Валовий внутрішній продукт

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — один із найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального і нематеріального виробництва. Вимірюється вартістю товарів та послуг, виготовлених цими одиницями для кінцевого використання. ВВП — сума валової доданої вартості (ВДВ) галузей плюс чисті податки на продукти (ПДВ) (ЧПІ) не зараховані до неї:

ВВП = ∑ ВДВ + ПДВ, ЧПІ.

ВВП визначають, як суму первинних доходів, розподілених економічними одиницями-резидентами між виробниками товарів та послуг: оплата праці найманих працівників, чисті податки на виробництво та імпорт, валовий прибуток та валові змішані доходи. Використання ВВП — кінцеве споживання товарів та послуг, валове накопичення основного капіталу, зміна запасів матеріальних оборотних коштів, чисте надбання цінностей і сальдо експорту та імпорту товарів і послуг.

Методика розрахунку[ред.ред. код]

ВВП — головний індикатор економічного розвитку і найповніший показник сумарного обсягу виробництва товарів та послуг за певний період. В Україні розрахунки ВВП здійснюють лише з середини 90-х із переходом від статистики Балансу народного господарства (БНГ) до прийнятої в усьому світі системи національних рахунків (СНР). На початку 1995 року Міністерство статистики України завершило розробку національних рахунків України згідно з концепцією затвердженою ООН у 1993 році. На динаміку ВВП у поточних цінах впливають зміни його фізичного обсягу і цін на товари та послуги. Щоб позбутися впливу цін, ВВП, національний дохід розраховують у зіставних цінах. Таким чином не враховується вплив інфляції. Переоцінку ВВП або внутрішнього доходу у зіставних цінах виконують для виробленого і використаного ВВП або внутрішнього доходу. Однак переоцінені у зіставних цінах ВВП і внутрішній дохід, обчислені виробничим методом і методом кінцевого використання, переважно не збігаються за величиною, оскільки перший показник виражається у цінах факторів виробництва, а другий — у ринкових цінах. Характеристикою динаміки виробленого ВВП є середньоарифметичний зважений індекс фізичного обсягу продукту. В деяких галузях існують специфічні особливості побудови цих індексів, що пов'язано як з характером продукції в натуральному вираженні, так із методами оцінки її в точних цінах.

Для лісового господарства і рибництва розраховують індекси (дефлятори) фізичного обсягу продукції за агрегатною формулою (вагова функція), де як ваги застосовують зіставні (базисні) ціни (P0), а як індексовані величини — кількість виробленої продукції в натуральному вираженні в базисному (q0) і звітному (q1) періодах:

I_q = \frac{\sum q_1 P_0}{\sum q_0 P_0}.

В Україні в галузі сільського господарства існує практика прямого перерахунку вартості продукції окремих культур за цінами 1983 року. На рівні країн індивідуальні індекси обчислюють на основі даних про випуск окремих видів продукції в натуральному вираженні. Іноді з цією метою використовують дані про відвантаження і продаж продукції в натуральному вираженні, відпрацьовані людино-години, про закуплену та спожиту сировину тощо. В Україні Мінстатом відібрано 362 таких продукти — більше половини промислової продукції країни. При розрахунку індексів промислової продукції як ваги використовують додану вартість чи валову промислову продукцію (в Україні — товарну продукцію). Світові промислові індекси ООН розраховують трьома етапами:

 1. На основі скоригованих національних індексів первинних галузей (згідно з міжнародною стандартною галузевою класифікацією ООН) обчислюють регіональні індекси промислової продукції.
 2. Визначають зведені індекси за укрупненими галузевими групами й основними підрозділами добувної та обробної промисловості з виділенням важкої та легкої промисловості, а також виробництва електроенергії та газу.
 3. Використовуючи обчислені вище індекси, розраховують зведені промислові індекси за континентами (Європа, Східна й Південно-Східна Азія, Північна Америка, Океанія, Африка і Середній Схід, а також світові індекси промислового виробництва.

Світові й національні індекси обчислюють переважно за місяць, квартал, рік. Найдостовірнішими вважають річні індекси. Тому місячні індекси коригують на квартальні, а квартальні — на річні.

У будівництві індекс фізичного обсягу обчислюють за агрегатною формою, де як ваги використовують одиницю доданої вартості. (кошторисні ціни) у базисному періоді. Індексованою величиною є окремі види продукції будівельної індустрії у базисному та звітному періодах (чи фізичні обсяги витрат окремих видів будівельних матеріалів). В Україні індексуються будівельно-монтажні роботи. Міжнародна статистика публікує лише національні індекси фізичного обсягу будівельного виробництва.

У роздрібній торгівлі розраховують так звані індекси дефлятованого товарообігу. Дефлювання здійснюють діленням роздрібного товарообігу в поточних цінах на індекси-дефлятори, якими здебільшого є індекси роздрібних цін. Міжнародна статистика публікує лише національні індекси роздрібної та оптової торгівлі.

На транспорті як індекси фізичного обсягу застосовують темпи зростання таких умовно-натуральних показників, як пасажиро-милі, тонно-милі перевезень корисних вантажів. Динаміка продукції зв'язку характеризується темпом зростання кількості переданих сполучень різних видів.

Індекси фізичного обсягу продукції галузей невиробничої сфери у міжнародній статистиці обчислюють дефлюванням номінальної заробітної плати на індекси роздрібних цін, одержуючи індекси динаміка показника реальної заробітної плати. Через це слід врахувати, що продуктивність праці робітників невиробничої сфери не змінюється за період, що вивчається. В Україні індекс фізичного обсягу продукції галузей невиробничої сфери розраховують за допомогою індексів динаміки кількості робітників.

У галузях, що надають платні послуги, у чисельному індексі фізичного обсягу продукції вказують їхню валову виручку. Іноді цей індекс обчислюють з урахуванням кількості наданих послуг на додану вартість у базисному періоді. За відсутності необхідних даних як показники динаміки продукції цих галузей використовують темпи зростання кількості зайнятих, кількості відправлених листів, ліжко-днів в лікарнях.

Динаміка Валового внутрішнього продукту в Україні за період 1987 — 2010 р.р.[1]

У міжнародній статистиці показники динаміки використаного ВВП і національного доходу розраховують методом дефлювання. При цьому ВВП (або національний доход) у поточних цінах ділять на загальний індекс-дефлятор, який визначається на основі офіційно опублікованих індексів цін. При розрахунку індексу-дефлятора як ваги застосовують елементи ВВП базисного періоду. Так, у США як індекси-дефлятори використовують 15 індексів цін:

 1. ВНП;
 2. власних витрат на споживання;
 3. товарів тривалого користування;
 4. товарів короткочасного користування;
 5. послуг;
 6. валових приватних вітчизняних інвестицій;
 7. нового будівництва;
 8. житлового будівництва;
 9. іншого будівництва;
 10. засобів тривалого користування;
 11. експорту товарів і послуг;
 12. імпорту товарів і послуг;
 13. державних закупівель товарів і послуг;
 14. закупівель федерального уряду;
 15. закупівель товарів і послуг штатами і муніципалітетами.

В Україні індекс-дефлятор розраховують діленням валового випуску в поточних цінах на валовий випуск у зіставних цінах. У міжнародній статистиці, крім цих індексів, обчислюють індекси цін-дефляторів ВВП за категоріями продажу і витрат, формами власності для окремих категорій товарів власного споживання, продукції сільського господарства та ін.

Реальний ВВП (ВВПр) — загальний обсяг виробництва, який вимірюється в постійних (незмінних, базових) цінах, (приймається за базу), тобто на величину цього показника впливає лише зміна обсягів виробництва.

Номінальний ВВП (ВВПн) — це загальний обсяг виробництва, який вимірюється в поточних цінах, тобто в цінах, що існують на момент виробництва. Номінальний ВВП = S piqi, де qi — обсяг виробництва і-го товару в поточному році, pi — ціна і-го товару в поточному році.

Статистика[ред.ред. код]

Валовий внутрішній продукт в Україні[ред.ред. код]

Валовий внутрішній продукт[2]
Роки
У фактичних цінах
Індекси фізичного обсягу
Індекси-дефлятори
валовий внутрішній продукт
валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу
валовий внутрішній продукт
валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу
валовий внутрішній продукт
валовий внутрішній продукт

 

млрд крб.
тис. крб.
відсотків до попереднього року
відсотків до 1990 р.
відсотків до попереднього року
1990
167
3

 

 

 

 

1991
299
6
91,3
91,1
91,3
196,2
1992
5033
97
90,1
89,8
82,3
1866,0
1993
148273
2842
85,8
85,7
70,6
3435,4
1994
1203769
23184
77,1
77,4
54,4
1053,5
1995
5451642
105793
87,8
88,5
47,8
515,5

 

млн грн.
грн.
відсотків до попереднього року
відсотків до 1990 р.
відсотків до попереднього року
1996
81519
1595
90,0
90,7
43,0
166,2
1997
93365
1842
97,0
97,8
41,7
118,1
1998
102593
2040
98,1
98,8
40,9
112,1
1999
130442
2614
99,8
100,6
40,8
127,3
2000
170070
3436
105,9
106,7
43,2
123,1
2001
204190
4195
109,2
111,1
47,2
109,9
2002
225810
4685
105,2
106,3
49,7
105,1
2003
267344
5591
109,6
110,5
54,4
108,0
2004
345113
7273
112,1
113,0
61,0
115,1
2005
441452
9372
102,7
103,5
62,7
124,5
2006
544153
11630
107,3
108,1
67,3
114,8
2007
720731
15496
107,9
108,6
72,6
122,7
2008
948056
20495
102,3
102,9
74,2
128,6
2009
913345
19832
85,2
85,6
63,3
113,0

 

млн грн.
грн.
відсотків до попереднього року
відсотків до 2010 р.
відсотків до попереднього року
2010
1079346
24789
104,1
104,5
100,0
113,7
2011
1299991
29980
105,5
105,9
105,5
114,2
2012
1404669
32480
100,2
100,5
105,7
107,8
2013
1465198
33965
110,0
100,2
105,7
104,3
© Держкомстат України, 1998–2015
Дата останньої модифікації: : 19/03/2015

Розміри ВВП у світі[ред.ред. код]

Розподіл країн за номінальним розміром ВВП

Порівняння між країнами[ред.ред. код]

Рівень ВВП в різних країнах може бути порівняний перераховуючи його значення у національній валюті згідно з

 • поточним курсом валюти на міжнародних валютних ринках
 • обмінним курсом паритету купівельної спроможності (ПКС) кожної валюти щодо відібраного стандарту (звичайно долару США).

Відносне розташування країн може значно відрізнятися між двома підходами.

 • Поточний метод обмінного курсу перераховує цінність товарів і послуг використовуючи міжнародний курс валюти. Цей метод краще відображає показники міжнародної купівельної спроможності країни і її відносної економічної сили. Наприклад, якщо 10% з ВВП витрачається на закупівлю високотехнологічної іноземної зброї, кількість придбаної зброї повністю регулюється поточним курсом обміну, якщо зброя — виріб, що торгується на міжнародному ринку (немає ніякої значущої «місцевої» ціни, що відрізняється від міжнародної ціни на такі товари).
 • Метод паритету купівельної спроможності відображає відносну ефективну місцеву купівельну спроможність середнього виробника або споживача в межах економіки країни. Цей метод є кращим індикатором стандартів менш розвинених країн, тому що він компенсує слабкість місцевої валюти на світових ринках. Метод ПКС перерахунків ВВП найзручніший для товарів для внутрішнього користування і послуг.

Звичайно метод паритету купівельної спроможності зменшує різницю у ВВП між високо і низько розвиненими країнами в порівнянні з методом поточного обмінного курсу, ця залежність відома як ефект Пенна.

Список за даними
Міжнародного валютного фонду (2008)
Місце Країна/Регіон ВВП (ПКС)
Світ 68,996,849
Європейський Союз Європейський Союз 15,247,163
1 Flag of the United States.svg США 14,264,600
2 КНР КНР 7,916,429
3 Японія Японія 4,354,368
4 Індія Індія 3,288,345
5 Німеччина Німеччина 2,910,490
6 Росія Росія 2,260,907
7 Велика Британія Велика Британія 2,230,549
8 Франція Франція 2,130,383
9 Бразилія Бразилія 1,981,207
10 Італія Італія 1,814,557
11 Мексика Мексика 1,548,007
12 Іспанія Іспанія 1,396,881
13 Південна Корея Південна Корея 1,342,338
14 Канада Канада 1,303,234
15 Туреччина Туреччина 915,184
16 Індонезія Індонезія 908,242
17 Іран Іран 819,799
18 Австралія Австралія 795,305
19 Тайвань Тайвань 711,418
20 Нідерланди Нідерланди 675,375
21 Польща Польща 666,052
22 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 593,385
23 Аргентина Аргентина 572,860
24 Таїланд Таїланд 546,095
25 ПАР ПАР 492,684
26 Єгипет Єгипет 442,640
27 Пакистан Пакистан 439,558
28 Колумбія Колумбія 396,579
29 Бельгія Бельгія 389,518
30 Малайзія Малайзія 384,119
31 Венесуела Венесуела 358,623
32 Швеція Швеція 341,869
33 Греція Греція 341,127
34 Україна Україна 336,851
35 Австрія Австрія 328,571
36 Філіппіни Філіппіни 320,384
37 Нігерія Нігерія 315,401
38 Швейцарія Швейцарія 312,753
Гонконг Гонконг 307,065
39 Румунія Румунія 270,330
40 Чехія Чехія 262,169
41 Норвегія Норвегія 256,523
42 Перу Перу 245,883
43 Чилі Чилі 243,044
44 В'єтнам В'єтнам 240,364
45 Сінгапур Сінгапур 238,755
46 Португалія Португалія 235,904
47 Алжир Алжир 233,098
48 Бангладеш Бангладеш 224,889
49 Данія Данія 204,060
50 Ізраїль Ізраїль 200,630
51 Угорщина Угорщина 196,074
52 Фінляндія Фінляндія 190,862
53 Ірландія Ірландія 188,112
54 ОАЕ ОАЕ 184,984
55 Казахстан Казахстан 177,545
56 Кувейт Кувейт 137,190
57 Марокко Марокко 136,728
58 Словаччина Словаччина 119,268
59 Білорусь Білорусь 118,875
60 Нова Зеландія Нова Зеландія 115,709
61 Еквадор Еквадор 106,993
62 Ангола Ангола 106,410
63 Ірак Ірак 105,814
64 Сирія Сирія 94,408
65 Катар Катар 94,249
66 Болгарія Болгарія 93,569
67 Шрі-Ланка Шрі-Ланка 92,018
68 Лівія Лівія 90,251
69 Судан Судан 87,885
70 Хорватія Хорватія 82,272
71 Туніс Туніс 82,226
72 Сербія Сербія 79,662
73 Домініканська Республіка Домініканська Республіка 76,304
74 Азербайджан Азербайджан 74,734
75 Узбекистан Узбекистан 71,501
76 Ефіопія Ефіопія 70,995
77 Гватемала Гватемала 67,007
78 М'янма М'янма 68,203
79 Оман Оман 66,889
80 Литва Литва 63,625
81 Кенія Кенія 60,410
82 Словенія Словенія 59,316
83 Ємен Ємен 55,433
84 Танзанія Танзанія 53,716
85 Ліван Ліван 49,514
86 Коста-Рика Коста-Рика 48,741
87 Сальвадор Сальвадор 43,676
88 Болівія Болівія 43,424
89 Уругвай Уругвай 42,543
90 Камерун Камерун 41,723
91 Люксембург Люксембург 40,025
92 Латвія Латвія 38,764
93 Панама Панама 38,604
94 Уганда Уганда 36,910
95 Гана Гана 34,259
96 Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар 34,048
97 Гондурас Гондурас 32,725
98 Непал Непал 31,582
99 Йорданія Йорданія 31,112
100 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 30,389
101 Туркменістан Туркменістан 30,091
102 Парагвай Парагвай 29,403
103 Камбоджа Камбоджа 28,239
104 Естонія Естонія 27,207
105 Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго 27,038
106 Бахрейн Бахрейн 26,970
107 Ботсвана Ботсвана 26,520
108 Кіпр Кіпр 22,703
109 Екваторіальна Гвінея Екваторіальна Гвінея 22,353
110 Албанія Албанія 21,828
111 Сенегал Сенегал 21,738
112 Грузія Грузія 21,397
113 Афганістан Афганістан 21,340
114 Габон Габон 21,049
115 Ямайка Ямайка 20,958
116 ДР Конго ДР Конго 20,639
117 Мадагаскар Мадагаскар 19,722
118 Бруней Бруней 19,683
119 Македонія Македонія 18,818
120 Вірменія Вірменія 18,715
121 Мозамбік Мозамбік 18,600
122 Буркіна-Фасо Буркіна-Фасо 17,773
123 Замбія Замбія 17,423
124 Нікарагуа Нікарагуа 16,649
125 Чад Чад 16,119
126 Маврикій Маврикій 15,248
127 Малі Малі 15,045
128 Конго Конго 14,282
129 Лаос Лаос 13,792
130 Намібія Намібія 13,450
131 Папуа — Нова Гвінея Папуа — Нова Гвінея 13,042
132 Таджикистан Таджикистан 13,041
133 Бенін Бенін 13,014
134 Ісландія Ісландія 12,664
135 Гаїті Гаїті 11,562
136 Киргизстан Киргизстан 11,580
137 Малаві Малаві 11,394
138 Молдова Молдова 10,746
139 Гвінея Гвінея 10,308
140 Нігер Нігер 10,164
141 Руанда Руанда 9,988
142 Мальта Мальта 9,806
143 Монголія Монголія 9,399
144 Багамські Острови Багамські Острови 9,228
145 Чорногорія Чорногорія 6,944
146 Мавританія Мавританія 6,221
147 Свазіленд Свазіленд 5,761
148 Того Того 5,368
149 Барбадос Барбадос 5,244
150 Суринам Суринам 4,436
151 Сьєрра-Леоне Сьєрра-Леоне 4,266
152 Еритрея Еритрея 3,739
153 Фіджі Фіджі 3,668
154 Бутан Бутан 3,442
155 Центральноафриканська Республіка Центральноафриканська Республіка 3,217
156 Лесото Лесото 3,192
157 Бурунді Бурунді 3,094
158 Гаяна Гаяна 3,082
159 Беліз Беліз 2,525
160 Східний Тимор Східний Тимор 2,518
161 Гамбія Гамбія 2,264
162 Джибуті Джибуті 1,877
163 Сент-Люсія Сент-Люсія 1,839
164 Сейшельські Острови Сейшельські Острови 1,807
165 Кабо-Верде Кабо-Верде 1,762
166 Мальдіви Мальдіви 1,708
167 Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда 1,646
168 Ліберія Ліберія 1,469
169 Гренада Гренада 1,153
170 Самоа Самоа 1,100
171 Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини 1,086
172 Соломонові Острови Соломонові Острови 1,070
173 Вануату Вануату 996
174 Гвінея-Бісау Гвінея-Бісау 847
175 Коморські Острови Коморські Острови 753
176 Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс 750
177 Домініка Домініка 720
178 Кірибаті Кірибаті 608
179 Тонга Тонга 553
180 Сан-Томе і Принсіпі Сан-Томе і Принсіпі 280
Список за даними
Світового банку
(2008)
Місце Країна/Регіон ВВП (ПКС)
Світ 69,697,646
1 Flag of the United States.svg США 14,204,322
 Euro symbol.svg Єврозона 10,899,815
2 КНР КНР 7,903,235
3 Японія Японія 4,354,550
4 Індія Індія 3,388,473
5 Німеччина Німеччина 2,925,220
6 Росія Росія 2,288,446
7 Велика Британія Велика Британія 2,176,263
8 Франція Франція 2,112,426
9 Бразилія Бразилія 1,976,632
10 Італія Італія 1,840,902
11 Мексика Мексика 1,541,584
12 Іспанія Іспанія 1,456,103
13 Південна Корея Південна Корея 1,358,037
14 Канада Канада 1,213,991
15 Туреччина Туреччина 1,028,897
16 Індонезія Індонезія 907,264
17 Іран Іран 839,438
18 Австралія Австралія 762,559
19 Польща Польща 671,927
20 Нідерланди Нідерланди 671,693
21 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 589,531
22 Аргентина Аргентина 571,537
23 Таїланд Таїланд 519,049
24 ПАР ПАР 492,155
25 Єгипет Єгипет 441,584
26 Пакистан Пакистан 439,036
27 Колумбія Колумбія 395,663
28 Малайзія Малайзія 383,709
29 Бельгія Бельгія 369,213
30 Венесуела Венесуела 357,795
31 Швеція Швеція 344,712
32 Україна Україна 336,355
33 Греція Греція 329,963
34 Швейцарія Швейцарія 324,576
35 Австрія Австрія 318,350
36 Філіппіни Філіппіни 317,110
37 Нігерія Нігерія 315,030
Гонконг Гонконг 306,487
38 Румунія Румунія 302,566
39 Норвегія Норвегія 277,275
40 Алжир Алжир 276,016
41 Чехія Чехія 257,696
42 Перу Перу 245,315
43 Португалія Португалія 245,150
44 Чилі Чилі 242,398
45 В'єтнам В'єтнам 240,093
46 Сінгапур Сінгапур 238,503
47 ОАЕ ОАЕ 226,070
48 Бангладеш Бангладеш 213,504
49 Ізраїль Ізраїль 201,323
50 Данія Данія 201,249
51 Ірландія Ірландія 197,111
52 Угорщина Угорщина 194,023
53 Фінляндія Фінляндія 188,219
54 Казахстан Казахстан 177,354
55 Марокко Марокко 137,048
56 Кувейт Кувейт 121,068
57 Словаччина Словаччина 119,369
58 Білорусь Білорусь 118,695
59 Нова Зеландія Нова Зеландія 115,378
60 Еквадор Еквадор 107,946
61 Ангола Ангола 106,296
62 Лівія Лівія 96,675
63 Болгарія Болгарія 94,476
64 Сирія Сирія 94,243
65 Шрі-Ланка Шрі-Ланка 91,921
66 Судан Судан 89,033
67 Хорватія Хорватія 84,621
68 Сербія Сербія 84,207
69 Туніс Туніс 82,572
70 Домініканська Республіка Домініканська Республіка 80,841
71 Азербайджан Азербайджан 76,072
72 Узбекистан Узбекистан 72,547
73 Ефіопія Ефіопія 70,069
74 Гватемала Гватемала 65,100
75 Литва Литва 63,217
76 Кенія Кенія 61,267
77 Оман Оман 56,593
78 Катар Катар 56,303
79 Словенія Словенія 56,297
80 Ємен Ємен 55,330
81 Танзанія Танзанія 53,655
82 Коста-Рика Коста-Рика 50,884
83 Ліван Ліван 47,891
84 Уругвай Уругвай 42,456
85 Панама Панама 42,446
86 Камерун Камерун 41,860
87 Сальвадор Сальвадор 41,675
88 Болівія Болівія 41,431
89 М'янма М'янма 40,970
90 Латвія Латвія 38,750
91 Люксембург Люксембург 38,337
92 Уганда Уганда 36,871
93 Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар 34,001
94 Гана Гана 33,907
95 Туркменістан Туркменістан 33,389
96 Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго 33,105
97 Непал Непал 31,791
98 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 31,656
Макао Макао 31,271
99 Йорданія Йорданія 31,200
100 Афганістан Афганістан 30,602
101 Парагвай Парагвай 29,323
102 Гондурас Гондурас 28,709
103 Камбоджа Камбоджа 27,997
104 Естонія Естонія 27,701
105 Ботсвана Ботсвана 25,511
106 Албанія Албанія 24,251
107 Екваторіальна Гвінея Екваторіальна Гвінея 22,329
108 Сенегал Сенегал 21,638
109 Грузія Грузія 21,370
110 Кіпр Кіпр 21,186
111 Габон Габон 21,037
112 Ямайка Ямайка 20,720
113 ДР Конго ДР Конго 20,638
114 Македонія Македонія 20,460
115 Бахрейн Бахрейн 20,344
116 Мадагаскар Мадагаскар 20,046
117 Бруней Бруней 19,540
118 Вірменія Вірменія 18,678
119 Мозамбік Мозамбік 18,630
120 Буркіна-Фасо Буркіна-Фасо 17,662
121 Замбія Замбія 17,110
122 Чад Чад 16,106
123 Маврикій Маврикій 15,327
124 Нікарагуа Нікарагуа 15,229
125 Малі Малі 14,333
126 Конго Конго 14,265
127 Папуа — Нова Гвінея Папуа — Нова Гвінея 14,241
128 Намібія Намібія 13,409
129 Лаос Лаос 13,246
130 Таджикистан Таджикистан 13,027
131 Бенін Бенін 12,715
132 Малаві Малаві 11,948
133 Гвінея Гвінея 11,839
134 Ісландія Ісландія 11,656
135 Киргизстан Киргизстан 11,549
136 Гаїті Гаїті 11,509
137 Молдова Молдова 10,628
138 Нігер Нігер 10,033
139 Руанда Руанда 9,934
140 Мальта Мальта 9,444
141 Монголія Монголія 9,388
142 Чорногорія Чорногорія 8,682
143 Мавританія Мавританія 6,016
144 Свазіленд Свазіленд 5,755
145 Того Того 5,357
146 Барбадос Барбадос 4,950
147 Сьєрра-Леоне Сьєрра-Леоне 4,260
148 Суринам Суринам 3,866
149 Фіджі Фіджі 3,676
150 Бутан Бутан 3,266
151 Центральноафриканська Республіка Центральноафриканська Республіка 3,254
152 Лесото Лесото 3,202
153 Еритрея Еритрея 3,158
154 Бурунді Бурунді 3,090
155 Гамбія Гамбія 2,262
156 Беліз Беліз 2,155
157 Гаяна Гаяна 1,940
158 Сейшельські Острови Сейшельські Острови 1,859
159 Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда 1,824
160 Джибуті Джибуті 1,814
161 Кабо-Верде Кабо-Верде 1,747
162 Мальдіви Мальдіви 1,709
163 Сент-Люсія Сент-Люсія 1,684
164 Ліберія Ліберія 1,471
165 Соломонові Острови Соломонові Острови 1,323
166 Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини 999
167 Вануату Вануату 920
168 Гренада Гренада 901
169 Східний Тимор Східний Тимор 880
170 Гвінея-Бісау Гвінея-Бісау 847
171 Самоа Самоа 814
172 Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс 795
173 Коморські Острови Коморські Острови 752
174 Домініка Домініка 636
175 Тонга Тонга 396
176 Федеративні Штати Мікронезії Федеративні Штати Мікронезії 315
177 Сан-Томе і Принсіпі Сан-Томе і Принсіпі 280
178 Кірибаті Кірибаті 240
Список за даними
Всесвітньої книги фактів ЦРУ (2008)
місце країна ВВП (ПКС)
Світ Світ 69,490,000
Європейський Союз Європейський Союз 14,910,000
1 Flag of the United States.svg США 14,260,000
2 КНР КНР 7,937,000
3 Японія Японія 4,329,000
4 Індія Індія 3,297,000
5 Німеччина Німеччина 2,918,000
6 Росія Росія 2,266,000
7 Велика Британія Велика Британія 2,226,000
8 Франція Франція 2,128,000
9 Бразилія Бразилія 1,993,000
10 Італія Італія 1,823,000
11 Мексика Мексика 1,563,000
12 Іспанія Іспанія 1,403,000
13 Південна Корея Південна Корея 1,335,000
14 Канада Канада 1,300,000
15 Індонезія Індонезія 914,600
16 Туреччина Туреччина 902,700
17 Іран Іран 841,700
18 Австралія Австралія 800,200
19 Тайвань Тайвань 712,000
20 Нідерланди Нідерланди 672,000
21 Польща Польща 667,900
22 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 576,500
23 Аргентина Аргентина 573,900
24 Таїланд Таїланд 547,400
25 ПАР ПАР 491,000
26 Єгипет Єгипет 443,700
27 Пакистан Пакистан 427,300
28 Колумбія Колумбія 395,400
29 Бельгія Бельгія 389,300
30 Малайзія Малайзія 384,300
31 Венесуела Венесуела 357,400
32 Швеція Швеція 344,300
33 Греція Греція 343,000
34 Україна Україна 339,800
35 Нігерія Нігерія 335,400
36 Австрія Австрія 329,500
37 Філіппіни Філіппіни 317,500
38 Швейцарія Швейцарія 316,700
- Гонконг Гонконг 306,600
39 Норвегія Норвегія 275,400
40 Румунія Румунія 271,400
41 Чехія Чехія 265,200
42 Перу Перу 247,300
43 Чилі Чилі 244,500
44 В'єтнам В'єтнам 241,700
45 Сінгапур Сінгапур 237,300
46 Португалія Португалія 236,500
47 Алжир Алжир 232,900
48 Бангладеш Бангладеш 224,000
49 Данія Данія 203,600
50 Ізраїль Ізраїль 201,400
51 Угорщина Угорщина 196,600
52 Фінляндія Фінляндія 193,500
53 Ірландія Ірландія 188,400
54 ОАЕ ОАЕ 184,300
55 Казахстан Казахстан 175,800
56 Кувейт Кувейт 149,100
57 Марокко Марокко 136,600
58 Словаччина Словаччина 119,500
59 Нова Зеландія Нова Зеландія 116,500
60 Білорусь Білорусь 114,100
61 Ангола Ангола 110,300
62 Куба Куба 108,200
63 Еквадор Еквадор 107,700
64 Ірак Ірак 103,900
65 Сирія Сирія 98,830
66 Болгарія Болгарія 93,750
67 Шрі-Ланка Шрі-Ланка 91,870
68 Катар Катар 91,330
69 Лівія Лівія 88,830
70 Судан Судан 88,080
71 Хорватія Хорватія 82,390
72 Туніс Туніс 81,710
73 Сербія Сербія 80,340
74 Домініканська Республіка Домініканська Республіка 78,000
75 Азербайджан Азербайджан 76,610
76 Узбекистан Узбекистан 71,670
Пуерто-Рико Пуерто-Рико 70,230
77 Ефіопія Ефіопія 68,770
78 Гватемала Гватемала 68,580
79 Оман Оман 66,980
80 Литва Литва 63,330
81 Кенія Кенія 61,510
82 Словенія Словенія 59,340
83 Ємен Ємен 55,280
84 М'янма М'янма 55,130
85 Танзанія Танзанія 54,250
86 Коста-Рика Коста-Рика 48,320
87 Ліван Ліван 44,060
88 Сальвадор Сальвадор 43,630
89 Болівія Болівія 43,270
90 Уругвай Уругвай 43,160
91 Камерун Камерун 42,750
92 Північна Корея Північна Корея 40,000
93 Уганда Уганда 39,380
94 Люксембург Люксембург 39,370
95 Латвія Латвія 38,860
96 Панама Панама 38,830
97 Гана Гана 34,200
98 Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар 33,850
99 Гондурас Гондурас 33,820
100 Йорданія Йорданія 31,610
101 Непал Непал 31,080
102 Туркменістан Туркменістан 29,780
103 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 29,700
104 Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго 29,010
105 Парагвай Парагвай 28,890
106 Камбоджа Камбоджа 27,940
107 Естонія Естонія 27,410
108 Ботсвана Ботсвана 27,060
109 Бахрейн Бахрейн 26,820
110 Екваторіальна Гвінея Екваторіальна Гвінея 22,950
111 Кіпр Кіпр 22,700
112 Афганістан Афганістан 22,270
113 Сенегал Сенегал 21,980
114 Албанія Албанія 21,810
115 Грузія Грузія 21,510
116 Габон Габон 21,110
117 Ямайка Ямайка 20,910
118 ДР Конго ДР Конго 20,640
119 Бруней Бруней 20,250
120 Мадагаскар Мадагаскар 20,130
121 Мозамбік Мозамбік 18,940
122 Македонія Македонія 18,780
123 Вірменія Вірменія 18,770
Макао Макао 18,140
124 Буркіна-Фасо Буркіна-Фасо 17,820
125 Замбія Замбія 17,500
126 Нікарагуа Нікарагуа 16,790
127 Чад Чад 15,860
128 Конго Конго 15,350
129 Маврикій Маврикій 15,270
130 Малі Малі 14,590
131 Лаос Лаос 13,980
132 Намібія Намібія 13,250
133 Папуа — Нова Гвінея Папуа — Нова Гвінея 13,210
134 Таджикистан Таджикистан 13,160
135 Бенін Бенін 12,830
136 Ісландія Ісландія 12,710
Палестина Палестина 11,950
137 Малаві Малаві 11,810
138 Киргизстан Киргизстан 11,610
139 Гаїті Гаїті 11,500
140 Молдова Молдова 10,670
141 Гвінея Гвінея 10,600
142 Нігер Нігер 10,040
143 Мальта Мальта 9,962
144 Руанда Руанда 9,706
145 Монголія Монголія 9,476
146 Багамські Острови Багамські Острови 9,093
147 Чорногорія Чорногорія 6,816
148 Мавританія Мавританія 6,308
149 Свазіленд Свазіленд 5,702
150 Сомалі Сомалі 5,524
151 Барбадос Барбадос 5,425
152 Того Того 5,118
Джерсі Джерсі 5,100
Flag of Kosovo.svg Косово 5,000
Французька Полінезія Французька Полінезія 4,718
Бермудські острови Бермудські острови 4,500
153 Сьєрра-Леоне Сьєрра-Леоне 4,285
154 Суринам Суринам 4,254
155 Ліхтенштейн Ліхтенштейн 4,160
156 Еритрея Еритрея 3,945
157 Андорра Андорра 3,660
158 Фіджі Фіджі 3,579
159 Бутан Бутан 3,524
160 Лесото Лесото 3,293
161 Центральноафриканська Республіка Центральноафриканська Республіка 3,198
Нова Каледонія Нова Каледонія 3,158
162 Бурунді Бурунді 3,102
163 Гаяна Гаяна 2,966
Нідерландські Антильські острови Нідерландські Антильські острови 2,800
Гернсі Гернсі 2,742
Острів Мен Острів Мен 2,719
164 Беліз Беліз 2,536
165 Східний Тимор Східний Тимор 2,520
166 Гамбія Гамбія 2,272
Аруба Аруба 2,258
Кайманові острови Кайманові острови 1,939
167 Зімбабве Зімбабве 1,925
168 Джибуті Джибуті 1,885
169 Сент-Люсія Сент-Люсія 1,778
170 Мальдіви Мальдіви 1,716
171 Сейшельські Острови Сейшельські Острови 1,715
172 Сан-Марино Сан-Марино 1,662
173 Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда 1,657
174 Кабо-Верде Кабо-Верде 1,626
Американські Віргінські острови Американські Віргінські острови 1,526
175 Ліберія Ліберія 1,526
176 Гренада Гренада 1,161
Ґренландія Ґренландія 1,100
177 Соломонові Острови Соломонові Острови 1,078
178 Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини 1,070
Гібралтар Гібралтар 1,066
179 Самоа Самоа 1,049
Фарерські острови Фарерські острови 1,000
180 Вануату Вануату 988
181 Монако Монако 976
Майотта Майотта 953
182 Гвінея-Бісау Гвінея-Бісау 904
Північні Маріанські острови Північні Маріанські острови 900
Західна Сахара Західна Сахара 900
Британські Віргінські острови Британські Віргінські острови 853
183 Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс 777
184 Коморські Острови Коморські Острови 751
185 Домініка Домініка 720
186 Кірибаті Кірибаті 579
Американське Самоа Американське Самоа:' 575
187 Тонга Тонга 549
188 Сан-Томе і Принсіпі Сан-Томе і Принсіпі 276
189 Федеративні Штати Мікронезії Федеративні Штати Мікронезії 238
Острови Теркс і Кайкос Острови Теркс і Кайкос 216
Острови Кука Острови Кука 183
190 Палау Палау 164
191 Маршаллові Острови Маршаллові Острови 133
Ангілья Ангілья 109
Фолклендські (Мальвінські) острови Фолклендські (Мальвінські) острови 75
192 Науру Науру 60
Волліс і Футуна Волліс і Футуна 60
Сен-П'єр і Мікелон Сен-П'єр і Мікелон 48
Монтсеррат Монтсеррат 29
Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья 18
193 Тувалу Тувалу 15
Ніуе Ніуе 10
Токелау Токелау 2

Примітки[ред.ред. код]

Посилання[ред.ред. код]

Див. також[ред.ред. код]


Економіка Це незавершена стаття з економіки.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.