Фінансове право

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Фінансове право (лат. «finansia» — «готівка», «прибуток») — це система правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері збирання та використання органами влади коштів для забезпечення виконання функції держави.

Система фінансового права[ред. | ред. код]

Фінансове право має систему організації фінансово-правових норм, які між собою узгоджені та згрупованні у фінансово-правові інститути і підгалузі.

Основні структурні елементи системи фінансового права:

 • фінансово-правова норма — базовий структурний елемент;
 • фінансово-правовий інститут — об'єднання (сукупність) фінансово-правових норм, що регулюють певну групу однорідних фінансово-правових відносин. Розподіляють:
  • за функціональною роллю: регулятивні (наприклад, інститут місцевих податків і зборів) та охоронні (наприклад, інститут фінансової відповідальності);
  • за змістом: матеріальні (наприклад, інститут бюджетного устрою) та процесуальні (наприклад, інститут бюджетного процесу);
 • підгалузь фінансового права — об'єднання інститутів фінансового права, що регулюють окремий вид фінансових правовідносин (наприклад, бюджетне право, податкове право, банківське право).

Таким чином, кожна підгалузь поділяється на правові фінансові інститути — групи правових норм, об'єднані в глави Бюджетного кодексу України:

 • доходи і видатки державного бюджету України;
 • виконання державного бюджету України;
 • надходження та витрати місцевих бюджетів;
 • між бюджетні трансферти;
 • відповідальність за бюджетні правопорушення та інші.

Від системи фінансового права як галузі права слід відрізняти систему фінансового законодавства, яка є:

 • виданням правових норм;
 • закріпленням їх в офіційних актах;
 • систематизацією цих актів;
 • та має свою структуру.

Терміном система законодавства часто позначають сукупність нормативно-правових актів, у яких об’єктивуються внутрішні змістові та структурні характеристики права. Див. також: співвідношення система права та система законодавства.

Ознаки фінансового права[ред. | ред. код]

 • встановлюється чи санкціонується державою. Відповідно до ст. 92 Конституції України, виключно законами України встановлюються:
  • державний бюджет України (бюджетна система України);
  • система оподаткування (податки і збори);
  • статус національної валюти (а також статус іноземних валют на території України).
 • має, як правило імперативний характер;
 • є системою норм, що мають внутрішній розподіл на підгалузі та інститути фінансового права;
 • є загальнообов'язковим, так як приписи фінансових норм обов'язкові для виконання тими особами, яким вони адресовані;
 • є відносно стабільним і динамічним: норми податкового і банківського права є відносно стабільними, а норми бюджетного права приймаються компетентними органами щорічно;
 • є формально визначеним;
 • забезпечується примусовою силою державного апарату.

Норми фінансового права[ред. | ред. код]

Фінансове право складається з

 • Загальної частини — яка об'єднує норми, які є спільними для всіх фінансово-правових відносин і становлять підґрунтя для регулювання правовідносин у сфері фінансової діяльності держави та місцевого самоврядування. Норми Загальної частини визначають:
  • поняття та зміст фінансів і фінансової системи;
  • поняття фінансової діяльності органів державної влади й місцевого самоврядування, її завдання, принципи, форми й методи здійснення;
  • правовий статус суб'єктів фінансової діяльності;
  • предмет і метод фінансового права, його поняття, систему й джерела;
  • правову характеристику фінансових правовідносин та фінансово-правових норм:
  • правові основи фінансового контролю.
 • Особливої частини — об'єднує норми, які регулюють окремі напрями фінансової діяльності держави та місцевого самоврядування, різні ланки фінансової системи, зокрема суспільні відносини в галузі:
  • державного й місцевого бюджетів;
  • спеціальних цільових фондів коштів:
  • державних і місцевих доходів:
  • державного й муніципального кредиту;
  • обов'язкового державного страхування;
  • державних і місцевих видатків;
  • грошового обігу й розрахунків;
  • банківського кредитування (щодо задоволення публічного інтересу);
  • валютного регулювання;
  • фінансів суб'єктів господарювання тощо.

Тобто норми Загальної частини фінансового права конкретизуються в його Особливій частині.

Провідне місце в Особливій частині фінансового права посідає бюджетне право, яке входить до неї як підгалузь і складається з двох великих правових інститутів:

Методи фінансового права[ред. | ред. код]

Методи фінансового права поділяються на:

 • імперативний метод[1] — має високій рівень визначеності фінансово-правових норм, які вимагають точного і безумовного виконання їх приписів і забороною учасникам фінансово-правових відносин самостійно вибирати певну поведінку в конкретних умовах;
 • субординаційний метод — застосовується для сторін, які юридично нерівні. Однією стороною фінансово-правових відносин завжди виступає представник держави, який направляє іншій стороні владну вказівку, закріплену в нормативно-правовому акті, що має бути виконана;
 • диспозитивний метод — дозволяє суб'єкту вибирати певну поведінку в межах передбачених правовою нормою, зазвичай має місце в банківських відносинах;
 • рекомендаційний метод — визначає компетентними органами певних зразків поведінки суб'єктів, що можуть бути використані ними на власний розсуд.

Фінансово-правові відносини[ред. | ред. код]

Фінансово правові відносини можуть виникати між:

 • державою та її адміністративно-територіальними одиницями: селами, містами, областями, районами тощо;
 • центральними та місцевими органами влади та місцевого самоврядування;
 • установами, організаціями.

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Метод фінансового права Архівовано 9 травень 2016 у Wayback Machine. //Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта, 2011– 558 с.

Література[ред. | ред. код]

 • Правознавство: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень / С. Б. Гавриш, В. Л. Сутковий, Т. М. Філіпенко. — К.: Генеза, 2010.
 • Фінансове право : навч. посіб. / Ю. С. Назар, Н. І. Романів ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : ЛьвДУВС, 2012. — 243 с. — Бібліогр.: с. 242—243 (19 назв) та в кінці глав. — ISBN 978-617-511-115-4
 • Фінансове право України : навч. посіб. (у схемах, табл. та комент.) / К. А. Гурковська [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : ЛьвДУВС, 2016. — 306 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 290—306 та в кінці розд. — ISBN 978-617-511-227-4

Посилання[ред. | ред. код]