Список українських енциклопедій

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Українські енциклопедично-довідкові видання

Зміст

Загальні енциклопедії[ред. | ред. код]

Спеціалізовані енциклопедії, словники і довідники[ред. | ред. код]

Наука[ред. | ред. код]

Археологія[ред. | ред. код]

 • Дослідники археології України: Енцикл. словник-довідник / Мезенцева Г. Г. НАН України, Ін-т археології; Чернігівський держ. педагогічний ін-т ім. Т. Шевченка; Редкол. В. П. Коваленко (відп. ред.) та ін. — Чернігів: Сіверянська думка, 1997. — 205 с. (PDF-файл)

Астрономія[ред. | ред. код]

Шкільний астрономічний словник / І. А. Климишин, В. В. Тельнюк–Адамчук. — Вид. 2-ге, доповн. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. — 256 с. : іл. - ISBN 978-966-10-314 (окремі сторінки видання)
 • Українські фізики та астрономи: посібник-довідник / авт.-уклад. Віра Шаромова. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. — 303, [1] с. — Бібліогр.: с. 294—299. — Авт. зазначено на обкл. — ISBN 978-966-07-0800-6 (коротко про видання)
 • Путівник по космосу / Юрій Олексійович Храмов. — 2-е вид., перероб. і доп. — Київ: Радянська школа, 1972. — 319 с.[7]

Біологія[ред. | ред. код]

Енциклопедія мембран: у 2-х т. Т. 2 / М. Т. Брик ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». — К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. — 684 с. — ISBN 966-518-397-4
 • Флора Українських Карпат = Flora Ukrainae Carpaticeae: енциклопедія / Володимир Чопик, Микола Федорончук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка та ін. — Теpнопіль: Терно-граф, 2015. — 711 с. : рис., табл. — Текст укр., латин. — 500 екз. — ISBN 978-966-457-263-4 [8][9]
 • Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин: Навчально-методичний посібник / С. М. Зиман, С. Л. Мосякін, О. В. Булах, О. М. Царенко. — Ужгород: Медіум, 2004. — 156 с.[10]
 • Мікробіологія і вірусологія. Словник-довідник / Шевчук С. Ю. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. — 23 с.[11]
 • Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку / А. В. Яцик, В. Я. Шевчук. — Київ: Генеза, 2006. — 999 с. : ілюстр., табл. — ISBN 966-504-471-0
 • Словник генетичних термінів / Р.М. Гречаник. – Львів : РВВ УкрДЛТУ, 2005. – 128 с.
 • Генетика: словник найбiльш вживаних термiнiв i понять / П. Д. Завiрюха. — Львiв, 2008. — 66 с.
 • Геоботаніка: тлумачний словник / Б.Є. Якубенко, , С.Ю. Попович, І.П. Григорюк, П.М. Устименко. – К.: Фітосоціоцентр, 2015 – 484 с.
 • Біологічний словник : 2-е вид. / за редакцією академіка АН УРСР К. М. Ситника, члена-кореспондента АН УРСР В. О. Топачевського. — К.: Головна редакція УРЕ, 1986. — 680 стор., іл. — 27 000 пр.
 • Словник-довідник з біології / І. В. Мороз, Л. І. Мороз. — К. : Генеза, 2001. — 415 с.
 • Біохімічний і біотехнологічний словник / В. Л. Галяс, А. Г. Колотницький. — Л. : Оріяна-Нова, 2006. — 467 с.
 • Ботанічні терміни. Словник / Якубенко Б. Є. – К.: Вид-во НАУ, 2001. – 103 с.
 • Словник української біологічної термінології / НАН України, Ін-т української мови, Ком. наук. термінології. — К. : КММ, 2012. — 744 с.
 • Словник бріологічних термінів / І. Данилків [та ін.] ; відп. ред. М. Голубець; Нац. академія наук України, Ін-т екології Карпат. — Л: Арал, 2008. — 149 с.
 • Словник сучасних біологічних термінів: навч. вид. / В. І. Глазко; для вчителів біології загальноосвіт. навч. заклад. та студ. біологічних спец. вузів. — Х. : Основа, 2003. — 96 с.
 • Основні біохімічні поняття, визначення і терміни / Боєчко Ф. Ф., Боєчко Л. О. — Київ: Вища школа, 1993. — 528 с.
 • Біологія: навч.-практ. довід. : повний курс / М. О. Кравченко. — Харків: Торсінг плюс, 2012. — 287, [1] с. : іл., табл., схеми ; 24 см. — Алф. покажч.: с. 284—287. — 3 000 пр. — ISBN 978-617-030-476-6
 • Екологічна валеологія: словник-довідник / М. С. Гончаренко, Ю. Д. Бойчук ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. — 223 с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 221—223 (25 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-623-477-6
 • Лікарські рослини: енциклопедичний довідник / Відп. ред. А. М. Гродзінський. — К.: Голов. ред. УРЕ, 1990.  (PDF-файл видання 1992 року)
 • Цілющі деревні рослини: навч. посіб.-довід. / Р. М. Лисюк, Я. М. Шляхта. — Київ: Знання, 2014. — 221 с., [16] арк. іл. : іл. ; 22 см. — Бібліогр.: с. 199—204 (94 назви). — Покажч. латин. та укр. назв дерев. рослин: с. 212—221. — 500 пр. — ISBN 978-617-07-0063-6
 • Риби України : (визначник-довідник) / Ю. В. Мовчан ; НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Зоол. музей. — К. : Золоті ворота, 2011. — 444 с. : іл., табл. ; 25 см. — Бібліогр.: с. 421—442. — Алфавіт. покажч. укр., латин., рос., англ. назв: с. 395—420. — ISBN 978-966-2246-26-1
 • Паразитологія та патологія риб : eнциклопедичний словник-довідник / А. В. Гаєвська ; НАН України, Ін-т біології півд. морів. — К. : Наукова думка, 2004. — 366 с.: іл. — (Проект «Наукова книга»). — ISBN 966-00-0139-8
 • Словник-довідник з альгології та мікології / З. Калинець-Мамчур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л. : Вид-во ЛНУ, 2011. — 400 с. : іл. — (Серія «Біологічні Студії»). — Бібліогр.: с. 353—362 (192 назви). — ISBN 978-966-613-821-0
 • Зоологія: Словник-довідник. Поняття, терміни / Василь Степанович Талпош . – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2000 . – 240 с. – ISBN 966-7520-47-1
 • Атлас комах України / Гусєв В. І., Єрмоленко В. М., Свіщук В. В., Шмиговський К. А. - К.: Рад. школа, 1962. - 307 с.
 • Атлас комах-шкідників польових культур / В. М. Єрмоленко. – Київ : Урожай, 1984 . – 126 с.
 • Комахи України. Довідник / В. Козак. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. - 144 с. - ISBN 978-966-07-1656-8
 • Термінологічний словник-довідник з ентомології, фітопатології, фітофармакології : [Навч. посіб. для студентів агр. спец. вищ. навч. закладів III – IV рівнів акредитації] / М. Д. Євтушенко, Ф. М. Марютін ; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 1998. — 201 с.
 • Ссавці України: довідник-визначник / С. В. Межжерін, О. І. Лашкова. — К. : Наукова думка, 2013. — 358 с.
 • Гігієна тварин. Словник-довідник з загальної гігієни / Польовий Л. В., Романенко Т. Д., Поліщук Т. В. — Вінниця: ОЦ ВДАУ, 2010. — 120 с.[12]
 • Велика енциклопедія тварин / Укл.: Дмитро Стрєлков, Олександра Цеханська, Ольга Шаповалова. — Харків: Пегас, 2010. — 223 с. — ISBN 978-966-352-566-2
 • Сучасна енциклопедія любителя кішок : 1500 корисних порад фахівців / Т. Л. Заведея ; пер. з рос. І. Г. Данилюка ; худож. О. К. Боєнко. — Донецьк: БАО, 2004. — 528 с. : ілюстр. — 15000 пр. — ISBN 966-548-910-0
 • Гриби. Повна енциклопедія. — Донецьк: Глорія Трейд, 2014. — 223 с. : іл. — ISBN 978-617-536-408-6
 • Систематика четвертинних остракод України: довідник-визначник / Дикань Н. І. — К.: ІГН НАН України, 2006. — 430 с.[13]
 • Вітаміни в тваринництві: довідник / Паєнок С. М., Гусак Я. С. — Львів: Каменяр, 1988. — 159 с.[14]
 • Російсько-український тлумачний словник з молекулярної біології / упоряд.: М. Є. Кучеренко, О. Ю. Пащенко, І. М. Туряниця, З. Й. Фабрі. — К. : Либідь, 1995. — 440 с.
 • Видатні вітчизняні ботаніки / П. М. Береговий, М. А. Лагутіна. — К.: Рад. школа, 1955. — 224 с.: портр. — Бібліогр. с. 219–222.
Садівництво[ред. | ред. код]
 • Виробнича енциклопедія садівництва.— К.: Урожай, 1969.— 456 с.
 • Енциклопедія рослин садових та кімнатних / Уклад. Ануфрієва С. В. — Донецьк: Глорія Трейд, 2013. — 224 с. : кольор. іл. — Назва обкл. : Енциклопедія рослин: садові та кімнатні. — 3000 екз. — ISBN 978-617-536-353-9
 • Кімнатні рослини: енциклопедичний словник-порадник / Укл. : Г. Г. Якубовська. — Х. : Школа, 2009. — 144 с. — ISBN 978-966-429-015-6
 • Нова енциклопедія кімнатних рослин / Марія Цвєткова ; іл. В. Кудіна. — X. : ВД «ШКОЛА», 2013. — 216 c. — ISBN 978-966-429-165-8 (PDF)

Будівництво, техніка, технології[ред. | ред. код]

 • Словник технічної термінології: мірництво / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2009. — 168 с.
 • Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / Р. А. Шмиг, В. М. Боярчук, І. М. Добрянський, В. М. Барабаш. — Л.: ЛНАУ, 2011. — 222 с.- ISBN 978-966-7407-83-4[15][16][17][18]
 • Довідник з будівельного матеріалознавства : навч. посіб. / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, О. М. Бордюженко ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне : НУВГП, 2012. — 438 с. : іл., табл., портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 429—430 (33 назви). — Предм. покажч.: с. 431—438. — 150 пр. — ISBN 978-966-327-200-9
 • Термінологічний довідник у галузі мостобудування / В. М. Косяк. — Д. : Наука і освіта, 2007. — 129 с.
 • Український тлумачний словник будівельних термінів / Лівінський О. М., Лівінський М. О., Васильковський О. А. та ін. — К.: УАН, «МП Леся», 2005. — 528 с.
 • Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття / Тимофієнко В. І. ІПСМ АМУ. — К.: ІПСМ АМУ; Головкиївархітектура, 2002. — 472 с. - ISBN 966-96284-0-7 (онлайн-версія)
 • Архітектура античного світу. Словник-довідник: навч. посіб. для студ. архітектур. спец. вищ. навч. закл. / О. І. Колодрубська. — [2-ге вид., доповн. і переробл.]. — Л. : Укр. бестселер, 2011. — 249 с. : іл. — Бібліогр.: с. 243—247 (65 назв). — ISBN 978-966-2384-15-4
 • Сучасна архітектура. Термінологічний словник / Криворучко О. Ю. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. — 136 с. — ISBN 978-966-553-686-4
 • Ілюстрований словник архітектурних термінів. Навчальний посібник / Т. М. Клименюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук. — 2-ге вид., доп. і пер. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 180 с. — ISBN 978-617-607-652-0[19]
 • Енциклопедія архітектурної спадщини України: Тематичний словник&лnbsp; / Тимофієнко В. І. — Київ: Українська академія архітектури, 1995. — 365 с.
 • Будівництво. Видатні інженери України: Біографічно-енциклопедичний збірник / Гол. ред. Г. К. Злобін; Академія будівництва України. — К.: Укрархбудінформ, 2001. — 831 с. — ISBN 966-95449-1-2
 • Хто є Хто в будівництві та архітектурі: [довід.-біогр. вид. / упоряд. Болгов В. В.] ; Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж., Нац. рейтинги України, Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу, Нац. рейтинги України. — Київ: Укр. конфедерація журналістів, 2003— . — 31 см.
Вип. 6. — 2013. — 174 с. : іл., портр. — Імен. покажч.: с. 169—172. — ISBN 978-966-1523-15-8
 • Українські та зарубіжні будівельники: вчені, педагоги, інженери, архітектори (із історії будівельної техніки): короткий біографічний довідник / М. М. Жербін ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : КНУБА, 2001. — 156 с. — Альтернативна назва: Українські та зарубіжні будівельники: вчені, інженери, архітектори/ М. М. Жербін. — Бібліогр.: с. 152—155. — ISBN 966-627-029-3
 • Зодчі України кінця XVIII — початку XX століть: Біогр. довідник / Тимофієнко В. І. Голов. упр. містобудування та архітектури київ. міської адмін. — К.: НДІТІАМ, 1999. — 477 с. — Бібліогр.: с. 437–475.
 • Українсько-англійський словник термінів просторового та регіонального планування / Ю. І. Криворучко, Г. П. Петришин, О. Ю. Криворучко, Я. Ю. Криворучко, Я. О. Онуфрів, С. В. Ганець. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 124 с. - ISBN 978-617-607-656-8
 • Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва. Словник — довідник: основна термінологія для студентів денної та заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Польовий Л. В., Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2012.[20]
 • Радіотехніка: Енциклопедичний нвчальний довідник: Навч. посіб. для студ. радіотехн. спец. вищ. закл. освіти / В. Т. Бєлінський та ін. ; ред. Ю. Л. Мазор та ін. — К. : Вища школа, 1999. — 838 с.: рис. — ISBN 5-11-004718-9 (Передмова)
 • Тлумачний словник найуживаніших радіотехнічних термінів / Швидкий В. К. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. — 60 с. — ISBN 978-966-553-732-8
 • Сучасний термінологічний словник з оптоелектроніки / В. І. Григорук, П. А. Коротков. — К. : Либідь, 2011. — 400 с.
 • Гірничий енциклопедичний словник (електронна версія; PDF 3-го тому)
 • Тлумачний гірничий словник / В.С. Білецький, К.Ф. Сапіцький, Б.С. Панов, В.В. Мирний, П.П. Голембієвський, О.С. Підтикалов, Л.А. Федотова, В.І. Альохін, О.Г. Редзіо // За редакцією В.С. Білецького. - Донецьк: Донецький державний технічний університет. - 1998. - 420 с. (електронна версія)
 • Словник гірничої термінології / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. — 160 с.
 • Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт / М. М. Табаченко, Р. О. Дичковський, В. С. Фальштинський, В. Ю. Медяник ; Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет». — Дніпропетровськ: НГУ, 2012. — 429 с. — + CD. Гірничі машини: Каталог гірничо-шахтного обладнання. — ISBN 978-966-350-280-9[21]
 • Енциклопедія термометрії / Луцик Я. Т. та ін. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2003. — 428 с. — ISBN 966-553-313-4
 • Мала гірнича енциклопедія (PDF 1-го тому; PDF 2-го тому)
 • Українська нафтогазова енциклопедія / за загальною редакцією В.С. Іванишина. - Львів : Сполом, 2015. - 603 с. : іл., табл. - ISBN 9789669191403. [22][23][24][25]
 • Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу (5-ти-мовний — українсько-російсько-англійсько-французько-німецький): у двох томах.
Т. 1: А-К. Близько 4800 статей / В. С. Бойко, Р. В. Бойко. — К.: Міжнародна економічна фундація, 2004. — 560 с.
Т. 2: Л-Я. 5831 стаття / В. С. Бойко, Р. В. Бойко. — Львів: Апріорі, Міжнародна економічна фундація, 2006. — 800 с.
 • Машини та обладнання для видобування нафти і газу: довід. посіб. / Світлицький В. М., Кривуля С. В., Матвієнко А. М., Коцаба В. І. ; Публіч. АТ «Укргазвидобуванння», Укр. НДІ природ. газів. — Харків: Міська друк., 2014. — 351 с. : іл., табл. — 500 пр. — ISBN 978-617-619-151-3
 • Енциклопедичний словник морських нафтогазових технологій (українсько-російсько-англійський) / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДАТ «Чорноморнафтогаз», Інститут «НДПІ шельф», Наукове товариство ім. Шевченка ; уклад. І. А. Франчук та ін. ; заг. ред. І. А. Франчук. — К. : Українська книга, 2003. — 320 c. — ISBN 966-605-429-9
 • Вступ до методології науки про вимірювання: навчально-енциклопедичний комплекс «Вимірювання та контроль» / П. П. Орнатський. Гол. ред. П. М. Таланчук — Київ: Київ. політехн. ін-т., 1994 . — 160 с.
 • Математика, механіка та інформатика Закарпаття. XX століття: енциклопедія / Заг. ред., вступ. ст. Степан Степанович Поляк. — Ужгород: Ґражда, 2004 . — 110 с. : іл. — ISBN 966-7112-83-7
 • Короткий довідник з теоретичної механіки : Навч. посіб. / І. П. Смерека, А. Ф. Барвінський, Б. Д. Білоус, І. В. Кузьо, Я. А. Зінько; ред.: ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : "Інтелект-Захід", 2001. - 239 c. - Бібліогр.: 14 назв.
 • Надтверді абразивні матеріали в механообробці: Енциклопедичний довідник / За заг. ред. М. В. Новікова. — К.: Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, 2013. — 455 с. — ISBN 978-966-02-6965-1[26]
 • Металознавство: Тлумач. слов. / М. А. Сологуб; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 160 c.
 • Сопротивление материалов = Опір матеріалів: рус.-укр. учеб. энцикл. / В. С. Кривцов, В. И. Пустынников, Г. Л. Корнилов ; под общ. ред. Д. С. Кивы ; Нац. аэрокосм. ун-т им. М. Е. Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». — Х. : ХАИ, 2013. — 775 c. : ил., табл. ; 31 см. — Парал. тит. л. укр. — Загл. пер., текст парал. рус., укр. — Библиогр.: с. 772—773. — 150 экз. — ISBN 978-966-662-299-3
 • Електротранспорт України: Енциклопедичний путівник / Сергій Тархов, Кость Козлов, Ааре Оландер. — К.: Сидоренко В. Б., 2010. — 928 с. — ISBN 978-966-2321-11-1[27][28][29][30][31] (PDF)
 • Енциклопедія суднової енергетики: підручник / В. М. Горбов; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2010. — 624 c. — ISBN 978-966-321-158-9[32]
 • Атомна енергетика в питаннях та відповідях: довідник / Укладачі В. К. Бронніков, С. В. Барбашев, М. М. Дубовенко, І. О. Ловцова, В. І. Дудкіна. За ред. В. К. Броннікова, С. В. Барбашева. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. — 128 с.[33]
 • Гідроаеродинамічні машини та насосні станції: конструкції, експлуатація, надійність. Словник-довідник / Гурин В. А., Євреєнко Ю. П. — Рівне: НУВГП, 2008. — 188 с.[34]
 • Словник термінів у військово-технічній сфері стосовно озброєння та військової техніки / уклад.: М. І. Васьківський, С. М. Гімбер, О. О. Головін та ін. ; М-во оборони України, ЦНДІ озброєння та військ. техніки Збройних Сил України ; за заг. ред. І. Б. Чепкова. — Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. — 616 с.
 • Довідник зварника / О. Г. Биковський ; Т-во зварників України. — К. : Основа, 2014. — 442 с., [3] арк. іл. : іл., табл. ; — 500 пр. — ISBN 978-966-699-674-2
 • Термінологічний словник з тепломасообміну: словник / О. Д. Горбунов ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т (ДДТУ). — Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014. — 107 с. : портр. — 300 пр. — ISBN 978-966-175-101-8
 • Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: словник-довідник / Василь Попович, Віталій Попович. — Л. : Світ, 2010. — 303 с. — ISBN 978-966-603-649-3
 • Технології : термінологічний словник-довідник : вчителям трудового навчання (технологій) / упоряд. В. М. Бойчук, М. Ю. Кадемія, О. Ю. Пінаєва та ін .; за ред. д. пед. наук, професора P. С. Гуревича. - 2-е вид., доп. - Вінниця : ФОП Данилюк В.Г.; 2009. - 335 с.
 • Інформаційно-комунікаційні технології навчання : термінологічний словник (рекомендовано МОН України лист № 1/11-3856 від 02.06.2009 р.) / М. Ю. Кадемія – Львів : Вид-во «СПОЛОМ», 2009. – 260 с.
 • Український тлумачний словник електронних видань / Тетяна Киричок. — К. : НТУУ "КПІ", 2012. — 127 с., [6] арк. іл. : іл., табл. ; 22 см. — Бібліогр.: с. 126—127 (28 назв). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-622-535-4
 • Відділення механіки НАН України. Історико-біографічний довідник / Нац. акад. наук України ; [ред. О. Ю. Палкіна]. — Київ: Академперіодика, 2015. — 343 с. : портр. — ISBN 978-966-360-289-9
 • Словник термінів у військово-технічній сфері стосовно озброєння та військової техніки / уклад.: М. І. Васьківський, С. М. Гімбер, О. О. Головін [та ін.] ; М-во оборони України, ЦНДІ озброєння та військ. техніки Збройних Сил України ; за заг. ред. І. Б. Чепкова. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. – 616 с.
 • Вимірювальна техніка від А до Я. Енциклопедичний словник / Г.О. Оборський, С.Г. Антощук, Д.Б. Головко, А.М. Гуржій, В.М. Петренко, Ю.О. Скрипник, П.Т. Слободянюк, К.Л.Шевченко. – Одеса: Освіта України, 2014. – 976 с.
 • Тлумачний словник з автоматизації виробничих процесів / С. А. Саган. - К. : Вища школа, 1997. - 220 с.
 • Англо-російсько-український тлумачний словник з комп'ютерної графіки та аналізу зображень / Укл. Р.М. Паленичка. - Львів: Червона калина, 1998. - 552 с.
 • Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування: словник / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. — К. : СофтПрес, 2005. — 552 с.
 • Англо-український глосарій з нанонауки / І. С. Чекман, С. О. Радзієвська ; [худож. обкл. Перловська М. І.] = Inglish-Ukrainian Glossary of Nanoscience Terms / Ivan Chekman, Svitlana Radziievska: [навч.-метод. посіб.]. — Київ: Знання України, 2011. — 111 с. — Бібліогр.: с. 101—102. — Назва на обкл. англійською мовою. — ISBN 978-966-316-293-5
 • Російсько-український тлумачний словник з технічної діагностики / О. С. Пономарьов, Л. М. Паламар. - К. : Либідь, 1996. - 103 с.

Географія, геодезія, геологія, мінералогія, картографія, землевпорядкування[ред. | ред. код]

 • Географічна енциклопедія України. У 3-х т. / Відп. ред. О. М. Маринич. — К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1989—1993.
 • Геодезичний енциклопедичний словник / П. І. Баран, А. Л. Бондар, Х. В. Бурштинська, Б. І. Волосецький, І. М. Гудз, П. Д. Двуліт, Ю. П. Дейнека, О. Л. Дорожинський, А. Т. Дульцев, Ф. Д. Заблоцький; За ред. В. Літинського; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Євросвіт, 2001. - 668 c. - (Б-ка держ. фонду фундамент. дослідж.). (онлайн-перегляд)
 • Гідролого-руслознавчий словник-довідник / уклад.: О. В. Кирилюк, С. М. Кирилюк ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2013. — 51 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 51 (7 назв). — 50 пр.
 • Топонімічний словник-довідник Української РСР / Микола Тимофійович Янко ; Ред. А.А. Москалюк . – Київ : Радянська школа, 1973 . – 179 с. - Дод. 1 л. карт. – Бібліогр.: с. 171-179 .
 • Топонімічний словник України: Словник-довідник / Янко М. Т. — К.: Знання, 1998. — 432 с.[35]
 • Географія: словник-довідник / Авт.-уклад. Ципін В. Л. — Х. : Халімон, 2006. — 175 с.
 • Географія / авт.-упоряд. І. Гончаренко ; ред. С. Крисенко. — Х. : Промінь, 2007. — 63 с.: іл. — (Енциклопедія навколишнього світу). — ISBN 966-7991-68-7 (Промінь).
 • Географія: Короткий тлумачний словник / О. О. Бейдик. — Київ: Либідь, 2001. — 192 с. — ISBN 966-06-0061-5[36]
 • Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / Бейдик О. О. — К.: Палітра, 1998. — 130 с.
 • Географія туризму та рекреація. Словник-довідник / Смаль І. В. - Т.: Навчальна книга - Богдан, 2010. - 208 с. - ISBN 978-966-10-0281-3
 • Словник-довідник учителя географії / Твердохлєбов І. Т., Таракчеєв М. Р. — К.: Радянська школа, 1981. — 136 с.[37][38]
 • Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу: навч. посіб. / П. О. Масляк, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко ; ред. І. Н. Гальчук. — К. : Лібра, 1996. — 328 с.
 • Шкільний геологічний словник-довідник / А. М. Безуглий, I. Г. Спiвачевський — К.: Радянська школа, 1976. — 164 с. (+12 с. з іл.)[39]
 • Геологічний словник: для студентів вищих навчальних закладів / Вовк В. М. — Кіровоград: КОД, 2012. — 504 с. — ISBN 978-966-1508-92-6 (онлайн-версія)
 • Словник геологічної термінології / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж.. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. — 172 с.
 • Мінералогічний словник / Укл.: Білецький В.С., Омельченко В.Г., Горванко Г.Д. – Маріуполь: Східний видавничий дім, 2016. – 488 с. (PDF-файл)
 • Систематика магматичних порід. Посібник з курсу «Петрографія» / Г. Г. Павлов, Ю. Л. Гасанов, О. В. Митрохин, О. О. Павлова — К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. — 65 с.
 • Короткий термінологічний словник-довідник з фізичної географії материків і океанів: Навчальний посібник / Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет — 80 с.[40]
 • Топографія. Геодезія. Аерокосмічні методи дослідження Землі. Картографія: Словник-довідник / Р. Д. Бойко, Б. В. Заблоцький. Вид. друге, доповнене [укладач М. В. Потокій]. — Тернопіль, 2002. — 122 с.[41]
 • Топографо-географічний словник / Лозинський В. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. — 252 с.
 • Тлумачний словник з метеорології та кліматології: навч. посіб. для студ. неметеорологічних спец. / В. І. Затула, Л. М. Титаренко ; рец. : М. М. Талерко, І. М. Щербань. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. — 76 с.
 • Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель : у 2-х т. / упоряд. Г.Л. Аркушина ; Волинський нац. ун-т. - Луцьк : Вежа.
Т. 1 : А - К . - 2006. - 536 с.
Т. 2 : Л - Я. - 2007. - 536 с.
 • Словник мікротопонімії Черкащини / уклад. : Т. О. Гаврилова, З. М. Денисенко. — Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2010. — 493 с.
 • Словник географічних назв / М. С. Бондарський ; пер. з вид. Учпедгізу 1954 р. — К. : Радянська школа, 1955. — 363 с.
 • Словник рекреаційних термінів / Уклад. С. С. Бєляєва. — К. : Академія, 2011. — 184 c. — (Nota bene).
 • Наукові постаті сучасної суспільної географії України: бібліогр. довід. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд.: Я. Б. Олійник та ін. — Київ: Прінт-Сервіс, 2014. — 80 с. : портр. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-7069-10-1
 • Словник основних термінів землевпорядкування та кадастру / О. М. Тур, Л. В. Туровська; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук: Вид-во ПП Щербатих О. В., 2012. — 140 с. — 300 пр. — ISBN 978-617-639-015-2
 • Картографо-топографічний словник-довідник: [навч. посіб.] / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; за наук. ред. І. П. Ковальчука ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Київ: НУБіП України ; Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 253 с. — Бібліогр.: с. 225—226. — ISBN 976-966-1633-75-8
 • П'ятимовний словник основних термінів і визначень з геодезії, фотограмметрії та картографії / Крохмаль Є. М., Левицький І. Ю., Благонравіна Л. О., Харківський державний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва . — Харків: Б.в., 1995. — 145 с.
 • Соціальна географія: словник-довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 164 с. — ISBN 978-617-10-0133-6.
 • Міжнародна термінологія у сфері міграції: українсько-англійський тлумачний словник / Міжнародна організація з міграції. – К.: БЛАНК-ПРЕС, 2015. – 100 с. – ISBN 978-966-8843-18-1 [42]
Географія. Словники-перекладачі[ред. | ред. код]
 • Російсько-український тлумачний словник термінів з медичної географії / Бейдик О. О., Ліщишина О. М. — К.: РВЦ «Київський університет», 1997. — 119 с.
 • Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії / Бейдик О. О. — К.: РВЦ «Київський університет», 1997. — 300 с.

Дизайн[ред. | ред. код]

 • Дизайн: Словник-довідник / За ред. М. І. Яковлєва; Упоряд.: Ю. О. Іванченко та ін. Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України. - К.: Фенікс., 2010. - 382 с.
 • Довідник сучасного ландшафтного дизайнера: для студентів спеціальності 8.09010303 «Садово-паркове господарство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр», напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» / Прокопчук В. М., Циганський В. І., Монарх В. В., Матусяк М. В. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2016.[43]

Екологія[ред. | ред. код]

Т. 1. А-Е / 2006. — 430 с. : іл., карти. — ISBN 966-8670-27-2. — ISBN 978-966-8670-41-1
Т. 2. Є — Н / 2007. — 415 с. : ілюстр., карти. — ISBN 978-966-8670-42-8 (в опр.). — ISBN 978-966-8670-41-1
Т. 3. О-Я / 2008. — 472 с. : іл., карти. — ISBN 978-966-8670-54-1. — ISBN 978-966-8670-41-1
 • Екологія. Охорона природи: Словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон . — К. : Знання , 2002. — 550 с.[48]
Екологія. Охорона природи: словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков ; рец. : С. А. Мороз. — К. : Знання, 2007. — 624 с.
 • Екологія: тлумачний словник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, В. О. Брайон. — К. : Либідь, 2004. — 376с. — Парал. назв. рос. мовою. — ISBN 966-06-0331-2
 • Екологічна безпека: термінологічний словник-довідник / Кушерець В. І., Хилько М. І. — К.: Знання України, 2006. — 144 с.
 • Екологія: короткий навчальний словник-довідник / Бедрій Я. І., Піча В. М. — Львів: Магнолія 2006, 2009. — 241 с.
 • Тлумачний словник із сільськогосподарської екології / Укладачі: Л. Л. Товажнянський, Г. І. Гринь, А. А. Лісняк та інші. — Харків: НТУ «ХПІ». — 2009. — 220 с.
 • Екологія: словник-довідник поширеної термінології: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. І. Мороз, І. С. Косенко. — Умань: УДАУ, 2003. — 278 с.
 • Словник-довідник з екології / Є. М. Кондратюк, Г. І. Хархота. — К. : Урожай, 1987. — 159 с.
 • Словник-довідник з екології: навчально-методичний посібник / укл. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2013. – 226 с. (PDF-файл)
 • Екологія для всіх: словник-довідник / Р. Ю. Ільєнко. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 156 с.
 • Словник термінів з питань екології та безпеки життя і діяльності: навч. посіб. / Г. Г. Філіпчук; за ред. Б. Г. Чижевського, І. Б. Жиляєва. — Чернівці: Зелена Буковина, 2003. — 752 с.
 • Мала екологічна енциклопедія / Микола Олексійович Шалімов. — Одеса: Б.в., 2014.– 179 с.
 • Українська екологічна енциклопедія. 2-ге вид. / За ред Р. Дяківа. — К. : Міжнародна економічна фундація, 2006. — 807 с. — ISBN 966-95785-1-5[49]
 • Довідник з охорони природи в сільському і лісовому господарстві / Ю. С. Шемшученко, В. Л. Мунтян, М. І. Малишко та ін. — К.: Урожай, 1981. — 168 с.
 • Радіобіологічний та радіоекологічний термінологічний словник / Кушнір С. Л. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2014.[50]
 • Гідролого-екологічний тлумачний словник / А. В. Яцик [та ін.] ; ред. А. В. Яцик. - К. : Урожай, 1995. - 157 с.
 • Екологія та неоекологія. Термінологічний українсько-російський словник-довідник / Некос А. Н. — Вид. 2-ге доп. та перероб. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. — 379 с.[51]
 • Словник рекреаційних термінів / уклад. С. С. Бєляєва ; наук. ред. О. І. Бондар. — К. : Академія, 2011. — 184 с.
 • Українсько-англо-російський тлумачний словник з радіоекології, радіобіології / В. І. Глазко, Ю. О. Іванов, Т. Т. Глазко, А. М. Архіпов. — К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. — 395 с.
 • Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку / А. В. Яцик, В. Я. Шевчук . - К. : Генеза, 2006. - 1000 с. - ISBN 966-504-471-0
 • Словник-довідник сучасних екологічних та природоохоронних термінів / [укл.Гончаренко Г. Є., Совгіра С. В.]. – К.: Наук. світ, 2010. – 67 с. ([ https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/2369/1/Slovnyk_ecologichnyj.pdf PDF-файл])
Червона книга[ред. | ред. код]

Економіка[ред. | ред. код]

 • Енциклопедія народного господарства УРСР. У 4-х т. / Відпов. ред. С. Ямпольський. — К.: УРЕ, 1969—1972.
 • Фінансова енциклопедія / [О.П. Орлюк ... [та ін.] ; за загальною редакцією О.П. Орлюк ; Академія правових наук України. - Київ : Юрінком Інтер, 2008. - 470 с. - ISBN 9789666672820.
 • Фінансова думка України. В 3-х томах. Т. 2. : енциклопедія / С. В. Льовочкін та ін. ; ред. : В. М. Федосов ; авт.передм. : А. А. Чухно. — К. : Кондор ; Тернопіль: Економічна думка, 2010. — ISBN 978-966-351-360-7
Фінансова думка України. В 3-х томах. Т. 3. Частина 2 : хрестоматія / С. І. Юрій та ін. ; ред. : В. М. Федосов. — К. : Кондор ; Тернопіль: Економічна думка, 2010. — 734 с. — ISBN 978-966-351-378-2
 • Енциклопедія аграрних фінансів / ННЦ «Ін-т аграрної економіки» НААН України (Київ); Уклад. Н. М. Анісімова, Н. А. Герасіменко, В. М. Жук; За ред. Ю. О. Лупенко.– К. : Ін-т аграрної економіки, 2014.– 622 с. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-669-441-9
 • Фінансовий словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. — Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1996. — 2-ге вид., випр. та допов. — Львів: Центр Європи, 1997. — 3-тє вид., випр. та допов. — К.: Знання, КОО, 2000. — 4-е вид., випр. та доп. — К. ; Л. : Знання ; К. ; Л. : ЛБІ НБУ, 2002. — 567 с. — ISBN 966-7330-42-7. — ISBN 966-620-103-8
 • Фінансово-економічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005.
Фінансово-економічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. — 3-тє вид., випр. і доп. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. — 844 с. — ISBN 978-617-607-139-6
 • Фінансово-інвестиційний словник: навч. посіб. / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко. — Л. : Магнолія Плюс, 2006. — 304 с.
 • Політичний і фінансово-економічний словник. Понад 3000 термінів, понять, імен / Сліпушко О. – К.: Криниця, 1999. – 390 с. – ISBN 966-7575-05-5
 • Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3 т. / за ред. Т. І. Єфименко, А. І. Мярковського ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фінанс. упр.». — Вид. 2-ге, перероб. й допов. — Київ: Акад. фінанс. упр., 2013. — 27 см. — ISBN 978-966-2380-65-1
Т. 1 / П. М. Леоненко, В. Д. Базилевич, В. В. Білоцерківець та ін. — 727 с. : іл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці ст. — Алф. покажч.: с. 719—727. — 300 пр. — ISBN 978-966-2380-66-8
Т. 2 / В. П. Кудряшов, Н. І. Атамась, В. Д. Базилевич та ін. — 2013. — 661 с. : табл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці ст. — Алф. покажч.: с. 647—661. — 300 пр. — ISBN 978-966-2380-69-9
Т. 3 / Ю. Б. Іванов, З. С. Варналій, В. П. Вишневський та ін. — 663 с. : іл., табл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці ст. — Алф. покажч.: с. 649—663. — 300 пр. — ISBN 978-966-2380-68-2
 • Фінанси: термінологічний словник: навчальний посібник / Б. А. Карпінський, Т. Б. Шира . — Київ: Професіонал, 2008 . — 603 с. : табл. — Бібліогр.: с. 591—603 (137 назв) . — ISBN 978-966-370-094-6
 • Управління фінансами: словник-довідник юридичних термінів / Д. I. Котельніков, М. Д. Нестеренко. — Київ: Кондор, 2009. — 160 с. — ISBN 978-966-351-253-2
 • Управління людськими ресурсами: понятійно-термінологічний словник. Навчальний посібник для ВНЗ / За ред. Щокіна Г. В., Антонюка О. В., Головатого М. Ф. — К.: МАУП, 2006. — 496 с.
 • Управління матеріальними ресурсами: енциклопедичний словник / Антонюк О. В., Баєва О. В., Головатий М. Ф., Гурч Л. М. та ін. За ред. Щокіна Г. В., Антонюка О. В., Головатого М. Ф., Копнова М. О. ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К. : Персонал, 2009. — 375 с. — 700 пр. — ISBN 978-966-608-857-7
 • Управління підприємством: словник-довідник юридичних термінів / Котельніков Д. І., Нестеренко А. В. — К.: Кондор, 2009. — 228 с.
 • Публічне управління та адміністрування : словник-довідник / Укладачі: Руденко О.М., Шершньова О.В., Бакуменко В.Д., Філіпова Н.В., Ткаленко Н.В. – К.: Кондор-Видавництво, – 2016. – 178 с. (PDF-файл)
 • Словник нормативних термінів з фінансового контролю / Верига Ю. А., Соболь Г. О.- К.: ЦУЛ, 2014. — 168 с.
 • Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність, планування): Терміни. Поняття. Персоналії: Навч. екон. слов.-довід. для студ. вищ. закл. освіти усіх рівнів акредитації / ред.: Г. І. Башнянин, В. С. Іфтемічук. — Л. : Магнолія плюс, 2004. — 682 c.
 • Словник-довідник термінів з організації управління, економіки та фінансування у сфері охорони здоров'я / ДУ «Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України» ; [уклад.: Слабкий Г. О., Дудник С. В.]. — Київ: [б. в.], 2016. — 156 с. — Бібліогр.: с. 156. — 50 пр.
 • Довідник базових термінів і понять з мікроекономіки / Слухай С. В. — К.: Аграр Медія Груп, 2015. — 374 с.
 • Фінансові послуги України: енцикл. довід. / І. О. Мітюков, В. Т. Александров, О. І. Ворона, С. М. Недбаєва. — К. : Укрбланковидав, 2001.
Т. 1 / 2001. — 758 с.
Т. 2 / 2001. — 602 с.
Т. 3 / 2001. — 648 с.
Т. 4 / 2001. — 748 с.
Т. 5 / 2001. — 885 с.
Т. 6 [Довідковий том] / 2001. — 277 с. + 1 CD-ROM «Фінсервіс».
 • Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: Алерта, 2011. (PDF-файл)
 • Словник-довідник фінансового ринку / Фещенко В. В., Резнікова О. О., Романченко О. В., Новошинська Л. В., Стасюк Ф. Ф. — К.: УАФР, 2005. — 324 с.[57]
 • Інструменти та установи фінансового ринку: Енциклопедичний довідник / Укл. В. В. Фещенко та ін. — К.: Українське агентство фінансового розвитку, 2007. — 498 с.[58]
 • Ринок фінансових послуг: Термінологічний словник: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — Л. : Бескид Біт, 2008. — 543 с.
 • Енциклопедія фінансових ідей / Київ, Укр. агент. фінанс. розвитку. 2011. — 440 с.[59]
 • Енциклопедія корпоративного управління: у 3 т. — К. : Вид. Дім «Корпорація», 2006 . — ISBN 9668198-16-6.
Т. 2 : І-О / І. К. Бондар та ін. — 2006. — 422 с. — ISBN 9668198-22-0
 • Міжнародний бізнес. Українська бізнес-енциклопедія / Л. А. Віднійчук-Вірван, Н. В. Вірван. — Чернівці: Наші книги, 2008 . — 374 с. — ISBN 966-482-010-5
 • Видатні фінансисти та сучасна практика: Енциклопедичний довідник / За ред. В. В. Фещенка. — К.: Українське агентство фінансового розвитку, 2011. — 392 с. — ISBN 978-966-96819-8-0[60]
 • Економічна енциклопедія / Ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (гол. ред.), С. В. Мочерний (відп. ред.), В. А. Ющенко, А. С. Гальчинський та ін. — Київ: Видавничий центр «Академія». ; Тернопіль: Акад. нар. гос-ва., 2000—2002. — ISBN 966-580-074-4. (онлайн-версія): Т. 1. / 2000. — 863 с. — ISBN 966-580-077-9
Т. 2. / 2001. — 848 с. — ISBN 966-580-101-5
Т. 3. / 2002. — 952 с. — ISBN 966-580-145-7
 • Геоекономічна політика України в термінах та іменах: словник-довідник / Розпутенко І. — К. : НАДУ, 2011. — 228 с. — ISBN 978-966-619-303-5[61]
 • Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. — К. : Міжнар. екон. фундація, 2000. — 704 с. — Покажч.: Грош. знаки світу: с. 655—656; Покажч.: Назви грош. одиниць та їх символи: с. 657—659; Алф. покажч.: с. 660—703. — ISBN 966-95785-0-7
 • Енциклопедія інвестицій: наук. вид. / Р. С. Дяків, А. В. Бохан, О. М. Бурлаков [та ін.] ; за ред. Р. С. Дяківа ; Міжнар. екон. фундація, Укр. акад. наук, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К. : Міжнар. екон. фундація: Інтелектбізнес, 2008. — 512 с. — ISBN 966-96506-4-Х
 • Енциклопедичний довідник з інвестування: як створити, зберегти та збільшити власний капітал / Керівник проекту В. В. Фещенко. — Київ: Українське агентство фінансового розвитку, 2009. — 594 с. — ISBN 978-966-96819-3-5[62]
 • Економічний словник-довідник/ За ред. С. В. Мочерного. — Київ: Феміна, 1995. — 368 с.[63]
 • Економічний енциклопедичний словник: у 2-х т. / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. – Львів: Світ, 2011. –ISBN 978-966-603-424-6.[64]
Т. 1 : А-Н. — 2011. — 611 с. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-603-425-3
Т. 2 : О-Я. — 2011. — 563 с. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-603-426-0[65]
 • Економічний словник / Й. С. Завадський, Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич. — К. : Кондор, 2006. (PDF-файл)
 • Економічний словник: наук. вид. / Г. В. Осовська. — К.: Кондор, 2007. — 358 с.
 • Економіка від А до Я: понят.-термінол. слов. / О. В. Куроченко, М. А. Копнов, В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський, А. С. Шнипко, Л. М. Берестецька; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К. : Вид. дім «Персонал», 2008. — 368 c.
 • Економічний словник. Тлумачно-термінологічний / Конопліцький В.А., Філіна Г.І. - К.: КНТ, 2007. - 580 с. - ISBN 978-966-373-266-4
 • Ринкова економіка: основні терміни, поняття і визначення. Навчальний економічний словник в 2-х томах / Агєєв Є. Я., Піча С. В. — Львів: Новий світ-2000, 2011. — 506/500 с.
 • Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку / А. В. Яцик, В. Я. Шевчук. К.: Генеза, 2006.
 • Українська енциклопедія лісівництва. В 2-х т. Т. 1. А — Л / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Держ. ком. лісового госп-ва України ; За ред. С. А. Генсірука. — Львів: НАНУ ; Наук. т-во ім. Шевченка, 1999. — 464 с. : iл. — ISBN 966-7155-14-5[66]
Українська енциклопедія лісівництва. У 2-х т. Т. 2. М — Я / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Держ. ком. лісового госп-ва України ; за ред С. А. Генсірука . — Львів: НВФ «Українські технології», 2007. — 422 с. — ISBN 978-966-345-132-9
 • Митна енциклопедія: у 2 т. / редкол.: І. Г. Бережнюк (відп. ред. та ін.; Держ. НДІ мит. справи. — Хмельницький: Мельник А. А., 2013. — 536 с. — (Митна справа в Україні. Т. 23). (PDF 1-го тому; PDF 2-го тому)[67][68][69][70]
 • Енциклопедія корпоративних фінансів / Ред. В. В. Фещенко. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2010. — 660 с. — ISBN 978-966-96819-5-9[71]
 • Пенсійне забезпечення: енциклопедичний довідник / Ред. В. В. Фещенко. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2009. — 464 с. — ISBN 978-966-96819-4-2[72]
 • Енциклопедія страхування / Ред. В. В. Фещенко. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2008. — 650 с. — ISBN 978-966-96819-2-8[73]
 • Страхування: Довід. / В. Й. Плиса; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 197 c. — Бібліогр.: 41 назва.
 • Страхування: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — Л. : Бескид Біт, 2002. — 103 с.
 • Енциклопедія економічної освіти України / Упоряд. В. В. Болгов ; Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж. — Київ: Ін-т біогр. дослідж., 2013. — 166 , [1] с. : іл., портр. — ISBN 978-966-8178-60-3 (у паліт.)
 • Енциклопедія господарських операцій / М. Бойцова та ін. — Х. : Видавничий будинок «Фактор», 2007. — 986 с. — Бібліогр.: с. 975—986. — ISBN 966-312-538-1
 • Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник / Загородній А., Вознюк Г. — К.: Кондор, 2007. — 168 с.
 • Зовнішньоекономічний словник-довідник / Батрименко В. В., Борисов С. В., Відякіна М. М., Вовк І. Г. / За ред. Філіпенка А. С. — К.: Академія, 2009. — 248 с.
 • Енциклопедія інновацій / В. о. Київ. нац. торг.-економ. ун-т; Підгот. Аліна Василівна Бохан, Валентин Петрович Голуб, Роман Степанович Дяків; За ред. Роман Степанович Дяків.– К. : Міжнародна економічна фундація, 2012.– 599 с. — ISBN 966-222-000-1
 • Енциклопедія економічної конкуренції : 500 економічно-правових термінів / Уклад. Р. Б. Примуш, А. Ф. Кармаліта, Т. Ю. Степанова; За заг. ред. В. М. Олуйко.– Хмельницький: Поліграфіст-2, 2011.– 239 с.– (Правова абетка) — 500 пр. — ISBN 966-15-0223-8
 • Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник) / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич. — Київ: Максимум, Економічна думка, 2000. — 592с. — ISBN 966-7411-79-6
 • Цінні папери. Фондовий ринок: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — 2.вид., випр. та доп. — Л. : БаК, 1999. — 166 с. — (Бібліотечка фінансиста). — ISBN 966-7065-26-Х
 • Економічний тлумачний словник: понятійна база законодавства України у сфері економіки / Гордієнко К. Д. — 2-ге вид., перер. та доп. — Київ: КНТ, 2007. — 360с. — ISBN 978-966-373-307-4
 • Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів: (українсько-англійсько-російський): навчальний посібник для студентів / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко. — Тернопіль: Астон, 2003. — 672 с. — ISBN 966-308-031-0
 • Тлумачний словник економіста / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 268 с. — ISBN 978-966-364-783-8[74]
 • Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері економіки / упорядкув. : Д. Д. Гордієнко. — К. : КНТ, 2006. — 307 с.
 • Економіко-правовий глосарій / за ред. Поляк О. В. [та ін.] ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Чернівец. філія. — Чернівці : Букрек, 2014. — 162, [1] с. : табл. ; 15х21 см. — Бібліогр.: с. 132—155 (217 назв) та в тексті. — Алф. показник глосарію: с. 156—162. — 300 пр. — ISBN 978-966-399-569-4
 • Податки: словник-довідник: навч. посіб. / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька, О. Б. Карпінська. — К. : ВД «Професіонал», 2008. — 464 с.
 • Податки у термінах і визначеннях. Короткий словник-довідник податківця / К.: ІВЦ ДПА України, 2008. – 736 с. – ISBN 978-966-1609-02-9
 • Мала енциклопедія з податків. Українсько-російська енциклопедія з податків / Упорядник В. Жадько. – К.: ПП Павлуша, 2000. – 735 с.
 • Економіка країн світу: Довідник / Є. Ф. Ростов. — К. : НВП «Картографія», 1998. — 383 с.
 • Інтелектуальна власність: словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — У 2-х т.: Том 2. Промислова власність / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. — Уклад.: Г. П. Добриніна, А. В. Кочеткова, Н. І. Мова та ін. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 272 с.[75][76]
 • Реклама: словник термінів / Всеукраїнський фонд сприяння розвитку книговидання та преси ; підгот. Р. Г. Іванченко. — К. : [б.в.], 1998. — 207 с.
 • Бухгалтерський словник: словник / Ф. Ф. Бутинець, Н. Г. Виговська, С. В. Івахненков та ін.; за ред. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: Рута, 2001. — 221 с.
 • Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник: навч. посіб. / Ю. А. Верига, В. Л. Іщенко, Т. В. Гладких та ін. — К. : «Центр учбової літератури», 2012. — 292 с. — ISBN 978-617-673-102-3
 • Облік і аудит: Термінол. слов. / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин. — Л. : Центр Європи, 2002. — 671 c. — Бібліогр.: 60 назв. — ISBN 966-7022-30-7
 • Облік, контроль та аналіз: словник-довідник. Навчальний посібник для ВНЗ / Пилипенко І. І., Пантелєев В. П., Шевчук В. О. та ін. За ред. Пантелеєва В. П., Шевчука В. О. — К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. — 368 с.
 • Шахрайство на фінансовому ринку. Практичний посібник з протидії / К.: Укр. агентство фін. розвитку, 2011 р. — 424 c.[77]
 • Інновації та венчурний бізнес. Енциклопедичний довідник / К.: — Укр. агентство фін. розвитку, 2010 р.[78]
 • Словник-довідник маркетингової термінології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Загнітко, Д. П. Шапран, І. Х. Баширов ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. українознав. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 160 с.
 • Торгівля, маркетинг, реклама: термінологічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Комарницький І. М. —Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. — 312 с. — ISBN 978-617-607-066-5
 • Акції. Акціонерні товариства: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Вознюк. — К. : Кондор, 2007. — 84 с.
 • Біржа, біржові операції: термінологічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. П. — К.: Алерта, 2008. — 186 с.
 • Тлумачний словник термінів біржової торгівлі та біржове законодавство України / Берлач А. І. — К.: Ун-т «Україна», 2007. — 185 с.
 • Менеджмент та маркетинг у громадському харчуванні. Тлумачний термінологічний словник / Ковальчук Т. І. — К.: ЦУЛ, 2008. — 208 с.
 • Податковий кодекс. Коментарі до термінів: коментарі до базових термінів Податкового кодексу, ексклюзивні роз'яснення держорганів щодо термінів, не визначених Податковим кодексом, але вживаних у ньому / Тихонов С. — Х.: Фактор, 2011. — 272 с.
 • Швейне виробництво та матеріалознавство: словник / Лазур К. Р., Олійник Т. М. — Львів: Новий світ-2000, 2012. — 248 с.
 • Просторова організація систем послуг: словник-довідник / Стадницький Ю. І., Мальська М. П. — К.: ЦУЛ, 2013. — 270 с.
 • Тлумачний словник кулінара. Навчальний посібник / Висоцька Л. Є., Страцинська І. А. За заг. ред. Радкевич В. О. — Львів: Новий світ-2000, 2009. — 416 с.
 • Соціальна термінологія: слов.-довід. / П. М. Василенко, В. С. Васильченко, В. М. Галицький, П. В. Швець. — К. : Знання України, 2007. — 367 c. - ISBN 978-966-316-203-4
 • Словник-довідник соціального працівника: Навч. посіб. / П. М. Василенко, В. С. Васильченко, В. М. Галицький; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. — К., 2007. — 321 c.
 • Словник- довідник з підприємництва та економіки будівництва / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1994. — 294 с. — ISBN 5-7707-6556-9
 • Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термінологічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. — Львів: БаК, 2000. — 184 с.
 • Інвестиції: термінологічний словник / Карпінський Б. А., Шира Т. Б. — К.: Видавничий дім «Професіонал», 2009. — 464 с.
 • Словник-довiдник з питань управлiння проектами/ Бушуев С. Д. Украинская ассоциация управления проектами. - К.: Издательский дом "Дiлова Україна", 2001. - 640 с.
Банки і банківська діяльність[ред. | ред. код]
 • Банківська енциклопедія / М. І. Савлук, А. М. Поддєрьогін, А. А. Пересада, Н. Д. Олексієнко; ред. А. М. Мороз. — Київ: Ельтон, 1993. — 336 с. — ISBN 5-87272-013-0
 • Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. — К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. (PDF-файл)
 • Банківська справа: термінологічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. — 508 с. — ISBN 978-966-553-991-9
 • Енциклопедія банківської справи України / НБУ, Ін-т незалежних експертів; ред. В. С. Стельмах. — К. : Молодь: Ін Юре, 2001. — 680 с. — ISBN 966-7615-21-9
 • Енциклопедія для банкіра: у 2 т. –Том 1 (теоретична та історична частини) / авт. кол. ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. Смовженко, канд. екон. наук, доц. Г. Стеблій, д-ра філос. наук, проф. З. Скринник. — К. : УБС НБУ, 2012. — 483 с.
Енциклопедія для банкіра: у 2 т. — Том 2 (практична термінологія) / ред. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка. — К. : УБС НБУ, 2013.
 • Коротка банківська й комерційна енциклопедія / Юрій Ясницький . — Харків: Кооперативне видавництво «Рух», 1926. — 256 с.
 • Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. — К.: Аконіт, 2000. — 605 с. — (Нові словники). — ISBN 966-7173-17-8
 • Кредитування: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Вознюк, Г. Партин. — К. : Кондор, 2007. — 168 с.
 • Вексельні, акредитивні та карткові операції комерційних банків України: Практичний посібник / К.: УАФР, 2003. — 242 с.[79]
 • Міжнародний банківський бізнес: базові категорії, поняття, терміни. Навчальний посібник / Віднійчук-Вірван Л. А. — Львів: Магнолія 2006, 2011. — 312 с.
Безпека життєдіяльності[ред. | ред. код]
 • Енциклопедія безпеки життєдіяльності / Курчій Б. О. — Ірпінь: ІЄК, 2014. — 158 с.
 • Енциклопедія виживання / В. В. Дивак ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти, Акад. пед. наук України, Хмельниц.обл.ін-т післядиплом. пед. освіти. — Кам'янець-Подільський: Медобори, 2003. — 156 с. : табл. — (Безпека життєдіяльності). — ISBN 966-8100-13-1
 • Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці: енциклопедичний словник / В. Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ, 2012. — 396 с. — ISBN 978-966-695-256-4 (PDF)
 • Безпека життєдіяльності. Короткий термінологічний словник-довідник / Бедрій Я. І., Піча В. М. — Львів: Магнолія 2006, 2015. — 217 с.
 • Безпека життєдіяльності. Словник-довідник / Зеркалов Д. В. — К.: Основа, 2011. — 168 с.[80]
 • Безпека життєдіяльності: cловник-довідник: для студентів ОКР «Бакалавр» напрямів підготовки «Харчові технології та інженерія», «Машинобудування», «Агрономія» / Шаманська О. І., Кормановський С. І., Спірін А. В., Рудницький Б. О. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2014.[81]
 • Словник термінів і понять з безпеки життєдіяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. всіх спец. / М. М. Ярошевський, В. М. Ярошевська, Д. М. Диновський. — К. : Професіонал, 2004. — 256 с.
Матеріалознавство[ред. | ред. код]
 • Матеріалознавство (понад 10 000 терм.): тлумачний словник в 2-х томах для технічних спеціальностей ВНЗ / Криль Я. А., Флюнт О. Р., Криль Г. В. За ред. Криля Я. А. — Львів: Новий світ-2000, 2011. — 432/448 с.
 • Словник-довідник текстильних матеріалів / Яценко Ю. М. — Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2007. — 240 c.[82]
 • Тлумачний словник з матеріалознавства та текстильних виробництв / Слізков А. М., Луцик Р. В. — Київ: Арістей, 2004. — 304 с. — ISBN 966-8458-13-3.[83]
Туризм[ред. | ред. код]
 • Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Автори-укладачі: В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух. Передмова В. М. Литвина. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. — 372 с. — ISBN 966-8407-55-5 (онлайн-версія)
 • Релігійний туризм: термінол. слов.-довід. / [авт.-упоряд. Т. І. Божук]. — Львів: Укр. бестселер, 2010. — 152 с. : іл. — Бібліогр.: с. 133—135 (56 назв). — ISBN 978-966-2384-04-8
 • Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / Бейдик О. О. — К.: Палітра, 1998. — 130 с.
 • Спортивний туризм: довідник / Войтенко С. М., Совик Л. А., Ковбій Н. М. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2012.
 • Туристський словник-довідник: Навч. посіб. / уклад.: В. К. Федорченко, І. М. Мініч; Київ. ін-т туризму, економіки і права. — К. : Дніпро, 2000. — 155 c.
Економіка. Словники-перекладачі[ред. | ред. код]
 • Англо-український тлумачний словник економічної лексики = English-Ukrainian explanatory dictionary of economic terms / Анна Шимків. — Київ: КМ Академія, 2004. — 429 с. — ISBN 966-518-293-5

Інформатика, кібернетика, робототехніка[ред. | ред. код]

 • Алгоритмізація та програмування. Енциклопедичне видання / Співаковський О. В. — К. : ТОВ Редакція «Комп'ютер», 2008. — ISBN 978-966-2952-00-1
 • Енциклопедія кібернетики (укр.) (рос.) — перша у світі «Енциклопедія кібернетики» за редакцією В. Глушкова. Випустили Головна редакція Української радянської енциклопедії та Академія наук УРСР в двох томах (спершу українською (1973), потім російською (1974) мовою).
 • Інформатика та обчислювальна техніка: короткий тлумачний словник / За ред. проф. В. П. Гондюла. — Київ: Либідь, 2000. — 320с. — ISBN 966-06-0079-8
 • Системне програмне забезпечення: енциклопедичне видання / Сергій Миколайович Копичко, Сергій Макарович Макаров; В. о. АПН України. Ін-т інформ. технологій і засобів навчання.– К. : Редакція «Комп'ютер», 2008.– 128 с.– (Бібліотека вчителя інформатики; N 3) . — ISBN 966-295-208-7
 • Тлумачний словник з інформатики / Г. Г. Півняк, Б. С. Бусигін, М. М. Дівізінюк та ін. — Дніпропетровськ, Нац. гірнич. ун-т, 2010. — 600 с. — ISBN 978-966-350-087-4[84]
Інформатика, кібернетика, робототехніка. Словники-перекладачі[ред. | ред. код]
 • Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький; Ред. О. В. Кисла, О. В. Мірошниченко. — 2-ге вид., допов. і доопрацьоване. — Київ: СофтПрес, 2006. — 824с. — Створено за підтримки компанії «Майкрософт Україна». — ISBN 966-530-027-X
 • П'ятимовний тлумачний словник з інформатики / Р. В. Іваницький, Т. Р. Кияк. - К. : [б.в.], 1995. - 372 с.

Історія[ред. | ред. код]

Українська еміграція: Культурна праця української еміграції, 1919—1939: Матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої / С. Наріжний; Редкол.: Федорук О. (голова) та ін.; Упоряд.: Яковлева Л. (керівник) та ін. ; Нац. коміс. з питань повернення в Україну культур. цінностей при Кабінеті Міністрів України та ін.. — Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. — 272 с.: іл.. — 1000 екз.. — 24 см.
 • Енциклопедія некрополезнавства / авт.-упоряд. В. Жадько. — К. : Преса України, 2013. — 703, [2] с. : фотогр. кольор. — 1000 екз.
 • Історія країн світу: довідник / І. І. Дахно. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 816 с.
 • Словник-довідник з історії: навч. посіб. / Г. К. Базильчук; Міжрегіональна академія управління персоналом. — К.: МАУП, 2005. — 368 с.[103]
 • Історична наука: термінологічний і понятійний довідник / Ред. В. М. Литвин. — K.: Вища школa, 2002. — 430 c. — ISBN 966-642-073-2 (PDF-файл)[104][105]
 • Спеціальні історичні дисциплін: довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко та ін. — К.: Либідь, 2008. — 520 с. — ISBN 978-966-06-0538-1[106]
 • Історія державності та правові пам'ятки України: довідник / Т. А. Михайлів, Т. В. Михайлів. — Х. : Основа, 2013. — 93 с. ; 22 см. — (Бібліотека журналу «Історія та правознавство» ; вип. 12 (120)). — ISBN 978-617-00-1966-0
 • Національна та історична пам'ять: словник ключових термінів / Солдатенко В. Ф., Кривошея В. В., Вєдєнєєв Д. В. ; Укр. ін-т нац. пам'яті. — К. : НВП «Пріоритети», 2013. — 434, [1] с. — 100 пр. — ISBN 978-966-8809-88-0
 • Словник історичних зброєзнавчих термінів: (за матеріалами озброєння Київської Русі) / В. Г. Бережинський; Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Зройних Сил України. - Київ, 2000. - 69 с.
 • Історіографічний словник: Навч. посіб.для студентів історичних факультетів університетів / С. І. Посохов, С. М. Куделю, Ю. Л. Зайцева та ін.; За ред. С. І. Посохова.— X.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. — 320 с. — ISBN 966—7922—85—5 (PDF-файл)


Історія. Персоналії[ред. | ред. код]
 • Михайло Грушевський у Москві: авт. енциклопедія-хроноскоп / Володимир Мельниченко. — Київ: Либідь, 2015. — 565, [2] с. : іл. — 1000 екз. — ISBN 978-966-06-0700-2[107][108][109] (PDF-файли)
 • Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енциклопедичний довідник. К., 2005. (DjVu-файл; PDF)
 • Дослідники історії Південної України: біобібліогр. довід. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Бердян. держ. пед. ун-т, НДІ іст. урбаністики. — Київ: [б. в.], 2013 . — ISBN 978-966-02-6972-9 (загальний).
Том 1. — 2013. — 382 с., іл. — ISBN 978-966-02-6973-6 (т. 1) (PDF); Т. 2 / Упоряд. Ігор Лиман. — 2016. — 495, [11] с. : фот. — ISBN 978-966-02-7970-4 (т. 2) (PDF)
 • Лексикон античної словесності / За рад. М. Борецького та В. Зварича. — Дрогобич: Коло, 2014. — 730 с. — ISBN 9786176420972[110]
 • Усі видатні постаті історії України: довідник / П. В. Остапенко. — Х.: Торсінг плюс, 2006. — 351 с. — (Іду на урок).
 • Видатні постаті українського державотворення: довідник / Т. В. Михайлів, Т. А. Михайлів. — Харків: Основа, 2014. — 125 с. ; 21 см. — (Бібліотека журналу «Історія та правознавство» ; вип. 1 (121)). — Бібліогр.: 124—125 (29 назв). — ISBN 978-617-00-1998-1
 • Національні лідери України. Золотий фонд нації: довід.-біогр. вид. / упоряд. В. В. Болгов ; Українська конфедерація журналістів, Інститут біографічних досліджень — Київ: Ін-т біогр. дослідж., 2013. — 312 с. : іл., портр. ; 31 см. — ISBN 978-966-8178-63-4
 • Вчені інституту історії України: біобібліографічний довідник / С. І. Білокінь [та ін.] ; ред. В. А. Смолій [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. — К. : [б.в.], 1998. — 425 с. — (Українські історики ; вип. 1. — ISBN 966-02-0022-6). — ISBN 966-02-0021-8
 • Українські історики ХХ століття: біобібліографічний довідник / О. Г. Бажан [та ін.] ; голов. ред. В. А. Смолій ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. — К. ; Л. : [б.в.], 2003. — 396 с.: фотоіл. — (Серія «Українські історики» ; вип. 2, ч. 1). — ISBN 966-02-0021-8 (серія). — ISBN 966-02-2742-6 (Вип. 2). — ISBN 966-02-2743-4 (Ч. 1)
 • Українські історики ХХ століття: біобібліографічний довідник / Р. І. Бондаренко [та ін.] ; голов. ред. В. А. Смолій ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. — К. : [б.в.], 2004. — 388 с. — (Серія "Українські історики ; вип. 2, ч. 2). — ISBN 966-02-0021-8 (Серія). — ISBN 966-02-2742-6 (Вип. 2). — ISBN 966-02-2744-2 (Ч. 2)
 • Українські історики. Біобібліографічний довідник / НАН України. Інститут історії України. — Випуск 3. — Київ: Інститут історії України, 2010. — 344 с. — ISBN 978-966-02-0021-8 (серія). — ISBN 978-966-02-5212-7 (вип. 3) (PDF-файл)
 • Галицька еліта: [довідк.-біогр. вид.] / [упоряд. Я. Білейчук ; редкол.: С. Б. Гавриш та ін.]. — К. : Вид-во Логос Україна, 2010. — 136 с. : іл. — ISBN 978-966-96993-5-0
 • Відомі поляки в історії Вінниччини: Біографічний словник / Колесник В. — Вінниця : ВМГО «Розвиток», 2007. — 1008 с., іл.
 • Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення / О. Шаблій ; Наукове товариство ім. Т. Шевченка в Європі. — Львів: Фенікс ; Париж: [б.в.], 1996. — 704 с. — ISBN 5-87332-047-0
 • Одеські історики: енциклопедичне видання. — Т. 1: Початок XIX — середина XX ст. / Відп. ред. В. А. Савченко. — Одеса: Друкарський дім, 2009. — 478 с.
Історія України (загальна)[ред. | ред. код]
Том 1. З давніх часів до пізньої античності. — К.: КВІЦ, 2007. — 544 с.: іл.
Том 2. Давні слов'яни, Київська Русь. — К.: КРІОН, 2009. — 544 с.: іл.
Том 3. Від Батиєвої навали до Люблінської унії. — К.: КРІОН, 2009. — 696 с.: іл.
Том 4. На порозі Нового часу. Від Люблінської унії до кінця XVIII століття. — К.: КРІОН, 2009. — 608 с: іл.
Том 5. Імперська доба. Від VIII століття до 1917 року. — К.: КРІОН, 2011. — 560 с.: іл.
Том 6. Новітня історія. 1917—2010 p. — К.: КРІОН, 2011. — 832 с.: іл.
Т. 1 : (А-Й) — 1993. — 239 с. — ISBN 5-7707-5190-8
Т. 2 : (К-П) — 1995. — 435 с. — ISBN 5-7707-8552-7
Т. 3 : (Р-Я) — 1999. — 686 с. — ISBN 966-504-237-8
Т. 1: Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. / Авт. тексту: О. Кучерук ; Іл. та худож. оформл. Л. Голембовська, С. Голембовська . — Вид. перероб., доп . — Київ: Спалах, 2004. — 215 с. : іл. — ISBN 966-512-226-6 (DjVu-файл Т. 1: (від найдавнішого часу до кінця 18 ст.); PDF-файл)
 • Історія України: А — Я: енциклопедичний довідник / Інститут історії України НАН України ; Упорядкув. та наук. ред.: І. З. Підкова, Р. М. Шуст, І. Гирич; наукова рада: В. Смолій (гол.), І. Гирич (відп. секр.) та ін.; кер. проекту О. Дубас. — 3-тє вид., доопрац. і доп. — К.: Генеза, 2008. — 1520 с.; іл.; карти. — ISBN 978-966-504-777-3[115]
 • Малий словник історії України / В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. — К. : Либідь, 1997. — 464 с. — ISBN 5-325-00781-5 (онлайн-версія; PDF-файл)
 • Історія України: словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / М. В. Яцюк, Л. М. Жванко, О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко; за ред. М. В. Яцюка; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ, 2010. — 247 с. (Текст онлайн)[116][117]
 • Джерела з історії Південної України. Том 1. Адміністративний устрій Південної України (середина XVIII — перша половина XIX століття) / Упорядники: А. Бойко, В. Козирєв, В. Мільчев, І. Савченко, Н. Сурева. Передмова: І. Савченко. — Запоріжжя: РА «Тандем — У», 2005. — 528 с.
Т. 4 Православна церква на півдні України (1775—1781) / Запорізьке наук. т-во ім. Я. Новицького, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. — Запоріжжя: Тандем-У, 2004. — 559 с.
Том 5. Книга 1. Частина 1. Мемуари та щоденники / Упорядники: А. Бойко, С. Плохій. Передмови: С. Плохій, А. Бойко, В. Чоп, В. Мільчев. — Запоріжжя: РА «Тандем — У», 2005. — 484 с.
Том 5. Книга 2. Частина 1. Мемуари та щоденники / Упорядники: А. Бойко, С. Плохій. Передмови: С. Плохій, А. Бойко, В. Чоп, В. Мільчев. — Запоріжжя: РА «Тандем — У», 2005. — 516 с.
Т. 6. Степова Україна у Законодавчій комісії 1767 року / Упорядник: Н. Сурева. Наук. ред. А. Бойко. — Запоріжжя, 2008. — 336 с.
Т. 7. Канцелярія Новосербського корпусу / Упорядники: В.Мільчев, О. Посунько / Передмови: С. Гаврилович, С. Лалич, В. Мільчев, О. Посунько — Запоріжжя, 2005. — 442 с.
Том 8. Формування митної мережі Південної України (1775—1819) / Упорядник Ю. Головко. Передмова: Ю. Головко. — Запоріжжя: «Тандем — У», 2007. — 608 с.
Том 9. Мемуари та щоденники. Частина 2 / Упорядники: А. Бойко, В. Мільчев. — Запоріжжя: РА «Тандем -У», 2006. — 632 с.
Т. 10. Описи Степової України останньої чверті XVIII — початку XIX століття / Упорядник: А. Бойко — Запоріжжя: ЗНТН, 2009. — 434 с. ISBN 978-966-02-4988-2
 • Новітня історія України. Імена, звершення, творчість: Іміджево-енциклопедичне видання. Вип. 1 / К.: Український видавничий консорціум, 2003. — 223 с. — ISBN 966-7953-30-0
 • Історія України: навч.-практ. довід. : повний курс / О. А. Корягіна. — Харків: Торсінг плюс, 2012. — 240 с. : іл., табл., портр. ; 24 см. — Алф. покажч.: с. 236—237. — Імен. покажч.: с. 238—239. — 3 000 пр. — ISBN 978-617-030-475-9
 • Радянська енциклопедія історії України
 • Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941—1944) / Упор. М. Дубик. — К.: Наукова книга, 2000. — 304 с. — ISBN 966-504-188-6
Козацтво[ред. | ред. код]
 • Всесвітня козацька енциклопедія. XV — початку XXI століть / Б. І. Сушинський. — Одеса: ЯВФ, 2007. — 570 с. : іл. — 3000 екз.
 • Козацька енциклопедія для юнацтва: кн. ст. про іст. буття укр. козацтва / О. М. Апанович ; упоряд. О. Яремійчук. — Київ: Веселка, 2009. — 719 с. : іл., карти, фото. — ISBN 978-966-01-0526-3
 • Козацька старшина Гетьманщини: енциклопедія / В. В. Кривошея ; Укр. ін-т нац. пам'яті. — Київ: Стилос, 2010. — 791 с.
 • Гетьмани України: Довідкове вид. / Ред. Т. М. Телітенко. — К.: Україна, 1995. — 113 с.
 • Мала енциклопедія українського козацтва / С. О. Куглер та ін. ; заг. ред. С. О. Куглер ; Донецький ін-т туристичного бізнесу. — Донецьк: ДІТБ, 2000. — 108 с.: іл. — ISBN 966-95-776-2-4
 • Українське Буджацьке козацтво : енциклопедія / [укладачі : В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. - Дніпро : Т.К. Середняк, 2017. - 375 с. : іл., табл. - ISBN 9786177479153
 • Українське козацтво: мала енциклопедія
 • Українське козацтво: мала енциклопедія / Ф. Г. Турченко та ін. ; відп. ред. С. Р. Лях. — 2-ге вид., допов. і переробл. — Київ: Генеза ; Запоріжжя: Прем'єр, 2006. — 672 с. : іл., карти.[118]
 • Україна під булавою Богдана Хмельницького: енциклопедія: у 3 т. / С. Коваленко. — Київ: Стікс-Ко, 2007—2009.[119]
Т. 1 / передм. Н. Третьякової. — 2007. — 376 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-96849-0-5[120]
Т. 2 / передм. Н. Третьякової. — 2008. — 480 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-96849-1-2
Т. 3 / наук. ред. В. Кривошея. — 2009. — 480 с. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-96849-3-6
Архівознавство[ред. | ред. код]
 • Архівістика: Термінологічний словник / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Авт.-упорядн.: К. Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова та ін. — К., 1998. — 106 с. — ISBN 966-7250-02-04 (онлайн-версія)
 • Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. - 2-е вид., доп. - К., 2005. - 692 с. - ISBN 966-625-029-2 (PDF)
 • Архівні установи України : довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки : у 2 кн. Кн. 2 : Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський ; редкол. тому: О. Гаранін, О. Мельниченко, Ю. Прилепішева, Н. Христова. – К., 2012. – XXVII, 602 с.
 • Архівні установи України: довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки: у 2 кн. Кн. 1: Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський; редкол. тому: І. Матяш (голова), О. Мельниченко, Ю. Прилепішева, Н. Христова. – К., 2010. – XXVIIІ, 604 с.
 • Архівна україніка в Канаді: довідник / Укл.: І. Матяш, В. Романовський, М. Ковтун та ін. — К., 2010. — 882 с.[121][122][123][124]
 • Українські архівісти (XIX—XX ст.): Біобібліографічний довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: І. Б. Матяш (кер.), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. — К., 2007. — 752 с. — ISBN 978-966-625-050-9 (PDF-файл)
 • Українські архівісти: біобібліограф. довід. : у 3 вип. / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського. – К., 1999—2003.
Вип. 1 : XIX cт.- 1930-ті рр. / Упоряд. О. М. Коваль [та ін.] ; відпр. ред. В. С. Шандра. — К.: 1999. — 367 с. — ISBN 966-7250-09-01
Вип. 2 : (1940-1960-ті рр.) / Упоряд. Т. В. Портнова ; ред. кол. Г. В. Боряк [та ін.]. — К.: 2002. — 254 с. — ISBN 966-625-001-2
Вип. 3 : (1970-1990-ті роки) / Упоряд. Л. М. Федорова ; ред. кол. В. В. Бездрапко [та ін.]. — К.: 2003. — 284 с.: іл. — ISBN 966-625-034-9
 • Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України, УДНДІАСД; Редколегія: І. Б. Матяш (голова) та ін. – К., 2008. – 680 с.
 • Документознавство: словник-довідник термінів і понять / Швецова-Водка Г. М. — К.: Знання, 2011. — 319 с.
 • Документознавча термінологія : Навч. посіб. для студ. / М. В. Комова; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2003. - 167 c. - Бібліогр.: 109 назв.

Країнознавство[ред. | ред. код]

 • Краіни світу і Украіна: енциклопедія : в 5 т. І редкол.: А.І. Кудрнченко (голова) та ін.; - ДУ «Інститут всесвітньої історіі НАН України». - Київ: Видавництво «Фенікс», 2017. - ISBN 978-966-136-473-7 (коротко про видання)
Т.1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-ro тому А.Г. Бульвінський. - 2017. - 564 с. - ISBN 978-966-136-474-4 (Т.1)
 • Країнознавчий словник-довідник / І. А. Дубович; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2002. - 587 c. - Бібліогр.: с. 577-579.
 • Країнознавчий словник-довідник / І. А. Дубович. — 5-те вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 839 с.[125]
 • Етнодемографічна картина сучасного світу (енциклопедичне дослідження) / Сергій О. Цапок; В. о. НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Львів : ІРД НАН України, 2007. — 419 с. 300 пр. — ISBN 966-02-3957-2
 • Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Автори-укладачі: В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух. Передмова В. М. Литвина. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. — 372 с. — ISBN 966-8407-55-5 (онлайн-версія)
 • Слов'янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Гирич Я. — К.: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. — 88 с.
Українознавство[ред. | ред. код]
Див. також: Список українських енциклопедій про регіони України
 • Українська мала енциклопедія : у 4 т. / Є. Д. Онацький ; упоряд. та наук. ред. С. Білокінь. - Київ : Пульсари, 2016 - . - ISBN 978-617-615-060-2
 • Україна: повна енциклопедія / В. М. Скляренко [та ін.]. — Харків: Фоліо, 2007. — ISBN 966-03-3684-5
 • Україна: енциклопедичний словник: історія, культура, освіта, політика, економіка, фінанси, право / авт.-упоряд. О. М. Сліпушко. — К. : Аконіт, 2008. — 768 с. — ISBN 978-966-8001-48-2[126]
 • Україна: Енциклопедичний довідник / Заг. ред. В. П. Пустовойтенко. — К.: ТД «Потенціал», 2002. — 464 с. — ISBN 966-7865-28-2
 • Українознавчий словник / авт.-уклад. В. М. Демченко. — Х. : Основа, 2013— . — 21 см. — (Бібліотека журналу «Вивчаємо українську мову та літературу» ; вип. 11 (120).
Вип. 1. — 2013. — 127 с. — Бібліогр.: с. 117—122. — ISBN 978-617-00-1942-4
 • Україна у світі: Енциклопедичний довідник / Укл. М. М. Сухомозький, Н. П. Аврамчук. — К.: МАУП, 2006. — 872 с.
 • Україна: кращі з 500 куточків, які треба відвідати: велика ілюстрована енциклопедія / Тетяна Жабська та ін. — Х. : Ранок: Веста, 2009. — 245,[3] с. : фото.кол.
 • Архітектура України : від античності до нашого часу : велика ілюстрована енциклопедія / Дмитро Леонтьєв. - Харків : Ранок, 2010. - 223 с. : іл., фотоіл. - ISBN 9789660849488.
 • Україна від А до Я: сучасний енциклопедичний словник / Уклад. Кожушко О. М. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009.— 624 с.: іл. — ISBN 978—966–672–579–3
 • Велика ілюстрована енциклопедія України / В. К. Борисенко, Л. І. Брюховецька, Г. І. Веселовська, Г. І. Воронова, Володимир Г. Герман; Гол. ред. Людмила Слабошпицька; Ред.-упоряд. Володимир Г. Герман; Фото Микола Іващенко, Сергій Тарасов, Валерій Пестушко. — К. : Махаон-Україна, 2009. — 504 с. : іл. — 10 000 пр. — ISBN 966-605-887-7
 • Ілюстрована енциклопедія українського народу. Звичаї. Свята. Традиції / уклад. Сметана І. І. — 2-ге вид., стер. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. — 414 с. : мал. — Бібліогр.: с. 403—411. — 7000 екз. — ISBN 978-966-14-3465-2
 • Славетні міста України: Ілюстрована енциклопедія / Укл. Я. О. Батій. Гол. ред. О. А. Кравець. — Харків: Торсінг плюс, 2011. — 254 с. — ISBN 6-17-030225-0
 • Академіки Академії наук вищої школи України: Довідник / Відп. ред. М. І. Дубина. — К., 1997. — 319 с.: фото.
 • Академія медичних наук України = Academy of Medical Sciences of Ukraine: Науково-дослідні установи. Дійсні члени АМН України. Члени-кореспонденти АМН України: Довідник / Гол. ред. О. Ф. Возіанов. — К.: Авіцена, 1998. — 284 с. — Текст укр. та англ. мовами.
 • Академія наук України: Персональний склад: 1918–1993 / Уклад. Ю. О. Храмов, В. М. Палій. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Манускрипт, 1993. — 319 с.
 • Академія наук Української РСР: Персональний склад: Дійсні члени. Члени-кореспонденти: 1919–1979 / Упоряд. Ю. О. Храмов; Відп. ред. К. М. Ситник. — К.: Наук. думка, 1979. — 229 с., портр.
 • Академія правових наук України: Довідник / Підгот. і упоряд. В. П. Колісник; Ред. К. К. Гулий. — Х.: Право, 1996. — 120 с.
 • Академія мистецтв України: Інформаційний довідник / Підгот. Г. Г. Васильєва та ін.; Ред. М. О. Криволапов. — Х.: Акта, 1998. — 178 с.
 • Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці: Збірник нарисів / Упоряд. і передм. О. К. Романчука. — Л.: Каменяр, 1991. — 248 с.
 • Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці: Збірник нарисів / Упоряд. і передм. О. К. Романчука. — Л.: Істор.-просвіт. організ. "Меморіал", 1992. — 544 с.: іл.
 • Вчені України: 100 видатних імен / Шаров І. — К. АртЕк, 2006. — 481 с.
 • Винаходи та інновації. Винахідники України : [іст.-імідж. вид. / авт.-упоряд. М. Серб ; редкол.: М. А. Серб та ін.]. — Львів : Логос Україна, 2010— . — 31 см.
Т. 2. — 2012. — 157, [2] с. : іл., портр. — Бібліогр.: с. 158. — ІSBN 978-966-1581-17-2
 • Особистості в історії та культурі України: словник-довідник для студ. денної та заоч. форм навчання / укл. З. І. Гриценко, О. М. Голікова ; Харківський національний аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2003. — 112 с. — Бібліогр.: с. 109—111. — ISBN 966-8457-00-5
 • Короткий біографічний словник членів Київської старої громади (друга половина XIX — початок XX ст.) / Побірченко Н. С. — К.: Освітянська компанія; Інтелект, 1999. — 72 с.
 • Українці зарубіжжя та Україна. Довідник / Табачник Д. В., Попов Г. Д. — К.: Знання, 2007. — 399 с. — ISBN 978-966-346-369-8
 • Українці у світі: довідник / авт.-упоряд. В. М. Воронін, С. А. Дроздовська. — К. : Український Центр духовної культури, 2005. — 143 с. — ISBN 966-8039-52-7
 • Будівничі Катедри Українознавства в Австралії: Пропам'ятна книга. — Сідней: Фундація українознавчих студій в Австралії, 1984. — 80 с., іл.
 • Галицька еліта: [довідк.-біогр. вид.] / [упоряд. Я. Білейчук ; редкол.: С. Б. Гавриш та ін.]. — К. : Вид-во Логос Україна, 2010. — 136 с. : іл. — ISBN 978-966-96993-5-0
 • Провідні вчені Західного регіону України (Економіка та право) : довідк. вид. / відповід. ред. М. І. Долішний; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Л., 2003. (PDF-файл)
 • Енциклопедія „Наукове товариство ім. Шевченка“
 • Державні нагороди та нагороджені в Україні: Енциклопедичне видання / Укл. О. М. Войналович. — К.: Новий час, 2014. — 351 с.
 • Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: довідково-енциклопедичне та біографічне видання. — Т. 1—5 / Укл. В. В. Болгов, І. В. Болгов. — К.: Ін-т біографічних досліджень; Наукове товариство геральдики та вексилології, 2006—2013.
 • Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: довідково-енциклопедичне видання / Уклад.: Болгов В. В., Болгов І. В. — К.: Інститут біографічних досліджень, 2008. — 784 с. — ISBN 978-966-8178-24-5 (PDF)
 • Державні нагороди та нагороджені в Україні: енциклопедія / уклад.: Войналович О. М. — К. : Новий Час, 2012.
 • Україна наукова: довід.-біогр. вид. / упоряд. Болгов В. В. ; Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж., Нац. рейтинги України. — Київ: Нац. рейтинги України, 2005— . — 31 см.
Т. 4 : Національна академія аграрних наук України. — 2013. — 207 с. : іл., портр. — Імен. покажч.: с. 203—205. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-1523-14-1
 • Імена України в Космосі. Науково-енциклопедичне видання / За ред. І. Б. Вавилової, В. П. Плачинди. — Львів: НАУТІЛІУС; К.: Академперіодика, 2003. — 730 с.
 • Видатні постаті України: [біогр. довід. / Антонюк О. В., Бабкіна О. В., Баєва О. В. та ін. ; редкол.: Щокін Г. В. (голова) та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — 2-ге вид., доповн. — К. : МАУП: Кн. палата України, 2007. — 1476 с. : портр. ; 30 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці ст. — Імен. покажч.: с. 1466—1472. — Покажч. авт. ст.: с. 1473—1476. — 500 пр. — ISBN 966-608-672-7
 • Видатні постаті українського державотворення : довідник / Т. В. Михайлів, Т. А. Михайлів. — Харків : Основа, 2014. — 125 с. ; 21 см. — (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 1 (121)). — Бібліогр.: 124—125 (29 назв). — ISBN 978-617-00-1998-1
 • Видатні українці: Культура. Мистецтво. Освіта : довідник / М. І. Преварська ; М.І. Преварська. – К. : Велес, 2016. – 368 с. – (Гордість і слава України). – ISBN 966-8263-46-4
 • Депутати Дніпропетровщини. Всі скликання : [довідк. вид.]. — Харків : ПЕТ, 2013. — 215 с. : портр. ; 29 см. — 213 пр. — ISBN 978-617-7150-98-4
 • Імена України 2007: біографічний енциклопедичний словник / уклад. Л. Г. Андрієнко та ін. ; гол. ред. Ю. О. Храмов ; Інститут гуманітарних досліджень Української академії наук. — К. : Фенікс, 2007. — 624 с.: фотогр. — ISBN 978-966-651-433-5
 • Жінки України: Біографічний енциклопедичний словник / уклад. Л. Г. Андрієнко та ін. ; голов. ред. М. А. Орлик ; Спілка жінок України, Інститут гуманітарних досліджень Української академії наук національного прогресу. — К. : Фенікс, 2001. — 560 с.: фотогр.
 • Краєзнавці Черкащини : біобібліографічний довідник. - Черкаси : Вертикаль, 2016. - 220 с. - ISBN 978-966-2783-85-8 (Коротко про видання)
 • Енциклопедія дитячої творчості. Юні таланти України / Упоряд. Болгов В. В. ; Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж., Нац. рейтинги України. — Київ: Нац. рейтинги України, 2013. — 367 с. : іл., портр. — ISBN 978-966-1523-17-2
 • Український енциклопедичний словник-календар / Упорядник: Ян Вікалюк. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003. (PDF-фрагменти)
 • Етнічний довідник. — Ч. 2: Етнічні меншини в Україні / Авт. кол.: Л. Аза, В. Бедзір, І. Винниченко, О. Гриценко, О. Данильченко, Я. Дашкевич, Т. Загороднюк, Є. Ісип, К. Кейданський, О. Клевцова, Т. Клинченко, Т. Комаренко, О. Малиновська, А. Малюк, В. Матвеєв, Н. Музиченко, Я. Невелюк, В. Павленко, А. Пономарьов, Т. Рудницька, І. Самарцев, Я. Самборська, В. Трощинський, Джу Хун, К. Чернова, Б. Чирко, А. Шевченко, Г. Щерба; Ред. кол.: В. Євтух (гол. ред.), Л. Аза, Я. Дашкевич, О. Клевцова (відп. секр.), І. Курас, О. Нельга, Я. Самборська, В. Трощинський. Центр етносоціологічних та етнополітичних досліджень Інституту соціології НАН України; Міністерство України у справах національностей та міграції; Інститут етнічних, регіональних та діаспорознавчих студій. — К., 1996. — 176 с. — ISBN 5-87534-108-14
 • Народна деревообробка в Україні : слов. нар. термінології / Є. І. Шевченко. - Київ : Артанія, 1997. - 312 с. : ілюстр. - ISBN 966-95170-0-1 [127]
 • Українська народна тканина / Шевченко Є. І. – К.: Артанія, 1999. – 416 с.: іл.[128]
 • Італійці в культурному просторі України (кінець XVIII — 20-ті рр. XX ст.): Історико-біографічне дослідження (словник) / Варварцев М. М. НАН України, Ін-т історії України; Італійський ін-т культури в Києві. — К., 2000. — 323 с.
 • Хто є хто в Україні. 1997: Біогр. словник / Уклад. С. А. Бакута та ін.; Редкол. Ю. О. Храмов (гол. ред.) та ін.; Укр. акад. наук нац. прогресу; Ін-т гуманітарних досліджень. — К.: Фенікс, 1997. — 469 с. — Текст укр., рос. та англ. мовами.
Країнознавство європейських країн[ред. | ред. код]
 • Країни Європейського Союзу: енциклопедичний довідник / М. В. Багров та ін. — К.: ВГЛ «Обрії», 2004. — 176 с. — ISBN 966-95774-1-1
 • Європейський Союз: економіка, політика, право: енцикл. слов. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Андрєєва О. М. та ін. ; редкол.: В. В. Копійка (голова) та ін. — К. : Київ. ун-т, 2011. — 367 с.
 • Середньовічні замки Європи / І. С. Пустиннікова, Н. Ю. Безпалова. — Харків: Мікко — Сервіс, 2010. — 160с. : іл. — (Ілюстрована енциклопедія).
Сходознавство[ред. | ред. код]
 • Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліогр. слов. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. — К. : Видавництво Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2011. — 260 с.
 • Тлумачний словник-довідник понять і термінів традиційної японської культури виховання: навч. посіб. / Т. П. Кучай. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. — 100 с.

Культурознавство, мистецтвознавство, етнографія та етнологія[ред. | ред. код]

 • Шевченківські лауреати 1962—2001 : енциклопедичний довідник / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський ; вступ. сл. І. М. Дзюба. — К. : Криниця, 2001. — 696 с.: іл. — ISBN 966-7575-29-2
Шевченківські лауреати 1962—2007 : енциклопедичний довідник / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський ; вступ. слова І. М. Дзюба, Р. М. Лубківський. — Вид. 2-ге, змін. і доп. — К.: Криниця, 2007. — 765 c.: фотоіл. — ISBN 978-966-7575-81-6
Шевченківські лауреати 1962—2012 : eнциклопедичний довідник / М. Г. Лабінський. — 3-тє вид. — К.: Криниця, 2012.
 • Історія української культури / За загал. ред. І. Крип'якевича. — 4-те вид., стереотип. — К.: Либідь, 2002. — 656 с. ISBN 966-06-0248-0. (онлайн-версія)
 • Історія української культури: навч.-метод. комплекс / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — К. : НТУУ «КПІ», 2013 .
Вип. 1 : Видатні діячі української культури: біогр. слов. (від А до Я) / [упоряд. С. О. Костилєва]. — 2013. — 200 с. : іл.
 • Історія української культури: словник-довідник: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Анісімов ; Національний банк України, Ун-т банківської справи (м. Київ). — К. : УБС НБУ, 2014. — 320 с.
 • Історія української культури: слов. термінів і персоналій / [авт.-уклад. : Л. В. Анучина та ін.] ; за ред. Л. В. Анучиної, О. А. Стасевської, О. В. Уманець. — Вид. 2-ге, випр. та допов. — Х. : Право, 2013. — 254 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-458-530-6
 • Історія культури в термінах і назвах: словник-довідник / Ж. О. Безвершук. — К. : Вища школа, 2003. — 400 с. — ISBN 966-642-195-X
 • Культура: ілюстрована енциклопедія України / Мирослав Попович. — К.: Балтія-Друк, 2009. — ISBN 966-8137-61-7[129]
 • Культура України: тезаурус і персоналії / Авт.-уклад.: В. О. Лозовой (керівник) та ін. ; за ред. Л. В. Анучиної, О. А. Стасевської, О. В. Уманець. — Харків: Право, 2014. — 273, [1] с.
 • Культура в термінах від «а» до «я». Культурологічна абетка: Навч. посібник для студентів університету / Стеценко В. І. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. — 208 с.
 • Культурологія : енциклопедичний словник / Альчук М. П., Бацевич Ф. С., Бойко І. М., Васьків А. Ю., Гапон Н. П. та ін. Ред., вступ. ст. В. П. Мельник . — Львів: Видавництво Львівського університету ім. І. Франка, 2013 . — 506 с. — ISBN 978-617-10-0026-1.[130][131][132]
 • Культурологія : термінолог. слов. / П. Е. Герчанівська ; відп. ред. С. М. Суходольська. – Київ : Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, 2015. – 439 с.
 • Короткий культурологічний словник-довідник / З. В. Гіптерс ; Національний банк України, Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2004. — 127 с.: іл.
 • Термінологічний словник з культурології / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [авт.-уклад.: Н. Ю. Больша, Н. І. Єфімчук]. - Київ : МАУП, 2004. - 141 с. - Бібліогр.: с. 141. - ISBN 966-608-439-2
 • Культурологічний словник-довідник / З. В. Гіптерс. — Київ: Професіонал, 2006. — 328 с. — ISBN 966-370-010-6[133]
 • Словник-довідник з культурології / Уклад. Р. Д. Шестопал. — Вінниця: Нова Книга, 2007. ― 184 с. ― ISBN 978-966-382-078-1
 • Етнокультурологія. Словник-довідник / Маєвська Л. М. ― Житомир: ЖДУ, 2007. ― 392 с.[134]
 • Довідник з культурології / Ж. В. Деркач, В. В. Таран. — Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2005. — 74 с.
 • Словник основних понять і термінів з теорії етнології / Степан Павлюк. — Львів: Інститут народознавства, 2008. — 256 с.
 • Короткий енциклопедичний словник з культури / Відп. ред. В. Ф. Шевченко, автори: М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко.— К.: Україна, 2012. — 384 с. — ISBN 978-966-524-406-6[135]
 • Словник з естетики / Петрушенко О. П. — Львів: Магнолія 2006, 2009. — 353 с.
 • Українська та зарубіжна культура: Тематичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Кордон, В. І. Муляр ; Житомирський держ. технологічний ун-т. — Житомир: ЖІТІ, 2003. — 426 с.
 • Українська та зарубіжна культура: словник культурологічних термінів / Зотов В. М., Клімачова А. В., Таран В. О. — К.: ЦУЛ, 2009. — 264 с.
 • Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури / М. М. Корінний та ін. — К. : Україна, 2000. — 184 с.
 • Енциклопедія художньої культури. Мистецька освіта: бібліографія, документи, теорія. 4000 джерел бібліографії. 300 фотодокументів. 1000 термінів / Р. Т. Шмагало. — Львів: ЛНАМ, 2013. — 520 с.: іл. — ISBN 978-966-8734-23-6[136][137][138]
 • Словник мистецьких термінів / Галина Сотська, Тетяна Шмельова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 50 с. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-485-173-9
 • Словник митців-педагогів України та з України у світі (1850—1950) / Ростислав Шмагало; В. о. ЛНАМ. — Львів: Українські технології, 2002.– 144 с. : 176 іл. — ISBN 966-666-036-9[139]
 • Словник педагогіки художньої культури та менеджменту мистецтва: терміни, поняття, дефініції / Р. Т. Шмагало, І. Л. Гнатишин ; Львів. нац. акад. мистецтв, Ф-т історії та теорії мистецтва. — Львів: ЛНАМ, 2012. — 159 с. — ISBN 978-966-8734-22-9
 • Енциклопедичний словник символів культури України /за заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди. — 5-те вид. — Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2015. — 912 с. (PDF)
 • Втрачені шедеври України: енциклопед. слов. / Іван Лисенко. — Житомир: ПП «Рута», 2014. — 224 с. — ISBN 978-617-581-228-0
 • Вогнища української культури: енцикл. слов. / Іван Лисенко. — Житомир: Рута, 2014. — 198, [1] с. — ISBN 978-617-581-217-4
 • Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття / Тимофієнко В. І. ІПСМ АМУ. — К.: ІПСМ АМУ; Головкиївархітектура, 2002. — 472 с.
 • Енциклопедія архітектурної спадщини України: тематичний словник багатотомного видання / Укр. акад. архіт.; укл. В. І. Тимофієнко. — К.: УАА, 1995. — 365 с. — ISBN 5-7707-8972-7
 • У пам'яті народній: історико-архітектурний довідник / Редакція УРЕ, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. — К.: УРЕ, 1975.
 • Майстри народного мистецтва Української РСР: Довідник / Долінська М. — К.: Мистецтво, 1966. — 157 с.; 28 л. іл. — На обкл. авт. не зазнач.
 • Словник-довідник співака: навчальний посібник: видання друге / Балдинюк Д. І., Балдинюк Н. А. — Умань: Софія, 2015. — 108 с.[140]
 • Вокальний словник-довідник / упоряд.: М. В. Катеринчук, С. І. Кефа. — Чернівці: Букрек, 2014. — 70 с. ; 21 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-399-558-8
 • Співаки України: енцикл. вид. / Іван Лисенко. — Київ: Знання, 2012. — 639 с. : іл. — ISBN 978-617-07-0077-3
 • Словник співаків України. Енциклопедичне видання. / Лисенко І. М. — К.: Рада, 1997.
 • Українські співаки ХІ-ХVІІІ ст. : енциклопед. слов. / Іван Лисенко. — Київ: Рута, 2015. — 143 с. — ISBN 978-617-581-229-7
 • Українські хори та дириґенти / Бурбан М. — Дрогобич: Коло, 2007. — 672 с. — 2-ге вид.[141]
 • Легенди хутора Надія: довід. з історії укр. хореогр. мистецтва / Анатолій Кривохижа. — Кіровоград: Центр.-Укр. вид-во, 2013. — 146 с. : іл., портр. ; 21 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-130-028-5
 • Історія українського мистецтва : у 6-х т. / гол. ред. М. Бажан. — К.: УРЕ, 1966—1973.
 • Енциклопедія художнього металу. Том І. Світовий та український художній метал. Том ІІ. Художній метал України ХХ — поч. ХХІ ст. / Автор проекту Р. Т. Шмагало. — Львів: Апріорі, 2015. [2]
 • Мистецтво України. Енциклопедія. В 5 т. Т. 1: А-В / Редкол.: Відп. ред. А. В. Кудрицький. — Київ: Українська енциклопедія, 1995. — 400 с. — ISBN 5-88500-026-3 (скан 1-го тому)[142]
 • Мистецтво України: біографічний довідник / Упорядн.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. За ред. А. В. Кудрицького. — К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с.
 • Мистецтво: терміни та поняття: eнцикл. вид. : у 2-х т. / С. Д. Безклубенко. — К.: Ін-т культурології НАМУ, 2008—2010.
Т. 1 : А–Л. — 240 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-2241-06-8 (онлайн-перегляд)[143]
Т. 2 : М–Я. — 256 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-2241-16-7 (онлайн-перегляд)[144]
 • Термінологія сучасного мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України: словник / Г. А. Вишеславський, О. В. Сидор-Гібелинда. — Париж: Майстерня книги, 2010. — 416 с.
 • Мистецтвознавці України: довідник (1991—2010) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника», Ін-т мистец., Каф. дизайну і теорії мистец. ; упоряд. І. Я. Матоліч. — Київ: Приорітети, 2014. — 124 с.
 • Митці України: енциклопедичний довідник / за редакцією А. В. Кудрицького — К.: Українська енциклопедія, 1992. — 848 с.
 • Українські митці у світі. Матеріали до історії українського мистецтва XX ст. / Автор-упорядник Г. Г. Стельмащук. — Львів: Апріорі, Львівська національна академія мистецтв (Науково-дослідний сектор), 2013. — 520 с.[145]
 • Митці Рівненщини: енциклопедичний довідник / Б. Й. Столярчук. — Рівне: Ліста, 1997. — 365 с.: іл. — ISBN 966-7204-02-5
Митці Рівненщини: енциклопедичний довідник. — 2-ге вид., доповн. і перероб. / Б. Столярчук. — Рівне: О. Зень, 2011. — 386 с. (PDF)
Т. 1 : А — К / Я. П. Запаско [та ін.]. — [Б. м.]: [б.в.], 2000. — 366 с.: іл. — ISBN 966-7760-29-4
Т. 2 : Л — Я / Я. П. Запаско [та ін.] ; заг. ред. Я. П. Запаско. — [Б. м.]: [б.в.], 2000. — 399 с.: іл. — ISBN 966-7760-30-8
 • Сучасна енциклопедія декоративно-прикладного мистецтва / Л. В. Варава ; пер. з рос. І. Г. Данилюк. — Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. — 303 с.: іл. — ISBN 966-338-571-5
 • Народні художні промисли УРСР : Довідник / Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. Львівське відділення. — К. : Наукова думка, 1986. — 142с. : іл.
 • Словник українського сакрального мистецтва / Михайло Станкевич, Софія Боньковська, Роман Василик, Людмила Герус, Ростислав Забашта; В. о. НАН України. Ін-т народознавства; Наук. ред. Михайло Станкевич.– Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006.– 288 с. — ISBN 966-02-3970-X[149]
 • Художня культура західних і південних слов'ян (XIX — початок XX століття): Енциклопедичний словник / Голов. ред. Г. А. Скрипник. — К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2006.[150]
 • Словник основних термінів та понять риторики / Г. М. Сагач. — К. : МАУП, 2006. — 280 с.
 • Енциклопедія нашого українознавства / О. А. Кривенко, В. В. Павлів; худож.-оформ. Л. П. Вировець. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Харків: Фоліо, 2012. — 144 с.
 • Енциклопедія Трипільської цивілізації / Авт. кол.: Бурдо Н. Б. (відп. секр.), Відейко М. Ю. (гол. ред) та ін. Міністерство культури і мистецтв України; Державне підприємство «Книжкова палата України ім. Івана Федорова»; Національна комісія України у справах ЮНЕСКО; Корпорація «Індустріальна спілка Донбасу»; ЗАТ «Петроімпекс». — Т. 1. — Кн. 1. — К., 2004. — 703 с.; Т. 1. — Кн. 2. — К., 2004. — 320 с.
 • Біографічний довідник до історії українців Канади / Ред. М. Марунчак. – Вінніпеґ: УВАН в Канаді, 1986. (djvu-файл)
 • Українська діаспора: збірник. Ч. 5 / Ін-т соціології АН України. Ред. Енциклопедії Укр. Діаспори (США); Ред. В. Євтух (Укр.), В. Маркусь (США). — К. : Інтел, 1994 ; Чикаго: Інтел, 1994. — 180 с.
 • Енциклопедія української діяспори. У 7-ми т. Т. 1: Сполучені Штати Америки, кн. 1: А — К / Гол. ред. Василь Маркусь; співред. Дарія Маркусь; іл. Надія Заяць . — Нью-Йорк; Чикаго: Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці, 2009 . — 433 с. : іл. — XV . — ISBN 0-88054-145-8[151]
Енциклопедія української діяспори. У 7-ми т. / Ред. В. Маркусь. — Т. 1. , кн. 2: Л — Р. — Нью-Йорк; Чикаго, 2012. — XIII, 348 с. : іл.[152][153][154]
Енциклопедія української діяспори. У 7 т. Т. 4. Австралія-Азія-Африка / Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Маркусь. — Київ; Нью-Йорк; Чикаго: Інтел, 1995. — 250 с.: іл. (PDF-файл)
 • Українці Австралії: енциклопед. довід. / ред. В. Шумський, М. Шумський. — Сідней: Вільна думка. — 2001. — 672 с. — ISBN 0-908168-11-Х (PDF)
 • Українська народна енциклопедія / упоряд. Р. Федорів. — Львів: Червона калина, 1996. — 644 с. — ISBN 5-7707-0714-3
 • Енциклопедія етнокультурознавства. Понятійно-термінологічний інструментарій, концептуальні підходи / Ю. І. Римаренко та ін. ; ред. Ю. І. Римаренко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Держ. акад. керівних кадрів культури і мистец. — К. : Видавництво ДАКККіМ, 2000—2001. — ISBN 966-7435-47-4[155]
Ч. 1, кн. 1 : Особа, нація, культура ; «А-Є» (кн. 1) ; — 2000. — 332 с. — ISBN 966-7435-48-2
Ч. 1, кн. 2 : Особа, нація, культура ; «Е-Н» (кн. 2) ; — 2001. — 521 с. — ISBN 966-7435-54-7
Ч. 1, кн. 3 : Особа, нація, культура ; «Н-Я» (кн. 3) ; — 2001. — 247 с. — ISBN 966-7435-63-6
Ч. 2, кн. 1 : Культура і мистецтво в етнонаціональному вимірі ; «А-Л» (кн. 1) ; — 2001. — 458 с. — ISBN 966-7435-64-4
Ч. 2, кн. 2 : Культура і мистецтво в етнонаціональному вимірі ; «М-Р» (кн. 2) ; — 2001. — 375 с. — ISBN 966-7435-64-4
Ч. 2, кн. 3 : Культура і мистецтво в етнонаціональному вимірі ; «С-Я» (кн. 3) ; — 2001. — 325 с. — ISBN 966-7435-60-1
 • Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології: у 5 т. / Ред. рада: В. А. Бітаєв, Ю. П. Богуцький, А. В. Чебикін, В. Г. Чернець та ін. / НАМ України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Ін-т культурології НАМ України. — К.: НАКККіМ, 2014. — Т. I. — 552 с.; Т. II. — 544 с.; Т. III. — 556 с.; Т. IV. — 548 с.; Т. V. — 534 с.[156][157][158]
 • Етнічність: енциклопедичний довідник / В. Б. Євтух ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Центр етноглобалістики. — К. : Фенікс, 2012. — 396 с. (онлайн-версія; PDF-файл)[159]
 • Мала енциклопедія українського народознавства / За ред. С. Павлюка. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. — 832 с.[160]
 • Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні з каталогізованим додатком переліку пам'яток вірменської культури в музеях та заповідниках: у 2-х т. = Иллюстрированная энциклопедия армянской культуры в Украине с калогизированным приложением перечня памятников армянской культуры в музеях и заповедниках / Ірина Гаюк. — Львів: Афіша, 2012. — ISBN 978-966-325-171-4.[161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174]
Т. 1. — 2012. — VII, 980 с. : іл. — Текст: укр., рос. — Покажчики геогр., імен., іл. : с. 537—613. — Бібліогр. : с. 614—623. — ISBN 978-966-325-172-1
Т. 2. — 2012. — 415 c. — Текст: укр., англ. — ISBN 978-966-325-173-8
 • Літературно-мистецька енциклопедія Кіцманщини / Р. Дуб. — 2. вид., перероб. і доп. — Чернівці: [б.в.], 1998. — 90 с.
 • Енциклопедія українознавства: у 2 кн. / В. П. Супруненко. — Д. : ВАТ «Дніпрокнига», 1999.
Кн. 1 : Ми українці / мал. Н. Музиченко. — 1999. — 412 с.: іл.
Кн. 2 : Вся Україна: в цифрах, фактах, подіях і особах. — 1999. — 141 с.: іл. — ISBN 966-7691-00-4
Т. 1 : А — І / упоряд. та наук. ред. д-р іст. наук Сергій Білокінь. — 2016. — 561, [1] с. : портр. — 1000 пр.
 • Словник основних понять і термінів з теорії етнології / С. П. Павлюк. — Л. : Інститут народознавства, 2008. — 255 с.
 • Енциклопедія Бойківщини: люди, мова / Р. С. Дяків, Н. Я. Гілко, Б. В. Гузій, Н. О. Кляшторна, І. О. Корчинський та ін. — К. : МЕФ, 2014. — 295 с.[177][178]
 • Бойківське сузір'я. Словник персоналій Бойківщини: народилися бойками; мешкали на Бойківщині; прислужилися бойкам / Кляшторна Н. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. — 80 с.: іл. — ISBN 978-966-668-291-1[179]
 • Словник термінів міжкультурної комунікації / Бацевич Ф. С. — К.: Довіра, 2007. — 205 с.
 • Морфологія культури: тезарус / За ред. Лозового В. О. — Х.: Право, 2007. — 384 с.
 • Словник — довідник ювелірного і колекційного каміння / Р. Вовченко, О. Матковський, І. Бакуменко та ін. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. — 166 с.
Кіно[ред. | ред. код]
 • Український біографічний кінодовідник / Н. М. Капельгородська та ін. ; Ін-т мистецтвознав. та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Голов. упр. культури і мистец. Київ. міськ. держ. адмін. — К. : АВДІ, 2001. — 735 с. — ISBN 966-7785-04-1
 • Український енциклопедичний кінословник / уклад. С. Д. Безклубенко, О. Г. Рутковський ; Київ. нац.ун-т культури і мистец., Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України. — К.: КНУКІМ, 2006.
Т. 1 : Основні терміни та поняття. — [Б. м.]: [б.в.], 2006. — 500 с. — ISBN 966-602-076-9
 • Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми. / Миславський В. Н. — Харків: ХДУМ ім. І. П. Котляревського, 2007.- 328 с. — ISBN 966-8246-59-4 (PDF)
 • Випробування творчістю: Молоді режисери українського кіно / Брюховецька Л. — К.: Мистецтво, 1985. — 133 с.: іл.
Музейництво[ред. | ред. код]
 • Археологічне музейництво: енциклопедичний довідник / Укл. Д. В. Кепін. — К.: Ун-т «Україна», 2010. — 268 с.[180]
 • Громадські музеї Львівщини: Довідник: У 2 т. / Авт.-упоряд.: Л. Перейма, Я.Огоновська, М. Зобків, Г. Iвановська; Наук. ред.: О. Роман, Л. Перейма, О.Перелигіна; Літ. ред. Я. Тучапський; Худ.-тех. ред. Ю. Поляков; Відп. за вип. Б. Чайковський; Львівський історичний музей. — Львів: Проман, 2007.[181]
Т. 1. — Л. : [б.в.], 2007. — 243 с.: іл. — Бібліогр.: с. 242. — ISBN 978-966-96146-4-3
Т. 2. — Л. : [б.в.], 2007. — 243 с.: іл. — Бібліогр.: с. 241—242. — ISBN 978-966-96146-4-3
 • Короткий словник музейних термінів / упоряд. О. Бабенко; відп. ред. О. Бабенко. — Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2001. — 120 с.
 • Природнича музейна термінологія: Словник-довідник / [авт.-уклад. Климишин О. С.] — Л., 2003. — 244 с.
 • Словник-довідник термінології музейництва / Роман Микульчик, Петро Слободян, Єлізавета Діденко, Тарас Рак. — Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 128 с. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)[182]
 • Українська музейна енциклопедія (УМЕ): [Зб. наук.-метод. матеріалів]. — К., 2006. — 155 с.
 • Словник-довідник музейного працівника / Овчарова О., Яушева-Омельянчик Р., Сургай Л. – К. : Кий, 2013. – 464 с., іл. [183]
Музичне мистецтво[ред. | ред. код]
 • Національна опера України: енциклопедія. Т.1. А–К. – К.: Музична Україна, 352 с. [184][185]
 • Виконавське музиканство: Енциклопедичний довідник / Укл. М. А. Давидов. — Луцьк: Волинська обласна друкарня; К.: Національна музична академія України ім. П. Чайковського, 2010. — 399 с.
 • Галицька концертмейстерська школа: енциклопедичний довідник / Укл. Т. Молчанова. — Львів, Сполом, 2014. — 174 с. — ISBN 978-966-665-915-9
 • Діячі української музичної культу­ри: Матеріали до біо-бібліогр. словника // Медведик П. / ЗНТШ: Праці Музикознавчої комісії. — Л., 1993, 1996, тт. CCXXVI, ССХХХІІ.
 • Українські композитори : довід. школяра / упоряд. В. Островський. - Т. : Навчальна книга - Богдан, 2008. - 52 с.
 • Зарубіжні композитори : довідник школяра / упоряд. В. Островський. - Т. : Навчальна книга - Богдан, 2009. - 52 с.: іл.
 • Українські композитори: біо-бібліограф. довід. / М. Дитиняк. — Едмонтон: КІУС, 1986. — (Серія Довідників № 14). — 160 с. (PDF-файл)
 • Українські композитори Київської школи / Ред.-упор. М. Гаврилюк. — Буенос-Айрес, 1997.
 • Українські радянські композитори / О. Білокопитов. — Х., 1934.
 • Спілка композиторів УРСР: Довідник / Уклали А. Муха, Н. Сидоренко. — К.: Муз. Україна, 1968. — 275 с.
 • Спілка композиторів УРСР: Довідник / В. Польовий, Н. Сидоренко, А. Муха. — К.: Муз. Україна, 1973. — 350 с.
 • Сучасні композитори України: довідник: вип. 1 / Муха А. І. — О., 2002.
 • Композитори України та української діаспори: Довідник / Муха А. І. — Київ: Музична Україна, 2004. — 352 с. — ISBN 966-8259-08-4
 • Композитори світу в їх зв'язках з Україною : довідник / авт.- упоряд. А. І. Муха. - К. : [б.в.], 2000. - 88 с.
 • Композитори Буковини : довідник-посібник / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. А. В. Плішка. - Чернівці : Рута, 2006. - 67 с.
 • Композитори Волині : довідник / упоряд. М. Стефанишин, Л. Максименко ; Національна Ліга українських композиторів (НЛУК), Волинський Академічний Дім. - Луцьк : Видавництво "Волинська обласна друкарня", 2000. - 40 с.
 • Контрабасисти України: Біогр. словник / Б. Столярчук. — Рівне, 1992.
 • Короткий словник дія­чів української музичної культури / Б. Водяний, Г. Олексин, М. Ціж. — Тернопіль, 1992.
 • Легенди химерного краю. Українська рок-антологія / О. Євтушенко. — К.; Тернопіль, 2006. (читати он-лайн)
 • Мала українська музична енциклопедія / Осип Залевський. — Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1971.  (PDF-файл)
 • Музика: Словник-довідник / Ю. Юцевич. — Тернопіль, 2003.
 • Музична культура України і документальний кінематограф (за матеріалами ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного): довідник / авт.-упоряд. О. Литвинова ; [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. — К.: ІМФЕ, 2014. — ISBN 978-966-02-7118-0
 • Музичний словник: Репринтне від­творення видання 1933 року / 3. Лисько. — К., 1994.
 • Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921—1931): біографічний словник: наук. довід. / Олена Бугаєва ; [наук. ред. В. I. Попик] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2015. — 348 с. — ISBN 978-966-025159-5 (серія). — ISBN 978-966-02-7511-9
 • Обличчя музики: Творчі портрети українських зірок / О. Євтушенко. — Київ: Автограф, 2004. — 221 с.
 • Піаністи України: у 2 вип. / О. Снєгірьов. — К., 1997, 1998.
 • Мала енциклопедія піаніста-концертмейстера, артиста камерного ансамблю / Тетяна Молчанова. - Львів : Сполом, 2013. - 286 с. : іл., ноти. - ISBN 9789666657902.
 • Словник-довідник з інструментознавства: навч. посіб. / В. К. Лебедєв; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. — Вінниця: Нова кн., 2010. — 164 c.
 • Словник музикантів України / Лисенко. — К., 2005.
 • Словник муз. термінології / Ін-т укр. наук. мови УАН. — К.: Держвидав України, 1925.
 • Словник музичної термінології / НАН України, Ін- енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, . — 112 с.
 • Українська енциклопедія джазу / Укл. В. С. Симоненко. — К.: Центрмузінформ, 2004. (PDF-файл)
 • Українські кобзарі, бандуристи, лірники. Енциклопедичний довідник / Б. М. Жеплинський, Д. Б. Ковальчук. — Львів: Галицька видавнича спілка, 2011. (PDF-файли: А-Лаз; Лаз-Рус; Рус-Ящ; Фотографії) [3][186]
 • Українська музична енциклопедія: у 4-х т. / голова ред. кол. Г. Скрипник ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2006 — . — ISBN 966-02-4099-6 (загальний).[187][188][189][190]
Т. 1 : [А — Д] / редкол. тому: А. Калениченко та ін. — 2006. — 679 с. : іл. — 1 000 пр. — ISBN 966-02-4100 (Т. 1) (PDF 1-го тому): Т. 2 : [Е — К] / редкол.: І. Сікорська, Н. Костюк. — 2008. — 664 с. : фотогр. — 1000 пр. — ISBN 966-02-4100 (Т. 2) (PDF 2-го тому): Т. 3 : [Л — М] / редкол.: А. Калениченко та ін. — 2011. — 627, [16] с. : іл. — 500 пр. — ISBN 978-966-02-6061-0 (Т. 3)
 • Фонографічна культура: довідник рок-журналіста, рекорд-продюсера та колекціонера / Синєокий О. В. — К.: КНТ, 2014. — 343 с.
 • Словник вокальних термінів / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.В. Гоголя ; [підгот. Н. Д. Даньшина]. - Ніжин : [б. в.], 2001. - 74 с.
 • Хоровий словник / підгот. Ж. М. Володченко [та ін.] ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : [б.в.], 2000. - 164 с.
 • Хоровий словник : довідник-посібник / уклад. А. В. Плішка ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - 70 с.
 • Хорознавчий лексикон / Ірина Апалькова. - Канів : Склянка Часу, 2011. - 108 с. - Бібліогр.: с. 103-104 .
 • Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі ХХ-ХХІ століть : довідник / А. А. Семешко. - Т. : Навчальна книга - Богдан, 2009. - 244 с.: іл.
 • Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва : довідник / Андрій Душний, Богдан Пиц ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Посвіт, 2010. - 215 с. : іл.
 • Світова баянно-акордеонна література на зламі XX-XXI століть : бібліогр. довід. / Анатолій Семешко. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 307 с.
 • Музиканти Кам’янеччини : біографічно-репертуарний довідник / М.А. Печенюк ; худ. ред. І. С. Підгурний ; ред. Л.Г. Яропуд. – Хмельницький : Поділля, 2003. – 480 с.
 • Чеські музиканти в Україні : біобібліогр. слов. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури; [уклад. В.М. Щепакін]. – Х.: ХДАК, 2005. – 248 с.
Образотворче мистецтво[ред. | ред. код]
 • Образотворче мистецтво: енцикл. ілюстр. словник-довідник / упоряд. А. Пасічний. — К. : Факт, 2007. — 678 с.: іл. — ISBN 978-966-359-220-6[191]
 • Тлумачний словник-довідник понять і термінів із сучасного образотворчого мистецтва: для вивч. курсу з дисципліни «Сучасне образотворче мистецтво» для студ. VI курсу за напрямом підгот. 0202 Мистецтво, спец. 8.02020501 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. — 76 с.
 • Словник термінів образотворчого мистецтва: навч. посіб. / Шевнюк О. Л. — Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. — 97, [1] с. : портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 97 (14 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-660-877-5
 • Біографічний довідник / Нац. спілка художників України, Чернігів. обл. орг. ; [авт. передм. та упоряд. А. К. Адруг]. — 2001. — (Електрон. текст. дані (1 файл : 2,21 Мб))
 • Косівські різьб'ярі / Бірюков М. — Л.: Кн.-журн. вид-во, 1954. — 32 с.
 • Словник-довідник художників, що працювали на Україні в XIV–XVIII ст. / Жолтовський П. М. — Б. м., 1963. — 232 с. — Окремий відбиток з "Матеріали з етнографії та мистецтвознавства" (Вип. 7–8).
 • Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М. П., Афанасьєв В. А., Білецький П. О. та ін. — К.: Гол. ред. Укр. Рад. Енциклопедії, 1973. — 267 с.
 • Художники України: енциклопедичний довідник / голова ред. кол. В. Д. Сидоренко ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва. — К. : Інтертехнологія, 2006.
Вип. 1 / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський. — К. : [б.в.], 2006. — 640 с.: іл. — ISBN 978-966-96839-3-9
 • Довідник членів Спілки художників СРСР по Українській РСР / Упоряд. В. Ф. Мальцева, О. І. Баранова; Відп. ред. Є. А. Афанасьєв. — К., 1986. — 276 с.
 • Довідник членів Спілки художників України / Ред.-упоряд. А. В. Гусарова. — К., 1998. — 181 с. — До 60-річчя заснування Спілки художників України.
 • Українські радянські художники: Довідник / Упоряд. Р. О. Доскалова та ін.; Відп. ред. І. І. Верба; Спілка художників України. — К.: Мистецтво, 1972. — 563 с.
 • Художники Києва : Живопис, графіка, скульптура, декор.-приклад. мистец. : Творчо-біогр. довід. / [Упоряд. С.Журавель ; Редрада: Бугаєнко І. та ін.]. — К. : ІПРЕЗ, 2000. — 199 с. : кольор. іл. — (Творча Україна; Вип. 1).
 • Художники України : Живопис, графіка, скульптура, декор.-приклад. мистец. : Творчо-біогр. довід. : [містить 155 творч.-біогр. довідок] / [Ред.: Бугаєнко І. та ін.]. — К. : ІПРЕЗ, 2001. — 221, [1] с. : кольор. іл. — (Творча Україна; Вип.2).
 • Художники Харкова: Довідник / Редкол. М. М. Безхутрий (автор текстів і упоряд.), В. В. Сизиков, Г. О. Томенко та ін.; Харківське обл. упр. культури, Харківське відділення Спілки художників та художнього фонду України, Харківський художній музей. — Х., 1967. — 175 с.: іл.
Театр[ред. | ред. код]
 • Театрально-драматичний словник ХХ ст. / А. Г. Баканурський, В. В. Корнієнко. — К. : Знання України, 2009.
 • Мала енциклопедія режисера театру анімації: матеріали до курсів «Режисура театру анімації», «Теорія театру анімації», «Історія театру анімації України», «Історія світового театру анімації» для студ. навч. закл. III—IV рівнів акредитації: навч. посіб. / О. О. Інюточкін; Харк. нац. ун-т мистец. ім. І. П. Котляревського. — Х. : Колегіум, 2012. — 167 c. — Бібліогр.: с. 161—167 — укp.
 • THEATRICA: Лексикон / Олександр Клековкін ; Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМ України. — К.: Фенікс, 2012. — 800 с. (PDF-файл)
 • THEATRICA: Старовинний театр у Європі від початків до кінця XVIII століття: Лексикон / Клековкін О. Ю. — К.: «АртЕк», 2009. — 600 с. — ISBN 966—505–229–2
 • THEATRICA: Практика сцени. Лексикон / Клековкін О. Ю. ІПСМ НАМ України. — К.: АртЕк, 2010. — 448 с.
 • THEATRICA: Морфологія: Лексикон / Клековкін О. Ю. ІПСМ НАМ України. — К.: Арт Економі, 2011. — 446 с.
 • THEATRICA: Українські старожитності. XVI — початок ХХ ст.: Матеріали до словника / Клековкін О. Ю. ІПСМ НАМ України. — К.: Арт Економі, 2011. — 424 с. — ISBN 978-966-2576-11-5
 • THEATRICA: Histrionia: Лексикон / Клековкін О. Ю. ІПСМ НАМ України. — К.: Арт Економі, 2011. — 216 с. — ISBN 978-966-2576-24-5
 • THEATRICA: АНТИТЕАТР: Ідеї. Винаходи. Форми: Хронолексикон / Клековкін О. Ю. ІПСМ НАМ України. — К.: Арт Економі, 2012.
 • Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / Ю. О. Станішевський ; фотогр. В. Ландарь та ін. ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Київ. муніцип. укр. акад. танцю. — К. : Музична Україна, 2002. — 734 с. : фотогр. — Назва обкл. : Національна опера України. — 3000 пр. — ISBN 966-95024-4-6[192]
 • Мала енциклопедія Театру на Подолі / К.: Пульсари, 2008. — 152 с.
 • Театри Дніпропетровщини: енциклопедія / Г. Гронська та ін. ; заг. ред. Т. Шпаковська ; фото М. Бичинський та ін. — Д. : Дніпрокнига, 2003. — 718 с.: фотоіл. — (Серія «Пізнавай і шануй свій край»). — ISBN 966-7691-50-0
Фольклористика[ред. | ред. код]
 • Український фольклор: словник-довідник / Сивачук Н. П. та ін. — Умань: ПП Жовтий, 2010. — 140 с.[193]
 • Українська фольклористика: словник-довідник / уклад. і заг. ред. М. Чорнописького. — Т. : Підручники і посібники, 2008. — 448 с.
Хореографія[ред. | ред. код]
 • Хореографічне мистецтво України у персоналіях: Біобібліогр. довід.: хореографи, артисти балету, композитори, диригенти, лібретисти, критики, художники / В. Д. Туркевич. — Київ: Біографічний інститут НАН України, 1999. — 223 c. — ISBN 966-7236-09-9

Літературознавство[ред. | ред. код]

 • Українська літературна енциклопедія. — К., 1988—1995. — Т. 1—3. (онлайн-версія)
 • Літературознавча енциклопедія : У 2-х т. / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. — К: ВЦ «Академія», 2007. (DjVu-файли т. 1 i т. 2)
 • Давня українська література. Словник-довідник / Укл. Білоус Б., Білоус П., Савенко О. ; за ред. Білоуса П. — К.: Академія, 2015. — 208 с. — ISBN 978-966-580-345-4 (серія). — ISBN 978-966-580-466-6
 • Мала літературна енциклопедія / Павло Богацький. — Сідней, 2002.  (PDF і DjVu-файли)
 • Мала літературна енциклопедія / Дрогобицький ДПУ ім. І. Франка; Укл. П. Богацький; ред. О. Баган. — Дрогобич: Трек, 2013.– 260 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-97337-0-2
 • Азбуковник: енциклопедія української літератури. У 2-х т. / Укл. Б. Романенчук. — Філадельфія: Київ, 1969—1973.  (т. 1, PDF-файл і т. 2, PDF-файл)
 • Література і мистецтво Буковини в іменах: словник-довідник / Микола Богайчук. — Чернівці: Букрек, 2005. — 312 с. — ISBN 966-8500-64-4.
 • Універсальний літературний словник-довідник / Олефіренко С. М., Олефіренко В. В., Олефіренко Л. В. — Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. — 432 с. — ISBN 966-338-556-1 [194]
 • Словник літературних термінів / В. М. Лесин, О. С. Пулинець. — К. : Радянська школа, 1971. — 487 с.
 • Літературознавчий словник-довідник /За ред. Р. Гром'яка. — К.: ВЦ «Академія», 1997. — 752 с. — ISBN 966-580-003-5 DjVu-файл
 • Сучасний словник літератури і журналістики / Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л. — Харків: Прапор, 2009. — 384 с.
 • Лексикон порівняльного та загального літературознавства / Гол. ред. А. Волков ; Буковинський центр гуманітарних досліджень. - Чернівці : Золоті литаври, 2001. - 634 с. - ISBN 966-7577-88-0 (PDF-файл)
 • Лексикон античної словесності / За ред. М. Борецького та В. Зварича. — Дрогобич: Коло, 2014. — 730 с. — ISBN 9786176420972
 • Словник античної міфології / Укл. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів. Вступ. ст. А. О. Білецького. — Київ: Наукова думка, 1985. — 236 с. (oнлайн-доступ)
 • Словник античної мітології / Упоряд. Козовик І.Я., Пономарів О.Д. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2006. — 312 с. — ISBN 966-692-873-6
 • Античний світ у термінах, іменах і назвах : Довідник з історії та культури Стародавньої Греції та Риму / Лісовий І.А. — Львів: Вища школа, 1988. – 200 с.
 • Антична література : довідник / [О. П. Буркат, Р. С. Бєляєв, Н. О. Вишневська та ін.] ; за ред. С. В. Семчинського. - К. : Либідь, 1993. - 319 с. - ISBN 5-325-00177-9
 • Енциклопедія Української Літератури
 • Повернення деміургів / Плерома 3'98. Мала українська енциклопедія актуальної літератури — Івано-Фанківськ: Лілея-НВ, 1998. — 288 с. — ISBN 966-7263-22-3 (глосарійний корпус; PDF) [195]
 • Енциклопедія-довідник зі світової літератури / Л. М. Удовиченко; за заг. ред. Н. М. Кадоб'янської. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2012, — 144 с. — ISBN 978-617-656-152-1
 • Лауреати Нобелівської Премії 1901—2001 : енциклопедичний довідник / уклад.: С. О. Довгий, В. М. Литвин, В. Б. Солоіденко. — Вид. ювілейне. — Київ: Український Видавничий Центр ; К. : ДІА, 2001.
 • Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2005. (PDF-фрагмент)
 • Професійний довідник учителя літератури / Куцінко О. Г. — Х.: Основа, 2012. — 381, [3] с.: табл. — (Серія «Професійний довідник»). — ISBN 978-617-00-1163-3[196]
 • Зарубіжна література: від античних часів до сьогодення. Словник-довідник школяра / Матюшкіна Т. П. — Х.: Нова тема, 2009. — 336 с.[197]
 • Словник футуризму / Юрій Садловський ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Т. : Навчальна книга - Богдан, 2013. - 127, [8] с. : іл. - Бібліогр.: с. 100-117. - ISBN 978-966-10-3590-3
 • Світова література: навч.-практ. довід. : повний курс / І. В. Корсунова, Л. Ф. Бойко. — Харків: Торсінг плюс, 2012. — 287 с. : іл., табл., портр. ; 24 см. — Імен. покажч.: с. 285. — Предм. покажч.: с. 286. — 2 000 пр. — ISBN 978-617-030-472-8
 • Наратологічний словник / О. М. Ткачук ; ред. В. Г. Дончик. — Т. : Астон, 2002. — 174 с.
 • Словник образотворчих засобів. Тропи та стилістичні фігури: методичні рекомендації до курсу з теорії літератури / В. Ф. Святовець; редкол. В. В. Різун (голова), Б. І. Черняков та ін.; за ред. — К. : Видавництво Інституту журналістики, 2003. — 178 с.
Літературознавство персоналій[ред. | ред. код]
 • Десять років української літератури (1917—1927): Біобібліографічний покажчик / А. Лейтис, М. Яшек; Ред. С. Пилипенко. — К., 1928. — Т. 1.
 • Письменники України: біобібліографічний довідник / Упорядник В. П. Павловська, Л. Ф. Бубнова, Л. М. Сіренко. — К. : Український письменник, 2006. — 514 с.
 • Письменники України: Довідник / Упоряд. Д. Г. Давидюк, Л. Г. Кореневич, В. П. Павловська; Ред. Г. П. Бідняк. — Д.: ВПОП "Дніпро", 1996. — 397 с.
 • Українські письменники: біо-бібліографічний словник: у 5 т. / ред. О. І. Білецький. — Харків: Прапор, 2005 — .
Т. 1 : Давня українська література (XI—XVIII ст.) / уклад. Л. Є. Махновець. — Перероб. вид. — Харків: Прапор, 2005. — 976 с. — ISBN 966-8690-20-6
 • Українські письменники: біографії, огляди творчості, літературні напрямки і течії, літературознавчий словник: [довідник] / [відп. за вип. та худож. ред. Преварська Марія Іванівна ; обкл. Гарницька Надія Володимирівна]. — Київ: Велес, 2013. — 366, [1] с. — Бібліогр. у кінці розд. — ISBN 966-8263-43-X
 • Словник української літератури / Хінкулов Л. — К.: Вид-во АН УРСР, 1948.
Т. 2, ч. 1: Письменники Радянської України / За ред. і передмов. О. І. Білецького. — 587 с.
 • Українські письменники: Біо-бібліогр. словник: У 5-ти т. / АН УРСР, Ін-т літератури Т. Г. Шевченка; Уклав Л. Є. Махновець; Редкол. О. І. Білецький (голова) [та ін.]. — К.: Держлітвидав УРСР, 1960–1965.
Т. 1: Давня українська література (XI–XVIII ст.ст.) / Укл. та передм. Л. Є. Махновець. — 1960. — 979 с.
Т. 2: Дожовтневий період (XIX — поч. XX ст.): А-М / Укл. М. Пивоваров, Г. Сингаївська, К. Федоритенко; Відп. ред. Є. П. Кирилюк. — 1963. — 752 с.
Т. 3: Дожовтневий період (XIX — поч. XX ст.): Н-Я / Укл. М. Пивоваров, Г. Сингаївська, К. Федоритенко; Відп. ред. П. К. Волинський. — 1963. — 806 с.
Т. 4: Радянська література: А-К / Укл. О. І. Черкашин, Н. Ф. Колосова, Т. Г. Шерстюк; Відп. ред. Л. М. Новиченко. — 1965. — 845 с.
Т. 5: Радянська література: Л-Я / Укл. О. І. Черкашин, Н. Ф. Колосова, Т. Г. Шерстюк; Відп. ред. С. А. Крижанівський. — 1965. — 856 с.
 • Письменники Радянської України: Довідник / Упоряд. О. В. Килимник, О. І. Петровський; Відп. ред. П. Ю. Шабатин. — К.: Рад. письменник, 1976. — 416 с.
 • Письменники Радянської України. 1917–1987: Біобібліогр. довідник / Авт.-упоряд. В. К. Коваль, В. П. Павловська. — К.: Рад. письменник, 1988. — 719 с.: фото.
 • Українські письменники діаспори: Матеріали до біобібліогр. сл. Ч. 1. А — К / ред.: В. Кононенко; Нац. парлам. б-ка України. — К., 2006. — 196 c.
Українські письменники діаспори: Матеріали до біобібліогр. слов. Ч. 2. Л — Я / ред.: В. Кононенко; Нац. парлам. б-ка України. — К., 2007. — 252 c.
 • Усі українські письменники: довідник / упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. — Харків: Торсінг плюс, 2005. — 384 с. : іл. — (Іду на урок). — ISBN 966-670-578-8
 • Словник літературознавчих термінів Івана Франка / Пінчук С. П., Регушевський Є. С. — Київ: «Наукова думка», 1966. — 273 с.[198]
 • Життєва мудрість у творах Івана Багряного: енциклопедичний словник / В. К. Кунов. — К. : КВІЦ, 2006. — 388 с. — (Всесвітня серія «Письменники-мислителі»). — ISBN 966-7192-91-1
 • Життєва мудрість у творах Олега Чорногуза: енциклопедичний словник / В. К. Кунов. — К. : КВІЦ, 2005. — 96 с.: фотогр. — (Всесвітня серія «Письменники-мислителі»). — ISBN 966-7192-60-1
 • Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: словник-довідник / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — К. : Довіра, 2003. — 735 с.
 • Письменники Буковини: Посібник для учнів 5–11 кл. та вчителів укр. літератури / М. А. Богайчук, Р. Й. Дуб. — Чернівці,

1998. — 208 с.

Літературознавство Гоголя[ред. | ред. код]
 • 250 крилатих слів і зворотів М. В. Гоголя (українсько-російський тлумачний словник) / Л. П. Дядечко, О. В. Петренко, Ю. Ф. Прадід. — Сімферополь: ФОП Лемешко К. О., 2012. — 236, 584 с. — Кн.-«переверт» укр. та рос. мовами. Назва рос. мовою : 250 крылатых слов и выражений Н. В. Гоголя (русско-украинский толковый словарь). — ISBN 978-966-2568-36-3[199][200]
 • Гоголiвська Москва. Авторська енциклопедія-хроноскоп / Мельниченко В. Ю. — М.: ОЛМА Медiа Групп, 2011. — 832 стор. — ISBN 978-5-373-03835-5 (PDF)
 • Микола Гоголь у Москві: авт. енцикл.-хроноскоп / Володимир Мельниченко ; голов. ред. Світлана Головко. — К. : Либідь, 2013. — 542 с. : кольор. іл. — 1000 eкз. — ISBN 978-966-06-0658-6[201]
Літературознавство Шевченка[ред. | ред. код]


Літературознавство Франка[ред. | ред. код]
 • Франківська енциклопедія: у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України. – Львів: Світ, 2016- . - ISBN 9789669140333.
Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. – 2016. – 680 с.[210]
Літературознавство за регіонами[ред. | ред. код]
 • Літературне Закарпаття у XX столітті: Біобібліогр. покажчик / Хланта І. В. Закарпатське обл. держ. адміністрація; Управління культури, Закарпатська держ. обл. універсальна наук. б-ка. — Ужгород: Закарпаття, 1995. — 962, [4] с.
Літературознавство Івано-Франківської області[ред. | ред. код]
 • Літературне Прикарпаття: Довідник / Упоряд. В. Т. Полєк; Відп. ред. П. Г. Нісонський, М. Т. Донченко. — Л.: Каменяр, 1964. — 155 с.: іл.
 • Літературно-мистецька енциклопедія Кіцманщини. 2-е вид., перероб. і доп. / Дуб Р. — Чернівці, 1998. — 90 с.
Літературознавство Кіровоградської області[ред. | ред. код]
 • Літературний словник Кіровоградщини / Авт.-упоряд. Л. Куценко; Кіровоградська організація Спілки письменників України. — Кіровоград, 1995. — 126 с.
Літературознавство Полтавської області[ред. | ред. код]
 • Літературно-мистецька Полтавщина: довідник / М. І. Степаненко. — Гадяч: Вид-во «Гадяч», 2013. — 500 с.[211]
 • Літературознавча Полтавщина: довідник / М. І. Степаненко. — Полтава, 2015.
Літературознавство Харківської області[ред. | ред. код]
 • Літературна Харківщина: Довідник / Ред. М. Ф. Гетьманець. — Х.: Майдан, 1995. — 367 с.
 • Літературна Харківщина: Довідник / За заг. ред. М. Ф. Гетьманця. — Х.: Вид-во ХДПУ, 1996. — 111 с.
Літературознавство Черкаської області[ред. | ред. код]
 • Літературна енциклопедія Черкащини. Фрагменти / В. Поліщук // Вісник Черкаського університету. Філологічні науки. — 2013. — № 5. — С. 138—142.[212]
Літературна енциклопедія Черкащини (Подача сьома) / В. Поліщук // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. — 2015. — № 5. — С. 91-101.[213]
Літературна енциклопедія Черкащини (фольклорний аспект) / В. Поліщук // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2015. — Вип. 18-20. — С. 333—340.[214]

Мас-медіа, видавнича справа, бібліотечна справа[ред. | ред. код]

 • Енциклопедія видавничої справи: навч. посіб. / В. П. Ткаченко, І. Б. Чеботарьова, П. О. Киричок, З. В. Григорова. — Х. : Прапор, 2008. — 320 с. — Бібліогр.: с. 309—311. — 1000 пр. — ISBN 978-966-1643-01-6[215]
 • Словник-довідник основних видавничих термінів (для практики наукових установ) / Переклад і упорядк. А.І. Радченко. Наук.-вид. рада НАН України. — К.: Академперіодика, 2009. — 72 с. — ISBN 978-966-360-127-4
 • Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі: Довідник / Книжкова палата України. — К.: Книжкова палата України, 1999. — 156 с.
 • Хто є хто в українських мас-медіа: Довідник / Уклад. та ред. Г. Андрущак та ін. — К.: К. І. С., 1997–1999.
Вип. 1. — 1997. — 547 с.
Вип. 2: Інф. станом на липень 1999 р. — 1999. — 554 с.
Вип. 8. — 2001. — 416 с.
Вип. 9. — 2002. — 436 с. — 500 пр. — ISBN 966-02-2345-5
Вип. 10. — 2003. — 588 с. — 500 пр. — ISBN 966-02-2346-3
Вип. 11. — 2004. — 568 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-3157-1
Вип. 12. — 2005. — 616 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-3499-6
Вип. 13. — 2006. — 576 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-3912-2
Вип. 16 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук. — 2009. — 392 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-5172-4
Вип. 17 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук; Відп. за вип. Зоряна Наконечна. — 2010. — 400 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-5597-5
Вип. 18. — 2011. — 455 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-02-5597-5
Вип. 19 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук. — 2012. — 378 с. — ISBN 978-966-02-6697-1
Вип. 20 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук. — 2013. — 664 с. — ISBN 978-966-02-7131-9
 • Енциклопедія електронних мас-медіа: у 2 т. / І. Г. Мащенко. — Запоріжжя: Дике Поле, 2006.[217]
T. 1: Всесвітниій відео-аудіо-літопис: дати, події, факти, цифри, деталі, коментарі, персоналії. — 384 с. — ISBN 966-8132-72-6[218]
Т. 2: Термінологічний словник основних понять і виразів. — 511 c. — ISBN 966-8132-72-6[219]
 • Інформаційний простір України: Словник-довідник законодавчих термінів: довідково-навчальне видання / автор-укладач Я.О.Чепуренко; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – К. : Освіта України,2008. – 544 с. (doc-файл)
 • Енциклопедія для видавця та журналіста: енциклопедичний словник-довідник / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко ; МАУП, Кн. палата України. — К. : ДП "Видавничий дім «Персонал», 2010. — 400 с. — ISBN 978-966-608-997-0[220][221]
 • Український BEST. Міні-енциклопедія книжкового року / Упоряд. К. Родик, Т. Щербаченко. — К. : Книжник-review, 2005. — 272 с.: іл. — (Книжка року'2004). — ISBN 966-96327-2-2
 • Українська видавнича справа у персоналіях (XVI ст. — середина XX ст.): бібліогр. слов.-довід. / За заг. ред. Губи Л. О. — Дніпропетровськ: Ліра, 2016. — 214 с. : іл. — Бібліогр. в кінці ст. — 100 екз.
 • Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп'ютерної термінології / В. Е. Шевченко; Ред. Т. В. Ковтуненко; КНУТШ. — Київ: Либідь, 2006. — 320 с. — ISBN 966-06-0439-4
 • Медіалінгвістика: словник термінів і понять / Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов ; Київcький нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2014. — 326 с.
 • РR та маніпуляції: практ. слов. / Н. Б. Яцко ; ред.: В. М. Карпенко, К. Кузьменко. — Київ: Вадим Карпенко, 2015. — 472 с.
 • Український словник медіакультури / О. Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. і політ. психології ; літ. ред. Т. А. Кузьменко. — Київ: Міленіум, 2014. — 196 с.
 • Український словник-довідник екранних медіа / Рутковський О. К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2007. — 304 с. — ISBN 978-966-02-4557-0
 • Інформаційні ресурси: словник законодавчої та стандартизованої термінології / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. — К. : Нілан-ЛТД, 2012. — 284 с.
 • Термінологічний словник: тележурналістика / Уклад. В. І. Шульгіна ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т журналістики, Каф. соц. комунікацій. — Київ, 2015. — 157 с.
 • Словник журналіста: терміни, мас-медіа, постаті / Ред. Бідзіля Ю. М. — Ужгород: Закарпаття, 2007. — 224 с.[222]
 • Журналістика : словник-довідник / Михайлин І. Л. — К.: Академія, 2013. — 320 с.
 • Поліграфія та видавнича справа: російсько-український тлумачний словник / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, О. Г. Дячок. — Л. : Афіша, 2002. — 456 с.
 • Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи / уклад.: П. О. Киричок, О. М. Величко, С. Ф. Гавенко [та ін.] ; за заг. ред. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ», 2011. — 896 с.
 • Словник книгознавчих термінів / уклад. : В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко ; наук. ред. : Н. О. Петрова, Г. М. Плиса, Т. Ю. Жигун ; Кн. палата України. — К. : Аратта, 2003. — 160 с. — Бібліогр.: с. 7–8. — ISBN 966-647-44-6
 • Велика українська енциклопедія. Слóвник / Держ. наук. установа «Енициклопед. вид-во» ; упоряд.: Киридон А. М. та ін. ; ред.: Якубець О. А. (відп. ред.) та ін. — Київ: Енциклопед. вид-во, 2015. — 1406 с. — 100 пр.[223]
 • Стратегічні комунікації: [словник] / Т. В. Попова, В. А. Ліпкан ; за заг. ред. В. А. Ліпкана. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2016. — 400 с. — ISBN 978-966-2439-53-3[224]
 • Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології / Н. В. Стрішенець. — К. : НБУВ, 2004. — 329 с.

Математика[ред. | ред. код]

 • Довідковий математичний словник: Для студ. вузів екон. спрямування / Г. Я. Дутка; Нац. банк України. — Л., 1998. — 95 c.
 • Довідник з елементарної математики. Арифметика, алгебра / К. І. Швецов, Г. П. Бевз. — К.: Наукова думка, 1967. — 408 с.[225]
 • Довідник з елементарної математики. Геометрія, тригонометрія, векторна алгебра / П. Ф. Фільчаков. — К.: Наукова думка, 1967.[226]
 • Довідник з елементарної математики, механіки та фізики / Галушка І. М. та ін. Ред.: Максимова С. Г. — K.: Наукова думка, 1996. — 192 c. — ISBN 966-00-0014-6[227][228]
 • Короткий тлумачний математичний словник / Бугай А. С. — К.: Радянська школа, 1964. — 428 с.[229]
 • Математика. Тлумачний словник-довідник / Тадеєв В. О. — Тернопіль: «Навчальна книга — Богдан», 1999. — 160 с. — ISBN 966-7437-51-5[230][231] (PDF)
 • Систематичний словник української математичної термінології / Чайковський М. — Берлін: Видавництво української молоді, 1924. — 116 с.[232]
 • Енциклопедичний довідник у таблицях. Алгебра. Геометрія. Інформатика : 7-мі—11-ті кл. : пер. з рос. / Іваниця С. В. — Донецьк: ВКФ «БАО», 2012. — 431 с. : іл., табл. — 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — ISBN 978-966-481-574-8. — ISBN 978-966-481-525-0 (у паліт.)
 • Математика: навч.-практ. довід. : повний курс / О. І. Каплун. — Харків: Торсінг плюс, 2012. — 252, [1] с. : іл., табл.; 24 см. — Алф. покажч.: с. 243—248. — 2 000 пр. — ISBN 978-617-030-473-5
 • Біографічний словник діячів у галузі математики / О. І. Бородін, А. С. Бугай; Відп. ред. Й. І. Гіхман. — К.: Рад. школа, 1973. — 551 с.: іл.
Математика. Словники-перекладачі[ред. | ред. код]
 • Англійсько-український словник з математики та кібернетики: біля 50 000 / уклад. Є. Мейнарович, [[Кратко Мирослав Іванович|М. Кратко] — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2010. — 568 с. — ISBN 978-966-569-275-1[233]

Медицина[ред. | ред. код]

Т. 1, кн. 1 : Внутрішні хвороби: У 2 кн. ; Хвороби органів кровообігу. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання. Хвороби ендокринної системи (кн. 1) / Є. Х. Заремба та ін. ; . — [Б. м.]: [б.в.], 2005. — 768 с. — Бібліогр.: с. 765—767. — ISBN 5-311-01400-8
Т. 1, кн. 2 : Внутрішні хвороби: у 2 кн., Хвороби органів травлення. Хвороби нирок і сечових шляхів. Хвороби органів кровотворення. Експертиза працездатності при патології внутрішніх органів (кн. 2) / Є. Х. Заремба та ін. ; ред. В. Г. Передерій, Є. Х. Заремба. — [Б. м.]: [б.в.], 2006. — 568 с. — Бібліогр.: с. 561—567. — ISBN 978-966-463-003-7 (т. 1, кн. 2). — ISBN 5-311-01400-8
Т. 2 : Дитячі хвороби. Інфекційні хвороби. Основні принципи лікування хворих / О. Ю. Барнет та ін. ; ред. В. Г. Передерій, Є. Х. Заремба. — [Б. м.]: [б.в.], 2008. — 736 с. — ISBN 5-311-01400-8. — ISBN 978-966-463-016-0
Т. 3 : Хірургічні хвороби. Ортопедія і травматологія. Неврологія і нейрохірургія. Нетрадиційні методи лікування / О. О. Біляєва та ін. ; за ред. д-ра мед. наук, проф. В. Г. Передерія, акад. АНВШ України, д-ра мед. наук, проф. Є. Х. Заремби. — 2009. — 703 с. — 4500 екз. — ISBN 5-311-01400-8. — ISBN 978-966-463-030-9 (т. 3): Т. 4 : Онкологія. Акушерство та гінекологія. Сексопатологія. Проктологія. Туберкульоз / Б. Т. Білинський та ін. ; за ред. засл. діяча науки і техніки України, д-ра мед. наук, проф. В. Г. Передерія, акад. АНВО України, д-ра мед. наук, проф. Є. Х. Заремби. — 2011. — 711 с. : табл. — Бібліогр. в кінці розд. — 2000 екз. — ISBN 978-966-463-036-6 (т. 4). — ISBN 5-311-01400-8
Т. 5 : Державне управління сімейною медициною. Офтальмологія. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб / Є. Х. Заремба ін. ; за ред. засл. діяча науки і техніки України, д-ра мед. наук, проф. В. Г. Передерія, акад. АНВО України, д-ра мед. наук, проф. Є. Х. Заремби. — 2012. — 703 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 673—703. — 2000 екз. — ISBN 978-966-463-040-4 (т. 5). — ISBN 5-311-01400-8
 • Енциклопедія народної медицини: у 3-х т. / Укладач і відп. редактор О. В. Михайлевський. — Бережани: НВО «Медицина» ; Львів: Сполом, 2005—2009. — ISBN 966-665-266-8[234][235][236][237][238]
Т. 1 : Описи захворювань, рецепти / Бережани: НВО «Медицина» ; Львів: Сполом, 2005. — 2530 с. — ISBN 966-665-280-3[239][240]
Т. 2 : Характеристика лікар. рослин та їх застосування / Бережани: НВО «Медицина» ; Львів: Сполом, 2006. — 1169 с. — ISBN 966-665-375-3. — ISBN 966-665-377-Х (Т. 2)[241]
Т. 3 : Характеристика грибів та їх застосування, рецепти народної медицини / НВО «Медицина». — Бережани: ПП Михайлевська А. О., 2009. — 1198 с. — ISBN 978-966-23-08-01-3[242]
 • Енциклопедичний довідник з фітотерапії / Укладач і відп. редактор О. В. Михайлевський. — Бережани: ПП Михайлевська А. О., 2013. — 1084 с. — ISBN 978-966-23-08-01-3[243]
 • Енциклопедія діагностичних методик щодо з'ясування стану розвитку дітей раннього віку / упоряд. К. Л. Крутій ; Запорізький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. Кафедра дошкільної освіти. — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006.
Дайджест 1. — 2006. — 151 с.: табл. — ISBN 966-8758-11-0
 • Мала енциклопедія фізичної реабілітації: навч.-метод. посіб. / А. Й. Григор'єв, М. М. Балан, А. Б. Рацул. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2007. — 514 с.
 • Енциклопедія фізичної реабілітації: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / авт. проекту і голов. ред. А. Й. Григор'єв ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2008—2012.[244][245]
Т. 1 : 2008. — 712 с. — ISBN 978-966-189-010-6[246]
Т. 2 : Анатомо-фізіологічні та біохімічні основи фізичної реабілітації. 2008. — 920 с. — ISBN 978-966-189-015-1
Т. 3 : Психологічні основи фізичної реабілітації / упоряд. Г. О. Горська. — 2009. — 744 с. : іл. — 500 пр. — ISBN 978-966-189-033-5
Т. 4 : Лікувальна фізична культура / Григор'єв А. Й., Турчак А. Л. — 2009. — 896 с. : рис. — 500 пр. — ISBN 978-966-189-034-2[247]
Т. 5 : Масаж: унік. досвід світ. масажу / А. Й. Григор'єв та ін. — Вид. 2-ге. — 2012. — 778 с. : рис., табл. — 100 пр. — ISBN 978-966-189-082-3
 • Медична біологія: енциклопедичний довідник. Виданння 2-ге / Смірнов О. Ю. — К.: «Видавництво Ліра — К», 2016. — 506 с. — ISBN 978-617-7320-44-8 (Передмова, зміст)
 • Домашня медична енциклопедія / Любов Карасовська, Віталій Карасовський. — Луцьк ; Ковель: Надстир'я, 2015. — 153, [5] с. — 300 екз. — ISBN 978-966-517-830-9
 • Мікробіологія, вірусологія, імунологія, інфекційні хвороби : словник / уклад. Г. К. Палій [та ін.] ; ред. Г. К. Палій, В. Г. Палій. - 2. вид., перероб. і доп. - К. : Здоров'я, 2004. - 296 с. - ISBN 50311-01349-4
 • Тлумачний словник-довідник з анатомії, фізіології, патології дітей з основами генетики: навч. посіб. для студ. пед. ф-тів ун-тів / уклад. : О. А. Біда, Л. І. Прокопенко, Г. В. Луценко та ін.. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. — 170 с.
 • Тлумачний словник поширених медичних термінів. Навчальний посібник / Крупін В. П., Зіменковський А. Б., Регеда М. С. та ін. — Львів: Ліга-Прес, 2004. — 414 с.
 • Термінологічний словник: Епідеміологія. Біологічна безпека: навчальний посібник (ВНЗ I—IV р. а.) / Н.О. Виноград. - К.: Медицина, 2016. - 136 с. - ISBN 978-617-505-460-4[248]
 • Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори : слов.-довід. для працівників правоохор. органів / уклад.: В. Ю. Шепітько [та ін.]. – Харків : Апостіль, 2016. – 402 с.
 • Довідник онколога / ред.: Я. В. Шаврик; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д.Галицького. - 2-е вид., доповн., переробл. - Л. : Гал. вид. спілка, 2001. - 127 c.
 • Загальна гігієна: словник-довідник / І. І. Даценко, В. Г. Бардов, Г. П. Степаненко та ін.; за заг. ред. І. — Л. : Афіша, 2001. — 244 с.
 • Словник медичних термінів для зубних техніків / Гороховська О. М., Назар С. Л. — Львів: Новий світ-2000, 2016. — 158 с.
 • Геронтологія: словник-довідник / Е. В. Крайніков. — К. : Вид. Паливода А. В., 2010. — 351 c.
 • Нефрологія: Термінологічно-тлумачний словник / Іванов Д.Д., Кушніренко С.В., Пиріг Л.А., Ротова С.О., Таран О.І. — К. : Вид. Заславский А.Ю., 2017. — 116 c. — ISBN 978-617-632-076-0 (PDF-файл)
 • Cловник-довідник психіатричних термінів: навчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / Г. М. Кожина, Г. О. Самардакова, В. І. Коростій та ін. — Х.: ХНМУ, 2012. — 162 с.[249]
 • Судова психіатрія: термінологічний словник-довідник / Укл. Бачеріков А. М., Білецький Є. М., Хоміцька З. М. — Х.: ФОП Вапнярчук Н. М., 2007. — 213, [2] с. — 1 000 пр. — ISBN 966-8184-71-8
 • Медицина в Україні: біобібліогр. словник. Додатк. вип. XVIII — перша половина ХІХ ст. / М-во охорони здоров'я України, Держ. наук. мед. б-ка. — К. : Телеоптик, 2002. — 136 с.
 • Медицина в Україні: біобібліогр. словник. Вип. 2. Друга половина XIX. Літери А — К / М-во охорони здоров'я України, Держ. наук. мед. б-ка. — К. : Фітосоціоцентр, 2005. — 616 с.
 • Українські лікарі. Біобібліографічний довідник. Кн 1.: Естафета поколінь національного відродження / П. Пундій. — Львів-Чикаго, 1994. — 327 с.
 • Хто є хто в охороні здоров'я і медицині України. — К.: Три І, 1998.
Вип. 1. — 306 с.
Ветеринарія[ред. | ред. код]
 • Довідник ветеринарних препаратів / В. М. Горжеєв, І. Я. Коцюмбас, Ю. М. Косенко та ін. — Львів: Афіша, 2013. — 1595 с. : табл. — ISBN 978-966-325-195-0
Медицина. Словники-перекладачі[ред. | ред. код]
 • Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник. Т. 1: А — Д / Созанський О. М. та ін. ; уклад.: Любов Петрух, д-р фармац. наук, проф., Ірина Головко, канд. мед. наук, доц. — 2012. — 700 с. : табл.
Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник. Т. 2: Е — Н / Созанський О. М. та ін. ; уклад.: Любов Петрух, д-р фармац. наук, проф., Ірина Головко, канд. мед. наук, доц. — 2013. — 741 с.
 • Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; уклад.: Любов Петрух, д-р фармацевт. наук, проф., Ірина Головко, канд. мед. наук, доц. — Київ: Медицина, 2015. — 966, [1] с.[250]
 • Російсько-український медичний словник професійної мови фахівців з внутрішніх хвороб (із тлумаченням термінів) : 20 000 слів / М. Присяжнюк. — К. : Akademia, 1995. — 512 с.
 • Українсько-російський та російсько-український термінологічний словник з дерматовенерології / [уклад.: О. Б. Петрова, А. М. Дащук]. — Харків : [б. в.], 2013. — 74, [1] с. ; 21 см. — ISBN 978-617-7044-49-8

Мовознавство[ред. | ред. код]

2-ге вид., випр. і допов. — К. : Вид-во Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. — 824 с. : іл. — ISBN 966-7492-19-2
3-тє вид., зі змінами і допов. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2007. — 856 с. — ISBN 978-966-7492-43-4
 • Українська мова: енциклопедія / Губарева Г. А. та ін. ; за ред. І. В. Муромцева. — К. : Майстер-клас, 2011. — 399 с. : іл., табл., фото. — (Великий український словник). — 2000 екз. — ISBN 978-966-444-232-6
 • Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія (1290 термінів і понять) / О. О. Селіванова. — Полтава: Довкілля-К, 2006 . — 716 с. — ISBN 966-87910-0-2
 • Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. — Полтава: Довкілля-К, 2010. — 842 с.
 • Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. – 360 с.
 • Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. Єрмоленко С. Я. — К.: Либідь, 2001. — 224 с.
 • Словник лінгвістичних термінів / Кротевич Є., Родзевич Н. За заг. ред. С.В. Кротевича. - К.: Вид-во АН УРСР, 1957. - 236 с.
 • Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія / М. І. Голянич, Р. І. Стефурак, І. О. Бабій; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 272 c.
 • Лінгвістичний аналіз тексту : слов. термінів / М. І. Голянич, Н. Я. Іванишин, Р. Л. Ріжко, Р. І. Стефурак; ред.: М. І. Голянич; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Сімик, 2012. - 391 c.
 • Історія української мови : словник-довідник / ідея, упорядкування та окремі статті В. В. Денисюка. – Умань : Візаві, 2013. – 387 с. (PDF-файл)
 • Український словотвір у термінах. Словник-довідник / Вакарюк Л.О., Панцьо С. Є. — Тернопіль: Джура, 2007. — 260 с.
 • Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / Відп. ред. О. С. Стрижак. — К.: Наукова думка, 1985. — 256 с. (DjVu-файл)
 • Мала філологічна енциклопедія / Укл. О. I. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. — К.: Довіра, 2007. — 476 с. — ISBN 966-507-209-9
 • Енциклопедичний словник класичних мов / [Звонська Л. Л. та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Л. Л. Звонської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ: Київський університет, 2015. — 463 с. — ISBN 978-966-439-812-8
 • Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навч. енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів: «Новий світ — 2000», 2015.[253]
 • Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів: «Новий Світ-2000», 2015. — 395 с.
 • Риторичний словник / З. Куньч ; Київська міська державна адміністрація, Український науково-виробничий центр «Рідна мова». — Київ: Рідна мова, 1997. — 341 с. — ISBN 5-7707-9737-2
 • Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: енциклопедичний словник для фахівців з теоретичних гуманіт. дисциплін та гуманіт. інформатики / І. Б. Штерн ; Міжнародний фонд «Відродження». — К.: АртЕк, 1998. — 335 с. — (Програма «Трансформація гуманітарної освіти в Україні»). — ISBN 966-505-195-4
 • Мови світу: енциклопедичний довідник / Укл. Ю. М. Левицький; Передм. Ольга Федик. — Львів: Місіонер, 1998. — 200 с. — ISBN 966-7086-40-2
 • Людські мови: енциклопедичний довідник у 2-х частинах / Укл. Ю. М. Левицький. — Монреаль, Львів, 2013. (PDF 1-ї ч.; PDF 2-ї ч.)[254]
 • Мовознавча Полтавщина: довідник / М. І. Степаненко. — Полтава: ПП Шевченко Р. В., 2014. — 568 с.[255]
 • Морфологія. Термінологічний словник-довідник / Захлюпана Н., Кузьма І., Кутня Г., Труш О. (укл.). — Львів, 2014. — 225 с.[256]
 • Українські мовознавці та письменники-мовотворці: довідник / НДІ українознав. ; за ред. С. Я. Єрмоленко; кер. проекту: П. П. Кононенко, А. Ю. Пономаренко. — Київ: [б. в.], 2008. — 347 с.
 • Хто є хто з термінологів: Міжнар. довідник / Пономаренко Л. О. — Міжнар. орг. з уніфікації термінологічних неологізмів та ін. — Житомир: АСА, 1998. — 191 с.
 • Словник-довідник з української лінгводидактики / О. Горошкіна [та ін.] ; ред. М. І. Пентилюк. - К. : Ленвіт, 2003. - 150 с. - ISBN 966-7043-65-7
 • Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови = Grammatical and stylistic lexicon of Shevchenko’s poetry / Митрополит Іларіон; Ін-т дослідів Волині. – Вінніпег: Накладом Т-ва "Волинь", 1961. – 256 с. : іл.[257] (PDF-файл)
 • Історичний словник українського язика : Т. 1. А-Ж. Зош. 1, А-Г / уложили : Е. Тимченко ... [та ін.] ; Українська академія наук, Комісія на уложення історичного словника українського язика. - Київ ; Харків : Державне видавництво України, 1930.
Історичний словник українського язика : Т. 1. А-Ж. Зош. 2, Г-Ж / уложили : Е. Волошин, К. Лазаревська, Г. Петренка ; Науково-дослідний інститут мовознавства (Київ). Словниковий сектор. - К.: Українська радянська енциклопедія, 1932.

Наукові установи[ред. | ред. код]

 • Відділення економіки НАН України : іст.-біогр. довід. / НАН України. — Київ : Академперіодика, 2014. — 237, [5] с. : іл., портр. ; 23 см. — 150 пр. — ISBN 978-966-360-247-9
 • НАПрН України : довідник / відп. за вип. О. О. Погрібний. – вид. 5-е, перероб. та допов. – Х. : Право, 2011. – 424 с.

Педагогіка й соціальна робота[ред. | ред. код]

 • Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України: гол. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — ISBN 978-966-667-281-3
 • Енциклопедія педагогічної освіти України / Авт.-упоряд. В. Болгов ; Над вид. працювали Д. Васильчук, О. Денесюк, А. Загоруйко, О. Загребельна. — Київ: Українська конфедерація журналістів, : Інститут біографічних досліджень, 2010 . — 371 с. : фотоіл. — 5. — ISBN 978-966-8178-46-7
 • Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. — К.: ЦУЛ, 2008. — 336 с.
 • Понятійно-термінологічний білінгвальний словник: соціальна педагогіка = Terminology bilingual dictionary: social pedagogy / авт.-уклад.: С. М. Ситняківська, І. В. Літяга ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 186 c. : табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 182—183 (27 назв). — Алф. покажч. термінів: с. 184—186. — 300 пр. — ISBN 978-966-485-172-2
 • Український педагогічний словник / Гончаренко С. У. Гол. ред.С. Головко. — К.: Либідь, 1997. — 374 с.
 • Український педагогічний енциклопедичний словник / Укл. С. Гончаренко. — Вид. 2-ге, допов. й випр. — Рівне: Волинські обереги, 2011. — 519 с. — ISBN 978-966-416-236-1. — ISBN 966-06-0002-X (1-ше вид.)
 • Освіта дорослих: енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка; упоряд.: Н. Г. Протасова, Ю. О. Молчанова, Т. В. Куренна; ред. рада: В. Г. Кремень, Ю. В. Ковбасюк, Н. Г. Протасова та ін. — К. : Основа, 2014. — 496 с. — ISBN 978-966-699-786-2
 • Дошкільна освіта : словник-довідник : понад 1000 термінів, понять та назв / упор. К. Л. Крутій, О. О. Фунтікова. – Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2010. – 324 с.
 • Дошкільна лінґводидактика : словник-довідник : понад 600 термінів, понять та назв / [упоряд.: Богуш А. М., Крутій К. Л.]. - Запоріжжя : ЛІПС, 2014. - 198 с. - Бібліогр.: с. 196-198. - 100 пр. - ISBN 978-966-191-170-2
 • Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П. Наволокова. — Х.: Вид. група «Основа», 2009. (PDF-файли)[258]
 • Тлумачний словник-довідник понять і термінів з педагогіки креативності / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. — 190 с.
 • Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун. — К.: СПД Кулінічев, 2007. (PDF-файл)
 • Енциклопедичний словник з дистанційного навчання / В. М. Олексенко. — Харків: Б.в., 2004. — 163 с. — ISBN 966-8004-35-3
 • Короткий енциклопедичний словник зарубіжних педагогічних термінів / За ред. І. Г. Тараненко. — К.: ІСДО, 1995.
 • Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. — 112 с.
 • Словник-довідник педагогічних і психологічних термінів / В. М. Глазиріна, Т. М. Десятов, А. І. Кузьмінський та ін.; за ред. А. І. — Черкаси: Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2002. — 112 с.
 • Словник-довідник з педагогіки і психології вищої школи / Н. Є. Герасимова, Н. В. Касярум, В. М. Король, О. П. Савченко. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. — 212 с.
 • Дефектологічний словник: Навчальний посібник / За ред.. Бондаря В. І., Синьова В. М. — К.: «МП Леся», 2011. — 528 с.[259]
 • Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої.— Київ, Сiмферополь: Унiверсум, 2012.— 536 с.— ISBN 978-966-8048-55-5 (PDF-файл)
 • Все про соціальну роботу: навчальний енциклопедичний словник-довідник / Ред.-уклад. В. М. Піча ; Уклад. Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, О. Я. Бік. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Львів: Новий Світ-2000, 2014. — 617 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-966-418-213-0
 • Словник-довідник із соціальної роботи : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Київ. славіст. ун-т ; уклад.: М. М. Букач, Н. В. Клименюк, В. В. Горлачук ; ред. М. М. Букач. – Миколаїв : ФОП Швець В. Д., 2015. – 384 с.
 • Соціальна робота. Кн.4 : Короткий енциклопедичний словник / Державний центр соціальних служб для молоді, В. П. Бех, В. А. Башкірєв, М. Д. Вовканич ; Кер. авт. колективу В. П. Андрущенко. — Київ: ДЦССМ, 2002. — 533 с. — ISBN 966-7815-19-6
 • Технології соціально-педагогічної діяльності: Термінологічний словник-довідник / Теслюк В. М. — К.: НАКККіМ, 2011. — 145 с.[260]
 • Соціолого-педагогічний словник / авт.-уклад. : В. В. Радул, Я. В. Галета, Т. Я. Довга та ін. ; за заг. ред. В. В. Радула]. — 2-е вид. — Харків: Мачулін, 2015. — 443 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-8768-83-5
 • 100 термінів і понять соціально-трудової сфери: енциклопедичний словник / Заг. ред. С. В. Мельник ; Державна установа НДІ соціально-трудових відносин. — Луганськ: [б.в.], 2005. — 224 с. — ISBN 966-8526-31-7
 • Золоті імена на ниві освіти: Енциклопедичний довідник / Укл. Г. Ф. Крикун. — Очаків, 2003.
 • Українська педагогіка в персоналіях: у 2-х кн. / За ред. О. В. Сухомлинської. — К.: Либідь, 2005.
 • Українська лінгводидактика в іменах. Словник-довідник. / Кочан І., Захлюпана Н. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 238 с.
 • Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України / Автор-упорядн. Болгов В. В. — К.: Вид-во «Болгов Медіа Центр», 2006. — 128 с.
 • Відомі педагоги Прикарпаття (до 1939 року): Біогр. довідник / В. Полєк, Д. Дзвінчук, Ю. Угорчак; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника; Худож. О. Боса. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1997–1999.
 • Енциклопедія професійно-технічної освіти України / Укл. В. В. Болгов. — К.: Інститут біографічних досліджень, 2012. — 625 с. — ISBN 978-966-8178-55-9 (онлайн-версія)
 • Профтехосвіта України ХХ — початок ХХІ століть: енциклопедичне вид. / Нестерова Любов Володимирівна, Стременко Людмила Олексіївна ; ред. Колодій Л. В. ; обкл. Резніков П. В. ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. — Київ: Педагогічна думка, 2012. — 124, [3] с. — ISBN 978-966-644-314-7 (Текст)
 • Соціолого-педагогічний словник / уклад.: В. В. Радул, Я. В. Галета, Т. Я. Довга та ін. ; відп. ред. В. В. Радул. — 2-ге вид. — Х. : [Мачулін], 2015. — 444 с.
 • Педагогічний Олімп Одещини: біографічна енциклопедія / В.о. Одес. обл. держ. адм., Одес. ін-т удосконалення вчителів; Упоряд. Д. М. Демченко, Н. В. Савельєва, Л. І. Фурсенко. — Вид. 2-ге. — Одеса: Одеський інститут удосконалення вчителів: СМІЛ, 2008. — 336 с. — 2000 пр. — ISBN 966-16-0603-5
 • Енциклопедія діагностичних методик щодо з'ясування стану психофізичного розвитку дітей раннього віку / упоряд. К. Л. Крутій, Л. О. Федорович. — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. — 204 с. : іл. — (Бібліотека керівника дошкільного навчального закладу).[261]
 • Словник-довідник термінів педагогічного маркетингу / Флегонтова Н. М. — К.: Освіта України, 2008. — 80 с. —ISBN 978-966-188-000-8

Політологія[ред. | ред. код]

 • Політична енциклопедія / Редкол. Ю. А. Левенець (голова), Ю. І. Шаповал (заст. голови) та ін. — К. : Парламентське видавництво, 2011. (PDF-файл)
 • Політичний словник
 • Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни / Борис Кухта, Анатолій. Романюк, Любов Старецька [та ін.]. — Л. : Кальварія, 2003. — 500 с.
 • Політологія: навч. словн-довід. для студ. / За ред. В. М. Пічі. — 2-е вид., доп. — Львів: Новий Світ-2000, 2004. — 320 с. : табл. — Бібліогр.: с. 289—297. — ISBN 966-7827-06-2
 • Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I—IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми, 2-ге видання, стереотипне. — Львів: Новий Світ — 2000, 2015. — 779 с.
 • Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I—IV рівнів акредитації / Укл. Піча В. М. Ред. Климанська Л. Д., Турчин Я. Б., Хома Н. М.- Львів: Новий світ-2000, 2015. — 516 с.
 • Політологічна енциклопедія: навч. Посібник / укл.: Карасевич А. О., Шачковська Л. С. — Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. — Кн. 1 — 9
 • Політологічний енциклопедичний словник / упоряд. В. П. Горбатенко ; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка ; НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького, Укр. Асоц. політологів. — Вид. 2-ге, доповн. і переробл. — К. : Генеза, 2004.
 • Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін. За ред. М. П. Требіна. — Х. : Право, 2015. — 816 с.[262] (PDF)
 • Політологічний словник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К. : Видавництво МАУП, 2005. — 792 с.
 • Соціально-політична енциклопедія / М. П. Іщенко, О. М. Іщенко. — Черкаси: Інтроліга ТОР, 2012. — 635 с. — Бібліогр.: с. 629—635. — ISBN 978-966-2545-52-4
 • Соціально-політичний словник-довідник / авт. кол. : М. Іщенко, В. Андрущенко, М. Титарчук [та ін.] ; за ред. М. Іщенка. — К. : Відлуння, 1999. — 304 с.
 • Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни / М. А. Бучин, М. П. Гетьманчук, І. П. Карий та ін. — Л. : Дослід.-вид. центр НТШ, 2008. — 274 с. — Бібліогр.: с.266-273.
 • Словник із соціальної політики / Т. В. Семигіна. — К. : Києво-Могилянська академія, 2005. — 253 с.
 • Парламентаризм: Словник — довідник / Шляхтун П. П. — К.: Парлам. вид-во, 2003. — 151 с.
 • Історія політичної думки: навч. енциклопед. слов.-довід. для студентів ВНЗ І—ІV рівнів акредитації / Авдєєнко О. Д., Александрова О. С., Алєксєєнко І. В. та ін. ; за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів: Новий Світ-2000, 2014. — 765 с. ; 25 см. — (Вища освіта в Україні). — 300 пр. —ISBN 978-966-418-266-6[263] (PDF-фрагмент)
 • Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР: Т. 1 Україна Ч. 1 / Харківська правозахисна група. — Х. : Права людини, 2006. — 516 с.
 • Соціологія політики: енциклопедичний словник / авт.-упоряд. В. А. Полторак, О. В. Петров, А. В. Толстоухов.– К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009.[264]
 • Політичні партії: Енциклопедичний словник / Ю. Р. Шведа. — Львів: Астролябія, 2005. — 488 с. — ISBN 966-8657-03-9.[265]
 • Партії та вибори: енциклопедичний словник / Юрій Романович Шведа; В.о. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка.– Львів: ЛНУ ім. І. Франка , 2010.– 750 с. — 300 пр. — ISBN 966-613-780-0
 • Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навч. енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів: «Новий світ — 2000», 2015.
 • Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів: «Новий Світ-2000», 2015. — 395 с.
 • Геополітика: енциклопедія / за ред. Є. М. Суліми ; редкол.: Є. М. Суліма (голова), М. А. Шепєлєв (заст. голови), В. В. Кривошеїн та ін. — К. : Знання України, 2013. — 920 с. — Перелік ст.: с. 907—919. — ISBN 978-966-316-318-5
 • Словник геополітичних термінів та понять / Нац. ін-т проблем міжнарод. безпеки, Наук.-дослід. ін-т українознавства. — К. : Фоліант, 2008. — 208 с.
 • Геополітика держав: короткий словник для журналістів / Ін-т масової інформації, Могилянська школа журналістики (НаУКМА). — К. : [Інститут масової інформації], 2007. — 213 с.
 • Націоналізм як суспільний феномен: енциклопедичний словник / Ю. Л. Титаренко та ін. ; ред. Ю. І. Римаренко та ін. — Донецьк: Донбас, 1997. — 381 с. — ISBN 966-507-016-9. — ISBN 966-504-001-4
 • Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 — х — початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник / За ред. М. Кармазіної. — К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. — 588 с. — ISBN 978-966-02-6495-3 (PDF-файл)
 • Малий етнополітологічний словник: навч. посіб. / О. В. Антонюк, В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та ін. — К.: МАУП, 2005. (PDF)
 • Історико-політичні уроки української державності: енциклопедичний словник / НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, Донецький ін-т внутрішніх справ ; відп. ред. Ю. І. Римаренко. — К. : [б.в.] ; Донецьк: [б.в.], 1998. — 544 с. — ISBN 966-507-016-9. — ISBN 966-504-001-4
 • Мала енциклопедія етнодержавознавства / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Відп. ред. Ю. І. Римаренко. — Київ: Довіра: Генеза, 1996. — ISBN 966-507-016-9
 • Держава: ілюстрована енциклопедія України / Ю. І. Шаповал ; фотохудож. Ю. Бусленко та ін. — К. : Балтія-Друк, 2008. — 160 с.: іл. — ISBN 966-8137-52-3
 • Організація державної влади в сучасному світі: конституційно-правова енциклопедія: усі держави світу / О. М. Бориславська, С. В. Різник. — Вид. 2-ге, стер. — Львів: ПАІС, 2013. — ISBN 978-966-1585-91-0
 • Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: словник-довідник / Лазор О. Я., Лазор О. Д. — К.: Дакор, 2006. — 352 с.
 • Місцеве самоврядування: словник-довідник: навч. посібн. / [уклад. О. М. Руденко, І. В. Козюра, Н. В. Ткаленко, О. М. Іваницька, О. В. Червякова, А. Є. Шевченко, О. В. Михайловська, Б. Н. Гечбаія].– Київ: Кондор-Видавництво, 2016. — 182 с. — ISBN 978-617-7458-08-0 (PDF-файл)
 • Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. — К. : НАДУ, 2010. (PDF-файл)
 • Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук. редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. : НАДУ, 2011. (доступ до PDF-файлів усіх томів на сайті Національної академії державного управління при Президентові України)[266][267][268][269]
Т. 1 : Теорія державного управління / наук. редкол. 1-го т. : В. М. Князєв [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-286-1 (Т. 1) (PDF-файл): Т. 2 : Методологія державного управління / наук. редкол. 2-го т.: Ю. П. Сурмін [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-287-8 (T. 2): Т. 3 : Історія державного управління / наук. редкол. 3-го т.: А. М. Михненко [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-308-0 (T. 3) (PDF): Т. 4 : Галузеве управління / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. редкол. 4-го т.: М. М. Іжа [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-289-2 (Т. 4) (PDF): Т. 5 : Територіальне управління / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. редкол. 5-го т., [уклад.]: О. Ю. Амосов [та ін.]. — Х. : Магістр, 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-390-099-5 (T. 5): Т. 6 : Державна служба / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. редкол. 6-го т.: С. М. Серьогін [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-7800-79-6 (T. 6): Т. 7 : Державне управління в умовах глобальної та європейської інтеграції / наук. редкол. 7-го т.: І. А. Грицяк [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-300-4 (T. 7): Т. 8 : Публічне врядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. редкол. тому: В. С. Загорський (голова) [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-617-644-000-0 (T. 8)
 • Державне управління та державна служба: словник-довідник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. — К. : Видавництво КНЕУ, 2005. — 478 с.
 • Методологія державного управління: Словник-довідник / Уклад.: В. Д. Бакуменко (кер. автор. кол.), Д. О. Безносенко, С. В. Бутівщенко та ін. ; за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. — К.: Вид-во НАДУ, 2004. — 196 с. (доступ до PDF-файлу на сайті Національної академії державного управління при Президентові України)
 • Гендерна політика: поняття, визначення, управлінські підходи: Слов.-довід. / І. Г. Лазар; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Західноукр. центр «Жіночі перспективи». — Л. : Ліга-Прес, 2005. — 142 c.
 • Історія, теорія і практика європейської та євроатлантичної інтеграції України: енциклопед. довід. / за ред. В. Д. Бакуменка, С. О. Телешуна ; С. О. Телешун (кер. творч. кол.), В. Д. Бакуменко, Д. В. Вітер та ін. ; Нац. центр з питань євроатлант. інтегр. України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. : НАДУ, 2006. — 406 с. — ISBN 966-619-217-9
 • Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник / Б. Кухта, А. Романюк, М. Поліщук; За ред. Б. Кухти. — 2-е вид., перероб. і доп. — Л.: Кальварія, 1997. — 283 с.
 • Європейський Союз: Економіка, політика, право: енциклопедичний словник / Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка ; За ред., передмова Валерій Володимирович Копійка ; Вступ. слово Леонід Васильович Губерський . — Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011 . — 367 с. — ISBN 978-966-439-419-9[270]
 • Як працює Європейський Cоюз. Довідник інституцій ЄС / Представництво Європейського Союзу в Україні. — К.: ТОВ «FGL Energy», 2011. — 48 стор. — 5000 прим. — ISBN 978-92-79-19006-3 (PDF)
 • Словник-довідник Європейського Союзу / Ред. Ю. Марченко. — К.: К. І. С., 2001. — 152 с. (PDF)
 • Політичний устрій країн регіону: Західна Європа: енциклопедичний довідник для студентів / Анджей Антоні Вавринюк; В. о. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки; Ред. Г. О. Дробот.– Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. — 99 с. — 50 пр.– ISBN 978-966-600-605-2
 • Довідник з європейської інтеграції / Під ред. Чернеги О. Б. — Львів: Магнолія 2006, 2012. — 383 с.
 • Довідник з європейської інтеграції / Чернега О. Б., Бочарова Ю. Г., Горіна Г. О. та ін. ; за ред. О. Б. Чернеги ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — [2-ге вид., переробл. і доповн.]. — Донецьк: Сх. вид. дім, 2013. — 460 с. : табл. — 350 пр. — ISBN 978-966-317-204-0
 • Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття: довідник. Ч. 1 / Уклад. А. М. Круглашов, І. Озимок, Т. С. Астапенко, В. В. Руссу. — Чернівці, 2010. — 212 с. (PDF-файл): Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття: довідник. Ч. 2 / Уклад. А. М. Круглашов, Т. С. Астапенко, В. В. Руссу. — Чернівці, 2011. — 207 с.
 • Націоналізм як суспільний феномен: енциклопедичний словник / Ю. Л. Титаренко та ін. ; ред. Ю. І. Римаренко та ін. — Донецьк: Донбас, 1997. — 381 с.
 • Військово-політичний енциклопедичний словник: у 2 т. / А. В. Грищук. — К. : Румб, 2008—2009.
Т. 1 : А—К. — 2008. — 432 с. : портр. — 500 пр. — ISBN 978-966-2273-01-4
Т. 2 : Л—Я. — 2009. — 464 с. : портр. — 500 пр. — ISBN 978-966-2273-02-1
 • Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях: словник-довідник / В. А. Ліпкан, О. С. Ліпкан. — К. : Текст, 2008. — 400 с.
 • Демократія від А до Я: словник-довідник / М. П. Рагозін. — Донецьк: Донбас, 2002. — 204 с.
 • Інформаційно-комунікаційні технології в публічному управлінні: словник-довідник / уклад.: В. М. Дрешпак та ін. ; за заг. ред. В. М. Дрешпака, О. В. Кравцова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2013. — 130, [1] с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 126—130 (83 назви). — Алф. покажч. ст.: с. 119—125. — 100 пр. — ISBN 978-617-7139-04-0
Дипломатія[ред. | ред. код]
 • Дипломатія сучасної України: Енциклопедичний довідник / Редкол. В. П. Буркат, Є. І. Головаха, М. Г. Железняк, І. М. Дзюба та ін. — К.: Ін-т енциклопедичних досліджень, 1997.
 • Стислий український дипломатичний довідник: пос. для студентів-міжнародників / М. А. Кулініч, Г. М. Руденко ; Дипломатична академія при МЗС України, Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, [б. м.], 2006. — 376 с.
 • Українська дипломатична енциклопедія: у 2 т. / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Л. В. Губерський (голова редколегії) та ін. — К.: Знання України, 2004
Т. 1 : А — Л. — 760 с. — ISBN 966-316-039-Х: Т. 2 : М — Я. — 812 с. — ISBN 966-316-045-4
 • Українська дипломатична енциклопедія: у 5 т. / за заг. ред. проф. Д. В. Табачника ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — Харків: Фоліо, 2013.
 • Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство. Частина 1 / Киридон А. М., Мартинюк В. О., Троян С. С. — Х.: Основа, 2011. — 127 [1] c. — (Б‑ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 04 (88)). — ISBN 978-617-00-0879-4[271]
Частина 2 / Х.: Основа, 2011. — 125 [3] c. — (Б‑ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 05 (89)). — ISBN 978-617-00-0921-0[272]
 • Основи теорії міжнародних відносин. Словник / М. П. Гетьманчук, Л. О. Дорош, М. В. Здоровега, О. Я. Івасечко, У. В. Ільницька, О. В. Кукарцев, З. Й. Куньч, Ю. Р. Лемко, Г. І. Луцишин, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 340 с. — ISBN 978-617-607-830-2[273]
 • Теорія міжнародних відносин. Термінологічний словник / М. П. Гетьманчук, О. С. Івахів, О. В. Кукарцев та ін. ; [за ред. М. П. Гетьманчука]. — Л. : Тріада плюс, 2011. — 318 с. — Бібліогр.: с. 282—290 (124 назви). — ISBN 978-966-486-101-1
 • Термінологічний словник-довідник з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн»: навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Д. Гапотій, Я. В. Попенко. — Мелітополь (Запоріз. обл.): МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. — 278 с. : іл., портр. — 300 пр. — ISBN 978-617-7055-47-0
 • Етнократологічний словник / За ред. Антонюка О. В., Головатого М. Ф., Щокіна Г. В. — К.: МАУП, 2007. — 576 с.

Психологія[ред. | ред. код]

 • Психологічна енциклопедія: A — Я / авт.-упоряд. О. М. Степанов. — К. : Академвидав, 2006. — 424 с. — (Серія «Енциклопедія ерудита»). — ISBN 966-8226-30-5
 • Психологічний словник / ред. : В. І. Войтко. — К. : Вища школа, 1982. — 216 с.
 • Українська психологічна термінологія: словник-довідник для студ. та викл. вищ. навч. закл. / Держ. програма розвитку і функціонування укр. мови на 2004—2010 рр., Ін-т психології ім. — К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. — 302 с.
 • Психологія розвитку: словник-довідник / Крайніков Е. В. — К.: Арістей, 2004. — 257 с.[274]
 • Психологія: терміни, поняття, визначення: слов.-довід. / Г. В. Ложкін, І. Я. Коцан, В. А. Бараннік, В. В. Подляшаник ; за заг. ред. Г. В. Ложкіна. — Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. — 188 с.
 • Психологічний словник-довідник: навчальний посібник / Приходько Ю. О., Юрченко В. І. - К.: Каравела, 2014. - ISBN 978-966-222-924-0 [275]
 • Словник-довідник психолога-консультанта / уклад.: Н. В. Гаркавенко, Я. В. Чаплак, С. К. Шандрук, І. І. Солійчук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Галиц. ін-т ім. В.Чорновола. - Чернівці: Рута, 2010. - 200 c. [276]
 • Клінічна психологія. Словник-довідник / С. В. Діденко. — К.: Академвадав, 2012. — 320 с. — ISBN 978-617-572-037-0[277]
 • Патопсихологія: понятійно-термінологічний словник: навч. посіб. [для студентів ВНЗ спец. «Психологія», «Соц. робота»] / Г. М. Закалик, Ю. М. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 156 с. : іл. — Бібліогр.: с.150-153 (41 назва). — ISBN 978-617-607-934-7
 • Короткий психологічний словник / За ред. проф. В. І. Войтка. — К.: Вища школа, 1976. — 191 с.
 • Словник-довідник термінів з конфліктології / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці: Чернівецький державний університет, 1995. — 334 с.
 • Словник психологічних термінів (з глибинної психології) / За ред. С. І. Рясенко. — К., 2006. — 260 c.
 • Сучасний тлумачний психологічний словник / В. Шапар. — Х.: Прапор, 2005. — 639 с. — ISBN 966-7880-85-5
 • Соціально-психологічний словник / авт.-уклад. Мирослав Чапка, Уршула Контни. — Мисловіце, 2010. — 519 с.
 • Англо-українсько-російський тлумачний словник психології. Приблизно 5 000 термінів / Висоцька О. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. — 446 с.

Релігієзнавство[ред. | ред. код]

 • Релігії народів світу / Г. Е. Єрмановська. — К.: ПАТ "ДАК «Укрвидавполіграфія», 2014. — 319 с. : іл. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-97340-6-8
 • Релігієзнавчий словник / за ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. — К.: Четверта хвиля, 1996. — 392 с.
 • Словник–довідник з релігієзнавства / Шевченко В. М. — К.: Наукова думка, 2004. — 560с.
 • Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій. Енциклопедично-довідкове видання / Укл. Г. В. Щокін. — К.: МАУП, 2002—2011. — ISBN 966-608-157-1
Т. 1. — 2002. — 576 с.; іл., [16] с. іл. — ISBN 966-608-142-3[278]
Т. 2. — 2005. — 640 с.: іл. — ISBN 966-608-385-Х[279]
Т. 3. — К. : ДП "Вид. дім «Персонал», 2008. — 576 с. : іл. — ISBN 978-966-608-844-7[280]
Т. 4. — К. : ДП "Вид. дім «Персонал», 2011. — 452 с. : іл. — ISBN 978-617-02-033-4[281]
 • Євангельська енциклопедія / Укл. Станіслав Галайко. — Нововолинськ: Мінотавр, 2007. — 272 с.
 • Велика православна енциклопедія / Донецьк: Глорія Трейд, 2013. — 384 с.[282][283]
 • Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів / Костів К. — К.: Україна, 1995. — 429с.
 • Біблійний довідник Геллея / Генрі Геллей. — Торонто: Всесвітня християнська місія, 1985. — 857 с.[284]
 • Короткий релігієзнавчий словник / Лешан В. Ю. – Чернівці: Рута, 2007. – 128 с.
 • Глосарій релігієзнавця / За ред. член-кореспондента НАПН України В. О. Балуха. – Чернівці: Наші книги, 2013. – 280 с.
 • Малий біблійний енциклопедичний словник / Перекладач М. Заболотний. — 391 с.[285][286]
 • Словник біблійних слів / Рид Джепсон. — Християнське життя. — 208 с. — ISBN 093949731Х[287]
 • Середньовічна церква в іменах, термінах і назвах : глосарій / Н. П. Керецман ; відп. за вип. І. М. Ліхтей ; М-во освіти і науки, Ужгород. нац. ун-т, Іст. ф-т. – Ужгород : Говерла, 2015. – 302 с. – Бібліогр.: с. 288–290.
 • Англо-український глосарій християнсько-богословських термінів / укл. Л. А. Закреницька; наук. ред. О. Д. Огуй. — Хмельницький: ХНУ, 2012. — 152 с.[288]

Соціологія[ред. | ред. код]

 • Соціологічна еницклопедія / уклад.: В. Г. Городяненко ; редкол.: В. І. Астахова та ін. — К. : Академвидав, 2008. — 456 с. — (Серія «Енциклопедія ерудита»). — Алфавіт. покажч.: с. 446—455. — ISBN 978-966-8226-67-0
 • Соціологія: короткий енциклопедичний словник / уклад. В. І. Волович, В. І. Тарасенко, М. В. Захарченко та ін. ; за заг. ред. В. І. Воловича. — Київ: Український Центр духовної культури, 1998. — 736 с. — Альтернативна назва: Короткий соціологічний словник. — ISBN 966-7276-23-6
 • Соціологія: словник термінів і понять / Є. А. Біленький, М. А. Козловець, І. В. Саух та ін. ; за ред. : Є. А. Біленького — К. : Кондор, 2006. — 372 с.
 • Соціологія. Короткий навчальний словник: терміни і поняття /Піча В. М., Хоронжий А. Г., Климанська Л. Д., Савка В. Є. За ред. Пічі В. М. — Львів: Магнолія 2006, 2008. — 340 с.
 • Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник / Вакуленко С. М. та ін. — Львів: «Новий світ-2000», 2016. — 687 с.[289]
 • Сучасний словник із суспільних наук / За ред. О. Г. Данильяна, М. I. Панова. — Х.: Прапор, 2006. — 432 с. — ISBN 966-8690-47-8
 • Тематичний словник-довідник з соціології / За ред. В.В. Кохана; укл.: А. Александровська, Є. Буга, Ю. Ткачук та ін.. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 112 с. (PDF-файл)
 • Хто є хто в західній та вітчизняній соціології: Навчальний соціологічний словник для студентів / Уклад.: В. М. Піча, І. І. Доцяк, Д. Є. Забзалюк та ін.; Наук. ред. В. М. Піча. — Л.: Світ, 1999. — 159 с.

Фізика[ред. | ред. код]

 • Фізичний словник / І. І. Біленко; за ред. О. З. Жмудського. — К. : Вища школа, 1979. — 336 с.
 • Фізичний словник / І. Біленко. — К.: Вища школа, 1993. — 319 с.[290][291]
 • Фізичний тлумачний словник / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — 767 с.[292]
 • Довідник з фізики для учнів / Гайдучок Г. М., Лободюк В. А., Рябошапка К. П. — K.: Радянська школа, 1981. — 241c.[293][294]
 • Малий фізичний довідник: довідникове видання / Є. С. Клос, Ю. В. Караван. — Львів: Світ, 1997. — 272 с. : іл. — ISBN 5-7773-0159-2
 • Енциклопедичний довідник у таблицях. Фізика. Хімія. Біологія : 7-мі—11-ті кл. : пер. з рос. / Заведея Т. Л., Іваниця С. В., Матвєєва М. О. — Донецьк: ВКФ «БАО», 2012. — 543 с. : іл., табл. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-481-506-9. — ISBN 978-966-481-474-1 (у паліт.)
 • Енциклопедія цікавих фізичних фактів: навч .посіб. / І. В. Корсун. — Тернопіль: Терно-граф, 2013. — 222 с. : іл. — Бібліогр.: с. 213—217. — 300 пр. — ISBN 978-966-457-177-4
 • Словник фізичної термінології / НАН наук України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2009. — 240 с.
 • Фізика: навч.-практ. довід. : повний курс / Н. В. Столяревська. — Харків: Торсінг плюс, 2012. — 239 с. : іл., табл. ; 24 см. — Алф.-предм. покажч.: с. 233—235. — 2 000 пр. — ISBN 978-617-030-471-1
 • Довідник з оптики / Б. К. Остафійчук, М. М. Яцура, А. М. Гамарник ; за ред. Б. К. Остафійчука. — Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника», 2014. — 248 с. : іл., табл.
 • Біографічний довідник видатних фізиків / Кордун Г. Г. — К.: Рад. школа, 1985. — 280 с. — Бібліогр.: с. 276–278.
 • Фізики: Довідник / Храмов Ю. О. — К.: Наук. думка, 1974. — 480 с.: іл. — Бібліогр.: с. 354–379.
 • Хронологічний довідник вітчизняної фізики / М. С. Шульга. — К. : Вища шк., 1980. — 256 с. — Л-ра: с. 232—234. — Ім. покажч.: с. 235—254.
 • Українсько-англійсько-російський тлумачний словник з радіології та радіологічного захисту / Ю. В. Бездробний, В. Г. Козирський, В. А. Шендеровський. — К. : Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова, 2007. — 320 с.

Філософія, мораль, етика[ред. | ред. код]

 • Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; голова редкол. В. І. Шинкарук. — К. : Абрис, 2002. — 742 с. — ISBN 966-531-128-X (PDF-файл)
 • Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: Ілюстрований енциклопедичний довідник / Укл. Ю. В. Омельченко. — К.: Ракша М. О., 2009. — 296 с. — ISBN 978-966-97052-0-4
 • Історія філософії: словник / за ред. В. І. Ярошовця. - Київ : Знання України, 2006. - 1200 c. (PDF-файл; Рецензія на словник)
 • Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / Ред. кол.: Губерський Л. В. (керівник) та ін.; Авт.-упоряд.: Андрущенко В. П. (керівник) та ін. — К.: Знання України, 2002. — 670 с.
 • Соціальна філософія: короткий енциклопедичний словник / Андрущенко В. П. (ред., упоряд.); Волович В. І. (ред.); Горлач М. І. (ред., упоряд.); Губерський Л. М. (ред.); Чуйко В. Л. (упоряд.); Українська Академія політичних наук. — Київ-Харків: ВМП «Рубікон», 1997. — 400 с. — ISBN 966-7152-05-7[295]
 • Філософський словник соціальних термінів / В. П. Андрущенко, Т. В. Андрущенко, В. Г. Антонечко та ін.; під ред. В. П. Андрущенко. — К. : Р. И. Ф., 2005. — 671 с.
 • Філософський словник / М. О. Булатов. — К. : Стилос, 2009. — 575 c.
 • Тлумачний словник основних філософських термінів / Петрушенко В. Л. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. — 264 с. — ISBN 978-966-553-828-8
 • Філософія Середних віків: словник-довідник: навч. посіб. [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підгот. 6.020301 «Філософія»] / Тетяна Біленко ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич: Дрогобиц. держ. пед. ун-т, 2014. — 67 с. ; 21 см. — (Університетська бібліотека). — 300 пр. — ISBN 978-966-384-314-8
 • Словник-довідник філософських та культурологічних термінів / Полянська В. І., Боборикін В. Ю., Крижановська Н. Є. та ін. ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії та права, Каф. філософ. думки та культурології. — Херсон: Грінь Д. С., 2014. — 149 с. ; 21 см. — Авт. зазначено на 3-й с. — 100-річчю Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського присвяч. — Бібліогр. в тексті. — 300 пр. — ISBN 978-617-7123-76-6
 • Словник з логіки / Повторева С. М. — Львів: Магнолія 2006, 2007. — 196 с.
 • Логічний словник-довідник / С. Д. Цалін. - 4-тє вид., випр. і доп. - Х. : Факт, 2006. - 384 с. - ISBN 966-637-511-7
 • Формальна логіка : короткий словник-довідник / Гасяк О. С. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 200 с.
 • Етика. Короткий навчальний словник: терміни, поняття, персоналії / Савельєв В. П. — Львів: Магнолія 2006, 2015. — 279 с.
 • Тлумачний словник-довідник моральних та духовних понять і термінів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. — 243 с.
 • Сучасний словник з етики : Словник / Тофтул М. Г. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 416 с. – ISBN 978-966-485-156-2 (PDF-файл)

Хімія[ред. | ред. код]

 • Глосарій термінів з хімії
 • Загальна хімія: Тлумачний словник-довідник [для учнів, студентів, викладачів] / Буринська Н. М. - Київ; Ірпінь.: Перун, 2010. - 176 с. - ISBN 978-966-569-251-5 [296]
 • Номенклатура органічних сполук / Толмачова В. С., Ковтун О. М., Дубовик О. А., Фіцайло С. С. — Тернопіль: Мандрівець, 2011.
 • Основні біохімічні поняття, визначення і терміни : Навчальний посібник для природничих факультетів педагогічних інститутів / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боечко . – Київ : Вища школа, 1993 . – 528 с.
 • Процеси та обладнання хімічної технології: укр.-рос.-фр.-англ. тлумач. слов. / Казачинська Н. В., Сидоренко Л. М., Сидоренко С. В. ; за заг. ред. С. В. Сидоренка ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — Київ: НТУУ «КПІ», 2014. — 76 с. — Бібліогр.: с. 76 (15 назв). — Покажч.: с. 71—75. — 110 пр. — ISBN 978-966-622-612-2
 • Словник-довідник з хімії / Балух Н. М., Огороднічук Г. М., Коберська В. А. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2014.[297]
 • Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук / Толмачова В. С., Ковтун О. М., Корнілов М. Ю., Гордієнко О. В., Василенко С. В. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2008.
 • Тлумачний довідник із фізичної хімії / О. А. Бєлобородова, Б. В. Єременко, М. Ю. Корнілов та ін. ; за заг. ред. М. Ю. Корнілова ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. — К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2013. — 208 с.
 • Тлумачний термінологічний словник з хімічної кінетики / НАН України, Ін-т фіз.-орган. хімії та вуглехімії ; уклад. Й. Опейда [та ін.]. - Донецьк : [б.в.], 1995. - 263 с.
 • Харчова хімія: Словник-довідник для напряму підготовки 6.0571.01 «Харчові технології та інженерія» / Марчак Т. В., Румянцева Ж. О. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2016.[298]
 • Хімія : навч.-практ. довід. : повний курс / Л. І. Гончаренко. — Харків : Торсінг плюс, 2013. — 288 с. : іл., табл. ; 24 см. — Алф. покажч.: с. 285—286. — 2 000 пр. — ISBN 978-617-030-470-4
 • Хімія. Понятійний апарат: навч. посіб. для студ. / А. С. Сегеда, О. А. Лобода. — К. : Фітосоціоцентр, 2013. — 436 с.
 • Хімія: Шкільний словник-довідник / Авт.-уклад. Вікторія Олександрівна Хрутьба.– К. : Школа, : НКП, 2006.– 240 с.– (Освіта XXI століття). — 5000 пр. — ISBN 966-661-501-0

Юриспруденція, правознавство[ред. | ред. код]

Т. 1 : Історія держави і права України / редкол.: В. Д. Гончаренко (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 848 с. : іл. — ISBN 978-966-937-049-5[299][300] (PDF-уривок)
Т. 2 : Філософія права / [Абашнік В. О. та ін. ; редкол. 2-го т.: С. І. Максимов (голова) та ін.]. - 2017. - 1127 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 500 пр. - ISBN 978-966-937-145-4 (т. 2)
Т. 3 : Загальна теорія права. - Харків : Право, 2017. - 952 с. - ISBN 978-966-937-233-8
Т. 11 : Трудове право.- Харків : Право, 2018. - 776 с. - ISBN 978-966-937-400-4
Т. 14 : Екологічне право. - Харків : Право, 2018. - 776 с. - ISBN 978-966-937-407-3
Т. 17 : Кримінальне право. - Харків : Право, 2017. - 1064 с. - ISBN 978-966-937-261-1
Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / гол. редкол. В. Ю. Шепітько. – 2018. – 952 с. - ISBN 978-966-937-250-5
 • Сучасна правова енциклопедія / НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, НДІ інтелект. власності ; за заг. ред. О. В. Зайчука. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 408 с.
 • Енциклопедія права для кожної сім'ї. Домашній юрист: у 2 т.– Миколаїв: Константа, 2001. — ISBN 966-7309-31-2
 • Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов (співголови) та ін. ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ: Академперіодика. — Т. 1 : А–Д. — 2014. — 920 с. — Т. 2 : Е–Л. – 2017. – 928 с.
 • Велика юридична енциклопедія / уклад. М. Р. Гнатюк. — Донецьк: Глорія Трейд, 2011.
 • Великий енциклопедичний юридичний словник / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (голова), Н. М. Оніщенко, В. П. Горбатенко та ін. ; за ред. Ю. С. Шемшученка. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Юрид. думка, 2012. — 1020 с. — ISBN 978-617-665-001-0[301][302]
 • Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: У 2 ч. / О. Д. Святоцький, Т. Г. Захарченко, С. Ф. Сафулько та ін.; Зазаг. ред. С. Ф. Сафулька. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008.
Ч. 1. — 616 с. — ISBN 978-966-313-357-7[303] (PDF 1-ї частини; Ч. 1 он-лайн): Ч. 2. — 832 с.[304] (Ч. 2 он-лайн)
 • Довідник майбутнього адвоката / Т. В. Варфоломеєва, Н. М. Мироненко, З. В. Ромовська. — К. : Прецедент, 2010. — 1151 c.
 • Юридичний словник-довідник / НАН України, Ін-т держави і права ; ред. Ю. С. Шемшученко. — Киiв: Феміна, 1996. — 696 с. — ISBN 5-7707-8834-8 (он-лайн)
 • Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська, В. М. Шовковий, О. М. Лефтерова та ін. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. — 543 с. — ISBN 978-966-439-497-7 (PDF)
 • Юридична психологія: словник. Навчальний посібник / Александров Д. О., Андросюк В. Г., Казміренко Л. І., Кодлубовська Т. Б. та ін. За заг. ред. Казміренко Л. І., Моісеєва Є. М. — К.: КНТ, 2008. — 224 с.
 • Термінологічний словник-довідник з правознавства (історико-правовийаспект / Уклад. В. М. Сотниченко. - Київ, 2015. – 84 с. (PDF-файл)
 • Системно-правовий термінологічний словник-довідник з окремих галузей права: навч. посіб. для студ. заоч. форми навчання ВНЗ / В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова. — Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2012. — 350 c. — Бібліогр.: с. 348—350. — укp.
 • Словник юридичних термінів і понять: навч. посіб. / В. Г. Гончаренко, З. В. Ромовська, О. В. Бермічева, Л. Д. Білик, А. М. Бірюкова; ред.: В. Г. Гончаренко, З. В. Ромовська; Акад. адвокатури України. — К. : Юстініан, 2013. — 597 c.
 • Словник базової термінології з адміністративного права: Навчальний посібник для ВНЗ / За ред. Коломоєць Т. О. — К.: Істина, 2010. — 240 с.
 • Словник з аграрного права / Жушман В. П., Погрібний О. О., Уркевич В. Ю. За ред. Жушманана В. П. — Х.: Право, 2010. — 160 с.
 • Словник фінансово-правових термінів / За ред. Воронової Л. К. — К. Алерта, 2011. — 558 с.
 • Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та економічних термінів / Байрак І. П., Збарський В. К., Грабовський О. В., Курило В. І., Курило Л. І. — К.: Міленіум, 2008. — 296 с.[305]
 • Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України: за станом на 1 трав. 1999 р. / відп. ред. : В. Ф. Сіренко, С. Р. Станік ; упоряд. : О. В. Богачова, К. С. Винокуров. — К. : Оріяни, 1999. — 502 с.
 • Адміністративне право України: слов. термінів: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Андрєєва Д. Є., Басов А. В., Басова Ю. Ю. та ін. ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова ; Держ. ВНЗ «Запоріз. нац.ун-т». — Київ: Ін Юре, 2014. — 519 с. — ISBN 978-966-313-495-6
 • Словник термінів біржового законодавства. Навчальний посібник / Укл. Телятник Л. П., Телятник В. Л. — Терн.: Астон, 2004. — 208 с.
 • Словник термінів зі спортивного права / Укл. Бордюгова А. Ю. — К. Юстініан, 2007. — 144 с.
 • Словник термінів інформаційного права / упоряд. А. І. Марущак ; за заг. ред. М. Я. Швеця. — К. : КНТ, 2008. — 183 с.
 • Словник юридичнихї термінів екологічного законодавства України / уклад. А. П. Гетьман [та ін.]. – Харків : Одіссей, 2010. – 160 с.
 • Криміналістика: енциклопедичний словник (укр.-рос. і рос.-укр.) / В. Ю. Шепітько ; за ред. В. Я. Тація. Акад. прав. наук України. — Х. : Право, 2001.
 • Енциклопедія сучасного права неповнолітніх / Н. В. Шость та ін. — К. : Рідна мова, 1997. — 385 с. — ISBN 577-07-9735-5
 • Популярна юридична енциклопедія / В. К. Гіжевський та ін. ; голова ред. кол. І. С. Чиж. — К. : Юрінком Інтер, 2003.
 • Міжнародна поліцейська енциклопедія: понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: В 10 т. / відп. ред. Ю. І. Римаренко та ін. ; Нац. акад. внутр. справ України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Акад. прав. наук України, Акад. підготовки керівних кадрів поліції Федерат. Республіки Німеччини, Акад. упр. М-ва внутр. справ Рос. Федерації. Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. — К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2003.
Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. — 2003. — 1231 с. — ISBN 966-313-057-1 (т. 1): Т. 2 : Права людини у контексті поліцейської діяльності / упоряд. Ю. І. Римаренко [та ін.]. — 2005.
Т. 3 : Поліцейський менеджмент: історія та сучасність. — 2006.
 • Правова енциклопедія школяра / В. В. Головченко, В. С. Ковальський, Л. О. Лоха. — Київ: Юрінком Інтер, 2006 . — 439 с. — ISBN 966-667-195-6
 • Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; відп. ред. Я. М. Шевченко. — К. : Ін Юре, 2009. — ISBN 978-966-313-423-9[306]
 • Сучасний словник цивільно-правових термінів: включає терміни, введені оновленим цивільним законодавством України / Упор. Венедіктова І. В. — Х. Страйд, 2005. — 224 с.
 • Словник цивільного права / Грін О. О. — Ужгород: ПП Данило С. І., 2009. — 436 с.
 • Тлумачний словник з цивільного права / Акад. прав. наук України, Ін-т приват. права і підприємництва ; ред. В. М. Селіванова. - К. : [б.в.], 1998. - 225 с.
 • Цивільний захист: словник-довідник / Жовнірович М. Ю., Кашин І. П. — Львів: Тріада плюс, 2009. — 200 с.
 • Мала юридична енциклопедія з конституційного права: словник-довідник / Ю. М. Бисага [і ін.] ; Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. — Ужгород: Ліра, 2003.
 • Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / Київ. ун-т права НАН України, Міжнар. центр прав. пробл. інтелектуал. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; заг. ред. Ю. Л. Бошицький. — К. : [Вид-во Європ. ун-ту], 2009.
Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / Київ. ун-т права НАН України, Міжнар. центр прав. проблем інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [уклад.: Ю. Л. Бошицький, В. В. Луць, Р. Б. Шишка] ; за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького та Р. Б. Шишки. — Вид. 2-ге, випр. і допов. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. — 215 с.
 • Мала енциклопедія теорії держави і права / С. В. Бобровник та ін.; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К. : [Вид-во Європ. ун-ту], 2010.
 • Мала енциклопедія міжнародної безпеки / авт.-упоряд.: Потєхін О. В., Тодоров І. Я.; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького, д-ра іст. наук. О. В. Потєхіна ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012.
 • Мала енциклопедія кримінального права / Бошицький Ю. Л. та ін.; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького, доц., канд. юрид. наук З. А. Тростюк ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Кондор, 2012. — ISBN 978-966-351-361-4[307]
 • Мала енциклопедія господарського права / Бошицький Ю. Л. та ін.; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького, доц., канд. юрид. наук С. І. Бевз ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Ліра-К, 2013. — ISBN 978-966-2609-33-2[308]
 • Конституційне право: словник термінів / П. П. Шляхтун; гол. ред. В. М. Куценко, ред. О. І. Цибульська. — К. : Либідь, 2005. — 568 с.
 • Мала енциклопедія конституційного права / Бошицький Ю. Л. та ін.; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Кондор, 2012. (PDF)
 • Тлумачний термінологічний словник з конституційного права = Explanatory Terminological Dictiory on Constitutional Law / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Хай-Тек Прес, 2013. – 408 с.
 • Мала енциклопедія міжнародного права / Бошицький Ю. Л. та ін. ; упоряд.: М. О. Дей, І. М. Проценко; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Кондор, 2013.
 • Міжнародне право: словник-довідник / Перепьолкін С. М., Сироїд Т. Л., Філяніна Л. А. ; за заг. ред. Сироїд Т. Л. — Харків: Юрайт, 2014. — 403 с. ; 21 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр.: с. 355—378. — Алф.-предм. покажч.: с. 379—403. — 300 пр. — ISBN 978-966-2740-48-6
 • Мала енциклопедія приватного права / Архипова М. І. та ін.; за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — Київ: Кондор, 2011.
 • Енциклопедія судової експертизи / Н. І. Клименко та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. І. Клименко. — Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 2013.
 • Енциклопедія інтелектуальної власності / Акад. технол. наук України ; авт.-уклад.: П. П. Крайнєв (кер.) та ін.; за ред. проф. П. П. Крайнєва. — К. : Старт-98, 2012.
 • Права інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: мала енциклопедія. — К. : Київ. ун-т права НАН України, 2009. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
 • Глосарій термінів та визначень з інтелектуальної власності: (навч. термінол. посіб.) / В. В. Калюжний ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — [2-ге вид. перероб. і допов.]. — Луганськ: Ноулідж, 2013. — 319 с. : портр. ; 14 см. — Бібліогр.: с. 310—319 (121 назва). — 100 пр. — ISBN 978-617-579-810-2
 • Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності: слов.-довід. термінів та визначень: (навч. термінол. посіб.) / В. В. Калюжний ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ: Ноулідж, 2013. — 263 с. : портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 258—263 (121 назва). — 300 пр. — ISBN 978-617-579-811-9
 • Словник термінів та визначень з інтелектуальної власності: навч. посіб. / В. В. Калюжний ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ: Ноулідж, 2013. — 172 с. ; 15 см. — Бібліогр.: с. 165—172 (104 назва). — 100 пр. — ISBN 978-617-579-665-8
 • Словник-довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства / І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський. — К. : Нора-Друк, 2011. — 111 с.
 • Службове право України : слов. термінів / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. – Запоріжжя : Гельветика, 2017. – 340 с
 • Законотворчість: словник термінів і понять з міжнародного та європейського права / Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К. : Атопол, 2005. — 157 с.
 • Визначні юристи сьогодення / Спілка юристів України; Редкол.: Євдокимов В. О. (голова), Оніщук М. В. (відповідальний секретар) та ін. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — 624 с.
 • Вчені юристи України. Довідкове видання / Редкол: В. Ф. Опришко (керівник) та ін. — К.: Ін-т законодавства Верх. Ради України, 1998. — 610 с.
 • Порівняльне правознавство : вітчизняні та зарубіжні спеціалізовані центри дослідження і викладання : довідник / О.В. Кресін ; за ред. В.Н. Денисова ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. - Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. - 189 c. -( Енциклопедія порівняльного правознавства ; ; вип. 2). - ISBN 9660238401

Освіта[ред. | ред. код]

 • Енциклопедія позашкільної освіти / [головний редактор Г.П. Пустовіт] ; Рівненський державний гуманітарний університет, Науково-методичний центр інноваційних технологій виховного процесу НАПН України, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. - Рівне : О. Зень, 2017. - 525 с. - ISBN 9786176012306
 • Словник-довідник лексики сфери освіти: національно-європейська ідентичність : навч. посіб. / І.М. Серебрянська. - Суми: СумДУ, 2018. - 341 c. - ISBN 978-966-657-703-3

Шкільництво[ред. | ред. код]

 • Усі шкільні терміни: словник-довідник / уклад. Т. К. Співак. — Харків: ФОП Співак В. Л. : Весна, 2010. — 588, [1] с. — (Словникова скарбничка). — Бібліогр.: с. 588. — ISBN 978-966-2192-67-4
 • Традиції та інновації в навчанні історії в школі : дидактичний слов.-довід. / К. О. Баханов. - Запоріжжя : Просвіта, 2002. - 108 с.

Вищі навчальні заклади України[ред. | ред. код]

 • Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. / Видавнича рада: І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. Т. І: А–К. 716 с. + 112 вкл.; Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Т. ІІ: Л–Я. 764 с. + 224 вкл.[309] (PDF 1-го тому)
 • Вчені кафедри слов'янської філології / Упоряд. Л. М. Панів; М-во освіти України, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка. — Л.: Вид-во ЛДУ, 1998. — 124 с. — (Біобібліогр. вчених ун-ту).
 • Відомі вчені Державного Університету "Львівська політехніка" (1844–1994): Біогр. довідник / Буцко М. І. — Л.: Вид-во Держ. Ун-ту "Львів. політехніка", 1994. — 255 с.: портр.
 • Львівський державний університет фізичної культури: попул. довід. / Авт. кол.: О. Полянський, М. Линець, І. Свістельник ; за заг. ред. Є. Приступи. — Л. : ЛДУФК, 2011. — 172 с.[310]
 • Львівський державний університет фізичної культури. 1946—2016 : енциклопедія / О. Борис та ін. — Львів: ЛДУФК, 2016. — 488 с.[311]
 • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: рік 2004 : довідник / Львів: Наутілус, 2004. — 371 с. — ISBN 966-95745-9-5
 • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: рік 2009 : довідник / Зіменковський Б.C., ред. — Львів: Наутілус, 2009. — 412 с. — ISBN 966-95745-9-5
 • Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784—2009. / Зіменковський Б.C., Ґжеґоцький М. Р., Луцик О. Д. — Львів, Наутілус, 2009. — 472 с., 618 іл. Видання друге, доповнене і виправлене. (PDF-файл)
 • Києво-Могилянська академія в іменах: ХVІІ—ХVІІІ ст. : Енциклопедичне видання / За ред. В. С. Брюховецького — К.: Києво-Могилянська академія, 2001. — 736 с. (PDF)
 • Київська духовна академія в іменах: 1819—1924. У 2-х т. / Упор. і наук. ред. М. Л. Ткачук; відп. ред. В. С. Брюховецький. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015-.
Т. 1: А—К., 2015—740 с.: іл.[312]
 • Випускники Одеського (Новоросійського) університету: у 2 т. Вип. 1 : енциклопедичний словник / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова ; Відп. ред. В. А. Сминтина ; Упоряд., ред. М. О. Подрєзова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. — Одеса: АстроПринт, 2005. — 264 с. : фотоіл. — ISBN 966-318-318-7
Випускники Одеського (Новоросійського) університету: у 2 т. Вип. 2 : енциклопедичний словник / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Наукова бібліотека ; Наук. ред. В. А. Сминтина ; Відп. ред. М. О. Подрєзова; Упоряд., ред. В. П. Пружина, В. В. Самодурова, В. С. Єлпатьївська. — Одеса: АстроПринт, 2010 . — 230 с. : іл. — ISBN 978-966-19-0299-1
 • Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1865-2015) : наук. довідник / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; наук. ред., авт. вступ. ст. І. М. Коваль ; упоряд. : М. О. Подрезова, В. В. Самодурова ; бібліогр. ред. А. П. Бахчиванжи. – Одеса, 2015. – 108 с.
 • Вчені вузів Одеси: Біобібліогр. довідник / М-во культури України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького. — О., 1994–1995.
Вип.1: Природничі науки. 1865–1945; ч.1: Геологи. Географи / Упоряд. Л. М. Бур'ян. — 1994. — 96 с.
Вип.1: Природничі науки. 1865–1945; ч.2: Математики. Механіки / Упоряд. І. Є. Рикун. — 1995. — 176 с.
Вип.1: Природничі науки. 1865–1945; ч.3: Хіміки / Упоряд. Т. І. Олейникова. — 1995. — 108 с.
 • Острозька академія XVI–XVII століття. Енциклопедія / Ред. колегія: І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. Національний університет «Острозька академія». — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. — 512 с.: іл. — ISBN 966-95166-0-9 (онлайн-перегляд; PDF-файл; PDF-файл; сторінка енциклопедії в Інтернеті)
 • Національна металургійна академія України в іменах: енциклопедичний довідник / робоча група вид. Л. М. Клімашевський [та ін.] ; голова ред. кол. О. Г. Величко. — Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2008. — 320 с.: іл. 9. — ISBN 978-966-348-175-3
 • Доктори наук, професори Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: довідк.-бібліогр. вид. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; уклад.: І. М. Конет, В. С. Прокопчук. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.): Абетка-Світ: Зволейко Д. Г., 2013. — 511 с. : портр. ; 21 см. — Присвяч. 95-річчю з часу заснування ун-ту. — 100 пр. — ISBN 978-617-620-096-3
 • Учені вузів Української РСР / Авт. кол.: В. М. Попов, В. І. Полурез, Ю. П. Дяченко; Ред. Л. А. Дашківська та ін. — К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1968. — 516 с.: портр.
 • Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, 1917-2017 : мала енциклопедія : у двох томах / [рдакційна колегія Т.Б. Вєркіна ... [та ін.] ; редактор-упорядник Л.В. Русакова] ; Міністерство культури України. - Харків : Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2017. - 2 т. : портр. - ISBN 9786177445370.
 • Хто є хто: Професори національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут": Довідник / Редкол.: О. В. Іванченко, Р. Г. Лук'янов та ін. — К.: Освіта, 1998. — 160 с.
 • Хто є хто в Українській фармацевтичній академії: Бібліогр. збірник / Укладачі: В. П. Черних, О. І. Тихонов, І. А. Зупанець та ін.; М-во охорони здоров'я України, Укр. фармацевтична акад. — Х.: Основа, 1998. — 323 с. — (Наука).
 • Професори Київського університету : біограф. довід. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. редкол. Л. В. Губерський. – Київ : Київ. ун-т, 2014. – 591 с.

Промисловість, підприємництво[ред. | ред. код]

 • Практичний словник виробничої термінології / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. — 122 с.
 • Сучасне наукоємне виробництво: словник-довідник / П. А. Борисенко. — Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. — 259 с. : іл., табл. — 16 пр. — ISBN 978-966-2602-48-VІІ
 • Енциклопедія вітчизняного підприємництва. Здобутки. Досягнення. Успіх. : Вип. перший. — К. : ВАТ «Поліграфкнига», 2007. — 214 c.

Регіони України[ред. | ред. код]

Сільське господарство[ред. | ред. код]

Т. 1 : Абрикос — люцерна. — друге, переробл. і допов. вид. — 1956. — 756 с. : іл.
Т. 2 : Малина — ящур. — друге, переробл. і допов. вид. — 1956. — 796 с. : іл.
 • Українська сільськогосподарська енциклопедія: У 3-х т. / За ред. Р. Пересипкіна. — К.: Головна редакція УРЕ, 1970—1972.
 • Зерновий та хлібопродуктовий товарообіг в Україні: енциклопедичний довідник / В. Т. Александров та ін. — К.: АртЕк, 2000. — 544 с.: іл. — ISBN 966-95643-0-1
 • Виробнича енциклопедія бджільництва. — К.: Урожай, 1966. (DjVu-файл)
 • Бджільництво: Малий енциклопедичний довідник / М. М. Гунько. — Вінниця: Книга-Вега, 2004. — 160 с.: іл. — ISBN 966-621-159-9
 • Технічна ентомологія : українсько – англійський тлумачний словник – довідник : навч. посіб. / Мороз М. С. – Київ : Агроосвіта, 2015.– 105 с.
 • Зоотехнічний словник / За ред. Д. Я. Василенка. — К.: Гол. ред. УРЕ, 1977. — 578 с.
 • Сучасна енциклопедія птахівництва : 950 порад фахівців / Уклад. В. В. Рафєєнко; Пер. М. В. Іванченко. — Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004.– 352 с. — 15 000 пр. — ISBN 966-548-789-2
 • Енциклопедія птахівництва від А до Я: універс. посіб. для мудрого господаря / [уклад. Бойчук Ю. Д.]. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Cімейного Дозвілля», 2016. — 350 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 346. — 8000 пр.
 • Сучасна енциклопедія пасічника : 3500 корисних порад / О. С. Забоєнко. Пер. з рос. : М. В. Іванченко. — Донецьк: БАО, 2004. — 351 с. : іл., табл. — ISBN 966-548-811-2
 • Вчені у галузі тваринництва / Наук. ред. Г. О. Богданов, В. П. Буркат; УААН. — К.: Аграрна наука, 1999. — 423 с. — (Українські вчені-аграрії XX ст.; Кн. 2).
 • Сучасна енциклопедія тваринництва: 1200 порад фахівців / Биковська Н. З. Пер. з рос. : О. В. Кузьменко. — Донецьк: БАО, 2004. — 351 с: іл. — ISBN 966-548-808-2
 • Повна енциклопедія тваринництва: довід.-посіб. із розведення, утримання та переробки / Уклад. Бойчук Ю. Д. ; пер. з рос. Жанни Куяви. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. — 415 с. — ISBN 978-966-14-9328-4
 • Словник морфологічних ветеринарних термінів / В. С Левчук, 0. М. Очкуренко, О. В. Федотов та ін. — К.: Вища школа, 1990. — 303 с.
 • Словник з агробіології / Хоменко Л. 0. — К.: НАУ, 1998. — 689 с.
 • Картопля: практична енциклопедія / П. С. Теслюк та ін. ; ред. П. С. Теслюк та ін. ; ТзОВ «Інститут насінництва картоплі». — Луцьк: Надстир'я, 2003. — 299 с., 20 арк. фотоіл.: рис., табл., фотоіл. — ISBN 966-517-913-4
 • Короткий енциклопедичний словник з овочівництва / Г. І. Подпрятов та ін. ; Національний аграрний ун-т. Науково-навчальний ін-т рослинництва та ґрунтознавства. Навчально-науковий центр агротехнологій та їх стандартизації і сертифікації. Плодоовочевий факультет. Кафедра овочівництва. — К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2006. — 300 с. — ISBN 966-669-178-7
 • Мала енциклопедія з експертизи сортів рослин і охорони прав селекціонера / Уклад. А. В. Андрющенко, К. М. Кривицький, Н. В. Лещук.– К. : Фенікс, 2011.– 113 с. — 250 пр.– ISBN 966-651-943-9
 • Енциклопедія сучасного виноградарства: пер. з рос. / Аксьонова Л. В. — Донецьк: ВКФ «БАО», 2012. — 239 с. : іл., табл. — 3 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — ISBN 978-966-481-686-8 (у паліт.)
 • Фізіологічне енциклопедичне тлумачне словництво: у 2-х т. / Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С. З. Гжицького ; Упоряд. Роман Йосипович Кравців, Володимир Петрович Романишин.– Львів : ЛНАВМ, 2007.
Т. 1 : 2007. — 503 с. — 150 пр.
Т. 2 : 2007. — 495 с. — 100 пр.
 • Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація: Словник-довідник / За заг. ред. Р. Я. Корінця, М. П. Гриценка, М. Й. Маліка. — Львів: НВФ «Українські технології», 2010. — 160 с.[313]
 • Ілюстрований словник-довідник з дисципліни «Земельний кадастр» для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» / Цицюра Я. Г. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2016.[314]
 • Словник-довідник з основ фахової діяльності для студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Бережнюк Н. А., Царук Л. Л. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2016.[315]
 • Словник ветеринарно-мікробіологічних термінів / Фаріонік Т. В., Блащук В. В. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2016.[316]
 • Ілюстрований словник-довідник з дисциплін «Геодезія», «Геодезія та землевпорядкування» для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» та 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» / Цицюра Я. Г. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2015.[317]
 • Довідник з використання хімічних препаратів в захисті рослин від бур'янів / Вергелес П. М., Окрушко С. Є., Пінчук Н. В., Буткалюк Т. О., Голюк Ю. В. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2015.[318]
 • Словник основних спеціальних понять і термінів з генетики для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Польовий Л. В., Поліщук Т. В. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2015.[319]
 • Вчені-селекціонери у тваринництві / Ред.: М. В. Зубець, В. П. Буркат; УААН. — К.: Аграрна наука, 1997. — 249 с. — (Українські вчені-аграрії XX ст.; Кн. 1).
 • Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва / Наук. ред. Ф. Ф. Адамець; УААН. — К.: Аграрна наука, 2000. — 364 с. — (Сер. "Українські вчені-аграрії"; Кн. 4).
 • Словник-довідник з тваринництва для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / Бережнюк Н. А. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2014.[320]
 • Тлумачний словник з агрозоології / М. М. Плиска. — Київ: Фенікс, 2014. — 235 с. : портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 234—235 (19 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-136-168-2
 • Тлумачний словник із сільськогосподарської екології / Укладачі: Л. Л. Товажнянський, Г. І. Гринь, А. А. Лісняк та інші. — Харків: НТУ «ХПІ». — 2009. — 220 с.
 • Словник-довідник зооінженерних термінів з дисципліни «Спеціалізоване м´ясне скотарство» (частина 1) для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, спеціальність: 7.090102 та 8.090102 «ТВіППТ» / Скоромна О. І., Царук Л. Л., Овсієнко С. М., Льотка Г. І. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2013.[321]
Частина 2 / Мазуренко М. О., Льотка Г. І. — Вінниця, 2014.[322]
 • Технологія виробництва продукції тваринництва. Словник — довідник для студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Спеціальність: 6.050503 / Огороднічук Г. М., Шевчук Т. В., Балух Н. М. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2014.[323]
 • Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Словник-довідник для студентів спеціальності 8.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Сироватко К. М. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2013.[324]
 • Словник-довідник термінів з водних біоресурсів та аквакультури для студентів спеціальності 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультури» / Марценюк Н. О. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2013.[325]
 • Сучасна енциклопедія рибного лову: науково-популярне видання / В. Попов, В. Карелін. — Донецьк: Бао, 2005. — 656 с. — ISBN 966-338-179-5
 • Лісові меліорації агроландшафтів : термінолог. слов. / Г. Б. Гладун, Т. О. Бойко, Л. М. Стрельчук ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. аграр. ун-т, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; ред. Т. О. Фітісова. – Вид. 3-тє допов. – Херсон : вид. Грінь Д. С., 2015. – 232 с.
 • Вчені у галузях механізації, електрифікації та меліорації / Ред. та упоряд.: Р. Й. Целінський та ін.; Наук. ред. М. К. Лінник. — К.: Аграрна наука, 2000. — 298 с.: іл. — (Сер. "Українські вчені-аграрії XX ст."; Кн. 3).
 • Довідник хімічного складу і поживності кормів в ґрунтово-кліматичних умовах Черкаської області / М. І. Бащенко, І. А. Іонов, О. Ф. Гончар [та ін.] ; М-во аграр. політики України, Нац. акад. аграр. наук. України, Черкас. дослід. станція біоресурсів Ін-ту розведення та генетики тварин [та ін.]. — Черкаси : Черкас. дослід. станція біоресурсів ; Чорнобай (Черкас. обл.) : Чорнобаїв. комун. полігр. п-во, 2013. — 260 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 258—259 (15 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-2499-11-7

Спорт[ред. | ред. код]

 • Енциклопедія Олімпійського спорту України / П. М. Азарченков та ін. ; пер. з рос. В. Авраменко ; ред. В. М. Платонов. — К. : Видавництво НУФВСУ «Олімпійська література», 2005. — 463 с.: фотогр. — ISBN 966-7133-71-0[326]
 • Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях. — 2-ге вид. / М. М. Булатова. — К. : Олімпійська література, 2011. — 400 с. : іл.[327][328]
 • Малий античний олімпійський словник / І. К. Попеску; ред.: В. Авраменко та ін.. — К. : Олімпійська література, 1999. — 144 с.
 • Історія світового футболу: енциклопедичний довідник / Л. М. Легкий. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2010. — 576 с.: іл. — ISBN 978-966-10-0141-0 [329]
 • Футбол. Історія та статистика. Енциклопедичний довідник / Л. Легкий. — Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. — 616 с. — ISBN 978-966-10-2619-2 (PDF-фрагменти) [330]
 • Шаховий енциклопедичний словник: у 2-х т. / В. Батура. — Луцьк: Волиньполіграф, 2015—2016.[331][332]
 • Шахісти української діаспори / Безпалько П. П. — К.: Задруга, 1998. — 219 с. — Бібліогр.: с. 195 (16 назв.).
 • Богатирі України / В. В. Драга, Д. Н. Котко. — К.: Здоров'я, 1972. — 155 с.: іл.
 • Спортивний туризм: довідник / Войтенко С. М., Совик Л. А., Ковбій Н. М. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2012.[333]
 • Термінологічний словник із фізичного виховання і спорту / І. А. Усатова, С. В. Цаподой. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. — 76 с.
 • Словник-довідник основних термінів і понять з теорії та методики фізичного виховання і спорту / Наумчук В. І. — Тернопіль: Астон, 2013. — 95 с. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 93—94 (21 назва). — ISBN 978-966-308-520-3
 • Українсько-російський, російсько-український тлумачний словник термінів спортивної боротьби / укладач Б. В. Семен. — Львів: Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2008. — 226 с.

Харчова промисловість[ред. | ред. код]

 • Російсько-український термінологічний словник : для студ. спец. "Технологія продуктів бродіння та виноробство" / В. А. Домарецький [та ін.] ; Український ун-т харчових технологій. - К. : [б.в.], 1994. - 138 с.

Енциклопедичні видання іноземних авторів, перекладені українською[ред. | ред. код]

 • Святе Письмо в європейській культурі: біблійний словник / А. Ланглуа, А. Ле Муане, Ф. Спіс, М. Тібо, Р. Требюшон, Д. Фуйу ; пер. з фр. З. Борисюк, Н. Лисюк. — К. : Дух і літера, 2004. — 320 с. — ISBN 966-7888-83-5. — ISBN 2-09-182072-5 (фр)[334][335]
 • Релігії світу: енциклопедія: пер. з фр. / П. Балта, Ж. Боттеро, К. Шадефо та ін. ; худож. Е. Боґаєр, П. Бонтам, Ф. Клеман. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 260 с. : ілюстр. — (Культура і традиції). — 3000 пр. — ISBN 966-605-552-X
 • Короткий теологічний словник / К. Рагнер, Є. Форгміллер. Пер. з нім. — Львів: Видано накладом Івано-Франк. катехетичного духовного ін-ту, 1996. — 663 с.
 • Юдео-християнський діалог: словник-довідник: пер. с англ. / За ред. Леон Кленицький, Джефрі Вайґодер; Пер. Ірина Кононенко; Наук. ред. Наталія Риндюк. — К. : Дух і Літера, 2015. — 295 с. — 500 пр. — ISBN 978-966-378-359-8 (PDF-файл)
 • Словник театру / Патріс Паві; пер. з фр. Маркіян Якубяк; наук. ред. Володимир Клековкін. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — ISBN 966-613-433-0 (PDF-файл)
 • Велика ілюстрована енциклопедія мистецтв / [автор тексту М. Холлінгсворт ; редактори українського тексту : Володимир Герман, Світлана Залозна, Лариса Бондаренко]. - Київ : Махаон-Україна, 2011. - 511, [1] c. : кол. іл. - ISBN 9786175263822 (укр.).
 • Енциклопедія історії та культури карпатських русинів / Укладачі Павло Роберт Маґочій, Іван Поп. Пер. з англ. Н. Кушко. — Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2010. — ISBN 978-966-387-044-1[336][337][338] (PDF-файл)
 • Історія європейської цивілізації. Греція: енциклопедія / ред. У. Еко ; пер. з італ.: О. В. Смінтіна, І. С. Горнова, О. О. Феденко. — Харків: Фоліо, 2015. — 863 с. — Пер. вид. : L'Antichità — Grecia / a cura di Umberto Eco. — Milano, 2012. — 1500 екз. — ISBN 978-966-03-7399-0
 • Всесвітня історія: повна ілюстрована енциклопедія: для дітей 10-14 років: пер. с англ. / Джейн Бінгем, Фіона Чандлер, Сем Таплін; Пер. А. Гречка, Н. Лавська, О. Мартинюк.– К. : Країна мрій, 2010.– 416 с. : іл. — 3000 пр. — ISBN 966-424-013-7
 • Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей Том перший. Наукові керівники проекту: Барбара Кассен і Констянтин Сігов / Пер. з франц. — К.: Дух і літера, 2009. — 576 с. Мова укр. — Обкл. тверда — Форм. 84х108/16 — ISBN 978-966-378-125-9 (PDF)[339][340][341][342]
Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Том другий. Наукові керівники проекту: Барбара Кассен і Констянтин Сігов / Пер. з франц. — К.: Дух і Літера, 2011. — 488 с. Мова укр. — Обкл. тверда — Форм. 84х108/16 — ISBN 978-966-378-201-0 (PDF-уривок)[343][344]
Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Том третій. Наукові керівники проекту: Барбара Кассен і Констянтин Сігов / Пер. з франц. — К.: Дух і Літера, 2013. — 328 с. Мова укр. — Обкл. тверд. — Форм. 84х108/16 — ISBN 978-966-378-290-4[345]
 • Всесвітня історія: dtv-Atlas : довідник : пер. з нім. / Герман Кіндер, Вернер Хільгеман, Манфред Гергт ; Наук. ред. пер. О.Ф. Іванов ; Худож. Рут Букор, Гаральд Букор ; Пер. О.Ф. Савчук . – Київ : Знання-Прес, 2007 . – 664 с. : іл., карт. - ISBN 966-311-064-6
 • Філософія: dtv-Atlas : довідник : пер. з нім. / Петер Кунцман, Франц-Петер Буркард, Франц Відман; Пер. В. Б. Демидченко; Худож. Аксель Вайс.– Пер. з 10-го нім. вид.– К. : Знання-Прес, 2002.– 270 с. : іл.– ("dtv-Atlas"). – 5000 пр. – ISBN 966-7767-04-3
 • Психологія : dtv-Atlas : довідник : пер. з нім. / Гельмут Бенеш ; наук. ред. пер. В. О. Васютинський ; худож.: Г. і К. фон Заальфельд. — К. : Знання-Прес, 2007. — 510 с. : іл. ; 25 см. — (Серія «dtv-Atlas»). — У підзаг.: 208 с. кольор. іл. — Бібліогр.: с. 477—496. — Імен. покажч.: с. 497—501. — Предм. покажч.: с. 502—510. — Б. т. — ISBN 966-7767-66-3
 • Екологія : dtv-Atlas : пер. з нім. / Дітер Гайнріх, Манфред Гергт; Пер. В. І. Лахно; Худож. Рудольф Фанерт, Розмарі Фанерт.– Пер. з 4-го нім.вид.– К. : Знання-Прес, 2001.– 287 с. : іл.– ("dtv-Atlas") . – ISBN 966-7767-02-7
 • Харчування : dtv-атлас : пер. з нім. / Габі Гаубер-Швенк, Міхаель Швенк; Пер. В. І. Лахно; Наук. ред. перекладу В. Г. Передерій, Ю. Г. Григоров; Худож. Йорг Майр.– К. : Знання-Прес, 2004.– 183 с. : іл.– ("dtv-Atlas") . – ISBN 966-7767-65-5
 • Енциклопедія політичної думки / за ред. Девіда Міллера; пер. з англ. за ред. Наталії Лисюк. — К.: Дух і літера, 2000. — ISBN 966-7888-00-2 (онлайн-версія; скан)
 • Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; пер. з англ. В. Шовкун; наук. ред. пер. О. Шевченко. — К.: Основи, 2003. — ISBN 966-500-089-6
 • Короткий оксфордський політичний словник: пер. з англ. / Джефрі Андергіл, Пол Артур, Сиріл Барет, П. Берд ; За ред. І. Маклін, А. Макмілан ; Пер. В. Сидоров, Д. Таращук, І. Ященко, П. Таращук, Р. Ткачук. — Київ: Основи, 2005 . — 789 с. — ISBN 966-500-184-1[346]
 • Видатні особистості: повна ілюстрована енциклопедія / пер. з англ. Р. Фещенко ; уклад. К. Гіффорд та ін. — К. : Країна мрій, 2008. — 256 с.: іл. — (Атласи та енциклопедії). — ISBN 0-7534-0769-8. — ISBN 978-966-424-111-0
 • Людина: енциклопедичний путівник / Авт. Б. Макміллан; пер. з англ. — К. : Махаон-Україна, 2009. — 304 с. : іл., фото. — (Енциклопедичний путівник). — ISBN 966-605-776-Х[347][348]
 • Журналістика та медіа: Довідник / Зіґфрід Вайшенберґ, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьорксен / Перекл. з нім. П. Демешко та К. Макєєв; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. — К.: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. — 529 с. — ISBN 978-966-2123-32-6 (PDF- фрагмент)[349][350]
 • Публіцистика. Масова комунікація : медіа-енциклопедія / Ю. Вільке та ін. ; пер. з нім. К. Макеєв, П. Демешко ; заг. ред. В. Ф. Іванов. — К. : Академія Української Преси: Центр Вільної Преси, 2007. — 780 с. — ISBN 996-7181-95-2
 • Історія моди : ілюстрована енциклопедія з давнини до сьогодення / текст Барбари Кокс, Керолін Селлі Джонс, Девіда та Керолайн Стаффорд ; ідея Аріани Клепак; перекл. О. Воронкіна. — Харків: Фактор, 2014. — 256с. : кольор. іл., фото. — 2000 екз. — ISBN 978-966-180-526-1
 • Композитори: Енциклопедичне видання / Пер. з нім. А. Цяпа. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 432 с. - (Серія "Метцлер компакт"). - ISBN 978-966-10-0405-3 [351]
 • Філософи : Довідкове видання / Пер. з нім. А. Цяпа. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 368 с. - (Серія "Метцлер компакт"). - ISBN 978-966-10-0398-8 [352]
 • Німецькомовні письменники : [словник-довідник] / Пер. з нім. А. Цяпа. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. - 351 с. - (Серія "Метцлер компакт"). - ISBN 978-966-10-0243-1 [353]
 • Літературознавство : словник основних понять / Пер. з нім. А. Цяпа. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. - 279 с. - - (Серія "Метцлер компакт"). - ISBN 978-966-408-398-7 [354]
 • Сучасна енциклопедія декоративно-прикладного мистецтва: пер. з рос. / Лариса Вячеславівна Варава; Пер. Ілля Григорович Данилюк; Худож. Тамара Володимирівна Галян.– Донецьк: ПКФ «БАО», 2007.– 304 с. — 15 000 пр. — ISBN 966-338-571-5
 • Енциклопедія довкілля: для ст. шк. віку: пер. з англ. / Д. Кларк, Д. Флінт, Т. Хеар. та ін. ; худож. Р. Хейуорд, Я. Морз, А. Пенг та ін. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 304 с. : ілюстр. — 5000 пр. eкз. — ISBN 966-605-488-4
 • Велика ілюстрована енциклопедія географії: для ст. шк. віку: пер. з англ. / авт. тексту К. Гіффорд. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 496 с. : ілюстр. — 10000 пр. — ISBN 966-605-492-2
 • Ілюстрований атлас географічних відкриттів: енциклопедія для широкого кола читачів: пер. з англ. — Київ: Махаон-Україна, 2013. — 271 с. : іл., табл., портр. ; 35 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-617-526-576-5. — ISBN 978-5-389-03612-3. — ISBN 978-1-74252-247-0 (англ.)
 • Велика ілюстрована енциклопедія історії: для серед. і ст. шк. віку: пер. з англ. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 492 с. : ілюстр., карти. — 5000 пр. — ISBN 966-605-203-2
 • Велика ілюстрована енциклопедія живої природи / авт. тексту Девід Берні ; ред.: Міранда Сміт, Расселл Маклін, Паула Бортон; пер. з англ.: Володимир Свєчников, Надія Сугоркіна. — К.: Махаон-Україна, 2011. — 319 с.
 • Тварини: енциклопедичний путівник у світ дикої природи / голов. ред. Д. Берн ; з англ. переклали І. В. Андрущенко та ін. ; добір ілюстр. Ч. Дабик-Йєйтс та ін., худож. оформ. Р. Тіббетс та ін., голов. худож. Б. Волс. — К. : Школа, 2003. — 624 с. : ілюстр. — ISBN 978-5-17-066775-8[355][356][357][358][359]
 • Життя тварин: ссавці, птахи, рептилії, земноводні, риби, комахи: [універсальний довідник: пер. з нім.] / А. Брем. — Харків: ВД «Школа», 2004. — 712 с. : ілюстр. — 10000 пр.. — ISBN 966-8182-07-3[360]
 • Велика ілюстрована енциклопедія тварин / авт. тексту: Фульвіо Керфоллі, Марко Феррарі; іл. Іван Сталіо [та ін.]; ред. Володимир Герман. — К.: Махаон-Україна, 2011. — 239 с.
 • Велика ілюстрована енциклопедія школяра: для серед. і ст. шк. віку: пер. з англ. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 484 с. : ілюстр., карти. — 15000 пр. — ISBN 966-605-166-4
 • Велика шкільна енциклопедія: для серед. та ст. шк. віку: пер. з англ. / авт. тексту Ш. Коннолі. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 256 с. : ілюстр. — 10000 пр. — ISBN 966-605-507-4
 • Птахи: енциклопедичний путівник / Авт. тексту Джоанна Бургер. Пер. з англ. В. Іваницький. — Київ: Махаон-Україна, 2007. — 301 с. : кольор. ілюстр. — (Енциклопедичний путівник). — ISBN 978-966-605-740-9[361]
 • Світ птахів. Енциклопедія / Джоанна Бургер; пер. з англ. В. Іваницький. — К.: Махаон-Україна, 2010 р., 304 с.- ISBN 978-617-526-171-2
 • Собаки. 50 найпопулярнійших порід: міні-енциклопедія: [пер. з англ.] / [відп. ред. С. Єзерницька]. — Київ: Країна Мрій, 2014. — 56 с. : кольор. іл. — 2000 пр.
 • Ілюстрована енциклопедія динозаврів / Боззі М. Л., д'Агостіно П. — Х.: Пелікан: Фактор, 2012. (PDF)
 • Енциклопедія археологічних відкриттів: для ст. шк. віку: пер. з англ. / А. Вітлі, С. Рейд ; іл. Д. Вудкук, Я. Мак-Ні. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 128 с. : ілюстр. — 5000 пр. — ISBN 966-605-612-7
 • Цивілізації Стародавнього світу: для серед. шк. віку: пер. з фр. / Ф. Перруден, Ю. Гусєва ; худож. М.-К. Лемейєр, Б. Алюнні. — Київ: Махаон-Україна, 2004. — 124 с. : ілюстр. — (Дитяча енциклопедія МАХАОН). — 5000 пр. — ISBN 966-605-476-0
 • Повна ілюстрована військова енциклопедія. Від лицарів до спецназу: пер. з англ. / Фіона Макдональд, Марк Бергін, Ендрю Робертшоу; Пер. Люцина Хворост.– Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2009.– 128 с. : іл. — 6000 пр. — ISBN 966-14-0505-8
 • Ваш малюк: енциклопедія розвитку від народження до двох років: пер. з англ. / Вільям Сірзи, Марта Сірзи, Роберт Сірзи, Джеймс Сірзи; Пер. В. І. Наливана; Гол. ред. В. В. Александров; Передм. С. М. Дикусарова.– К. : КМ Publishing, 2014.– 830, [1] с. : іл. 2 500 пр. — ISBN 978-617-538-043-7
 • Дитяча енциклопедія: для середнього і старшого віку. В 10 т. Переклад з видання Академії педагогічних наук РРФСР. / Київ: Радянська школа, 1961—1966.
Т. 1. Земля. / 1961. — 581 с.
Т. 2. Земна кора і надра землі. Світ небесних тіл. / 1961. — 545 с.
Т. 3. Числа і фігури. Речовина і енергія / голов. ред. О. І. Маркушевич ; ред.: О. Г. Калашников, Ю. В. Ходаков. — 1962. — 705 c.
Т. 4. Рослини і тварини / голов. ред. О. І. Маркушевич ; ред.: В. Ф. Наталі, П. О. Генкель, Ф. Д. Сказкін. — 1962. — 584 с.
Т. 5. Техніка. / 1963. — 593 с.
Т. 6. Людина / голов. ред. А. І. Маркушевич ; ред.: А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурія, А. А. Маркосян. — 1964. — 510 с.
Т. 7. З історії людського суспільства / голов. ред. А. І. Маркушевич ; ред.: С. Д. Сказкін, М. В. Нєчкіна. — 1964. — 664 с.
Т. 8. Наша Радянська батьківщина / голов. ред. О. І. Маркушевич ; ред.: М. П. Кім, М. П. Кузін. — 1971. — 538 с.
Т. 9. Зарубіжні країни. / 1965. — 556 с.
Т. 10. Література і мистецтво. / 1965. — 704 с.
Т. 1 : А — Г / Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександр Марченко; Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок. — 2013. — 111 с. : іл. — 7 000 пр. — ISBN 978-966-14-5769-9
Т. 2 : Г — І / Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександра Марченко; Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок. — 2014. — 111 с. : іл. — 12 000 пр. — ISBN 978-966-14-6374-4
Т. 3 : І — М: пер. з нім. / Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок; Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександр Марченко. — 2014. — 111 с. : кол. іл. — 10 000 пр. — ISBN 978-966-14-6848-0
Т. 4 : М — П: пер. з нім. / Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександр Марченко; Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок. — 2014. — 111 с. : кол. іл. — 8000 пр. — ISBN 978-966-14-7025-4
Т. 5 : П — Т / Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександр Марченко; Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок. — 2014. — 111 с. : кол. іл. — 10 000 пр. — ISBN 978-966-14-7766-6
Т. 6 : Т — Я / Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександр Марченко; Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок; Гол. ред. С. С. Скляр. — 2015. — 110,[1]с. : кол. іл. — 9 000 пр. — ISBN 978-966-14-7913-4
 • Велика шкільна енциклопедія в запитаннях і відповідях / Пер. з нім. — Київ: Махаон-Україна, 2013. — 430, [1] с. : іл., портр. — ISBN 978-617-526-562-8. — ISBN 978-5-389-04781-5 (у паліт.).[362][363]
 • Все про все на світі: енциклопедія: для дітей серед. шк. віку: пер. з англ. / гол. ред. Л. Слабошпицька . — Київ: Махаон-Україна, 2004. — 384 с. : ілюстр. — 7000 пр. — ISBN 966-605-432-9
 • Ілюстрована енциклопедія ерудита / Б. Вільямс. Пер. з англ. Р. Фещенко. — К.: Компанія ОСМА, 2015.
 • Всесвіт : 50 найвідоміших космічних об'єктів: міні-енциклопедія / пер. з англ. Р. Фещенко. — Київ: Країна мрій, 2015. — 56 с. : іл.
 • Всесвіт / авт. тексту М. Гарлік. — К. : Махаон-Україна, 2009. — 304 с. : кол. іл. — (Енциклопедичний путівник). — ISBN 978-966-605-903-4
 • Таємниці живої природи: енциклопедія. Ч. 1 : Життя океану / Рік Моріс ; пер. укр. С. Литвиненка ; оформ. Е. Шарплз, Л. Дейві. — М. : РОСМЭН ; К. : Дит. кн., 2002. — 198 с. : ілюстр.
 • Таємниці природи: енциклопедія: для дітей: пер. з фр. / К Лазьє ; худож. М.-К. Лемейєр, Б. Алюнні. — Київ: Махаон-Україна, 2003. — 128 с. : ілюстр. — (Дитяча енциклопедія МАХАОН). — 7000 пр. — ISBN 966-605-426-4
 • Світ незбагненного: повна ілюстрована енциклопедія для дітей від 10 років: пер. с англ. / Джуді Аллен; Пер. Р. Фещенко.– К. : Країна мрій, 2007.– 144 с. : кол. іл.– (Атласи та енциклопедії). — 4000 пр. — ISBN 966-424-011-7
 • Життя лісу: довідкове видання: для мол. шк. віку: пер. з фр. / авт. тексту М.-Р. Пімон ; худож. : М.-К. Лемейєр, Б. Алюнні. — Київ: Махаон-Україна, 2004. — 128 с. : ілюстр. — (Твоя перша енциклопедія). — 5000 пр. — ISBN 966-605-485-X
 • Ліс: енциклопедичний путівник / Авт. Тоні Родд, Дженніфер Стекхауз. Пер. з англ. В. Свєчніков ; ред. І. Андрущенко. — К. : Махаон-Україна, 2008. — 304 с. : іл., фото ; 26 см — (Енциклопедичний путівник). — ISBN 978-966-605-864-8[364][365]
 • Зелена планета: для мол. шк. віку / Е. Паруассьєн ; пер. з фр. А. Васильєва ; худож. Б. Алюнні, М.-К. Лемейєр, І. Леквесн. — Київ: Махаон-Україна, 2006. — 128 с. : ілюстр. — (Нова енциклопедія). — 5000 пр. eкз. — ISBN 966-605-625-1
 • Голуба планета: наук. — попул. вид. : для мол. та серед. шк. віку / К. Франко ; пер. з фр. А. Васильєва. — Київ: Махаон-Україна, 2008. — 128 с. : ілюстр. ; 23 см — (Нова енциклопедія). — 5000 пр. — ISBN 978-966-605-875-4
 • Планета Земля: енциклопедія: пер. з англ. / Майкл Аллабі ; ред. В. Герман. — Київ: Махаон-Україна, 2009. — 304 с. : ілюстр. — (Енциклопедичний путівник). — ISBN 978-611-526-003-4
 • Дивовижна планета: довід. вид. : для дітей серед. та ст. шк. віку: пер. з англ. / автори тексту Джек Ґрін, Террі Дженнінґс. — Київ: Махаон-Україна, 2012. — 184 с. : іл. ; 30 см — (Енциклопедія таємниць і загадок). — 2000 пр. — ISBN 978-617-526-474-4
 • Океани: універсальне довід.-енцикл. вид. : пер. з англ. / авт. тексту С. Хатчинсон, Л. Е. Хоукінс. — Київ: Махаон-Україна, 2007. — 304 с. : ілюстр. ; 26 см — (Енциклопедичний путівник). — 5000 пр. eкз. — ISBN 966-605-741-7[366]
 • Море: гіпотези, дослідження, факти, подорожі, пригоди, відкриття: довід. вид. : для серед. та ст. шк. віку: пер. з фр. / К. Кос, Т. П'янтаніда ; ред. С. Попадюк. — Київ: Махаон-Україна, 2010. — 352 с. : ілюстр. ; 26 см — (Велика енциклопедія " Махаон «). — 3000 пр. — ISBN 978-617-526-151-4
 • Секрети моря: наук. — попул. вид. : для дітей мол. шк. віку: пер. з фр. / авт. тексту М.-Р. Пімон ; худож. Ф. Ґвіро, Ф. Рюайє, І. Леквесн. — Київ: Махаон-Україна, 2007. — 128 с. : ілюстр. ; 23 см — (Твоя перша енциклопедія). — 3000 пр. — ISBN 966-605-726-3
 • Погода: енциклопедичний путівник / Авт. тексту Б. Баклі, Е. Дж. Хопкінс, Р. Вайтейкер. пер. з англ. О. Барабанової. — Київ: Махаон-Україна, 2007. — 304 с. : ілюстр. ; 26 см — (Енциклопедичний путівник). — 3000 пр. екз. — ISBN 966-605-762-Х[367][368]
 • Encyclopedia Britannica. Енциклопедія для дітей: для серед. та ст. шк. віку: пер. з англ. У 4 т. / К.: Махаон-Україна, 2010—2012.
Т. 1. Космос, земля, наука, техніка / ред.: В. Г. Герман, С. Овсянников. — 2010. — 256 с. : ілюстр. — 5000 пр. — ISBN 978-617-526-255-9[369][370]
Т. 2. Рослини, тварини / 2010. — 256 с. : ілюстр. — 5000 пр. — ISBN 978-617-526-256-6[371][372]
Т. 3. Географія / ред.: Володимир Герман. — 2012. — 398 с. : ілюстр. — 2000 пр. — ISBN 978-617-526-358-7[373]
Т. 4. Релігія, мистецтво, література / ред.: Володимир Герман. — 2012. — 256 с. : ілюстр. — 2000 пр. — ISBN 978-617-526-359-4[374][375]
 • Oxford. Перша енциклопедія: для дітей дошк. та мол. шк. віку / Е. Ленглі ; пер. з англ. К. Зінкевич. — К. : Перо, 2010. — 143 с.: іл. — ISBN 978-0-19-911995-0 (англ.). — ISBN 978-966-462-347-3 (укр.)
 • Про міста: довід. вид. : для мол. шк. віку: пер. з фр. / авт. тексту: Ф. Сімон, М.-Л. Бує ; худож. : І. Міссо, А. Сер'яні, І. Раньйоні. — Київ: Махаон-Україна, 2006. — 128 с. : ілюстр. — (Твоя перша енциклопедія). — 5000 пр. — ISBN 966-605-621-6
 • Вулкани: для серед. шк. віку: пер. з фр. / К. Ґоден ; худож. М.-К. Лемейєр, Б. Алюнні, Ф. Дейан. — Київ: Махаон-Україна, 2006. — 128 с. : ілюстр. — (Дитяча енциклопедія МАХАОН). — 6000 пр. — ISBN 966-605-627-5
 • Енциклопедія для дітей від 6-ти до 9-ти: пер. с фр. / авт. ідеї кн. Б. Лешербонер ; авт. ідеї худож. оформ. М. Пеллоте. — Київ: Махаон-Україна, 2004. — 160 с. : ілюстр. — (МЕГА). — 10000 пр. — ISBN 966-605-273-3
 • 4000 важливих фактів: енциклопедія школяра: для ст. шк. віку: пер. з англ. / Д. Фарндон. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 256 с. : ілюстр. — 5000 пр. — ISBN 966-605-550-3
 • Хочу все знати: енциклопедія для допитливих: для мол. шк. віку / А. Ганері, Б. Уолпол, Ф. Стіл та ін. ; пер. з англ. Т. Покидаєва. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 256 с. : ілюстр. ; 22 см — 6000 пр. — ISBN 966-605-611-9
 • Світ науки. Повна ілюстрована енциклопедія: для дітей від 10 років / пер. з англ. О. Здір ; уклад. Х. Берд. — К. : Країна Мрій, 2008. — 256 c.: іл. — (Атласи та енциклопедії). — ISBN 978-966-424-110-3. — ISBN 1-84236-404-9
 • Автомобілі. Літаки. Кораблі. Енциклопедія для хлопчиків: запитання та відповіді / Адам Хібберт, Кріс Окслейд, Джеймс Пікерінг ; худож.: Стефан Енжел та ін. ; пер. з рос. Ю. Попсуєнка. — К. : Національний книжковий проект, 2010. — 255 с. : кольор. іл. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-049096-7 (ТОВ „Видавництво АСТ“). — ISBN 978-5-271-19094-0 (ТОВ „Видавництво Астрель“). — ISBN 1-40541-537-2 (англ.). — ISBN 978-966-339-520-3 (ЗАТ „НКП“)
 • Техніка в деталях: енцикл. для дітей: пер. з англ. / ред. В. Герман. — К. : Махаон-Україна, 2012. — 159 с. : іл. — 2000 пр. — ISBN 978-617-526-426-3. — ISBN 978-5-389-02763-3 (у паліт.)
 • Енциклопедія винаходів і відкриттів: від колеса до колайдера: пер. з англ. / авт. тексту М. Аллабі та ін. ; ред. В. Герман. — К. : Махаон-Україна, 2012. — 494, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — Покажч. імен: с. 478—487. — Покажч. термінів і понять: с. 488—494. — 2 000 пр. — ISBN 978-617-526-420-1. — ISBN 978-5-389-02341-3 (у паліт.).
 • Вірусні гепатити. Енциклопедичний словник. Російсько-українське видання / Балаян М. С., Міхайлов М. І. За ред. Б. А. Герасуна. — Львів: ЛДМУ, 2000. — 572 с. : іл. — Пер. кн.: Энциклопедический словарь — вирусные гепатиты / М. С. Балаян, М. И. Михайлов. — Москва, 1999. — 1000 экз. — ISBN 5-93145-003-3
 • Довідник з фізики. Для інженерів та студентів вищих навчальних закладів: пер. з рос. / Яворський Б. М., Детлаф А. А., Лебедев А. К. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2007. — 1040 с.[376][377]
 • Повна енциклопедія сексу / Пол Джоанідис. - Київ : КМ Publishing, 2011. - 943 с. : іл. - ISBN 9786175380246.

Енциклопедії для дітей[ред. | ред. код]

Інші енциклопедично-довідкові видання[ред. | ред. код]

 • Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри (понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика): енциклопедія / за ред. Ю. Римаренка ; Ю. Римаренко (кер.), Р. Абдулатипова, Н. Нижник та ін. — К. : Довіра, 1998. — 912 с. — ISBN 966-507-056-8
 • Боротьба з тероризмом у визначеннях та поняттях: словник / Ліпкан В. А. — К. Магістр-ХХІ, 2009. — 162 с.
 • Повна енциклопедія очищення та лікування організму / уклад. I. Левашова. — Донецьк: ТОВ „Глорія Трейд“, 2011. — 384 с. — ISBN 978-617-536-134-4[378]
 • Універсальна енциклопедія дієтичного і здорового харчування. / Корнєєв О. — Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО“, 2007.
 • Енциклопедичний словник з історії та теорії моралі: словник / Тофтул М. Г. — Житомир: Євенок О. О. [вид.], 2015. — 654 с. : іл.
 • Родинно-сімейна енциклопедія: навчально-методичний посібник для вищ. навч. закладів і загальноосвіт. шк. / М-во освіти України, ІЗМН ; За заг. ред. Ф. С. Арвата та ін. — Київ: Богдана, 1996.
 • Енциклопедія батьківства / Г. С. Адамів, С. В. Кириленко, Н. В. Білоусова, В. М. Благінін ; За заг. ред. Є. І. Коваленко. — Київ: КНТ, 2008 . — 576 с. — ISBN 966-373-388-8
 • Ілюстрована енциклопедія перукарського мистецтва / О. А. Трокоз ; пер. В. О. Куценко. — Донецьк: БАО, 2009. — 320 c.: мал. — ISBN 978-966-481-170-2 (укр.). — ISBN 978-966-338-990-5. (рос.)
 • Лісові меліорації агроландшафтів: термінологічний словник / Г. Б. Гладун, Т. О. Бойко, Л. М. Стрельчук ; Херсонський держ. аграрний ун-т, Харківський нац. аграр. ун-т імені В. В. Докучаєва. — 3-тє вид., допов. — Херсон: Видавець Грінь Д. С., 2015. — 232 с.
 • Енциклопедія морів / Р. М. Короткий.– Одеса: Латстар, 2000.– 134 с. — ISBN 966-7553-17-5
 • Енциклопедичний словник з пожежної безпеки / О. Сізіков, Т. Помазанова, О. Соколенко. Український науково-дослідний інститут цивільного захисту[379][380]
 • Нумізматичний словник / авт.-уклад. В. В. Зварич ; відп. ред. М. Ф. Котляр ; редкол. : Г. Ю. Гербільський та ін. — Л. : Видавництво Львівського університету, 1972. — 148 с.
 • Цивільний захист України: короткий словник-довідник / Ярослав Бедрій. Тернопіль: Богдан - Навчальна книга, 2014. - 112 с. - ISBN 978-966-10-3350-3
 • Довідник слідчого : довідк. вид. / В. Ю. Шепітько ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Вид. 4–те, перероб. і допов. – Х. : Одіссей, 2013. – 232 с. – (Бібліотека слідчого).

Іншомовні енциклопедії та словники[ред. | ред. код]

Онлайн-енциклопедії, словники і довідники[ред. | ред. код]

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/42708/03-Zhukovsky.pdf?sequence=1
 2. http://tyzhden.ua/History/126020
 3. http://akademperiodyka.org.ua/docs/science_ukr12/Zheleznyak.pdf
 4. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/42707/02-Zhelezniak.pdf?sequence=1
 5. http://eveningkiev.com/article/13542
 6. коротко про видання
 7. Про видання на сайті twirpx.com
 8. (https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82+%D1%87%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA рецензія на видання)
 9. коротко про видання
 10. коротко про видання
 11. Електронна бібліотека Житомирського державного університету
 12. http://www.twirpx.com/file/935172/
 13. http://www.twirpx.com/file/935172/
 14. http://www.twirpx.com/file/1126458/
 15. http://www.studfiles.ru/preview/5651469/
 16. http://chtyvo.org.ua/authors/Shmyh_Roman/Terminolohichnyi_slovnyk-dovidnyk_z_budivnytstva_ta_arkhitektury/
 17. http://toloka.to/t40049
 18. http://wave9.ru/books/humanitarian/69461-Termnologchniy-slovnik-dovdnik-z-budvnitstva-ta-ar.html
 19. Коротко про видання
 20. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=5366
 21. http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/108576
 22. Науковці створили першу в Україні енциклопедію нафтогазової галузі
 23. Во Львове вышла «Украинская нефтегазовая энциклопедия»
 24. Про видання енциклопедії на сайті «Вголос»
 25. Коротко про видання на сайті «Мир энциклопедий»
 26. http://www.info-ua.com/publications/metall/nadtverdi-abrazivni-materiali-v-mehanoobrobci-enciklopedichnii-dovidnik.html
 27. http://historybooks.com.ua/prosmotr_podrobnuy.php?id=840
 28. https://www.interesniy.kiev.ua/product/elektrotransport-ukrayini-entsiklopedichniy-putivnik/
 29. http://journal.museum.kpi.ua/archive/2012-vol-16/RHT-issue-16-title-12-Publications.pdf
 30. http://timbes5.livejournal.com/72170.html
 31. http://loadykaboo.ru/products/download-elektrotransport-ukra%d1%97ni-sergej-tarxov-kost-kozlovaare-olander-978-966-2321-11-1/
 32. http://www.twirpx.com/file/1948017/
 33. http://www.twirpx.com/file/1429809/
 34. http://www.twirpx.com/file/1699958/
 35. http://www.twirpx.com/file/103462/
 36. http://www.nestor.cracow.pl/-----p1266.html
 37. http://www.twirpx.com/file/1478114/
 38. http://elbook.in.ua/?option=books&item=show&bid=252
 39. http://wave9.ru/books/science/114984-SHklniy-geologchniy-slovnik-dovdnik.html
 40. http://www.twirpx.com/file/961722/
 41. http://www.twirpx.com/file/248754/
 42. PDF-файл
 43. The Repository of VNAU
 44. http://www.health.gov.ua/www.nsf/0/8ba2c113ab311d57c2256db400410b72?OpenDocument
 45. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/4869/09-Chervaniov.pdf?sequence=1
 46. http://opb.org.ua/207/1/49-0080.pdf
 47. http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichna-entsyklopediia
 48. http://www.twirpx.com/file/619448/
 49. http://enciclopedia.io.ua/s487021/ukraenska_ekologichna_enciklopediya
 50. The Repository of VNAU
 51. http://www.twirpx.com/file/1326287/
 52. http://redbook-flora.land.kiev.ua/
 53. http://redbook-ua.org/plants/region
 54. http://redbook.land.kiev.ua/
 55. http://fondukr.blogspot.com/2014/05/blog-post_2268.html
 56. http://redbook-ua.org/animals/region
 57. Коротка анотація і зміст
 58. Коротка анотація і зміст
 59. Коротка анотація і зміст
 60. Коротка анотація і зміст
 61. http://www.twirpx.com/file/1844071/
 62. Коротка анотація і зміст
 63. http://www.twirpx.com/file/292811/
 64. http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2540/st_40_22.pdf?sequence=1
 65. http://svit.gov.ua/index.php?productID=790
 66. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vnanu_2008_9_9.pdf
 67. http://dis.co.ua/showBook.php?id=300
 68. http://dis.co.ua/showBook.php?id=301
 69. http://dndims.com/scientific_publications/publications_of_institute/
 70. http://dndims.com/news/data/entry/352/
 71. Коротка анотація і зміст
 72. Коротка анотація і зміст
 73. Коротка анотація
 74. http://wave9.ru/books/humanitarian/79378-Tlumachniy-slovnik-ekonomsta.html
 75. http://www.twirpx.com/file/130624/
 76. http://www.twirpx.com/file/656641/
 77. Коротка анотація і зміст
 78. Коротка анотація і зміст
 79. Коротка анотація і зміст
 80. http://www.twirpx.com/file/774020/
 81. The Repository of VNAU
 82. http://www.twirpx.com/file/367165/
 83. http://www.twirpx.com/file/1354764/
 84. http://wave9.ru/books/learning/184183-Tlumachniy-slovnik-z-Unformatiki.html
 85. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1328/2000
 86. http://www.viche.info/journal/1575/
 87. http://history.org.ua/?discussion&nazva=_zpt_
 88. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16645
 89. http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245018416&cat_id=244904002
 90. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/24173/05-Bondarenko.pdf?sequence=1
 91. http://kolo.poltava.ua/2013/09/25/poltava-persha-v-ukraini-vidala-7-knig-pro-pame28099yatki-istorii-foto
 92. Горбик В. О., Денисенко Г. Г. «Звід пам'яток історії та культури України» у дослідженні і охороні культурної спадщини: досвід, проблеми, перспективи / Відп. ред. С. Кот. НАН України. Інститут історії України. — К.: Інститут історії України, 2012. — 192 с.
 93. http://www.twirpx.com/file/325104/
 94. http://books.dokladno.com/text.php?f=Kruhliak_Imia_vashoho_mista_1978&p=0
 95. http://ukrssr.com.ua/
 96. http://www.twirpx.com/files/historic/locallore/ukraine/istoriya_mist_i_sil_ursr/
 97. http://www.asv.gov.ua/?q=biblioteka/books/istoriya-viyn-i-zbroynyh-konfliktiv-v-ukrayini-encyklopedychnyy-dovidnyk
 98. http://www.smoloskyp.org.ua/-leftmenu-152/-leftmenu-153/-s-leftmenu-157/1069--19601990-2-.html
 99. http://www.chasipodii.net/article/7357/
 100. http://www.infoukes.com/newpathway/7-2009-Page-11-1.html
 101. http://institutes.lnu.edu.ua/historical-research/publications/world-history/
 102. коротко про видання
 103. http://www.twirpx.com/file/775625/
 104. http://www.twirpx.com/file/70196/
 105. http://wave9.ru/books/history/157734-storichna-nauka-termnologchniy-ponyatyniy-dovdnik.html
 106. http://www.etnolog.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1781
 107. http://mybook.biz.ua/?mode=book&id=166015
 108. http://slovoprosvity.org/2015/12/03/mixajlo-grushevskij-u-moskvi/
 109. http://www.5.ua/kultura/u-kyievi-prezentuvaly-knyhu-pro-moskovske-zaslannia-hrushevskoho-105510.html
 110. Прайс-лист видавництва «Коло»
 111. Україна: хронологія розвитку
 112. http://history.franko.lviv.ua/index.htm
 113. http://institutes.lnu.edu.ua/historical-research/dovidnyk-z-istoriji-ukrajiny-a-ya/
 114. http://shron.chtyvo.org.ua/Smolii_Valerii/Entsyklopediia_istorii_Ukrainy_ta_suchasna_ukrainska__entsyklopedystyka.pdf
 115. http://archive.is/syZg#selection-2835.0-2839.20
 116. http://www.twirpx.com/file/445631/
 117. http://www.ex.ua/93667188
 118. http://www.asv.gov.ua/?q=en/node/1935
 119. http://www.zhitomirnews.com/novini/2420-v-zhitomirskijj-oblasnijj-biblioteci-prezentujut.html
 120. http://www.svitknyg.com.ua/index.php/ukraina-pid-bulavoju-bogdana-hmel-nic-kogo-enciklopedija-u-3-h-tomah-tom-1.html
 121. http://www.radiosvoboda.org/content/article/2018307.html
 122. http://www.archives.gov.ua/Publicat/Arkh_ukrainika_Kanada.php
 123. https://www.ciuspress.com/catalogue/ukrainians-in-canada/297/arhaivna-ukrayinika-v-kanadei
 124. http://i-pro.kiev.ua/content%C2%ABarkhivna-ukrayinika-v-kanadi%C2%BB
 125. http://www.twirpx.com/file/1643408/
 126. https://knygy.com.ua/index.php?productID=9789668001482
 127. Коротко про словник
 128. Коротко про словник
 129. http://bookopt.com.ua/kul-tura-iljustrovana-enciklopedija-ukraini.html
 130. http://vydavcentr.lnu.edu.ua/edition/editions_2013/view/id/1542
 131. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1540833
 132. http://bookforum.ua/article/1726/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%86%D1%96%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97+%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2+%E2%80%93+2014%C2%BB.html
 133. http://www.twirpx.com/file/554042/
 134. http://www.twirpx.com/file/1060854/
 135. http://www.kamenyar.com.ua/shop/knyhy/korinnij-m-m-shevchenko-v-f-korotkij-entsiklopedichnij-slovnik-z-kulturi.html
 136. http://www.lnam.edu.ua/pdf_upload/visnuk/26/33.pdf?PHPSESSID=e4b394cba006ab2ce3207197c21a24f5
 137. http://www.itm.lnam.edu.ua/2014/03/encyclopedia-of-artistic-culture.html
 138. http://library.lnu.edu.ua/bibl/index.php?option=com_content&view=article&id=757:encyklopedija-hudozhnoji-kultury&catid=1:latest-news&Itemid=1
 139. http://artvertep.com/shop/books/null/497/%3BSlovnik+mitciv-pedagogiv>+Ukraini+ta+z%26nbsp%3BUkraini+u%26nbsp%3Bsviti%3B.html
 140. http://www.twirpx.com/file/1809795/
 141. Прайс-лист видавництва «Коло»
 142. http://www.anthropos.lnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2051
 143. http://elib.nplu.org/object.html?id=2968
 144. http://www.icr.kiev.ua/ukr/Mistectvo__Termini_ta_ponjattja__Tom_2/
 145. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sBiTFrcZ5jYJ:m.day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/hudozhniki-ukrayinskoyi-emigraciyi-za-alfavitom+&cd=96&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 146. http://myrgorod.pl.ua/news/entsyklopedija-mystetstva-poltavschyny
 147. http://www.poltavaculture.gov.ua/novini/oglyad-zmi/1034-pershu-v-ukrajini-veliku-regionalnu-entsiklopediyu-stvoriv-poltavets-vitalij-khanko.html
 148. http://www.viche.info/journal/2002/
 149. http://www1.nas.gov.ua/publications/books/catalog/2006/Pages/808.aspx
 150. http://www1.nas.gov.ua/publications/books/catalog/2006/Pages/815.aspx
 151. О. Супронюк. Українці у США: енциклопедичний підсумок
 152. Онлайн-версія томів про США від НТШ
 153. Головна сторінка ЕУД на сайті brama.com
 154. О. С. Іщенко, О. В. Савченко. Про енциклопедію української діаспори
 155. http://www.kdpu-nt.gov.ua/content/za-shestitomne-vidannya-entsiklopediya-etnokulturoznavstva
 156. http://knpu.gov.ua/content/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
 157. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JfasslHQF7MJ:irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/vdakkkm_2014_3_60.pdf+&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 158. Рецензія В.Чернеця; В. Бітаєва
 159. http://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dJvzwXcAAAAJ&citation_for_view=dJvzwXcAAAAJ:NMxIlDl6LWMC
 160. https://knygy.com.ua/index.php?productID=9789660245761
 161. http://www.gazeta.lviv.ua/arhiv/culture/2014/01/19/21300.html
 162. http://vgolos.com.ua/articles/iryna_gayuk_virmenska_i_gutsulska_kultury_tisno_perepleteni_mizh_soboyu_145245.html
 163. http://knpu.gov.ua/content/%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D0%BA-%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0-0
 164. http://knpu.gov.ua/content/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%C2%AB%D1%96%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%C2%BB
 165. http://knpu.gov.ua/content/%C2%AB%D1%96%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%C2%BB-%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D1%85
 166. http://m.day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/pro-prisutnist-viyavlenu-i-prihovanu
 167. http://www.iatp.am/ara/sites/ornaments/irina-gayuk.ppt
 168. http://www.aniv.ru/archive/24/vostok-gorazdo-blizhe-k-nam-chem-kazhetsja-irina-gajuk/
 169. http://www.telf.com/share/aiea/manuscrit/Illustrated%20Encyclopaedia%20of%20Armenian%20Culture%20in%20Ukraine/vol_1_978-980_zmist.pdf
 170. http://crimeanbook.com/product/entsiklopediya-armyanskoy-kultury/
 171. http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/47624/
 172. http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/55924/
 173. http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/48288/
 174. http://rus.azatutyun.am/content/article/26550823.html
 175. http://bookforum.ua/books/ukraine-the-best/
 176. Українська культура: енциклопедія в особах // Дзеркало тижня, 3.09.2016
 177. Сайт "Турка — перлина Карпат
 178. У Турці презентували «Енциклопедію Бойківщини»
 179. Вийшла з друку книга Наталі Кляшторної «Бойківське сузір'я»
 180. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/77184/11-Krahmalnaya.pdf?sequence=1
 181. Коротко про видання
 182. http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_vocab_SS15.htm
 183. Рецензія на «Словник-довідник музейного працівника» / Роман Микульчик, Петро Слободян // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2015. – № 817. – С. 97–103.
 184. Про енциклопедію в газеті "Україна молода" за 17.10.18
 185. Про намір видати енциклопедію в газеті "День"
 186. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_UCltfJaoP4J:www.lvivpost.net/suspilstvo/n/30082+&cd=23&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 187. http://um.etnolog.org.ua/zmist/2012/90.pdf
 188. http://music-ukr.blogspot.com/p/blog-page.html
 189. http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2015/1/49.pdf
 190. http://n-slovo.com.ua/index.php/component/content/article/9-newspaper/1704-shbyf.html
 191. http://www.odnb.odessa.ua/view_artGlry.php?artid=kherson&st=eo&ida=13
 192. http://gazeta.dt.ua/CULTURE/pid_obkladinkoyu__muzika.html
 193. http://www.twirpx.com/file/1510788/
 194. Відгук про видання Ф. Д. Пустової, доцента Донецького національного університету
 195. Плерома. Мала українська енциклопедія актуальної літератури
 196. http://www.twirpx.com/file/1012570/
 197. http://www.twirpx.com/file/1277079/
 198. http://www.twirpx.com/file/1963438/
 199. http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/529
 200. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=MoZn_2013_1_12
 201. http://mybook.biz.ua/?mode=book&id=136496
 202. http://library.mk.ua/news/naukovo-dovidkove-vydannya-shevchenkivskyj-entsyklopedychnyj-slovnyk-mykolayivshhyny/
 203. http://kobzar.ua/page/90
 204. http://www.academia.edu/19717236/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D1%86%D1%8E%D0%BA_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F._-_%D0%9A._2015._-_%D0%A2._6
 205. http://www.shevchcycl.kiev.ua/
 206. http://hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/pobachyla-svit-6-tomna-shevchenkivska-encyklopediya
 207. http://bukvoid.com.ua/events/bookmarket/2013/04/10/145000.html
 208. http://www.day.kiev.ua/uk/article/kultura/u-kiievi-predstavili-shevchenkivsku-enciklopediyu
 209. http://kpi.ua/en/node/9036
 210. [1]
 211. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Almpolt_2013_2_54
 212. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VchuF_2013_5_22
 213. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VchuF_2015_5_13
 214. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Lfk_2015_18-20_38
 215. Енциклопедія видавничої справи / В. Ткаченко та ін. (2008) [djvu Оцифровано Гуртом]
 216. http://litakcent.com/2008/12/08/encyklopedija-ukrajinskoji-periodyky/
 217. http://artvertep.com/shop/books/null/5238/%C2%ABEnciklopediya+elektronnih+mas-media.+U+2+t.%C2%BB.html
 218. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1279756
 219. http://artvertep.com/shop/books/null/5238/%C2%ABEnciklopediya+elektronnih+mas-media.+U+2+t.%C2%BB.html
 220. http://www.personal-plus.net/391/7133.html
 221. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2010_1_5
 222. http://www.twirpx.com/file/375335/
 223. http://kuprienko.info/vely-ka-ukrayins-ka-entsy-klopediya-slovny-k/
 224. Коротко про видання
 225. http://wave9.ru/books/science/122582-Dovdnik-z-elementarnoi-matematiki.-Arifmetika-alge.html
 226. http://knigi.tor2.org/?b=4732368
 227. http://toloka.to/t47707
 228. http://www.twirpx.com/file/1266083/
 229. http://book-i-nist.com/view.php?book_id=3516
 230. https://bohdan-books.com/catalog/book/104090/
 231. http://matematuka.inf.ua/rizne/tadeev_tlum_sl/tadeev_tlum_sl.html
 232. http://diasporiana.org.ua/slovniki-dovidniki/3755-chaykovskiy-m-sistematichniy-slovnik-ukrayinskoyi-matematichnoyi-terminologiyi/
 233. http://chtyvo.org.ua/authors/Meinarovych_Yevhen/Anhliisko-ukrainskyi_slovnyk_z_matematyky_ta_kibernetyky/
 234. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AXzTV-m7CskJ:visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/5239/+&cd=6&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 235. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CpnVE_TBLf8J:teren.in.ua/article/narodnyy_tsilytel_z_ternopilshchyny_zibrav_ponad_30_tysyach_retseptiv_z_likarskykh_trav+&cd=8&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 236. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Tfeg6f-Mb6EJ:www.personal-plus.net/284/3612.html+&cd=9&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 237. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OEMGvjRjy1UJ:gig.if.ua/1363/+&cd=5&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 238. http://a.visnyk.lutsk.ua/2007/12/12/5239/
 239. http://library.odmu.edu.ua/catalog/40735
 240. http://www.dk-books.com/book/40783/
 241. http://www.dk-books.com/book/28817/
 242. https://knygy.com.ua/index.php?productID=9789662308013
 243. https://knygy.com.ua/index.php?productID=97896623080131
 244. http://agrigorevreabilitatsia.blogspot.com/p/blog-page_2018.html
 245. http://vk.com/album-69681928_194039260?act=comments
 246. http://library.koippo.kr.ua/index/226/entsiklopediya-fizichnoyi-reabilitatsiyi-t-1/
 247. http://www.library.gov.ua/novi-nadkhodzhennia/hryhor-iev-a-y-entsyklopediia-fizychnoi-reabilitatsii/1174-hryhor-iev-a-y-entsyklopediia-fizychnoi-reabilitatsii
 248. Коротко про словник
 249. Коротко про видання
 250. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15143/1/13_Petrukh_44_45_2012_terminology.pdf
 251. Бібліотека українського світу
 252. Є. Карпіловська. Енциклопедія «Українська мова»: структура та принципи укладання // Енциклопедичний вісник України. Число 1, 2009
 253. http://political-studies.com/?p=1275
 254. http://r.donnu.ru/jspui/handle/123456789/1447
 255. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Almpolt_2014_2_45
 256. http://www.twirpx.com/file/2040068/
 257. Коротко про словник
 258. Інтернет-магазин видавництва «Основа»
 259. Коротко про видання на сайті НПУ імені М. П. Драгоманова
 260. http://www.twirpx.com/file/1372133/
 261. Інтернет-сторінка К. Крутій
 262. http://pravo-izdat.com.ua/slovniki-dovidniki/Pol%D1%96tolog%D1%96chnij_enciklopedichnij_slovnik
 263. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=mfapim_2014_2_23
 264. http://old.duep.edu/section/science/chairs/sociology-philosophy-psychology/news/2010/02/567/uk.html
 265. http://astrolabium.com.ua/politychni_partiji_encyklopedychnyj_slovnyk-shveda_jurij_romanovych.html
 266. http://derzhava.in.ua:8081/ndi/encyclopedia/default.aspx
 267. http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245047639
 268. Сайт Одеського регіонального інституту державного управління
 269. Нова енциклопедія / Одеські вісті
 270. http://dsr.univ.kiev.ua/pub/120910/
 271. http://www.twirpx.com/file/1010076/
 272. http://www.twirpx.com/file/1010074/
 273. Коротко про видання
 274. http://www.twirpx.com/file/1100209/
 275. Файл для завантаження
 276. Файл для завантаження
 277. Видавничий центр «Академія»
 278. http://george.pp.ua/ua/books/lyudstvo-vra-vsesvtnya-storya-narodv-relgj-tom-1
 279. http://george.pp.ua/ua/books/lyudstvo-vira-tom-2
 280. http://george.pp.ua/ua/books/lyudstvo-vira-tom3
 281. http://george.pp.ua/ua/books/lyudstvo-vira-t4
 282. http://books.gloriya.net/book.php?id=406
 283. http://lib.ukrsd.com.ua/index.php?name=Library&op=viewbook&id=1683
 284. http://kiev.prom.ua/p106746930-genr-ggellej-bbljnij.html?no_redirect=1
 285. http://www.emmaus.in.ua/knigi/slovari-dovidniki-simfonii-komentari/maliy-bibliyniy-entsiklopedichniy-slovnik
 286. http://www.kniga.org.ua/product/21347/
 287. http://www.kniga.org.ua/product/21787/
 288. http://oa.elibukr.org/handle/1984/1812
 289. Вийшов друком навчальний енциклопедичний словник-довідник
 290. http://www.twirpx.com/file/817804/
 291. http://wave9.ru/books/learning/202194-FUzichniy-slovnik.html
 292. http://www.twirpx.com/file/267260/
 293. http://www.twirpx.com/file/1260759/
 294. http://wave9.ru/books/science/115511-Dovdnik-z-fziki-dlya-uchnv.html
 295. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=21330
 296. Рецензія
 297. The Repository of VNAU
 298. The Repository of VNAU
 299. Каталог видань видавництва «Право»
 300. Вийшов друком I том «Історія держави і права України» 20-томного видання «Велика українська юридична енциклопедія»
 301. http://mybook.biz.ua/?mode=book&id=49508
 302. http://www.viche.info/news/1680/
 303. http://chtyvo.org.ua/authors/Sviatotskyi_Oleksandr/Entsyklopedychnyi_dovidnyk_maibutnioho_advokata_Ch1/
 304. http://chtyvo.org.ua/authors/Sviatotskyi_Oleksandr/Entsyklopedychnyi_dovidnyk_maibutnioho_advokata_Ch2/
 305. http://www.twirpx.com/file/1541961/
 306. http://mybook.biz.ua/?mode=book&id=3161
 307. http://kul.kiev.ua/images/science/encik/small_encik_krim_law.html
 308. http://kul.kiev.ua/library/bibl_prac/Mala_enc_2013.pdf
 309. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vlnu_ist_2014_50_31
 310. Наукова бібліотека ТНПУ ім В. Гнатюка
 311. У ЛДУФК відбулася презентація енциклопедії та документального фільму з нагоди 70-річчя Університету
 312. http://publish-ukma.kiev.ua/ua/novini/60-vijshla-drukom-enciklopediya-kiyivska.html
 313. http://www.twirpx.com/file/1084672/
 314. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=11007
 315. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=10902
 316. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=10797
 317. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=10013
 318. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=9863
 319. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=8666
 320. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=7855
 321. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=6098
 322. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=7841
 323. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=7368
 324. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=6010
 325. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=6008
 326. http://www.sportkniga.kiev.ua/product/138/1.html
 327. http://fizkultura.ks.ua/index.php/korisna-literatura/inshi/19-entsiklopediya-olimpijskogo-sportu-v-zapitannyakh-i-vidpovidyakh
 328. http://stenyatin-za.lvivedu.com/ru/library/entsiklopediya-olimpiiskogo-sportu-v-zapitannyakh-.html
 329. коротко про видання
 330. коротко про видання
 331. http://horohiv.org/index.php/sports/item/192-takohounikalnohoshakhovohoentsyklopedychnohoslovnykaukrainashchenemala
 332. http://toloka.to/t73287
 333. The Repository of VNAU
 334. https://books.google.com.ua/books?id=oz5SboLD1sYC&pg=PA332&lpg=PA332&dq=%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA&source=bl&ots=n6YlIUp5SF&sig=0SYa5OlVUlumW1l7AMDZQwAaCfo&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwi0u5j46d7LAhUL1ywKHaGaAHk4FBDoAQg2MAU#v=onepage&q=%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA&f=false
 335. http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/review/1060/
 336. http://zakarpat-rada.gov.ua/entsyklopediyu-istoriji-ta-kultury-karpatskyh-rusyniv/
 337. http://pdfmobibook.com/encyclopedia-dictionary/214559-encyclopedia-of-rusyn-history-and-culture.html
 338. Коротко про енциклопедію
 339. http://old.philosophy.ua/ua/library/books/dictionary-1/
 340. http://publish.vntu.edu.ua/impuls/2013/6/Impuls_2013_6_04.pdf
 341. http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/leksikon-neperekladnostey-neperekladnist-leksikoniv
 342. http://ideaidealy.ru/wp-content/uploads/2012/02/I.V.Golubovych.pdf
 343. http://old.philosophy.ua/ua/library/books/dictionary-2/
 344. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Spkho_2013_8_5.pdf
 345. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Philos_2013_4_15.pdf
 346. http://books.irf.kiev.ua/handle/987654321/3166
 347. http://www.machaon.kiev.ua/catalog/id70
 348. http://www.yakaboo.ua/the-human-body-a-visual-guide.html
 349. http://book.ua/book/1176
 350. http://www.irf.ua/about/news_new/viyshov_drukom_entsiklopedichniy_dovidnik_zhurnalistika_ta_media/
 351. коротко про видання
 352. коротко про видання
 353. коротко про видання
 354. коротко про видання
 355. http://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/svit-dikoyi-prirodi-ochima-britanskih-uchenih
 356. http://cbbiblio.blogspot.com/2015/04/blog-post_20.html
 357. http://vkramnytsi.com.ua/p28281218-tvarini-entsiklopedichnij-putvnik.html
 358. http://uacabinet.com/_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
 359. http://yakaboo.ua/tvarini-enciklopedichnij-putivnik-u-svit-dikoi-prirodi.html
 360. завантажити djvu-файл
 361. http://www.yakaboo.ua/birds-1299913.html
 362. http://www.machaon.kiev.ua/catalog/id893
 363. http://kvartalpodarkov.com.ua/product/978-617-526-562-8_velika_shkilna_enciklopediya_v_zapitannyah_ta_vidpovidyah_53532/
 364. http://www.machaon.kiev.ua/catalog/id69
 365. http://www.yakaboo.ua/trees-a-visual-guide.html
 366. http://www.yakaboo.ua/ocean-a-visual-guide.html
 367. http://www.machaon.kiev.ua/catalog/id72
 368. http://www.yakaboo.ua/pogoda-935748.html
 369. http://shop.machaon.kiev.ua/eshop/id189524
 370. http://www.yakaboo.ua/ua/britannica-learning-library-exploring-space-planet-earth-science-and-nature-technology-and-inventions.html
 371. http://shop.machaon.kiev.ua/eshop/id189525
 372. http://www.yakaboo.ua/ua/britannica-learning-library-plants-mammals-birds-insects-reptiles-and-aquatic-life.html
 373. http://shop.machaon.kiev.ua/eshop/id269363
 374. http://shop.machaon.kiev.ua/eshop/id269364
 375. http://www.yakaboo.ua/ua/britannica.html
 376. http://www.twirpx.com/file/1261604/
 377. http://wave9.ru/books/science/118096-Dovdnik-z-fziki.-Dlya-nzhenerv-ta-studentv-vishchi.html
 378. http://uacabinet.com/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83
 379. Сайт Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту
 380. Енциклопедичний словник з пожежної безпеки» зайняв почесне третє місце у номінації «Довідкові видання»
 381. http://www.ukrinform.ua/rubric-presentation/1961567-prezentacia-vidan-z-enciklopedistiki-zala-1.html

Посилання[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

 • Березюк Т. І. Здобутки української енциклопедистики: коротка характеристика найважливіших видань // Наука України у світовому інформаційному просторі : [зб. наук. ст.]. Вип. 12 / НАН України. - Київ : Академперіодика, 2015. Т. І. - С. 9-114.
 • Блюміна І. Трохи з історії енциклопедичних видань у нашій країні // Вітчизна. — 2002. — № 1. — С. 146—147.
 • Вовк А. Бібліографія вчених термінологів України / ред. Б. Рицар, М. Комова. – Львів: Ліга-Прес, 2002. – 64 с.
 • Енциклопедії, енциклопедичні словники й довідники: перелік видань України і близького зарубіжжя // Наука України у світовому інформаційному просторі : [зб. наук. ст.]. Вип. 12 / НАН України. - Київ : Академперіодика, 2015. Т. І. - С. 136-151
 • Железняк М. Г. Від ЕУ до ЕСУ (коротка історія феномену Енциклопедії Сучасної України) // Українська енциклопедистика: Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції, Київ, 22-23 жовтня 2013 року. — К., 2014. (PDF).
 • Железняк М. «Енциклопедія Сучасної України»: історія, сучасний стан та перспективи / Железняк Микола // Енциклопедичний вісник України. — 2009. — № 1. — С. 5–13.
 • Железняк М. Історія енциклопедичної справи в Україні // Україна дипломатична. — 2009. — Вип. 10. — С. 1077—1081.
 • Жуковський А. «Енциклопедія Українознавства» // Енциклопедичний вісник України. — 2009. — Вип. 1. — С. 17—19
 • Історія української лексикографії / П. Горецький. – К. : Вид.-во АН УРСР, 1963. – 241 с.
 • Лексикографічний практикум. Навчально-методичний посібник для студентів І курсу філологічного факультету / Іван Ціхоцький, Оксана Левчук. — Львів, 2013. — 114 с. (PDF)
 • Огляд української лексикографії / Б. Грінченко. – Львів : [б. в.], [1904?]. – 30 с.
 • Сенькусь Р. Англомовна енциклопедія України та її спадкоємець, www.encyclopediaofukraine.com // Енциклопедичний вісник України. — 2009. — № 1. — С. 23-27.
 • Українська лексикографія ХІІІ — ХХ ст. : Бібліогр. покажч. / Т. Ю. Кульчицька; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. — Л., 1999. — 360 c.
 • Українська термінографія 1948–2002 : Бібліографічний покажчик / Марія Комова. – Л. : Ліга-Прес, 2003. – 112 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 5).
 • Черниш Н. І. Українське енциклопедичне книговидання // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства: зб. наук. праць УАД. — Львів, 1995.
 • Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань. / Н. І. Черниш. — Львів: Фенікс, 1998.
 • Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки й перспективи: науковий збірник / НАН України; Інститут енциклопедичних досліджень.– К., 2015.– 252 с. ISBN 978-966-02-7822-6