Теорія алгоритмів

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Теорія алгоритмів (англ. Theory of computation) — окремий розділ математики, що вивчає загальні властивості алгоритмів. Виникла в 30-х роках 20 століття.

Алгоритми, проте, простежуються в математиці протягом всього часу її існування. Необхідність точного математичного уточнення інтуїтивного поняття алгоритму стала неминучою після усвідомлення неможливості існування алгоритмів розв'язку багатьох масових проблем, в першу чергу пов'язаних з арифметикою та математичною логікою (проблеми істинності арифметичних формул та формул першопорядкового числення предикатів, 10-та проблема Гільберта про розв'язність діофантових рівнянь та ін.). Для доведення неіснування алгоритму треба мати його точне математичне визначення, тому після сформування поняття алгоритму як нової та окремої сутності першочерговою стала проблема знаходження адекватних формальних моделей алгоритму та дослідження їх властивостей. При цьому формальні моделі були запропоновані як для первісного поняття алгоритму, так і для похідного поняття алгоритмічно обчислюваної функції.

Історія розвитку[ред.ред. код]

Вперше поняття алгоритму з'явилося в працях Е. Бореля (1912) та Г. Вейля (1921).

Першими формальними моделями алгоритмічно обчислюваних функцій були λ-означувані функції (Алонзо Черч, 1932) та загальнорекурсивні функції (Курт Гедель, 1934). Вказані класи визначались як функції, графіки яких породжуються відповідно численням λ-конверсій та численням Ербрана-Геделя. В 1936 році Стівен Коул Кліні поширив поняття загальнорекурсивної функції на випадок часткових функцій, ввівши поняття частково рекурсивної функції, та описав клас таких функцій в чисто функціональних термінах. В 1943 році Еміль Пост запропонував модель обчислюваних функцій на основі введеного ним числення спеціального вигляду (канонічних систем).

Для формалізації самого поняття алгоритму були запропоновані точні математичні описи алгоритмічної машини та обчислюваності на ній. Першою формальною моделлю алгоритмічної машини була машина Тюрінга (Алан Тюрінг, Еміль Пост, 1936). Із пізніших моделей відзначимо нормальні алгоритми (А. Марков, І952) та регістрові машини (Д. Шепердсон, Г. Стерджіс, 1963).

В 1936 р.А. Черч та С. Кліні довели збіг класів загально-рекурсивних та λ-означуваних функцій. На основі цього факту та аналізу ідей, які привели до вказаних понять, А. Черч висунув тезу про збіг класу АОФ з класом загальнорекурсивних функцій. С. Кліні узагальнив цю тезу для випадку часткових функцій. Доведений А. Тьюрінгом в 1937 р. збіг класів частково рекурсивних функцій та функцій, обчислюваних на машинах Тюрінга, стало ще одним підтвердженням тези Черча. Пізніше такі збіги були встановлені для всіх відомих формальних моделей АОФ. Тому є всі підстави вважати, що кожна із названих вище формальних моделей адекватно уточнює інтуїтивне поняття АОФ.

Теорія алгоритмів виникла як розділ математичної логіки, поняття алгоритму тісно пов'язане з поняттям числення. Перші та найчисельніші застосування теорія алгоритмів має саме в математичній логіці. Теорія алгоритмів є теоретичним фундаментом програмування, вона має застосування всюди, де зустрічаються алгоритмічні проблеми (основи математики, теорія інформації, теорія керування, конструктивний аналіз, обчислювальна математика, теорія ймовірності, лінгвістика, економіка та ін.).

Основні поняття теорії алгоритмів[ред.ред. код]

Областю застосовності алгоритму називається сукупність тих об'єктів, до яких його можна застосувати, тобто в застосуванні до яких він дає результат. Про алгоритм U кажуть, що він: 1) «обчислює функцію f», коли його область застосування збігається з областю визначення f, і U перетворює будь-який х зі своєї області застосування в f(х); 2) «розв'язує множину A відносно множини X», коли він застосовується до будь-якого х з X, і перетворює будь-який х з X∩A на слово «так», а будь-який х з Х\А — на слово «ні»; 3) «перераховує множину B», коли його область застосування є натуральний ряд, а сукупність результатів є B. Функція наз. обчислюваною, якщо існує алгоритм, що її обчислює. Множина називається розв'язною відносно X, якщо існує алгоритм, що розв'язує її відносно X. Множина наз. перераховуваною, якщо або вона порожня, або існує перераховуючий її алгоритм.

Детальний аналіз поняття «алгоритм» виявляє, що (I) область можливих вихідних даних і область застосовності будь-якого алгоритму є перераховуваними множинами. Своєю чергою, (II) для будь-якої пари вкладених одна в другу перераховуваних множин можна підібрати алгоритм, у якого більша множина слугує областю можливих вихідних даних, а менша — областю застосовності. Мають місце такі основні теореми: (III) функція f обчислювана тоді і тільки тоді, коли перераховуваний її графік, тобто множина всіх пар вигляду <х, f(x)>. (IV) Підмножина А перераховуваної множини X тоді і тільки тоді розв'язна відносно X, коли А і X\A перераховувані. (V) Якщо А і В перераховувані, то A об'єднати B і A∩B також перераховувані. (VI) В кожній нескінченній перераховуваній множині X існує перераховувана підмножина з неперераховуваним доповненням (в силу (IV) ця перераховувана підмножина буде нерозв'язною відносно X). (VII) Для кожної нескінченної перераховуваної множини X існує обчислювана функція, визначена на підмножині цієї множини і яка не продовжувана до обчислюваної функції, визначеної на всій X. Твердження (VI) і (II) в сукупності дають приклад алгоритму з нерозв'язною областю застосовуваності.

Розв'язні і перераховувані множини складають найпростіші (і найважливіші) приклади множин, структура яких задається за допомогою тих чи тих алгоритмічних процедур. Систематичне вивчення множин конструктивних об'єктів з точки зору таких властивостей цих множин, які зв'язані з наявністю тих чи тих алгоритмів, утворює так звану алгоритмічну теорію множин.

Теорію алгоритмів можна розділити на дескриптивну (якісну) і метричну (кількісну). Перша досліджує алгоритми з точки зору встановлюваної ними відповідності між вихідними даними і результатами; до неї належать, зокрема, проблеми побудови алгоритму, що йому властиві ті чи ті властивості,— алгоритмічні проблеми. Друга досліджує алгоритми з точки зору складності як самих алгоритмів, так і обчислень, що ними задаються, тобто процесів послідовного перетворення конструктивних об'ектів (див. Складність алгоритму). Важливо підкреслити, що як складність алгоритмів, так і складність обчислень можуть визначатися різними способами. Розробка методів оцінки складності алгоритмів і обчислень має важливе теоретичне і практичне значення.

Формалізація поняття алгоритму[ред.ред. код]

Серед інших поширених математичних моделей алгоритмів можна назвати[1]:

Застосування теорії алгоритмів[ред.ред. код]

У всіх областях математики, в яких зустрічаються алгоритмічні проблеми. Такі проблеми виникають практично в усіх розділах математики. В математичній логіці для кожної теорії формулюється проблема розв'язування множини всіх істинних або довідних тверджень цієї теорії відносно множини всіх її пропозиції (теорії поділяються на розв'язні і нерозв'язні в залежності від розв'язності або нерозв'язності вказаної проблеми); у 1936 р. А. Черч встановив нерозв'язність проблеми розв'язності для множини всіх істинних пропозицій логіки предикатів, подальші важливі результати в цьому напрямі належать А. Тарському, А. І. Мальцеву та інші. Нерозв'язні алгоритмічні проблеми зустрічаються в алгебрі (проблема тотожності для напівгруп і, зокрема, для груп; перші приклади напівгруп з нерозв'язною проблемою тотожності були винайдені в 1947 р. незалежно А. А. Марковим і Е. Постом, а приклад групи з нерозв'язною проблемою тотожності — в 1952 р. П. С. Новіковим); в топології (проблема гомеоморфії, нерозв'язність якої для важливого класу випадків була доведена в 1958 р. А. А. Марковим); в теорії чисел (проблема розв'язності діофантових рівнянь, нерозв'язність якої була встановлена в 1970 р. Ю. В. Матіясевичем) та в інших розділах математики.

Теорія алгоритмів тісно зв'язана:

Примітки[ред.ред. код]

 1. Burgin, M. S. (2005). 2.2 Mathematical models of algorithms and why we need them. Super-recursive algorithms. Monographs in computer science. New York, NY: Springer. ISBN 978-0-387-95569-8. 
 2. Petri, C. (1962). Kommunikation mit Automaten, Ph.D. Dissertation, University of Bonn, Bonn, Germany.
 3. Zervos, C. (1977). Colored Petri Nets: Their Properties and Applications, Technical Report 107, System Engineering Laboratory, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.
 4. Valk, R. (1978). Self-Modifying Nets — A Natural Extension of Petri Nets, in Automata, Languages, and Programming, Lecture Notes in Computer Science, 62, Springer-Verlag, New York, Berlin.
 5. V. Pratt, M. Rabin, L. Stockmeyer, A charaterization of the power of vector machines, Proc. SToC 74, pp. 122—134
 6. а б McCulloch, W.S. and Pitts, E. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity, Bulletin of Mathematical Biophysics, v. 5, pp. 115—133.
 7. von Neumann, J. (1966). Theory of Self-Reproducing Automata, 1949 University of Illinois Lectures on the Theory and Organization of Complicated Automata, edited and completed by Arthur W. Burks. Urbana, University of Illinois Press.
 8. Kolmogorov, A.N. (1953). On the concept of algorithm, Russian Mathematical Surveys, v. 8, no. 4, pp. 175—176.
 9. 1958 г. июль—август т. XIII, вып. 4 (82) УСПЕХИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК. К ОПРЕДЕЛЕНИЮ АЛГОРИТМА А. Н. Колмогоров и В. А. Успенский http://lpcs.math.msu.su/~uspensky/bib/Uspensky_1958_UMN_Kolmogorov_Opredelenie_algoritma.pdf
 10. Mealy, G.H. (1953). A method for synthesizing sequential circuits, Bell System Techn. J., v. 34, pp. 1045—1079.
 11. Kleene, S.C. (1956). Representation of events in nerve nets, Automata Studies, Princeton University Press, Princeton, NJ, pp. 3–41.
 12. Moore, E.F. (1956). Gedanken-experiments on sequential machines, in Automata Studies, Princeton University Press, Princeton, NJ, pp. 129—153.
 13. Rabin, M.O. and Scott, D. (1959). Finite automata and their decision problems, IBM Journal of Research and Development, v. 3, pp. 114—125.
 14. Minsky, Marvin (1967). Computation: finite and infinite machines. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. ISBN 978-0-13-165563-8. 
 15. Shönhage, A. (1980). Storage modification machines, SIAM Journal on Computing, v. o 9, pp. 490—508.
 16. Shepherdson, J.C. and Sturgis, H.E. (1963). Computability of recursive functions, Journal of the ACM, v. 10, no. 2, pp. 217—255.
 17. Elgot, C.C. and Robinson, A. (1964). Random-access stored-program machines, an approach to programming languages, J. Assoc. Comput. Mach., 11, pp. 365—399.
 18. Van Leeuwen, J. and Wiedermann, J. (1985). Array Processing Machines, in Fundamentals of Computation Theory, Lecture Notes in Computer Science, 199, Springer-Verlag, New York, Berlin, pp. 99–113.
 19. Бургин М.С, А. Ю. Карасик. Исследование одной абстрактной модели вычислительных систем // Программирование. — 1975. — № 1. — С. 72–82. http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=at&paperid=8035&option_lang=rus
 20. Burgin, M. and Karasik, A. (1976). Operators of multidimensional structured model of parallel computations, Automation and Remote Control, v. 37, no. 8, pp. 1295—1300.
 21. Kung, H.T. and Leiserson, C.E. (1979). Systolic arrays (for VLSI), in Sparse Matrix Proc. (Society for Industrial and Applied Mathematics), pp. 256—282.
 22. Dymond, P.W. and Cook, S.A. (1989). Complexity theory of parallel time and hardware, Information and Computation, v. 80, pp. 205—226.
 23. Emil Post, "Formal Reductions of the General Combinatorial Decision Problem, " American Journal of Mathematics 65 (2): 197—215, 1943.
 24. А. А. Марков, «Теория алгорифмов», Тр. МИАН СССР, 42, Изд-во АН СССР, М.–Л., 1954, 3–375 http://mi.mathnet.ru/tm1178
 25. Chomsky, N. (1956). Three models for the description of language, IRE Trans. On Information Theory, v. 2, no. 3, pp. 113—124.
 26. Backus, J.W. (1959). The Syntax and Semantics of the Proposed International Algebraic Language of the Zurich ACM-GAMM Conference, Proc. Internat. Conf on Information Processing, UNESCO, pp. 125—132.
 27. Naur, P., et al. (1960). Report on the algorithmic language ALGOL 60, Communications of the ACM, v. 3, no. 5, pp. 299—314.

Література[ред.ред. код]

 • Вейль Г., О философии математики, пер. с нем., М.— Л., 1934;
 • Марков А. А., Нагорный Н. М., Теория алгоритмов, М., 1984;
 • Мальцев А. И., Алгоритмы и рекурсивные функции, М., 1965;
 • Роджерс X., Теория рекурсивных функций и эффективная вычислимость, пер. с англ., М., 1972;
 • Успенский В. А., Машина Поста, М., 1979; его же, Теорема Гёделя о неполноте, М., 1982;
 • Проблемы математической логики. Сложность алгоритмов и классы вычислимых функций. Сб. переводов, М., 1970;
 • Колмогоров А. Н., «Проблемы передачи информации», 1965, т. 1, № 1, с. 3—11;
 • Алгоритмы в современной математике и ее приложениях, ч. 1—2, Новосиб., 1982;
 • Успенский В. А., Семенов А. Л., «Квант», 1985, № 7, с. 9—15.
 • «Енциклопедія кібернетики», відповідальний ред. В. Глушков, 2 тт., 1973, рос. вид. 1974;

Див. також[ред.ред. код]