Динаміка

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Дина́міка (грец. δύναμις — сила) — розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.

Також динамікою нерідко називають, стосовно до інших областей фізики (наприклад, до теорії поля), ту частину теорії, яка більш-менш прямо аналогічна динаміці в механіці, протиставляючи зазвичай кінематиці (до кінематики в таких теоріях зазвичай відносять, наприклад, співвідношення, отримані з перетворень величин при зміні системи відліку).

Іноді слово динаміка застосовується у фізиці і не у вищеописаному сенсі, а в більш загальнолітературному: для позначення просто процесів, що розвиваються у часі, залежності від часу якихось величин, не обов'язково маючи на увазі конкретний механізм або причину цієї залежності.

Динаміка, що базується на законах Ньютона, називається класичною динамікою. Класична динаміка описує рухи об'єктів зі швидкостями від міліметрів в секунду до кілометрів на секунду. Однак ці методи перестають бути справедливими для руху об'єктів дуже малих розмірів (елементарні частинки) і при рухах зі швидкостями, близькими до швидкості світла. Такі рухи підпорядковуються іншим законам.

За допомогою законів динаміки вивчається також рух суцільного середовища, тобто пружно і пластично деформованих тіл, рідин і газів.

У результаті застосування методів динаміки до вивчення руху конкретних об'єктів виник ряд спеціальних дисциплін: небесна механіка, балістика, динаміка корабля, літака, гідродинаміка, аеродинаміка тощо.

Вступ

Динамікою називають розділ теоретичної механіки[1], в якому вивчається рух матеріальних тіл з урахуванням сил, що діють на ці тіла. Динаміка встановлює зв'язок між силами, що діють на тіла і кінематичними характеристиками руху цих тіл. Вона являє собою найбільш загальний розділ механіки, який має особливе значення для розв'язання багатьох практичних завдань в різних галузях техніки. Основоположником динаміки є великий італійський вчений Г. Галілей (1564- 1642). Він вперше ввів у механіку поняття швидкості і прискорення точки при нерівномірному прямолінійному русі і встановив закони падіння тіл у пустоті. Галілей сформулював перший закон динаміки - закон інерції. Почата Галілеєм робота із створення динаміки була завершена великим англійським вченим І. Ньютоном (1643-1727), який в своїй знаменитій праці "Математичні начала натуральної філософії" (1687) формулює основні закони класичної механіки. Щоб при загальному вивченні динаміки мати можливість відійти від впливу розмірів тіл, вводиться поняття матеріальної точки. Під матеріальною точкою розуміють матеріальне тіло таких малих розмірів, що відмінністю в русі окремих його точок можна знехтувати і положення якого можна визначити координатами його точки. Введення поняття про матеріальну точку виправдовує прийнятий в курсах теоретичної механіки поділ динаміки на дві частини: "Динаміка матеріальної точки" і "Динаміка матеріальної системи". В розділі "Динаміка матеріальної точки", вивчаючи найбільш простий рух тіла, виясняють принципові поняття та закони динаміки. В розділі "Динаміка матеріальної системи" переходять до вивчення більш складних рухів тіла, а також до вивчення руху системи тіл. У динаміці синтезуються й узагальнюються положення, розглянуті в статиці та кінематиці, а також встановлюються найбільш загальні закони механічного руху. При цьому враховується взаємодія між тілами, мірою якої є сила. У динаміці серед основних розглядаються дві задачі. Перша з них (пряма задача механіки) полягає в тому, що за заданими механічним рухом і масою тіла визначають сили, що діють на тіло і під дією яких здійснюється цей рух. Друга задача (обернена задача динаміки) полягає в тому, що за заданими силами, прикладеними до тіла, його масою і початковими умовами визначають рух, який вони спричиняють. Звичайно динаміку прийнято поділяти на динаміку матеріальної точки, динаміку системи матеріальних точок і динаміку твердого тіла.

Основна задача динаміки[ред.ред. код]

Історично поділ на пряму і зворотню задачу динаміки склався наступним чином.

 • Пряма задача динаміки: за заданим характером руху визначити рівнодійну сил, які діють на тіло.
 • Обернена задача динаміки: за заданими силами визначити характер руху тіла.

Закони Ньютона[ред.ред. код]

Докладніше: Закони Ньютона

Класична динаміка основана на трьох основних законах Ньютона:

 • 1-й: Існують такі системи відліку, відносно яких тіло яке рухається поступально зберігає свою швидкість сталою, якщо на нього не діють інші тіла або їхню дію скомпенсовано.

де прискорення тіла, сили, прикладені до матеріальної точки, а — її маса, або

У класичній (ньютонівській) механіці маса матеріальної точки вважається сталою в часі і незалежною від будь-яких особливостей її руху чи взаємодії з іншими тілами[1][2].

Другий закон Ньютона можна також сформулювати з використанням поняття імпульсу:


В інерціальних системах відліку похідна від імпульсу матеріальної точки по часу дорівнює силі, яка діє на нього[3].

де — імпульс (кількість руху) точки, — її швидкість, а час. За такого формулювання, як і раніше, вважають, що маса матеріальної точки незмінна в часі[4][5][6].

 • 3-й: Тіла діють одне на одне з силами, рівними за модулем і протилежними за напрямом

Якщо при цьому розглядаються взаємодія матеріальних точок, то обидві сили діють вздовж прямої, яка їх з'єднує. Це призводить до того, що сумарний момент імпульсу системи, що складається з двох матеріальних точок в процесі взаємодії залишається незмінним. Таким чином, із другого і третього законів Ньютона можна отримати закони збереження імпульсу і моменту імпульсу.

Закони Ньютона в неінерціальних системах відліку[ред.ред. код]

Існування інерціальних систем відліку тільки постулюється першим законом Ньютона. Реальні системи відліку, звязані, наприклад, з Землею або з Сонцем, не мають в повній мірі властивості інерціальності через рух по колу. Експериментально довести існування інерціальної системи відліку неможливо, оскільки для цього потрібно мати вільне тіло (тіла, на які не діють жодні сили), а те, що тіло є вільним, може бути показано тільки в інерціальній стистемі відліку. Опис руху в неінерціальних системах відліку, які рухаються з прискоренням відносно інерціальних, потребує введения так званих фіктивних сил, таких як сила інерції, доцентрова сила або сила Коріоліса. Ці «сили» не зумовлені взаємодією тіл, тобто за своєю природою не є силами і вводяться тільки для збереження форми другого закону Ньютона:

,

де  — сума всіх фіктивних сил, які виникають у неінерціальній системі відліку.

Опис динаміки виходячи з принципу найменшої дії[ред.ред. код]

Багато законів динаміки можуть бути описані виходячи не із законів Ісаака Ньютона, а із принципу найменшої дії.

Формули деяких сил різної природи[ред.ред. код]

 • Сила всесвітнього тяжіння:

або в векторній формі:

поблизу земної поверхні:

Див. також[ред.ред. код]

Примітки[ред.ред. код]

 1. Маркеев А. П. Теоретическая механика..
 2. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. — ISBN 5-06-003117-9.
 3. Сивухин Д. В. Общий курс физики. — Т. I. Механика. — ISBN 5-9221-0225-7.
 4. Маркеев А. П. Теоретическая механика. «…другий закон Ньютона справедливий тільки для точки сталого складу. Динаміка систем змінного складу потребує окремого розгляду»
 5. Иродов И. Е. Основные законы механики.«У ньютоновій механіці… m=const і dp/dt=ma».
 6. Kleppner D., Kolenkow R. J. An Introduction to Mechanics. — P. 112. — ISBN 0-07-035048-5. «For a particle in Newtonian mechanics, M is a constant and (d/dt)(Mv) = M(dv/dt) = Ma».

Шаблон:Я. А.А., Курс теоретической механики, Москва: Высшая школа, 1984.

Література[ред.ред. код]

 • Я. А.А., Курс теоретической механики, Москва: Высшая школа, 1984.
 • Алешкевич В. А., Деденко Л. Г., Караваев В. А. Механика твердого тела. Лекции. Издательство Физического факультета МГУ, 1997.
 • Матвеев. А. Н. Механика и теория относительности. М.: Высшая школа, 1986. (3-е изд. М.: ОНИКС 21 век: Мир и Образование, 2003. — 432с.)
 • Павленко Ю. Г. Лекции по теоретической механике. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. — 392с.
 • Сивухин Д. В. Общий курс физики. В 5 т. Том I. Механика. 4-е изд. М.: ФИЗМАТЛИТ; Изд-во МФТИ, 2005. — 560с.
 • Яворский Б. М., Детлаф А. А. Физика для школьников старших классов и поступающих в вузы: учебное пособие. М.: Дрофа, 2002, 800с. ISBN 5-7107-5956-3
 • М.О. Кільчевський, Курс теоретичної механіки у двох томах,Т.2, Динаміка систем, Київ, Нац.ун-т ім. Т. Шевченка, 2009, 447 с.