Процесуальне право

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Процесуа́льне право — сукупність норм системи права, що безпосередньо регулюють суспільні відносини і сукупність галузей права, в яких основний акцент робиться на порядок захисту порушеного права в судових органах.

Процесуальне право нерозривно пов'язане з матеріальним правом. Їх можна розглядати як юридичні категорії, що виражають єдність двох сторін правового регулювання:

 • безпосередньої юридичної регламентації суспільних відносин
 • та процесуальних форм судового захисту цих відносин.

Галузі процесуального права входять до публічної частини права, і процесуальні відносини існують за наявності суб'єктів влади.

Норми галузей матеріального права спрямовані на регулювання суспільних відносин в їх дійсному існуванні.

Процесуальна процедура — порядок реалізації матеріальних прав, коли ці права оспорюються або порушуються, тобто для застосування й відновлення порушених прав потрібна певна процедура.

Процесуальне право виникло як необхідність реалізації (шляхом захисту) норм матеріального права[1].

Процесуальні норми (норми процесуального права) називають вторинним (по відношенню до матеріально-правових норм) регулятором суспільних відносин[2].

Процесуальні норми - це встановлені державою загальнообов'язкові правила поведінки суб'єктів процесуальних відносин, що забезпечуються системою державного примусу та іншого впливу і мають своїм завданням ефективне здійснення судочинства.

При розв’язанні проблем прогалин в законодавстві набувають ознак джерел права прецедентна практика ЄСПЛ та Верховного Суду України.

Окремі галузі процесуального права

[ред. | ред. код]
 1. цивільно-процесуальне право
 2. господарсько-процесуальне право
 3. кримінально-процесуальне право
 4. адміністративно-процесуальне право
 5. конституційно-процесуальне право
 6. право, що регулює третейський процес
 7. міжнародне процесуальне право[3].

Див. також

[ред. | ред. код]

Примітки

[ред. | ред. код]
 1. Правознавство: Підручник / В. Ф. Опришко, [[Шульженко Федір Пилипович|Ф. П. Шульженко]], С. І. Шимон та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. — К.: КНЕУ, 2003. — 767 с. — 16.1. Архів оригіналу за 15 березня 2014. Процитовано 15 березня 2014.
 2. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. — 3-те видання. — К.: Алерта; ЦУП, 2011. — 13.8. Архів оригіналу за 15 березня 2014. Процитовано 15 березня 2014.
 3. Поняття міжнародного процесуального права. Архів оригіналу за 15 березня 2014. Процитовано 15 березня 2014.

Джерела

[ред. | ред. код]

1. Миколенко О.І. Категоріальний апарат науки адміністративного процедурного права // Право і суспільство. – 2010. – № 3. – С. 96-100.

2. Кузьменко О.В. Адміністративний процес у перегляді права: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – К., 2006.

3. Миронюк Р.В. Поняття та зміст адміністративно-деліктного процесу // Науковий вісник Запоріз.юрид. ін-ту Дніпроп. держ. ун-ту внутр. справ: Зб. наук. праць. – 2011. – № 3. – С. 171-179.

4. Комаров В. В. Вчення про предмет цивільного процесуального права / В. В. Комаров // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. "Правова доктрина України", Харків, 20–21 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України. – Харків, 2013. – С. 58–62.

5. Грошевой Ю. Реформа кримінально-процесуального законодавства та захист прав та свобод людини і громадянина / Ю. Грошевой, О. Капліна // Вісник Академії правових наук України. - Х. : Право, 2009. - № 1(56). - С. 175-187.

6. Уварова О.О. Норми матеріального і процесуального права: функціональне співвідношення / О.О. Уварова // Юридична осінь 2012 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (13 листоп. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - С. 3-5.

7. Сидоренко О. О. Роль і місце процесуальних норм у системі права / О. О. Сидоренко // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - Вип. 118. - С. 249-254.

8. Сидоренко (П'ятикопова), О. О. Процесуальні норми як різновид правових норм / О. О. Сидоренко (П'ятикопова) // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2012. - 2012. №1(11). - С. 210-215.

9.Приходько Х. Предмет конституційного процесуального права України: до питання визначеності . Юридична Україна. 2008. № 8. С. 13.

10. Кримінальний процес України = Criminal Procedure  of Ukraine: Академічний курс: у 3-х т. Т.1. Загальна частина /[ В. Т. Нор, Н. Р. Бобченко, М. В. Багрій та ін.]; За ред.  акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф, В. Т. Нора, д-ра юрид наук, проф Н. Р. Бобченка. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка,  2021. 912 с.

11. Особливі порядки кримінального провадження: підручник / [О. В. Капліна, О. І. Марочкін, М. І. Демура та ін.]; за ред. О. В. Капліної; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2024. 366. с.

12. Тертишник В. М. Кримінально- процесуальне право  України: Підручник.  10-те вид.,  доп. і перероб. К.: Алерта, 2023. 740 с.

13. Кримінальний процес України: навч. посіб.; за заг. ред. О. П. Кучинської, Ю. В. Циганюк. 3-тє вид., допов. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 652 с.

Література

[ред. | ред. код]

Посилання

[ред. | ред. код]