Границя функції в точці

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
1 0.841471...
0.1 0.998334...
0.01 0.999983...

Хоча функція в нулі не визначена, проте коли наближається до нуля, її значення стає як завгодно близьким до 1. Іншими словами, границя цієї функції в нулі дорівнює 1.

Границя функції в точці, граничній для області визначення функції, називається таке число, до якого значення даної функції прямує при спрямуванні її аргументу до цієї точки. Одне з основоположних понять математичного аналізу.

Історія[ред. | ред. код]

Незважаючи на те, що математичний аналіз розвивався у 17-му та 18-му століттях, сучасна ідея границі функції походить від Бернард Больцано, який у 1817 році ввів основи техніки епсилон-дельта для визначення неперервних функцій. Проте його роботи за життя не були відомими.[1]

У своїй книзі Cours d'analyse 1821 року Оґюстен-Луї Коші обмірковував змінні величини, нескінченно малі та границі, визначив неперервність , сказавши, що нескінченно мала зміна x обов’язково призводить до нескінченно малої зміни у, при цьому використовував строге визначення епсилон-дельта в доведеннях.[2] У 1861 році Вейєрштрас вперше ввів визначення границі в позначеннях епсилон-дельта у тому вигляді, який зазвичай записують сьогодні.[3] Він також ввів позначення та .[4]

Сучасне позначення з розміщенням стрілки знизу ввів Ґодфрі Гарольд Гарді у своїй книзі «Курс чистої математики» в 1908 році.[5]

Означення[ред. | ред. код]

Існує кілька рівносильних визначень границі функції в точці — серед них є сформульовані Коші та Гейне.

Нехай , причому , і  — гранична точка множини . У подальшому будемо розглядати функції . Через позначимо -окіл точки :

.

Означення за Коші[ред. | ред. код]

Число називається границею функції в точці , якщо

Позначення:

або

при .

Під і можна розуміти як «похибку» та «відстань» відповідно. Фактично, Коші використовував як позначення для «похибки» у деяких своїх роботах[2], а у своєму визначенні неперервності він використовував нескінченно малу , а не чи . У цих позначеннях похибка обчислення значення границі зменшується при зменшенні відстані до граничної точки.

Означення за Гейне[ред. | ред. код]

Число називається границею функції в точці , якщо для довільної послідовності , при , що збігається до числа , відповідна послідовність значень функції збіжна і має границею одне і теж саме число .

Односторонні границі[ред. | ред. код]

Односторонні границі не рівні. Отже, границі при xx0 не існує.

Одностороння границя — це границя функції однієї змінної в деякій точці, коли аргумент прямує до значення аргументу у цій точці окремо зі сторони більших аргументів (правостороння границя), або зі сторони менших аргументів (лівостороння границя).

Означення правосторонньої границі

Нехай і  — гранична точка множини такі, що . Число називається правосторонньою границею функції в точці , якщо
.

Правосторонню границю прийнято позначати наступним чином:

Означення лівосторонньої границі

Нехай і  — гранична точка множини такі, що . Число називається лівосторонньою границею функції в точці , якщо
.

Для лівосторонньої границі прийняті такі позначення:

Використовуються також наступні скорочення:

 • і для правої границі;
 • і для лівої границі.

Якщо обидві односторонні границі існують в точці та рівні в ній, то можна показати, що . Якщо односторонні границі існують в точці , але не рівні, то границі в точці не існує. Якщо будь-яка одностороння границя не існує, то і границі також не існує.

Приклади[ред. | ред. код]

Відсутність односторонніх границь[ред. | ред. код]

Функція без границі в точці суттєвого розриву

Функція

не має границі в точці (лівостороння границя не існує через коливальний характер функції синуса, а правостороння границя не існує через асимптотичну поведінку оберненої функції), але має границю і кожній іншій точці.

Функція Діріхле

не має границі в жодній точці дійсної прямої.

Нерівність односторонніх границь[ред. | ред. код]

Функція

має границю для кожної ненульової точки x (дорівнює 1 для від’ємного x і дорівнює 2 для додатного x). Однак, границі при x = 0 не існує (лівостороння границя дорівнює 1, а правостороння — 2).

Існування границі лише в одній точці[ред. | ред. код]

Обидві функції

та

мають границю в точці x = 0 і вона дорівнює 0. В інших точка границі не існує.

Існування границі в зліченній кількості точок[ред. | ред. код]

Функція

має границю в будь-якій точці , де .

Границі, пов’язані з нескінченністю[ред. | ред. код]

Границя в нескінченності[ред. | ред. код]

Границя цієї функції при існує.

Границя функції в нескінченності визначає поведінку значень функції, коли модуль її аргумента стає нескінченно великим. Існують різні означення таких границь, але вони рівгосильні між собою.

Границя в нескінченності за Коші[ред. | ред. код]

 • Нехай ,  — необмежена зверху множина, . Число називається границею функції при , якщо

Позначення: або при .

 • Нехай ,  — необмежена знизу множина, . Число називається границею функції при , якщо

Позначення: або при .

Границя в нескінченності за Гейне[ред. | ред. код]

 • Нехай ,  — необмежена зверху множина, . Число називається границею функції при , якщо для довільної послідовності , яка прямує до при , відповідна послідовність значень функції збіжна і має границею одне і теж саме число .
 • Нехай ,  — необмежена знизу множина, . Число називається границею функції при , якщо для довільної послідовності , яка прямує до при , відповідна послідовність значень функції збіжна і має границею одне і теж саме число .

Нескінченні границі[ред. | ред. код]

Для функції, значення якої зростають або спадають безмежно, тобто функція розходиться, звичайна границя не існує. У цьому випадку можна ввести границі з нескінченними значеннями.

Нехай ,  — гранична точка множини і .

Кажуть, що прямує до плюс нескінченності в точці , якщо

.

Позначення: або при .

Кажуть, що прямує до мінус нескінченності в точці , якщо

.

Позначення: або при .

Можна поєднувати ідеї декількох означень границь в точці за Коші природним чином, щоб отримати визначення для різних комбінацій, наприклад

Так само можна поєднувати означення за Гейне.

Приклад:

Властивості[ред. | ред. код]

Нехай ,  — гранична точка , задані функції та існують границі , . Тоді при таких умовах границя функції в точці має наступні властивості:

 • Якщо і , то .
 • Якщо і , то
.
 • Якщо , то .
 • Теорема про арифметичні дії
 1. ;
 2. ;
 3. ;
 4. Якщо додатково , то
 5. якщо права частина можлива.

Теорема про арифметичні дії також дійсна для односторонніх границь, у тому числі коли границя дорівнює або . У кожній рівності вище, коли одна з границь праворуч дорівнює або , границя ліворуч іноді все ще може визначатися наступними правилами:

 • q + ∞ = ∞ якщо q ≠ −∞
 • q × ∞ = ∞ якщо q > 0
 • q × ∞ = −∞ якщо q < 0
 • q / ∞ = 0 якщо q ≠ ∞ і q ≠ −∞
 • q = 0 якщо q < 0
 • q = ∞ якщо q > 0
 • q = 0 якщо 0 < q < 1
 • q = ∞ якщо q > 1
 • q−∞ = ∞ якщо 0 < q < 1
 • q−∞ = 0 якщо q > 1

Границя композиції функцій[ред. | ред. код]

У загальному від того, що

та ,

не випливає, що , де і , b — гранична точка множини A, a — гранична точка множини B. Це «правило ланцюга» діє, якщо виконується одна з наступних додаткових умов:

 • , тобто f неперервна в b;
 • , тобто g не приймає значення b поблизу a.

Для прикладу розглянемо таку функцію, яка порушує обидві умови:

Оскільки точка 0 є розривом, який можна усунути, то

для всіх .

Таким чином, наївне «правило ланцюга» передбачає, що границя дорівнює 0. Однак

і тому

для всіх .

Правило Лопіталя[ред. | ред. код]

Докладніше: Правило Лопіталя

Це правило використовує похідні, щоб розкрити невизначеності вигляду 0/0 або ±∞/∞, і застосовується лише до таких випадків. Нехай f(x) і g(x), визначені на відкритому інтервалі I, що містить граничну точку c, які задовольняють наступні умови:

 1. або ,
 2. і диференційовні на ,
 3. для всіх ,
 4. існує.

Тоді

.

Наприклад,

Основні приклади границь функцій в точці[ред. | ред. код]

Докладніше: Список границь

Раціональні функції[ред. | ред. код]

Для цілого невід’ємного числа та констант і

.

Це можна довести, поділивши як чисельник, так і знаменник на . Якщо чисельник є поліномом більшого степеня ніж знаменник, то у цьому випадку раціональна функція прямує до . Якщо знаменник більшого степеня ніж чисельник, то границя дорівнює 0.

Тригонометричні функції[ред. | ред. код]

 •  — перша чудова границя

Експоненціальні функції[ред. | ред. код]

 •  — друга чудова границя

Логарифмічні функції[ред. | ред. код]

Узагальнення на метричні простори[ред. | ред. код]

Нехай ,  — метричні простори, ,  — гранична точка множини . Елемент називається границею функції в точці , якщо

.

Також можна дати інше еквіваленте означення границі в точці для метричних просторів, аналогічне до означення за Гейне, розглянутого вище.

Елемент називається границею функції в точці , для довільної послідовності , при , що збігається до елемента , відповідна послідовність значень функції збіжна і має границею один і той самий елемент .

Найбільш важливими є наступні випадки:

 1. ,  — дійсна функція, визначена на множині дійсних чисел;
 2. ,  — дійсна функція n-змінних;
 3. ,  — векторна функція n-змінних;
 4.  — метричний простір, ,  — дійсна функція, яка задана на множині метричного простору.

Узагальнення на топологічні простори[ред. | ред. код]

Нехай  — топологічний простір,  — гаусдорфів топологічний простір, ,  — гранична точка множини . Елемент називається границею функції в точці , якщо

.

Означення, аналогічне до Гейне вже буде частковим випадком, визначиного вище, а не рівносильним йому.

Вимога, щоб простір Y був гаусдорфовим, може бути послаблена до припущення, що Y є просто топологічним простором, але тоді границя функції може не бути єдиною. Тому вже не можна буде говорити про границю функції в точці, а скоріше про множину границь у точці.

Див. також[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

 • Григорій Михайлович Фіхтенгольц. Курс диференціального та інтегрального числення. — 2023. — 1700+ с.(укр.)
 • Дороговцев А. Я. Математичний аналіз. Частина 1. — К. : Либідь, 1993. — 320 с. — ISBN 5-325-00380-1.(укр.)
 • Дороговцев А. Я. Математичний аналіз. Частина 2. — К. : Либідь, 1994. — 304 с. — ISBN 5-325-00351-X.(укр.)
 • Завало С. Т. (1972). Елементи аналізу. Алгебра многочленів. Київ: Радянська школа. с. 462.  (укр.)
 • М.О.Дзедзінський. Математичний Аналіз для студентів. — Листочок.
 • Поняття границі функції // Вища математика в прикладах і задачах / Клепко В.Ю., Голець В.Л.. — 2-ге видання. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — С. 207. — 594 с.
 • Sutherland, W. A. (1975), Introduction to Metric and Topological Spaces, Oxford: Oxford University Press, ISBN 0-19-853161-3 

Виноски[ред. | ред. код]

 1. Felscher, Walter (2000), Bolzano, Cauchy, Epsilon, Delta, American Mathematical Monthly, 107 (9): 844–862, JSTOR 2695743, doi:10.2307/2695743 
 2. а б Grabiner, Judith V. (1983), Who Gave You the Epsilon? Cauchy and the Origins of Rigorous Calculus, American Mathematical Monthly, 90 (3): 185–194, JSTOR 2975545, doi:10.2307/2975545 , наявна в Who Gave You the Epsilon? [Архівовано 2012-10-04 у Wayback Machine.], ISBN 978-0-88385-569-0 сс. 5–13. Також доступна на сторінці http://www.maa.org/pubs/Calc_articles/ma002.pdf
 3. Sinkevich, G. I. (2017). Historia epsylontyki. Antiquitates Mathematicae (Cornell University). 10. arXiv:1502.06942. doi:10.14708/am.v10i0.805. 
 4. Burton, David M. (1997), The History of Mathematics: An introduction (вид. Third), New York: McGraw–Hill, с. 558–559, ISBN 978-0-07-009465-9 
 5. Miller, Jeff (1 грудня 2004), Earliest Uses of Symbols of Calculus, процитовано 18 грудня 2008