Інтеграл Рімана

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Інтеграл Рімана функції f(x) за відрізком [ab] дорівнює сумі площ фігур між графіком функції f(x), віссю Ox і прямими {x=a} та {x=b}, в якій доданки, що відповідають фігурам в нижній півплощині, беруться зі знаком «−»

Інтегра́л Рі́мана — одне з найважливіших понять математичного аналізу, є узагальненням поняття суми, яке знаходить широке застосування в багатьох галузях математики. Був уведений Бернгардом Ріманом в 1854 році, і є однією з перших формалізацій поняття інтегралу.

Геометрична інтерпретація[ред. | ред. код]

Ріман формалізував поняття інтегралу, розроблене Ньютоном та Лейбніцем, як площу фігури, яка обмежена графіком функції та віссю абсцис. Для цього він розглянув ступінчасті фігури, які складаються з великої кількості вертикальних прямокутників, отриманих при розбитті відрізка інтегрування.

Нехай функція f : [a, b]→R є неперервною і невід'ємною на відрізку [a, b]. Фігура, обмежена графіком цієї функції, відрізком [a, b] і прямими {x = a} та {x = b}, називається криволінійною трапецією. Обчислимо наближено площу цієї трапеції.

 1. Розіб'ємо відрізок [a, b] на n відрізків (n ≥ 1): a = x0 < x1 < x2 < … < xk < xk+1 < … < xn−1 < xn = b. Множина точок {x0, x1,…, xn} називається розбиттям відрізка інтегрування і позначається як λ або λ([a, b]).
 2. На кожному відрізку розбиття [xk, xk+1] довільно оберемо по одній точці ck (k = 0, 1,…, n − 1) і побудуємо вертикальні прямокутники Πk = [xkxk+1] × [0, f(ck)].
 3. Смугу криволінійної трапеції з основою [xk, xk+1] замінимо прямокутником Πk.

В результаті отримаємо ступінчасту фігуру, складену з прямокутників.

Очевидно, що чим менші відрізки [xk, xk+1] розбиття, тим більше ступінчаста фігура наближається до криволінійної трапеції.

Зауваження. Якщо для розбиття λ довжини усіх відрізків однакові (тобто Δxk := xk+1xk = Δx =: (b − a) / n для всіх k = 0,…, n − 1), то таке розбиття називається рівномірним.

Означення. Діаметром (розміром, дрібністю) розбиття λ = {x0, x1,…, xn} називається число |λ| = max {Δxk, 0 ≤ kn − 1}.

Означення. Величина

називається інтегральною сумою для функції f та точок {ci | λ}, які відповідають розбиттю λ.

Інтегральна сума дорівнює площі ступінчастої фігури, і її природно вважати наближеним значенням площі криволінійної трапеції. А за площу криволінійної трапеції природно прийняти границю чисел S(f, λ, {ci | λ}), коли |λ| → 0:

До обчислення границь такого типу приводять багато задач, наприклад, обчислення довжини пройденого шляху при прямолінійному русі за відомою швидкістю v(t) протягом часу від моменту t1 до t2.

Означення інтеграла Рімана[ред. | ред. код]

Чим дрібніший діаметр розбиття λ, тим ближче значення інтегральної суми до значення інтеграла Рімана

Означення (інтеграла Рімана). Нехай функція f : [ab] → R (a < b) та

 • для довільного розбиття λ відрізка [a, b] та відповідного йому набору точок {ci | λ} існує скінченна границя інтегральних сум S(f, λ, {ci | λ}) при |λ| → 0,
 • границя інтегральних сум S(f, λ, {ci | λ}) не залежить від розбиття λ і вибору точок ci.

Тоді таку границю називають інтегралом Рімана функції f за відрізком [ab] і позначають символом

У цьому випадку функція f(x) називається інтегровною (за Ріманом) на [ab]; в протилежному випадку f(x) є неінтегровною (за Ріманом) на відрізку [ab].

Термінологія. Функція f називається підінтегральною функцією, f(x)dx — підінтегральним виразом, x — змінною інтегрування, числа a та b — нижньою та верхньою межами інтегрування відповідно.

Позначення. Множину інтегровних за Ріманом функцій на відрізку [ab] позначають R([ab]).

Необхідною умовою інтегровності функції за Ріманом є її обмеженість: якщо функція f(x) необмежена на відрізку [ab], то границя інтегральних сум для цієї функції буде рівна ∞.

Властивості інтеграла Рімана[ред. | ред. код]

Властивості, пов'язані з проміжками інтегрування[ред. | ред. код]

 • Орієнтовність інтеграла: має місце поняття інтеграла Рімана за відрізком «у зворотньому напрямку», а саме для a > b вважаємо, що
 • Інтеграл за відрізком нульової довжини: має місце поняття інтеграла Рімана за відрізком нульової довжини, а саме для довільного aR вважаємо, що
 • Інтегровність на меншому відрізку: якщо fR([ab]), то fR([cd]) для довільного відрізка [cd] ⊂ [ab];
 • Адитивність: якщо fR([ab]) ∩ R([bc]) (a < b < c), то fR([ac]) і

Властивості зі знаком рівності[ред. | ред. код]

В цьому підрозділі вважаємо, що {a, b} ⊂ R — довільні.

 • Невиродженість: для всіх {a, b} ⊂ R має місце рівність
 • Лінійність: якщо {f, g} ⊂ R([ab]), то для довільних {α, β} ⊂ R([ab]) функція αf + βgR([ab]) та
 • Граничний перехід під знаком інтеграла Рімана: якщо fiR([ab]) рівномірно збігаються на [ab] до функції f, то fR([ab]) та

Нерівності[ред. | ред. код]

В цьому підрозділі вважаємо, що a < b.

 • Невід'ємність: якщо fR([ab]) та невід'ємна на [ab], то
 • Нерівність інтегралів: якщо {f, g} ⊂ R([ab]) та f(x) ≤ g(x) для всіх x ∈ [ab], то
 • Оцінка модуля інтеграла: якщо fR([ab]), то |f| ∈ R([ab]) та

Інтегровність за Ріманом функцій[ред. | ред. код]

В цьому розділі наведено твердження, які дозволяють визначити, чи є функція інтегровна за Ріманом.

Критерій Дарбу інтегровності функції[ред. | ред. код]

Докладніше: Критерій Дарбу
Суми Дарбу для рівномірного розбиття λ: нижня (зліва) та верхня (справа)

Нижня та верхня суми Дарбу́ для функції f(x) та розбиття λ — це інтегральні суми, в яких відповідні точки {ci | λ} обираються як точні нижня та верхня межі функції f(x) відповідно.

Означення. Інтегральна сума для розбиття λ, для якої відповідні точки {ci | λ} вибираються з умови ci = inf[xi, xi+1] f(x), називається нижньою сумою Дарбу для функції f та розбиття λ і позначається одним із символів L(f, λ) (від англ. lower — «нижній») або s(f, λ).

Означення. Інтегральна сума для розбиття λ, для якої відповідні точки {ci | λ} вибираються з умови ci = sup[xi, xi+1] f(x), називається верхньою сумою Дарбу для функції f та розбиття λ і позначається одним із символів U(f, λ) (від англ. upper — «верхній») або S(f, λ).

За допомогою верхньої та нижньої сум Дарбу можна дати критерій інтегровності функції за Ріманом.

Теорема. Нехай f : [ab] → R — обмежена функція. Функція fR([ab]) тоді і лише тоді, коли

Класи інтегровних за Ріманом функцій[ред. | ред. код]

Теорема (про інтегровність неперервної функції). C([ab]) ⊂ R([ab]), тобто кожна неперервна на відрізку [ab] функція є інтегровною за Ріманом на цьому відрізку.

Теорема (про інтегровність монотонної функції). Кожна монотонна на відрізку [ab] функція є інтегровною за Ріманом на цьому відрізку.

Теорема (про інтегровність функції зі скінченною кількістю точок розриву). Нехай f : [ab] → R задовольняє умовам

 1. функція f(x) обмежена на [ab];
 2. fC([ab] \ {z1z2,…, zn}).

Тоді fR([ab]).

Приклад (неінтегровної обмеженої функції). Покажемо, що функція Діріхле

не інтегровна на довільному відрізку [a, b] ⊂ R. Тут Q — це множина раціональних чисел, а R — множина дійсних чисел.

На довільному відрізку [α, β] ⊂ R знайдуться як раціональна, так і ірраціональна точки. Тому при довільному розбитті λ відрізка [a, b] маємо

звідки у відповідності з критерієм Дарбу інтегровності функції DR([a, b]).

Методи обчислення інтегралів Рімана[ред. | ред. код]

Теорема. Припустимо, що функція f задовольняє умовам

 1. fR([ab]);
 2. f має первісну F на [ab].

Тоді справедлива формула Ньютона—Лейбніца:

З формулою Ньютона—Лейбніца обчислення інтеграла Рімана зводиться до знаходження первісної для підінтегральної функції (див. методи знаходження первісної). Проте нею слід користуватися обережно, спочатку переконавшись у тому, чи задовільняє підінтегральна функція обом умовам теореми.

Приклад. Розглянемо інтеграл «Первісна» підінтегральної функції дорівнює F(x) = −1/x. Тоді згідно з формулою Ньютона—Лейбніца шуканий інтеграл дорівнює F(1) − F(−1) = −2 < 0, що суперечить властивості невід'ємності інтеграла Рімана, оскільки f(x) = 1/x² > 0.

У наведеному «обчисленні» інтеграла допущено дві помилки:

 1. даний інтеграл не існує, оскільки підінтегральна функція необмежена на відрізку [-1, 1];
 2. функція f(x) розривна в точці x = 0, яка належить відрізку інтегрування, тому вона не має первісної на цьому відрізку.

Обчислення інтеграла Рімана за означенням[ред. | ред. код]

Безпосереднє обчислення визначеного інтеграла, виходячи з його означення (як границя інтегральних сум) зазвичай досить громіздке, однак все ж таки можливе.

Приклад. Обчислимо інтеграл

Покладемо f(x) = sin x, x ∈ [a, b]. Оскільки f C([a, b]), то f R([a, b]), тому для обчислення інтегралу досить знайти границю довільної послідовності інтегральних сум. Розглянемо рівномірне розбиття λn відрізка [a, b] на n рівних частин, Δx = (ba) / n, і запишемо інтегральну суму

Спрямувавши |λn| до нуля, отримаємо, що

Приклад. Обчислимо інтеграл

Покладемо f(x) = ex, x ∈ [0, 1]. Оскільки f C([0, 1]), то f R([a, b]). Отже, у відповідності з критерієм Дарбу інтегровності функцій

де λn — рівномірне розбиття відрізка [0, 1] на n рівних частин. Отже, маємо

звідки випливає, що

Інтеграл Рімана як функція верхньої межі інтегрування[ред. | ред. код]

Означення[ред. | ред. код]

Припустимо, що fR([ab]) (отже, fR([ax]) для довільного x ∈ [ab]). Покладемо

Вочевидь, φ(а) = 0.

Властивості[ред. | ред. код]

 • Якщо fR([ab]), то φС([ab]).
 • Якщо fC([ab]), то φС1([ab]), причому для довільного x ∈ [ab]: φ'(x) = f(x).
 • Якщо fC([ab]), то f має первісну на [ab]. Первісними для f на [a, b] будуть функції вигляду φ(x) + c, c ∈ ℝ.

Формула Лейбніца[ред. | ред. код]

Теорема. Нехай

 1. f : ℝ → ℝ інтегровна за Ріманом за кожним відрізком;
 2. f має первісну на ℝ;
 3. функції a, b : ℝ → ℝ диференційовні на ℝ.

Тоді

Історія[ред. | ред. код]

Таке означення інтеграла дано Коші[1], але воно застосовувалося лише до неперервних функцій.

Ріман в 1854 році[2], дав це ж означення без припущення неперервності.

Див. також[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]

 1. Cauchy A. L., Sur la mécanique céleste et sur un nouveau calcul appelé calcul des limites, Turin 1831
 2. Riemann В., «Göttinger Akad. Abhandl.», 1868, Bd 13

Література[ред. | ред. код]