодексу[ред.ред. код]

Побудований за пандектною системою Цивільний кодекс України складається з шести книг, розмежованих за сферою регулювання:

1. Книга перша. Загальні положення.

 • Розділ 1. Основні положення.
 • Розділ 2. Особи.
 • Розділ 3. Об'єкти цивільних прав.
 • Розділ 4. Правочини. Представництво.
 • Розділ 5. Строки та терміни. Позовна давність.

2. Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи.

3. Книга третя. Право власності та інші речові права.

 • Розділ 1. Право власності.
 • Розділ 2. Речові права на чуже майно.

4. Книга четверта. Право інтелектуальної власності

5. Книга п'ята. Зобов'язальне право.

 • Розділ 1. Загальні положення про зобов'язання
 • Розділ 2. Загальні положення про договір.
 • Розділ 3. Окремі види зобов'язань.
 • Підрозділ 1 Договірні зобов'язання (Глава 54 — 77)
 • Підрозділ 2 Недоговірні зобов'язання (Глава 78 — 83)

6. Книга шоста. Спадкове право.

Сфера регулювання[ред.ред. код]

За своєю суттю та призначенням Цивільний кодекс є кодексом приватного права, тобто провідним актом у системі законодавства, що регулює відносини у приватній сфері, його положення мають застосовуватися не тільки до традиційних «суто цивільних» відносин, а й до взаємин суб'єктів споріднених відносин. Так, до регулювання сімейних відносин, при використанні найманої праці, у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля норми ЦК застосовуються субсидіарно, тобто у випадках, якщо ці відносини не врегульовані іншими (спеціальними) актами законодавства.

Джерела[ред.ред. код]