Грецька абетка

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Грецька абетка
Ελληνικό αλφάβητο
Вид
алфавіт
Мови грецька, бактрійська (історично), албанська та інші
Період
800 р. до н. е. — сьогодення
Походження
Дочірні системи
латинська абетка
кирилиця
готська абетка
староіталійські абетки
коптська абетка
Напрям зліва направо
Greek alphabet alpha-omega.svg
Грецька абетка
Α α — альфа Β β — бета
Γ γ — гамма Δ δ — дельта
Ε ε — епсилон Ζ ζ — дзета
Η η — ета Θ θ — тета
Ι ι — йота Κ κ — каппа
Λ λ — лямбда Μ μ — мю
Ν ν — ню Ξ ξ — ксі
Ο ο — омікрон Π π — пі
Ρ ρ — ро Σ σ ς — сигма
Τ τ — тау Υ υ — іпсилон
Φ φ — фі Χ χ — хі
Ψ ψ — псі Ω ω — омега
Застарілі
Ϝ ϝ — дигамма Ϛ ϛ — стигма
Ͱ ͱ — хета Ϻ ϻ — сан
Ϟ(Ϙ) — коппа Ϡ(Ͳ) — сампі
Ϸ ϸ — шо

Гре́цька абе́тка (грец. Ελληνικό αλφάβητο) — абетка, що використовується в грецькій мові для писемності з 9 сторіччя до н. е. Найперша абетка у вузькому сенсі, на її основі створено латинську та кириличну абетки.

Історія[ред. | ред. код]

Перші відомі нам записи давньою грецькою мовою (в часи мікенської культури, 15-12 ст. до н. е.) зроблено складовим лінійним письмом Б. Лінійне письмо Б постало з лінійного письма А, що слугувало для записів неіндоєвропейською мінойською мовою. Мінойський силабарій був погано пристосованим до запису текстів грецькою мовою. Після падіння мікенської цивілізації це письмо було забуте. Нові записи грецькою мовою з'явилися вже по закінченню темних століть і це були записи абетковим письмом.

Грецька абетка виникла у 8 столітті до н. е. як подальший розвиток фінікійської абетки. Фінікійський алфавіт являв собою консонантне письмо, тобто складався тільки з приголосних звуків. Така будова алфавіту менш придатна для грецької, ніж для семітських мов, тому декілька фінікійських приголосних були пристосовані для позначення голосних звуків. Таким чином, грецький алфавіт — перший у світі консонантно-вокальний алфавіт.

В епоху класичного розквіту грецька абетка існувала в полісах Еллади в більш ніж 20 варіантах, які відрізнялись передачею на письмі кількох символів. За географічним критерієм варіанти грецької абетки поділяють на 3 гілки:

Подальшого розвитку набули тільки два різновиди: східно-грецьке та західно-грецьке письмо. Східно-грецьке письмо пізніше розвинулося в класичне давньогрецьке і візантійське письмо, воно стало основою коптського, готського, вірменського, грузинського письма та слов'янської кирилиці. Західно-грецьке письмо стало основою для етруської, відтак латинської абетки та рунічного німецького письма.

На сьогодні грецька абетка складається із 24 літер. У грецькій абетці використовуються діакритичні знаки. Зокрема умлаут «¨» використовується для того, аби розрізняти дифтонги «οι», який вимовляється як «і», та «οϊ», який вимовляється як «оі», а також дифтонги «αι» та «αϊ», що вимовляються відповідно як «е» та «аі».

Вплив і сучасне значення[ред. | ред. код]

Грецька абетка послужила базою, на якій розвинулося безліч алфавітів, що поширилися в Європі і на Близькому Сході, і використовуються в системах писемності більшості країн світу, в тому числі латинський алфавіт і кирилиця. Первісна кирилиця була по суті грецьким алфавітом з декількома додатковими літерами, тому у старослов'янській мові слова грецького походження писалися так само, як і в грецькій.

Крім використання для запису мови, літери грецького алфавіту використовуються як міжнародні символи в математиці та інших науках, для найменування елементарних частинок, зірок та інших об'єктів.

Літери[ред. | ред. код]

Α α Альфа Β β Бета Γ γ Гамма Δ δ Дельта Ε ε Епсилон Ζ ζ Дзета
Η η Ета Θ θ Тета Ι ι Йота Κ κ Каппа Λ λ Лямбда Μ μ Мю
Ν ν Ню Ξ ξ Ксі Ο ο Омікрон Π π Пі Ρ ρ Ро Σ σ ς Сигма
Τ τ Тау Υ υ Іпсилон Φ φ Фі Χ χ Хі Ψ ψ Псі Ω ω Омега

Порівняння[ред. | ред. код]

Наведена нижче таблиця представляє літери сучасної грецької абетки із прототипами у фінікійській абетці, відповідниками у латиниці (вимова транскрипції відповідає вимогам Міжнародного фонетичного алфавіту). Крім того подано відповідні значення літер у системі грецьких чисел.

Літера Назва Вимова Фінікій-
ський

прообраз
Латинська
транслітерація
Чисель-
не зна-
чення
давньо-
грецька
візан-
тійська
сучасна грецька українська давньо-
грецька
сучасна грецька давньо-
грецька
сучасна грецька
Α α ἄλφα άλφα альфа [a] [aː] [a] алеф алеф a 1
Β β βῆτα βήτα бета (віта) [b] [v] бет бет b v 2
Γ γ γάμμα γάμμα
γάμα
гамма [g] [ɣ], [ʝ] гімел гімел g gh, g, j 3
Δ δ δέλτα δέλτα дельта [d] [ð] далет далет d d, dh 4
Ε ε εἶ ἒ ψιλόν έψιλον епсилон [e] хе хе e 5
Ζ ζ ζῆτα ζήτα дзета (зита) [dz], пізніше [zː] [z] заін заін z 7
Η η ἦτα ήτα ета (іта) [ɛː] [i] хет хет e, ē i 8
Θ θ θῆτα θήτα тета (фіта) [tʰ] [θ] тет тет th 9
Ι ι ἰῶτα ιώτα
γιώτα
йота [i] [iː] [i], [j] йод йод i 10
Κ κ κάππα κάππα
κάπα
каппа [k] [k], [c] каф каф k 20
Λ λ λάβδα λάμβδα λάμδα
λάμβδα
лямбда (лямда) [l] ламед ламед l 30
Μ μ μῦ μι
μυ
мю (мі) [m] мем мем m 40
Ν ν νῦ νι
νυ
ню (ні) [n] нун нун n 50
Ξ ξ ξεῖ ξῖ ξι ксі [ks] самех самех x x, ks 60
Ο ο οὖ ὂ μικρόν όμικρον омікрон [o] аін аін o 70
Π π πεῖ πῖ πι пі [p] пе пе p 80
Ρ ρ ῥῶ ρω ро [r], [r̥] [r] реш реш r (: rh) r 100
Σ σ ς σῖγμα σίγμα сігма [s] шин шин s 200
Τ τ ταῦ ταυ тау (таф) [t] тав тав t 300
Υ υ ὖ ψιλόν ύψιλον іпсилон [y], [yː]
(раніше [u], [uː])
[i] вав вав u, y y, v, f 400
Φ φ φεῖ φῖ φι фі [pʰ] [f] походження невстановлене ph f 500
Χ χ χεῖ χῖ χι хі [kʰ] [x], [ç] ch ch, kh 600
Ψ ψ ψεῖ ψῖ ψι псі [ps] ps 700
Ω ω ὦ μέγα ωμέγα омега [ɔː] [o] o, ō o 800

Застарілі літери[ред. | ред. код]

Наведені нижче літери не входять у класичну грецьку абетку, проте три з них (дигамма, коппа, сампі) застосовувалися в системі грецьких чисел, а дві (коппа і сампі) застосовуються й нині (дигамму у візантійську добу заміняла стигма).

Ϝ ϝ дигамма Ϛ ϛ стигма Ͱ ͱ хета Ϻ ϻ сан
Ϟ(Ϙ)коппа Ϡ(Ͳ)сампі Ϸ ϸ шо

Порівняння[ред. | ред. код]

У деяких архаїчних грецьких діалектах всі літери, нині віднесені до застарілих, мали звукове значення і вживалися у запису слів.

Літера Фінікій-
ський

прообраз
Назва Латинська
транслітерація
Вимова Чисельне
значення
українська архаїчна класична
Digamma uc lc.svg
Pamphylian digamma uc lc.svg*
варіант — Ϝ ϝ
вав вав дигамма,
памфілійська
дигамма
ϝαῦ δίγαμμα w [w] 6
Ϛ ϛ стигма στῖγμα st [st] 6
Ͱ ͱ* хета ͱήτα ἧτα h [h]
Ϻ ϻ цаде цаде сан ϻάν σάν s [s]
Ϙ(Ϟ) коф коф коппа ϙόππα κόππα q [k] 90
Ϡ(Ͳ) цаде цаде сампі σαμπῖ ss [ts], [sː], [ks], 900
Ϸ ϸ цаде цаде шо š [ʃ]

Грецька абетка в Unicode[ред. | ред. код]

Unicode досить добре підтримує політонічну та сучасну орфографію і навіть багато архаїчних форм для епіграфіки. За допомогою поєднання символів Unicode також підтримує грецьку філологію та діалектологію, інші спеціальні вимоги. Однак більшість сучасних рушіїв відтворення тексту не підтримують поєднання символів і, таким чином, хоча α із макроном і акутом може бути представлена як U+03B1 U+0304 U+0301, це рідко дає відтворення ᾱ[1].

Код Літера Unicode Код Літера Unicode
α α U+03B1 Α Α U+0391
β β U+03B2 Β Β U+0392
γ γ U+03B3 Γ Γ U+0393
δ δ U+03B4 Δ Δ U+0394
ε ε U+03B5 Ε Ε U+0395
ζ ζ U+03B6 Ζ Ζ U+0396
η η U+03B7 Η Η U+0397
θ θ U+03B8 Θ Θ U+0398
ι ι U+03B9 Ι Ι U+0399
κ κ U+03BA Κ Κ U+039A
λ λ U+03BB Λ Λ U+039B
μ μ U+03BC Μ Μ U+039C
ν ν U+03BD Ν Ν U+039D
ξ ξ U+03BE Ξ Ξ U+039E
ο ο U+03BF Ο Ο U+039F
π π U+03C0 Π Π U+03A0
ρ ρ U+03C1 Ρ Ρ U+03A1
σ σ U+03C3 Σ Σ U+03A3
ς ς U+03C2
τ τ U+03C4 Τ Τ U+03A4
υ υ U+03C5 Υ Υ U+03A5
φ φ U+03C6 Φ Φ U+03A6
ψ ψ U+03C8 Ψ Ψ U+03A8
χ χ U+03C7 Χ Χ U+03A7
ω ω U+03C9 Ω Ω U+03A9

Розширена грецька абетка (політонічна)[ред. | ред. код]

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1F00
1F10        
1F20
1F30 Ἷ
1F40        
1F50        
1F60
1F70 ά έ ή ί ό ύ ώ    
1F80
1F90
1FA0
1FB0   Ά ι ᾿
1FC0   Έ Ή
1FD0 ΐ     Ί  
1FE0 ΰ Ύ ΅ `
1FF0       Ό Ώ ´  

Діакритичні знаки[ред. | ред. код]

Злиті і незлиті діакритичні знаки, що вживаються у грецькій мові:

Злиті Незлиті Приклад відтворення Опис
U+0300 U+0060 (  ̀) варіа / гравіс
U+0301 U+00B4, U+0384 (  ́) охіа / тонос / акут
U+0304 U+00AF (  ̄) макрон
U+0306 U+02D8 (  ̆) врахі / бревіс
U+0308 U+00A8 (  ̈) діалітіка / умлаут
U+0313 U+02BC (  ̓) псилі / верхня кома (псилі)
U+0314 U+02BD (  ̔) дасія / перевернута верхня кома (дасія)
U+0342 (  ͂) периспомені (циркумфлекс)
U+0343 (  ̓) короніс (= U+0313)
U+0344 U+0385 (  ̈́) діалітіка тонос (застарілий, = U+0308 U+0301)
U+0345 U+037A (  ͅ) іпоєграммені / нижня йота.

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

  1. For extended discussion of problematic Greek letter forms in Unicode see Greek Unicode Issues.

Посилання[ред. | ред. код]

Стандарт Unicode
Типографіка