Семеног Олена Миколаївна

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Семеног Олена Миколаївна
Семеног Олена Миколаївна
Семеног Олена Миколаївна
Народилася 1963(1963)
с. Лиман Зміївського району Харківської області
Місце проживання Суми
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Харківський державний університет імені О.М.Горького
Галузь наукових інтересів професійна освіта, українська мова, етнолінгводидактика
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор педагогічних наук
Науковий керівник доктор філологічних наук, професор, дійсний член НАПН України Мацько Л.І.; кандидат педагогічних наук, професор Люрина Т.І.; кандидат педагогічних наук, ст.наук. співробітник Ігнатенко П.Р.
Нагороди "Відмінник освіти України" (1993),нагрудний знак НАПН України, медаль «Ушинський К.Д.» (2013)
Особ. сторінка pedmaster.ucoz.ua

Семеног Олена Миколаївна (нар. 1963, с. Лиман Зміївського району Харківської області) — український педагог. Доктор педагогічних наук (з 2006 р.), професор (з 2008 р.). Представляє наукову школу доктора філологічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Мацько Любові Іванівни.

Відмінник освіти України (з 1993). Дійсний член Української академії акмеологічних наук (з 2010 р.), член-кореспондент Міжнародної педагогічної академії (м. Москва, з 1999 р.). Почесний громадянин села Лиман Зміївського району Харківської області. Авторка наукових досліджень із професійної освіти, філології,  культури мови,  методики викладання української мови, етнолінгводидактики. 

Біографія[ред.ред. код]

Народилася 1963 р. у с. Лиман Зміївського району Харківської області.

Освіта[ред.ред. код]

1980 – 1985 рр. — навчання на філологічному факультеті Харківського державного університету імені О.М.Горького (тепер — Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна), який закінчила у 1985 році з відзнакою. Фах – ²філолог, викладач української мови та літератури².

Трудова діяльність[ред.ред. код]

У 1987–2004 рр. працювала у Глухiвському державному педагогiчному інституті (тепер Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) на посадах асистента (1987–1990 рр.), старшого викладача (1990–1997), доцента (1997–2002), завідувача кафедри української літератури (1998—2002).

У жовтні 1996 р. захистила кандидатську дисертацію.

У 2002–2005 рр. навчалася в докторантурі Інституту педагогіки і психології професійної освіти НАПН України.

У лютому 2006 р. захистила докторську дисертацію “Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету)”. Науковий консультант — доктор філологічних наук, професор, дійсний член НАПН України Л.І. Мацько.

У 2005–2016 рр. працювала в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (директор — доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України І.А.Зязюн) на посадах старшого наукового співробітника, головного наукового співробітника.

З 2007 р. – професор, завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Наукова діяльність[ред.ред. код]

Дослідниця має понад 250 наукових праць з питань теорії і методики професійної освіти, філологічної освіти, культури наукової української мови, етнолінгвістики, етнолінгводидактики, з-поміж яких: 2 одноосібні і 9 колективних монографій, 16 посібників (10 — з грифом МОН України) для формального, інформального та неформального навчання, статті у вітчизняних фахових і закордонних виданнях (польською, англійською, російською мовами). Деякі праці представлені на персональній сторінці викладача.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 55.053.01 із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 13.00.01;13.00.02;13.00.04. Член наукової ради університету; гарант програми ІІІ-го освітньо-наукового рівня доктора філософії 015 Професійна освіта. Член секції за фаховим напрямом «Соціально-історичні науки» Наукової ради МОН України; член Науково-методичної ради МОН України (НМК №15 «Науково-методична комісія з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти», спеціальність 301).

Під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Семеног О. М. захищено 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій з проблем розвитку і саморозвитку культуромовної особистості фахівця-дослідника у процесі неперервної освіти. Доктори і кандидати наук наукової школи О.Семеног працюють у вищих навчальних закладах та наукових установах України.

Результати діяльності наукової школи:

— розроблено навчально-методичну систему професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури в педагогічному університеті, побудовану на основі компетентнісного підходу;

— обґрунтовано теоретичні і методичні засади розвитку літературознавчої компетентності (Базиль Людмила Олександрівна), формування дослідницьких умінь майбутнього вчителя української мови і літератури в умовах вищого педагогічного навчального закладу (Земка Олександр Іванович);

– обґрунтовано науково-методичну систему розвитку педагогічної майстерності вчителя-словесника в умовах післядипломної освіти з урахуванням положень андрагогічного, акмесинергетичного, аксіологічного, праксеологічного, компетентнісного, інтегративного, герменевтичного підходів (Сидоренко Вікторія Вікторівна );

– здійснено комплексне дослідження наукових засад і традицій освітньої практики вивчення фольклористики у класичних університетах України другої половини ХІХ – на початку ХХІ ст. (Вовк Мирослава Петрівна) ;

– обґрунтовано педагогічні умови і технології підготовки майбутніх фахівців юридичних (Насілєнко Людмила Анатоліївна), економічних (Гордієнко Валентина Павлівна), медичних спеціальностей (Кравченко Олена Павлівна ) як культуромовних  особистостей; розроблено зміст, форми, методи допрофесійної підготовки іноземних абітурієнтів як невід’ємного складника системи неперервної медичної освіти (Проскуркіна Яна іванівна).

Творчий доробок[ред.ред. код]

 • Розробила навчально-методичну систему професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури в педагогічному університеті, побудовану на основі компетентнісного підходу. Обгрунтувала, що:
 • — система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури, побудована на основі компетентнісно-орієнтованого підходу, ґрунтується на органічному поєднанні навчально-пізнавальної, науково-дослідної діяльності, навчально-пошукових і педагогічних практик студентів. Її системоутворювальним компонентом є науково-дослідна діяльність студентів;
 • — єдність навчально-пізнавальної, науково-дослідної, виховної та практичної діяльності в системі професійної підготовки активізує діалогову взаємодію у полікультурному інформаційному суспільстві, сприяє підготовці культуромовних фахівців з широким філологічно-педагогічним світоглядом, що реалізується на основі етнокультурознавчого, соціолінгвістичного підходів;
 • — навчально-методичний супровід підготовки учителів-словесників, побудований з урахуванням елементів модульного навчання та сучасних інформаційних технологій, забезпечує функціонування підсистем навчально-пізнавальної, науково-дослідної діяльності, навчально-пошукових і педагогічних практик та сприяє формуванню професійної компетентності педагогів. 
 • На основі результатів дослідження розробила і впровадила:
 • навчальні програми і посібники з курсів "Український фольклор", "Вступ до слов´янської філології", "Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника", "Практика в системі професійної підготовки вчителя-словесника", "Професійна компетентність учителя української мови і літератури"; "Культура наукової української мови"; "Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах"; "Мовне родинознавство (виховний потенціал рідного краю)", "Урок української мови у вимірах педагогічної дії"; "Формування культури педагогічного спілкування засобами української літератури", "Мовна особистість учителя в художній літературі", "Академічне письмо"; "Лінвоперсонологія"; "Культура фахової мови";
 • — електронний навчально-методичний комплекс "Словесник". Упроваджує інформаційні технології у процес мовної освіти.

Бібліографія[ред.ред. код]

Монографії:

Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури. — Суми: ВВП "Мрія"-1" ТОВ, 2005. — 404 с.

Українська культуромовна особистість учителя (формування в системі професійної підготовки). — К.: Педагогічна думка, 2007. — 320 с.

Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти. — Черкаси: ЧНУ, 2010. — 320с. (співавтор)

Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів-словесників: теорія і практика. — Суми: Ніко, 2014. — 286с. (у співавторстві з О.Земкою);

Професійна комунікативна підготовка майбутніх юристів: теорія і практика — Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. — 324 с. (у співавторстві з Насілєнко Л.А.)

Академічна культура дослідника в культурно-освітньому просторі університету. — Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 284 с. (у співавторстві з Вовк М.П.)

Посібники:

 • Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника: навч. посіб. — Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. — 153 с.
 • Фахова практика вчителя-словесника: навч.посіб. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2011. – 496с. (у співавторстві з Людмилою Базиль, Тетяною Дятленко );
 • Урок української мови у вимірах педагогічної дії. — Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. — 326 с.
 • Лінгвоперсонологія: навч. посіб. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 192 с.
 • Мовна культура дослідника: навчальний посібник для аспірантів .- 2017.  - Електронний ресурс.- Режим доступу: https://www.dl.sspu.sumy.ua/course/index.php?categoryid=9

Програми:

 • Методика викладання української літератури у вищих навчальних закладах. Програма курсу для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр педагогічної освіти. Викладач української мови і літератури. — К. — Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. — 58с.
 • Професійна компетенція вчителя української мови і літератури. Програма спецкурсу для студентів спеціальності 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література"/Уклад. О.Семеног. — К. — Глухів: РВВ ГДПУ, 2003. — 49с.
 • Практика в системі професійної підготовки вчителя-словесника. Програма спецкурсу для студентів спеціальності 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література"/Уклад. О.Семеног. — К. — Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. — 71с.
 • Українська мова. 10—11 класи: програма для профільного навчання учнів загальноосвіт. навч. закл. Філологічний напрям, профіль — українська філологія. Профільний рівень / Уклад.: Л.І.Мацько, О. М. Семеног. — К.: Грамота, 2011. — 78 с.
 • Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.-2016.- 21с.

Вибрані статті:

 • Пропедевтична славістична підготовка майбутнього вчителя у вимірах полікультурної компетентності // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наук. праць /Ред. Н.В.Гузій (відп. ред.). — Вип. 20 (30). — К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Спец. вип. Актуалітети філологічної освіти та науки. – С.191–196.
 • Медіаосвіта майбутнього вчителя у вищій філологічній школі: досвід зарубіжжя й України // Українська мова і література в школі, 2013. — № 3. — С.30–38.
 • Цінності учительської праці в рефлексіях Івана Павла ІІ [Текст] / О. Семеног // Професійна освіта: педагогіка і психологія : польсько-український щорічник / за. ред.: Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова ; Київ, 2013. – Вип. ХY. – Режим доступу: dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/1404.
 • Науковий наставник як українська мовна особистість // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). — Вип. 5: зб. наукових праць /За ред. академіка Л.І. Мацько. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. — С. 273—279.
 • Наукова робота юного лінгвіста у вимірах педагогічної взаємодії: загальноосвітня школа — Мала академія наук — вищий навчальний заклад — наукова установа // Українська мова і література в школі, 2015.- №2 (120). – С. 45–49 
 • Етноестетика мови української родини // Естетика і етика педагогічної дії / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. — 2015. — Вип. 12. — С. 48-57.
 • Наставництво у вимірі націєтворчості Георгія Філіпчука // Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука /редкол.: Н.Ничкало (голова) та ін.; упоряд.: Н.Ничкало, О.Боровік; НАПН України; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. — К.: Богданова А.М., 2016 – С.219—227.
 • Академічна культура – фундаментальний складник підготовки доктора філософії зі спеціальності 015 «Професійна освіта» //Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. № 5 (59) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С.Макаренка/ А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. — Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. — С.192—203.
 • Семен Устимович Гончаренко як акмеособистість у царині методології науково-педагогічних досліджень / О. М. Семеног // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2016. – Вип. 4 (10). – С. 117–120.
 • Підготовка майбутніх учителів до гурткової роботи з риторичної майстерності (на матеріалі творчої  спадщини Олександра Захаренка)  / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 1 (65) .- 2017.-№1 (65).- С.163-174.
 • Наставництво в науці і освіті дорослих/ О.М.Семеног //Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. ––Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Випуск 152.- С.46-51. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2017_152_12
 • ACADEMIC CULTURE IN THE EDUCATIONAL SPACE OF THE UNIVERSITY: LINGUO-AXIOLOGICAL APPROACH // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.-  2017 http Vol. 4, No. 1.- р. 18-25     jpnu.pu.if.ua

Науково-громадська діяльність[ред.ред. код]

Нагороди[ред.ред. код]

"Відмінник освіти України" (1993), Почесна грамота голови Сумської обласної державної адміністрації (1999, 2002, 2009, 2012-2016), грамота української всесвітньої координаційної ради (2006), Почесна грамота Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (2008), Грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (2013), нагрудний знак НАПН України медаль «Ушинський К.Д.» (2013).

Література[ред.ред. код]