Філософія 20 століття

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Сучасна філософія - філософія XX століття.

Різновиди[ред.ред. код]

Розрізняють східну філософію та західну філософію, яку поділяють на аналітичну та континентальну .

Деякі є противниками такого поділу сучасної філософії за географічною ознакою.

Аналітична філософія[ред.ред. код]

Аналітична філософія - у вузькому сенсі домінуючий напрям в англо-американській філософії 20 ст., насамперед у післявоєнний період . У широкому сенсі - А.Ф. - це певний стиль філософського мислення , що припускає строгість і точність використовуваної термінології поряд з обережним ставленням до широких філософських узагальнень і спекулятивних міркувань . Респектабельність процесів аргументації в межах А.Ф. не менш важлива , ніж отриманий з їх допомогою результат. Мова формування філософських ідей виступає в А.Ф. не тільки як важливий засіб дослідження , але і як самостійний об'єкт вивчення. Для досягнення цих цілей А.Ф. широко використовує дослідний потенціал формальної логіки , емпіричну епістемологію , дані споріднених наук.

У певному сенсі правомірне трактування А.Ф. не стільки як якоїсь «школи» , скільки як особливого інтелектуального «руху» в межах філософської думки 20 ст. в ранзі специфічної метафілософської дисципліни.

Передумови аналітичної філософії[ред.ред. код]

До теоретичних і концептуальних передумов А.Ф. традиційно відносять :

 • сократичні індуктивні схеми;
 • платонівську діалектику ;
 • аристотелівські аналітики , експлікуючі формальні структури мислення і міркування;
 • семантичні вишукування софістів і стоїків ;
 • логіко-семантичні відкриття Оккама і Іоанна Дунса Скота ;
 • ідеї Ф. Бекона про «ідолів ринку» , що перешкоджають руху до істини внаслідок хаосу і безладу в мовній комунікації за різних змістів вживаних людьми словосполучень ;
 • концепцію утворення понять Локка ;
 • розуміння Юмом сфери перцептуального досвіду (як складної комбінації уявлень та ідей на основі асоціативного принципу) єдиною реальністю в контексті особливої значущості сигнальної функції слова ;
 • філософію мислення Декарта ;
 • гіпотезу про процедури концептуалізації досвіду і конструювання об'єктів наукового пізнання Канта .

Еволюція ідей і концепцій[ред.ред. код]

А.Ф. очевидно являє собою закумульовану сукупність вищих досягнень класичної філософії. До реальних і справді новаторських досягнень і напрацювань в рамках А.Ф. , який зумовив її справжній філософський вигляд і надає їй високий професійний статус , прийнято відносити творчість ряду мислителів англо-саксонських держав.

Роботи Фреге , а також " Principia Mathematica " Рассела і Вайтхеда продемонстрували ефективність апарату математичної логіки для реконструкції основ математики. У розвиток цього підходу Фреге у статті "Про сенс і значення " (" Сенс і денотат ") ( 1892) поклав початок прагненням використовувати підходи математичної логіки для вирішення вже власне філософських питань.

Наступний крок в еволюції ідей і концепцій А.Ф. , одночасно з'явився поворотним пунктом в її історії (саме цей етап трактують як вихідний більшість її адептів ) пов'язаний з творчістю Рассела і Мура. Рассел , відстоюючи ідею про плюралістичний Всесвіт (тобто такий, коли дійсність існує поза свідомістю ), припустив , що інше бачення його може бути пояснене тільки початковою порочністю прийому редукції речень до суджень суб'єктно-предикативної організації . Переосмисливши референ-соціальну теорію значення Фреге, Рассел став розглядати мову як " картину" , яка відображатиме атомарні факти. Він , а потім і Вітгенштейн розробили такі типові процедури логіко-філософського аналізу : протиставлення глибинного логічного аналізу мови традиціоналістському і поверхневому , додання математичній логіці статусу універсального засобу для вирішення багатьох філософських і наукових проблем з використанням граматичного аналізу . Мур розробив концептуальні підходи для процедур перефразування неясних висловлювань на синонімічні і більш ясні . З Мура починається поступовий перехід від аналізу математичних і логічних структур до дослідження реального функціонування буденної мови . З середини 1930- х позитивістська програма редукції мови поступово втрачає свої позиції , тому що її обмеженість виявляється ключовими авторитетами неопозитивізму - представниками Віденського гуртка і Вітгенштейном . У 40 -ті -50-ті 20 ст . позитивістські методи в А.Ф. змінюються методами лінгвістичного дослідження , які відмовляються від використання математичної логіки і принципів емпіричного атомізму. Починаючи з цього моменту , А.Ф. починає знову звертатися до традиційних філософських проблем і включати в поле власних інтересів засади інших течій , зближуючись з установками прагматизму , герменевтики і структуралізму . Зберігаючи критичний пафос по відношенню до метафізики , проблеми якої повинні бути дозволені за допомогою терапевтичних процедур лінгвістичного аналізу , А.Ф. , в теж час , відмовляється від ідеї усунення метафізичних передумов з мови філософії і науки . Уточнюючи статус і функції метафізичних міркувань, представники цього етапу А.Ф. дійшли висновків про те , що метафізика - не нісенітниця , вона не є інформативною дисципліною , але задає якесь специфічно - парадоксальне бачення світу ( «як у перший ранок його народження» ) , закликає до нетрадиційного погляду на світобудову , постійно динамічно генеруючи в межах цього процесу оригінальні наукові гіпотези ; метафізика пронизує релігію , і мораль , психологію і релігію.

Метафізичне бачення світу організовується на таких же підставах як і решта знання людей , тому осягнення "глибинної граматики " її - зовсім не даремний процес . У разі неможливості фальсифікувати ті чи інші метафізичні системи , необхідно пам'ятати про потенційну можливість їх взаємної конвертації в рамках науково-інтелектуальних спільнот . Етико-юридичні вишукування представників А.Ф. виявилися сконцентровані в руслі трьох домінуючих парадигм :

 • інтуїціонізму ( Мур , В. Росс , Г. Прічард ) , який заперечував об'єктивну іпостась цінностей ;
 • емотивізму (Ч. Стівенсон і ін ) , що постулював наявність подвійного сенсу - дескриптивного (намір дати іншому якесь знання ) і емотивного ( обопільні стимули для відповідного діалогу) - в етичних судженнях і термінах ;
 • прескриптивізму (Р. Хеар та ін), який звертає особливу увагу на імперативну навантаженість висловлювань подібного характеру .

Роботи пізнього Вітгенштейна , П. Стросона , Куайна , М. Дамміта , Д. Девідсона та ін підкреслюють неусувну двозначність і історичність мови , яка розглядається як сукупність " мовних ігор" , " схем " , " парадигм " , які задають множинні стандарти інтерпретації . Логічний аналіз змінюється аналізом " граматики " , яка змінюється в залежності від конкретних ситуацій або " мовних ігор" . Постпозитивізм і лінгвістичний аналіз відмовляються від референціальної теорії значення , розрізнення аналітичних і синтетичних суджень , трактування досвіду як чогось трансцендентного мові.

А.Ф. другої половини 20 ст.[ред.ред. код]

А.Ф. другої половини 20 ст. активно використовує принципи лінгвістики і психології , а також багатьох течій континентальної філософії . Центральними темами стають проблеми розуміння , сенсу , комунікації , які розглядаються з різних точок зору. Таким чином , сучасна А.Ф. являє собою вкрай неоднорідне явище , яке об'єднує абсолютно різні концепції , часто представляє протилежні підходи . При цьому , незважаючи на порівняно невелику кількість загальних базових передумов , поділюваних представниками А.Ф. в 1990- х , ця філософська школа ( або група філософських шкіл ) зберігає потужний потенціал оновлення і евристичну значимість. Прихильники А.Ф. в кінці 20 ст . знову визнали за необхідне зберігати вірність вихідним теоретичним основам даної інтелектуальної традиції ( інтерес до проблем метафізичного порядку , пошук все нових і нових підходів до загальної теорії мови ) . З іншого боку , здійснення (наприклад , П. Хакером і Г. Бейкером) ряду вдалих модернізацій традиціоналістських парадигм А.Ф. (подолання жорсткого поділу між підходом " історії ідей " і підходом " історії філософії " ) дало результат у визнанні продуктивності обліку історико-культурного контексту для адекватної реконструкції поглядів мислителів минулих епох . (Див. також : Позитивізм , Фреге , Рассел , Мур , Куайн , Вайтхед , Вітгенштейн та ін.)[1].

Континентальна філософія[ред.ред. код]

Континентальна філософія - термін, що використовується для визначення однієї з двох головних «традицій» сучасної європейської філософії. Таку назву використовується, щоб відрізнити цю традицію від англо-американської чи аналітичної філософії, тому що, в той час, коли відмінність було вперше відзначено (у середині двадцятого сторіччя), континентальна філософія була домінуючим стилем філософії в континентальній Європі, у той час як аналітична філософія була переважаючим стилем в англомовному світі.

Філософські напрями[ред.ред. код]

Східна філософія 20 століття[ред.ред. код]

Індійській філософії, виключаючи ранню ньяю і вайшешика, в цілому не була властива установка на емпіричне пізнання світу - розгадку "таємниць" реальності вона шукала на шляхах з'ясування природи дхарми, в цьому плані вона глибоко традиційна[3].

Конфуціанство в Китаї об'єктивно присвоїло релігійну функцію догматизації пізнаного, внаслідок чого філософи, отримуючи традиційну освіту й виховання, суб'єктивно, мабуть, не відчували бажання і необхідності звертатися до природничонаукового матеріалу.

У китайській філософської традиції саме пізнання закономірностей розвитку природи розцінювалося як втручання в природні процеси, як порушення гармонійних відносин між "дао" (шляхом) природи і "дао" людини, які, у свою чергу, є гарантією загального морального порядку Всесвіту і, отже, в суспільстві.

Нове конфуціанство[ред.ред. код]

«Нове конфуціанство» концентрується на двох основних проблемах - автономії особистості та національної самосвідомості і висвічує етико-релігійні сторони конфуціанського вчення. Своїм відродженням "нове конфуціанство" зобов'язане групі китайських філософів, які проживають у США та КНР. Для "нових конфуціанців" характерний інтерес до проблем співвідношення традиції і модернізації, відмова від некритичного сприйняття західних ідей і цінностей, визнання непримиренних протиріч між індивідуальною свободою і суспільним благом, відстоювання необхідності трансцендентного (тобто релігійного) як кінцевого джерела цінності. Хоча "нове конфуціанство" і не стало основним напрямком філософської думки в сучасному Китаї, проте, навіть офіційні ідеологи змушені визнати його поряд з марксизмом і лібералізмом західного типу, одним з трьох напрямків китайської думки.

Філософія Японії[ред.ред. код]

Для японської культурної традиції, що з'єднала конфуціанство, синтоїзм і буддизм, сумнівна думка про те, що людина взагалі має якусь цінність поза соціумом Процес формування ідеології нових міських еліт був для Японії аж ніяк не швидкоплинним і філософське підгрунтя обуржуазнення японського суспільства з'явилася ще в XVII столітті у вченні про серце (сінгаку). У сінгаку та інших реформаторски орієнтованих японських навчаннях, з одного боку, - зберігається вірність конфуціанському уявленню про "я" виключно в соціальних ролях і обов'язках: індивід залишається осередком потенційних можливостей до тих пір, поки вони реалізуються в соціумі, а успіх людини залежить від ступеня повноти виконання певної соціальної ролі, з іншого боку, в цих навчаннях підтримується синтоїстська і дзен-буддистська установка на єдність людини з природою.

Примітки[ред.ред. код]

 1. [http://www.alleng.ru/d/phil/phil008.htm Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. — Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. - 896 с. ISBN 985-6235-17-0](рос.)
 2. ru:Континентальная философия
 3. Философия XX века. Учебное пособие(рос.)

Див. також[ред.ред. код]